Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü » Etkin Patent Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü

Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü

Marka Davaları Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori : Blog,  Kategori :  Marka Davaları  Tarih :  10.1.2018       Google Plus      
Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2015/4682 E.,  2015/11217 K. MAHKEMESİ : ANKARA 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

 Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

TARİHİ : 16/10/2014 NUMARASI : 2013/112-2014/227

 

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 16/10/2014 tarih ve 2013/112-2014/227 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkili şirketin pompa ve vana sektörünün dünya çapındaki liderlerinden birisi olduğunu, M. markasının tescili için yaptığı başvurunun, davalı TPE tarafından diğer davalı şirketin M.+şekil markasını mesnet gösterilerek 556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesi uyarınca reddedildiğini, başvuru markası ile dayanak marka arasında benzerlik bulunmadığını, davalı şirketin redde mesnet markayı kötü niyetli olarak müvekkilinden çıkar sağlamak amacıyla tescil ettirdiğini İleri sürerek, TPE YİDK kararının iptalini talep etmiştir.

 

Davalı şirket vekili, davanın husumet yönünden reddini savunmuştur. Davalı TPE vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğuna savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, davalı şirket yönünden davanın pasif husumetten reddine, davalı TPE yönünden ise, davacı başvuru markası ile davalı şirket markasının 556 sayılı KHK'mn 7/1-b bendi anlamında "ayırt edilemeyecek kadar benzer" olduğu ve davacı başvurusunun emtia listesinin tümünün redde mesnet markanın kapsadığı mallar ile "aynı/aynı tür" olduğu gerekçesi ile davanın esastan reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 28/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Kaynak:yargıtay.gov.tr

Marka Davaları

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali; Markanın, ticaret unvanının asli unsurunu ön plana çıkardığından hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu