Tescil edilen markaların korunması amacıyla hazırlanan Markalar Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. » Etkin Patent kişi adları dahil,özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veyaambalajlarının biçimi gibi çizimle görüntülenebilen her türlü işaret marka olabilecek
Tescil edilen markaların korunması amacıyla hazırlanan Markalar Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tescil edilen markaların korunması amacıyla hazırlanan Markalar Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Marka Haberleri kişi adları dahil,özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veyaambalajlarının biçimi gibi çizimle görüntülenebilen her türlü işaret marka olabilecek
,  Ana Kategori : Blog,  Kategori :  Marka Haberleri  Tarih :  23.3.2017       Google Plus      
Tescil edilen markaların korunması amacıyla hazırlanan Markalar Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Tescil edilen markaların korunması amacıyla hazırlanan Markalar Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Tasarıyagöre, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal yada hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dahil,özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veyaambalajlarının biçimi gibi çizimle görüntülenebilen her türlü işaret marka olabilecek. Marka koruması, tescille elde edilecek. Ayırtedici niteliğe sahip olmayan markalar; ticaret alanında cins, çeşit,vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veyamalların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren ya damalların ve hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veyaadlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren markalar tescil edilmeyecek. Daha önce tescil edilmiş ya da tescil başvurusunda bulunulmuş marka ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olanmarkaların da tescil edilemeyeceği öngörülen tasarıda, kamu düzenineveya genel ahlaka aykırı markalar, tarihi, kültürel değerler bakımındanhalka mal olmuş nişan, rozet, arma, amblem gibi işaretleri veyaadlandırmaları içeren markalar, dini değerleri ve sembolleri içeren markaların tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilecek. MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLAR marka tescilinden doğan haklar, yalnız marka sahibine ait olacak. marka sahibinin izni olmadan ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescilinin yapılması halinde, marka sahibi kullanım için yetkivermemişse ve ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa,marka sahibi, markasının kullanımının yasaklanmasını yetkili mahkemedentalep edebilecek. Tescilli bir markanın, tescilli olduğubelirtilmeden sözlük, ansiklopedi veya başka bir başvuru eserinde,jenerik ad izlenimi verecek şekilde yayımlanması durumunda, marka sahibinin talebi üzerine yayımcı, yayımın talebi takip eden ilkbaskısında markanın tescilli bir marka olduğunu belirtmek suretiyleyanlışlığı düzeltecek. marka sahibi, markasının, üçüncü kişilertarafından, dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak,ticari hayatın gidişatı içinde, kendi adı veya adresini belirtmesini;malların veya hizmetlerin türü, kalitesi, miktarı, kullanım amacı,değeri, coğrafi kaynağı, üretim veya sunuluş zamanı ya da bunlarındiğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunmamasını; özellikleaksesuar, yedek parça gibi malların ya da hizmetlerin kullanım amacınıgöstermek bakımından zorunluluk bulunan hallerde kullanılmasınıengelleyemeyecek. marka sahibinin, markasını tescil edildiğimallar veya hizmetlerle ilgili olarak tescilin Resmi marka Gazetesindeyayımlandığı tarihten itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadankullanmaması ya da markasının kullanımına 5 yıl kesintisiz ara vermesihalinde, markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkemece karar verilecek. BAŞVURU ŞARTLARI marka tescil başvurusunda bazı evrak talep edilecek. Bunlar arasında,markanın yayıma ve çoğaltmaya elverişli örneğinin yanı sıra markaörneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsabunların Latin alfabesindeki karşılığı da isteniyor. Türk PatentEnstitüsü, başvuruda yer alan unsurların doğruluğundan makul nedenlerleşüpheye düşerse, başvurunun incelenmesi aşamasında bilgi ve belgesunulmasını isteyebilecek. Enstitü, başvuru dilekçesinde yeralan mallar, hizmetler ve sınıf numaraları üzerinde gereklidüzenlemeleri yapma yetkisine sahip olacak. YAYIMA İTİRAZ Tescilbaşvurusu yapılmış bir markanın, tescil edilmemesi gerektiğine ya dabaşvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar, marka tescil başvurusunun yayımından itibaren 3 ay içinde yazılı olarak yapılacak. Yayımaitirazlar incelenirken, itiraz ve karşı görüşler gerek görülen hallerdetaraflara iletilerek bildirim tarihinden itibaren 1 ay içinde sunulmaküzere tarafların yazılı görüşleri istenebilecek. İncelemesonucunda markanın, başvuruda bulunulan mallar veya hizmetlerin birkısmı ya da tamamı için tescil olunamayacağı sonucuna varılırsa,başvuru bu mallar veya hizmetler bakımından reddedilecek. Enstitüverdiği tescil kararlarına, bu kararlarından menfaati ihlal olankişiler 2 ay içinde yazılı itiraz edebilecek. Karara itirazınhaklılığının ve doğruluğunun belirlenmesi halinde, karar Enstitününilgili dairesi tarafından değiştirilecek. Yeniden İnceleme veDeğerlendirme Kurulunun itirazlar ile ilgili olarak verdiği nihaikararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde,Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilecek. MARKANIN KORUMA SÜRESİ Tescillimarkanın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olacak.Koruma süresi sona eren marka, başvurulması halinde 10'ar yıllıkdönemler halinde yenilenecek. Yenileme talebinin, korumasüresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içinde yapılmasıgerekecek. Bu süre içinde yenileme talebinin yapılmaması veya yenilemeücretinin ödenmemesi halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sonaerdiği ayın son gününü izleyen günden başlayan 6 aylık süre içinde, ekbir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilecek. Yenilenmeyen markalara ilişkin marka hakkı, koruma süresinin bittiği gün sona erecek. MARKA, HACZEDİLEBİLECEK Tescilli bir marka , devredilebilecek, diğer şekillerde mülkiyet değişikliğinekonu olabilecek, miras yolu ile intikal edebilecek, rehnedilebilecek. Markayailişkin mülkiyet değişikliği sonucunu doğuran hukuki işlemler, Sicilekaydedilmediği sürece, Enstitü tarafından hak sahibine yapılacakbildirimlerde mevcut Sicil kaydı esas alınacak. Tescilli bir marka, teşebbüsten bağımsız olarak, tescil edildiği mal veyahizmetlerin tümü ya da bir kısmı için devredilebilecek. Tescilli bir marka, teşebbüsten bağımsız olarak rehnedilebilecek vehaczedilebilecek. Rehin sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması vetaraflarca imzalanması zorunlu olacak. Tescilli bir marka, teşebbüsten bağımsız olarak haczedilebilecek. Haciz, sicile kaydedilecek ve Gazetede yayımlanacak. Tescillibir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin birkısmı ya da tamamı için genel veya belirli bir coğrafi alanda geçerliolacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilecek. lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanmasızorunlu olacak. HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİ

Marka Haberleri

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Çetinkaya Mağazaları krizde satışları artırmak için promosyonbaşlattı. Bisse markalı gömlekleri 19.90 liradan satışa sundu. AncakBisse en ucuz gömleğini 90 liradan satıyordu
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu