Tasarım Lisans » Etkin Patent Tasarım Lisans

Tasarım Lisans

Hızlı Marka, Patent ve Tasarım Başvuru ve Araştırma Formu*
Online Marka Tescil Başvuru İşlemleri için TIKLAYINIZ* Marka Sınıflarını İnceleyiniz.

,  Ana Kategori : Tasarım,  Kategori :  Tasarım Tescili  Tarih : 
13.4.2017 Tasarım Lisans
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Tasarım Lisans » Etkin Patent Tasarım Lisans

Etkin Patent Logo

Tasarım Lisans

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM LİSAN İŞLEMLERİ

1  Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan haklar ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.Lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunludur.


Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde, lisans veren tasarımı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere de aynı tasarıma ilişkin başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde ise, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de tasarımı kullanamaz.


Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez.


Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans hakkını alan kişi, lisans süresince tasarımın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. Bununla birlikte lisans sözleşmesinden kaynaklanan haklar saklı olmak üzere, lisans veren, sözleşmenin süresine, tasarımın kullanım biçimine, lisansın verildiği ürün silsilesine ve lisans alanın ürettiği ürünlerin kalitesine ilişkin her hangi bir hükmün lisans alan tarafından ihlal edildiğini tespit ederse, bu kanundan doğan haklarını kullanabilir.


Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisans sahibi, üçüncü bir kişi tarafından tasarım hakkı sahibinin tasarım hakkına tecavüz edilmesi halinde, tasarım hakkı sahibinin bu Kanun uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari olmayan lisans sahibinin dava açma hakları yoktur.


Birinci fıkra hükümlerine göre tasarım hakkına tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını tasarım hakkı sahibinden isteyebilir. Tasarım hakkı sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirimin
alındığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekli davayı açmaması halinde, lisans sahibi yaptığı bildirimi de ekleyerek kendi adına dava açabilir ve açılan dava tasarım sahibine ihbar olunur.


Lisans sahibi ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ise, altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir. İhtiyati tedbir kararı alınmasından sonra dava açılması hakkında 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 109 uncu maddesi hükmü uygulanır.


Üçüncü bir kişi tarafından tasarım hakkına tecavüz edilmesi durumunda, lisans sahipleri, tecavüz nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesi amacıyla, tasarım hakkı sahibinin açacağı davaya katılmaya yetkilidir.


Ayrıca lisans alan, tecavüz nedeniyle uğradığı zararın giderilmesi amacıyla, lisans veren tarafından açılan davaya katılmaya yetkilidir.


10 Lisans, Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi ve Yönetmelikte öngörülen hususların yerine getirilmesi şartıyla Sicile kayıt edilir ve Bültende yayımlanır.


11 Lisans, sicile kayıt edilmediği sürece, lisans alan tarafından lisans hakkı üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ancak, lisans sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra tasarım üzerinde hak iktisap eden üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte lisans sözleşmesinin yapılmış olduğunu biliyorsa, lisans sicile kayıt edilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir.


12 Lisans sözleşmelerinde, bu Kanuna ve konuya ilişkin diğer kanunlara aykırı hükümler bulunamaz. Lisans sözleşmelerine ilişkin ileride kabul edilecek yasal düzenlemeler, önceden yapılmış lisans sözleşmeleri üzerinde de etkili olur ve sözleşmenin, bunlara aykırı hükümleri geçersiz sayılır.

 


Hakkın devrinden veya lisans vermekten doğan sorumluluk

1 Tasarım başvurusu veya tescilinden doğan hakkını devreden veya lisans veren kişinin, bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılırsa, söz konusu kişi bu durumdan ilgililere karşı sorumlu olur.


Tasarım başvurusunun geri çekilmesi, reddedilmesi, tasarım tescilinin iptaline veya hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması hallerinde, hakkı devreden veya lisans veren bakımından bu Kanunun 56 ncı maddesi hükmü uygulanır. Bu madde hükmünden doğan tazminatı talep etme süresi, sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme kararının kesinleşme tarihinde başlar. Zamanaşımı için 29/04/1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır.


Devreden veya lisans verenin kötü niyetli olmaları halinde, bunlar, fiillerinden her zaman sorumludur.

Tasarım Tescili

Diğer Tasarım Tescil İşlemleri

Tasarım Tescil Ücreti
Tasarım tescil ücreti, tasarım tescil başvuru ücretleri, tescil belgesi toplam fiyatları, Türk Patent resmi harçları, hizmet ücretini buradan bulabilirsiniz.
Tasarım Tescil
Tasarım tescil nerede ve nasıl yapılır, Endüstriyel tasarım tescili başvuru ve belge ücreti, toplam fiyatları, istenen belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.
Tasarım Tescil Sorgulama
Tasarım tescil sorgulama online olarak buradan yapabilir, tasarım araştırma ve inceleme kriterlerini ve ücretsiz yardım ve destekleri inceleyebilirsiniz.
Yurtdışı Tasarım Tescil
Yurtdışı tasarım tescil fiyatları, tek bir merkezden birden çok ülke nezdinde çoklu tasarım tescil başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgileri inceleyebilirsiniz.
Tasarım İtiraz
Tasarım tescil başvurularına itiraz fiyatlarını, Türk Patent harçlarını, hizmet ücretlerini süresini, takip ve izleme işlemlerini buradan inceleyebilirsiniz
Tasarım Tescil Başvuru Nerede Nasıl Yapılır
Tasarım tescil başvuru nerede nasıl yapılır, istenen belgeler, Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarım araştırma ve inceleme kriterlerini inceleyebilirsiniz.
Anında Online Marka, Patent, COM.TR, Tescil BURADAN
TIKLAYINIZ !

Tasarım Hakkı
Tasarım hakkı nedir, tasarımcı ve tasarım hak sahibinin hakları, işverenlerin tasarım ilişkin hakları ve diğer ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz.
Tasarım Rüçhan Hakkı
Tasarım rüçhan hakkı nedir, Uluslararası sözleşmelerin tanıdığı rüçhan hakkı ve sürelerini, fiyatları, sergilerden doğan rüçhan haklarını inceleyebilirsiniz.
Tasarım Devir
Tasarım devir ücreti, sözleşme örneğini, online devir işlemlerini, belgeler, süreleri, nerede ve nasıl yapılacağını ve toplam fiyatları inceleyebilirsiniz.
Tasarım Lisans
Tasarım lisans ücretini, lisans verme ve ilan şartlarını, lisans çeşitleri ve sağladığı hakları ve sicile kayıt işlem toplam fiyatları inceleyebilirsiniz.
Tasarım Tescil Kriterleri
Tasarım tescil kriterlerini, yeni ve özgün tasarım nedir, tasarımların benzerliği, tasarımlar arasında belirgin farkların ne demek olduğunu inceleyebilirsiniz.
Tasarım Tescil Başvuru Süreci
Tasarım tescil başvuru süreci, tasarım bülten yayın sürelerini, itiraz ve süreleri, başvuru ve tescil belgesinin teslim süreçlerini buradan inceleyebilirsiniz.