Şirket Kurmak » Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu » Etkin Patent Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu, gerekli belgeleri, şirket, firma isim ve sicil kayıt sorgulamaları BURADAN yapabilir, ücretsiz yardım alabilirsiniz. Ticaret sicile kayıt yapılan Ticaret Ünvanları artık tescilli olduğu ve koruma altına alındığı düşüncesi hala çok yaygındır.
Şirket Kurmak » Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu

Şirket Kurmak

Şirket Kurmak Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu, gerekli belgeleri, şirket, firma isim ve sicil kayıt sorgulamaları BURADAN yapabilir, ücretsiz yardım alabilirsiniz. Ticaret sicile kayıt yapılan Ticaret Ünvanları artık tescilli olduğu ve koruma altına alındığı düşüncesi hala çok yaygındır.
,  Ana Kategori :  Marka İsimleri  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka İsimleri,  Kategori : 

Şirket Kurmak

 Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu, gerekli belgeleri, şirket, firma isim ve sicil kayıt sorgulamaları BURADAN yapabilir, ücretsiz yardım alabilirsiniz. Ticaret sicile kayıt yapılan Ticaret Ünvanları artık tescilli olduğu  ve koruma altına alındığı düşüncesi hala çok yaygındır.


Oysa ticaret ünvanı ile marka tescilini karıştırmamak gerekir.Ticaret ünvanını tescilli hali ile gerektiği yerlerde kullanabilir ancak  unvandaki asıl marka unsuru olan ibareyi marka gibi kullanamaz.Şirket unvanları ancak marka tescil başvurusu yapılarak koruma altına alınabilir.Marka tescili yapılmayan ünvanların  marka olarak kullanılması halinde hukuki sorunlarla karşılaşabilirsiniz.Özellikle ticaret ünvanındaki asıl  marka unsuru olan ibarenin belirgin bir şekilde öne çıkartılarak marka gibi kullanılması halinde maddi ve manevi tazminat ve ceza davaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen İLETİŞİM formunu kullanınız.

Her türlü soru, sorun, öneri, marka tescil başvuru için lütfen bize ulaşınız

 

ŞİRKET KURULUŞ VE TESCİLİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


Limited Şirket Kuruluşu

Ana sözleşmeler notere tasdik ettirildikten sonra, tasdik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmelidir.

Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 6 nüsha)
Noter tasdikli ana sözleşme (6 nüsha)
Kurucuların ve müdürlerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2 nüsha)
Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
 Kuruluş iştigal konusunu belirten dilekçe


AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

 

Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-YTL ve katları olması gerekmektedir. Limited şirketlerin esas sermaye payı,ortağın ortaklığa koyacağı asgari miktarı göstermektedir. Limited ortaklık sermayesi paylara değil ortak sayısına bölünmüştür. Yani ortak sayısı kadar pay olup devir için bölme ve mirasın taksimi hali hariç ortağın sermayesi bölünmez bir bütündür.


Bu nedenle Limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarında pay adet ve değerlerinin belirtilmeyerek ortağın sermaye miktarının belirtilmesi yeterlidir.

Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise,kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi

Aynı sermaye gayrimenkul ise üzerinde takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı.

Merkezi SAMSUN dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.

Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi.

Şirket fuarcılık alanında faaliyet göstermek amacıyla kuruluyorsa şirket ortakları ile imza yetkisine sahip ortak olmayan görevlilerin müflis konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olduklarını gösterir belge.

Bu şirketler sözleşmelerinde münhasıran fuar ve sergi, tanıtım, organizasyon, reklam, yayıncılık vb. faaliyetlerde bulunacaklarını belirtmiş olmalı ve yurtiçi fuar organizasyonu yapan şirketlerde en az 250.000.-YTL, yurtdışı fuar  organizasyonu yapan şirketlerde en az 200.000.-YTL sermayesi olmalı.

Özel güvenlik alanında faaliyette bulunacak şirketlerin faaliyet konusu sadece güvenlik ve koruma hizmeti olmalıdır.

Şirket amaç ve konusunda üretim bulunması halinde ünvanda sanayi kelimesi kullanılabilir.

Dış ticaret firmaları amaç ve konusunda ticareti yapılan tüm malları saymak yerine sektör adı belirtilmelidir. Örneğin "gıda sektöründeki her türlü malın alımı, satımı, ithali, ihracı" gibi.

Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği.

 


Limited Şirket Anasözleşme Değişikliği

 1 ilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 1 Ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
 1 Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu.)


AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN BELGELER EKLENMELİDİR.

Bilindiği üzere Limited şirkette her orağın koymuş olduğu sermaye 25.-YTL ve katları olması gerekmektedir. Limited şirketlerin esas sermaye payı,ortağın ortaklığa koyacağı asgari miktarı göstermektedir. Limited ortaklık sermayesi paylara değil ortak sayısına bölünmüştür. Yani ortak sayısı kadar pay olup devir için bölme ve mirasın taksimi hali hariç ortağın sermayesi bölünmez bir bütündür.
Bu nedenle Limited şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımlarında pay adet ve değerlerinin belirtilmeyerek ortağın sermaye miktarının belirtilmesi yeterlidir.

Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı,

Sermaye artırımı aynı sermaye veya firma devri  yoluyla yapılıyor ise bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

Sermaye artırımı ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair bilirkişi raporu bilirkişi atama mahkeme kararı veya YMM, SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış karının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi

Sermaye artırımı fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan karın ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin SMMM veya YMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi.

Sermaye artırımında artan sermayenin tamamı veya bir kısmı ödenmişse banka dekontu aslı yada onaylı örneği

Sermaye artırımında her türlü hak,menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili,gemi sicili,trafik sicili,sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise,sermaye artışının tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.

 


Limited Şirket Nevi Değişikliği

1  Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır - 6 adet)
Noter onaylı ana sözleşme (6 nüsha)
Nevi değiştiren şirketin yetkili organ kararı
Nevi değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve müşavirin faaliyet belgesi (şirket anonim şirketine dönüşüyorsa mahkeme kararı ile tespit gerekir)
Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
Yeni ortak varsa Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2 nüsha)
Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya EFT makbuzu)
Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)
10 Taahhütname ( yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

Nevi değiştiren şirketin kollektif veya komandit olması halinde şirket ve ortaklarının vadesi gelmiş vergi borçlarının olmadığına dair ilgili vergi dairesinden yazı.

 


Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin Şube Açılışı

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve son ortakları gösteren ortaklar kurulu kararı ile bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (2 Nüsha)
Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı kısaltılmadan eksiksiz, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir - 2 nüsha)
4 Şube müdürünün şube unvanı altında düzenlenen imza beyannamesi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2 nüsha)
Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge.
Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)
7 Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış  olmalıdır)

 


Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin Merkez Nakli

1 Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
Adres Değişikliği Tadil Metni (4 nüsha)
Merkezin ticaret sicili memurluğunca tescil edilmiş olan hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
Merkezin bulunduğu sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan belge
Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
Son ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2 nüsha)
Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi.
Oda kayıt beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır.)
Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.)

 


Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin Şube Kapanışı

1 Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti.)
Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
Son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

 


Limited Şirket Hisse Devri


HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİNDE ALINACAK KARARLARDA VE GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELLERİNE ORTAKLARIN KİMLİK NUMARALARININ YAZILMASI GEREKLİDİR.


1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı-2 nüsha)
Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi
Yeni ortağın girişi var ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2 nüsha)
5 Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (2 nüsha) (müdür ortaklık dışından birine veriliyorsa uyruk ve adresi belirtilmeli)

 


Limited Şirket Verasten Hisse Dağılımı

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
3 Mahkeme kararı (asıl veya onaylı)
Yeni ortağın girişi var ise Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (2 nüsha)
Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (2 nüsha)

 


Limited Şirket Adres Değişikliği

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı - 2 nüsha)
3 Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış  olmalıdır)

 


Limited Şirket Sigorta Acentalığı

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)
Acentalık Sözleşmesi (noter onaylı 2 nüsha )
Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

 


Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)Limited Şirket Tasfiyeye Giriş

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı - 2 nüsha)
Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
4 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu  (2 nüsha)(Damga Pulu Bedeli Ödendi Makbuzu)

Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir.

 


Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
3 Sermayenin 2/3'nün korunduğuna dair   Mahkeme kararı ve bilirkişi raporu  veya YMM raporu ve müşavire ait  faaliyet belgesi aslı
14 Müdüre ait  İmza beyannamesi (2 nüsha)

 


Limited Şirket Tasfiye Sonu

1 Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
Ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)
İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)
4 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu  (2 nüsha)(Damga Pulu Bedeli Ödendi Makbuzu)
Sigortalı işten çıkış bildirgesi

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK  347.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.Limite Şirket Şirket Merkezinin Şube Adresine Nakli

1 Dilekçe
Ortaklar kurulu kararı (2 Nüsha)
3 Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış  olmalıdır)

Şirket Kurmak

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu