Patent Değerleme Metodları - Etkin Patent Patent değerleme metodları nedir, Maliyet, Pazar, Gelir ve gelişmiş değerleme metodlarını ve değerleme yapan kurumları buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Değerleme Metodları - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul


Patent Değerleme Metodları


Patent Değerleme Metodları

Patent değerleme metodları nedir, Maliyet, Pazar, Gelir ve gelişmiş değerleme metodlarını ve değerleme yapan kurumları buradan inceleyebilirsiniz. Patent değeri nasıl hesaplanır, Patent değer çeşitleri ve değer göstergelerin neler olduğunu aşağıda inceleyebilirsiniz.

Etkin Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Sorgulama ve Patent Alma yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru yazılarımızı Patent Ücretleri sayfamızı incelemenizi öneriyoruz.İÇERİK

 Değer - Değerleme
 Patent Değerleme Metotları
 Patent Değerlemesi Kullanım Alanları
 Patent Değerlemesi Yapan Kurumlar
 Patent Değerleme Programları
 Sonuç:

 


DEĞER DEĞERLEME

DEĞER DEĞERLEME


 Değer

  Bir varlığın kullanılması ile gelecekte elde edilecek ekonomik faydanın bugünün fiyatı olarak ifadesi 

 Değerleme

 Bir varlığın parasal değerinin (ekonomik faydanın) tespiti

  Patent Değerlemesi

 Patentlerin (patent korumasıyla birlikte patente konu teknolojinin) değerinin tespiti


Patent Değerlemesi

 Bir patentin değerlemesinin yapılabilmesi için,

 buluşun (teknolojinin) tanımlanabilir bir varlık olması,
 bu varlığın yasal bir unvanının olması (bir sahibinin olması ve transfer edilebilir olması)
 tek başına gelir getirebilir olması gerekmektedir.

 

Patent Değeri Çeşitleri

 Farklı değerleme amaçlarına göre ortaya çıkan patent değeri çeşitleri:
 Gerçeğe Uygun Pazar Değeri
 Gerçeğe Uygun Değer
 Pazar Değeri
 Geçmiş Değer
 Elde Etme Değeri
 Kullanım Değeri
 Yatırım (yatırımcı) Değeri
 Hak Sahibi Değeri
 Sigorta Edilebilir Değer
 Teminat Değeri
 Vergi Üzerinden Değer

Patent Değerlemesi

 Birçok varlığın aksine, patent değerlerinin tespiti çok zordur.

 Nedenleri:

 patent gibi şirketler için stratejik öneme sahip varlıkların değerlemesi için gerekli sağlıklı bilgiye ulaşma zorluğu
 patent değerine etki eden çok sayıda faktörün bulunması

Değer Göstergeleri

 Dolaylı Göstergeler

 Yenileme Ücretleri
 Patent Atıfları
 Patent Kapsamı
 Tarifname Detayı
 İstem Sayısı/Uzunluğu/Genişliği/Türü
 İtiraz Sayısı
 Patent Ailesi
 Patent Ömrü
 Patent Sayısı
 Çoklu Göstergeler

 

 Doğrudan Göstergeler
 AnketlerHEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


DEĞERLEME METODLARI


 Maliyet Metodu
 Pazar Metodu
 Gelir Metodu
 Gelişmiş Değerleme Metotları


Maliyet Metodu

 Patentli teknolojinin aynısının ya da benzerinin geliştirilmesi için yapılan harcamaları esas almaktadır.

 Geçmiş maliyetler (muhasebedeki maliyetler) değil, üretilecek benzer/aynı teknoloji için yapılacak bugünkü maliyetler kullanılmaktadır.

 Süreç içindeki tüm maliyetler değil, sadece benzer/aynı teknolojiyi üretmek için gerçekleşen maliyetler hesaba katılmaktadır.
 malzeme, işçi maliyetleri gibi doğrudan maliyetler
 yönetim maliyetleri gibi bazı genel gider kalemleri
 Benzer/aynı teknoloji için bir yatırımcının ödeyeceği maksimum miktarı ve patentini satmak isteyen bir hak sahibi için de, alt limit tespiti için kullanılabilir.

 Avantaj
 geçmiş/bugünkü maliyetlere (tutarlı ölçütlere) dayandığı için güvenilir ve kolaydır
 daha çok aşağıdaki durumlarda kullanışlıdır:

 Yeni geliştirilmekte olan (varlıkla henüz bir gelirin elde edilmediği) teknolojilerde

 minimum düzeyde ekonomik faaliyetin söz konusu olduğu durumlarda

 maliyetin makul bir güvenilirlik derecesinde tahmininin söz konusu olduğu sınırlı durumlarda

 yasal korumanın zayıf veya teknolojinin nispeten bilinir olduğu durumlarda

 Dezavantaj
 normal işletme maliyetleri ile patentli teknoloji için yapılan harcamaları ayırdetmek zor olduğundan, tam patent maliyetini hesaplamak zordur.
 varlık için yapılan harcama ile o varlığın değeri arasında karşılıklı bir ilişki olmadığından, patentle sağlanacak ekonomik faydaları ihmal eder (patentin ekonomik
değerini yansıtmaz).
 patentli teknoloji için çoğu zaman benzer/aynı fonksiyonellik/kullanışlılık özelliklerine sahip teknoloji bulmak mümkün olmadığından,uygulanabilirliği kısıtlıdır.

Maliyet Metodu

 İki çeşit maliyet metodu:
 Yeniden Üretme Metodu
 Yerine Koyma (Yenileme) Metodu


Pazar Metodu

 Değerlemesi yapılacak patentlerin yakın geçmişte lisans, devir vb. işlemlere konu olmuş benzer patentlerle karşılaştırıldığı yöntemdir.

 Avantaj
 benzer patentli teknoloji ve bu teknolojiyle ilgili işlem bilgilerinin mevcut olması halinde, çok kullanışlı, pratik ve anlaşılması kolaydır.
 gerçekleşmiş bir işlem esas alındığından, bu metotla ulaşılan değer gerçeğe uygun pazar değeridir.
 az sayıda varsayım kullanıldığından ulaşılan değer objektiftir.
 maliyet ve gelir metotlarına göre daha az sayıda analitik işlem içerir.

 Dezavantaj

 az sayıda karşılaştırılabilir patent ve işlem bulunur.
 genelde gerçekleşen işlem bilgileri kamuyla paylaşılmaz.
 işlemlere konu olan varlıklar her zaman karşılaştırılabilir değildir.
 benzer patent ve işlem bilgileri bulunması halinde de,söz konusu patentin değerlemesinin istenen şekilde yapılıp yapılmadığı garanti edilemez.
 sadece benzer patentin pazar değeri esas alındığından, değerlemesi yapılan patentle gelecekte sağlanması muhtemel gelir gözardı edilir.
 kullanılan değişkenler çoğunlukla kuramsal olmayan piyasa odaklı (dış) değişkenler olup, bunların toplanması, düzenlenmesi ve analizi, iç bilgilere göre
daha zordur.


 Pazar metodu çeşitleri:
 Satış Karşılaştırma Metodu
 Pazar Odaklı Yerine Koyma Maliyeti Metodu
 Karşılaştırmalı Gelir Farkı Metodu

Gelir Metodu

 Patentin ticari kullanımı ile elde edilmesi beklenen ekonomik faydanın bugünkü net değeri cinsinden ifade edilmesi demek olan İskontolu Nakit Akışları (İNA) yöntemini esas alan metottur.

 X = Y / (1+k)n
X: bugünkü değer (gelecekte elde edilecek gelirin k faktörü için bugünkü değeri)
Y: n yıl sonunda elde edilecek gelir (gelecek değer)
k: iskonto oranı (gelecekte Y gelirinin gerçekleşme riski, risk faktörü)
n: yıl


 Gelir metodunun üç temel bileşeni:
 ekonomik gelir (Y) tahmini
 zaman periyodu (n) tahmini
 iskonto oranı (k) tahmini

 Avantaj
 değişik değerleme amaçlarına uygun ve farklı durumlara adapte edilebilir esnekliktedir. Bu nedenle, en çok kullanılan metottur.

 patentle ilgili gelir üretme kapasitesi, gelirin patent ve patentle ilgili varlıklara dağıtımı,patentin beklenen yaşam ömrü, patente yapılan yatırım riski gibi değişkenler açıkça
ve tek tek belirlendiği için güvenilirdir.

 Dezavantaj
 birçok tahmini (patentin kullanımıyla sağlanacak gelirin tahmini, gelirin beklenen büyüme eğilimi, gelirin bugünün rakamlarıyla ifade edilmesi için uygulanacak uygun iskonto
oranının tespiti, gelir akışının ne kadar süreceği ve ödeme zamanları vb.) gerektirir.

 tahminler için gerekli bilgiler (sektörle ilgili pazar büyüklüğü,büyüme trentleri, şirketlerin pazar payları, riskler, fiyatlama bilgileri gibi) her zaman ulaşılabilir olmadığından, sınırlı bir kullanım alanına sahiptir.

 tahminler için gerekli bilgilerin mevcut olması halinde de,manipüle edilmeye açık hassas ekonomik değişkenleri ve karmaşık metotları içerdiğinden, bu bilgilerin sübjektif nakit akış değerlerini elde etmek için suistimal edilmesi mümkündür.

 karmaşık metotlar, kötü niyetli olmayan hataların yapılmasına da neden olabilir.

 Gelir metodu çeşitleri:

 Gelir Artış Metodu
 Kar Dağıtım Metodu
 Teknoloji Faktörü
 Ulaşılabilir Maksimum Kar (UMK) Metodu
 Teliften Kurtulma Metodu

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


DEĞERLEME METODLARI
GELİŞMİŞ DEĞERLEME METODLARI

GELİŞMİŞ DEĞERLEME METODLARI


 İNA ve karar ağacı modelleri temelli

 Gelişmiş yeni metotlar
 Risk Ayarlamalı Bugünkü Net Değer Metodu
 Olasılık Ağaçları Metodu
 Monte Karlo Metodu
 Duran Varlıklar İçin Seçenekli Değerleme Metodu

 Avantaj

 gelir ve maliyetler hakkındaki varsayımlarla oluşturulan nakit akış modelleri ile ilgili varlığın değer üretmesi için gerekli koşullu olayların açık bir şekilde modellendiği karar ağacı modellerine dayandıklarından, ele edilen değerler gerçeğe daha uygun sonuçlardır.
 patentlerle ilgili yönetim kararlarındaki esnekliklerin dikkate alınmasını gerektiren yüksek miktarlı ve uzun dönemli yatırımların söz konusu olduğu durumlar için daha uygundur.

 Dezavantaj

 gelir metotlarından daha karmaşık matematiksel hesaplamalar içerirler.
 gelir metodundaki tahminlere ek olarak,koşullu olaylar ve bunların olasılıkları da belirlenmelidir.

Değerleme Kullanım Alanları

 Patent kullanımındaki değişim
pasif          aktif
patent       patent
stratejisi    stratejileri

 Teknoloji Transferi
 Lisans, devir, şirket ortaklıkları, şirket birleşme ve devralmaları

 

 Finansman Temini
 Banka kredileri
 Risk sermayesi

 

 Sigortacılık Uygulamaları
 Tecavüz, tazminat ve hükümsüzlük davalarına karşı bir önlem

 

 Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 Patent Bağışı
 Şirket Birleşme / Devralmaları
 Halka arz (hisse senedi değeri)
 Transfer Fiyatlama

 

 Dava ve Anlaşmazlıklar, İcra, İflas, Haciz Durumları
 İşçi buluşları


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


DEĞERLEME YAPAN KURUMLAR


 Özel aracı şirketler
 Kurumlar (PL-X, Nihon IR, QED Intellectual Property, PATEV,TAEUS, IPB)
 Platformlar (Yet2.com, UTEK-pax, Patentcafe)

 

 Patent Avcıları (Troller)

 

 Patent Vekilleri

 

 Kamu kurumları
 Japon Patent Ofisi (Patent Değerleme Göstergesi)
 Bölgesel Patent Bilgi Merkezleri (Almanya)

 

 Patent Ajansları
 Ulusal Sınai Mülkiyet Bilgi ve Eğitim Merkezi (Japonya)
 Finlandiya Buluş Vakfı

 

 Diğer
 Avrupa Patent Ofisi
 Teknoloji Transfer Ofisleri

Patent Değerleme Programları

 Portfolio-Xpert™
 Nitel analizlerle derecelendirme ve puanlama sistemi (Patent Factor Index-PFI)

 

 Patent Board
 Patentleri seçkin akademik yayınlarda ve Amerikan ve Avrupa patent dokümanlarında aldıkları atıf sayılarına göre puanlandırma sistemi

 

 IPScore®
 Nitel değerlemeler (yasal statü, teknoloji, pazar durumu, finans ve strateji olmak üzere 5 faktör altında)
 Nicel değerlemeler (NPV modülü ile, geliştirme maliyetleri, geliştirme zamanı, pazar ve ürün koşulları gibi ek bilgilerin verilmesiyle)

Sonuç

 Ülkemiz patent değerlemesi ve uygulama alanları konularında gelişmiş ülkelerin çok gerisinde
 patent bilinci ve dolayısıyla patent başvuru sayısındaki yetersizliğimiz

 

 Değerlemelerde, mümkün olduğu taktirde,birden fazla metodun kullanılması

 

 Her bir metodun daha uygun olduğu bazı uygulama alanları
 Muhasebe/vergi uygulamaları - Maliyet metotları
 Teknoloji transferi ve finansman temini - Gelir metotları
 Şirket içi yönetim kararları - Pazar metotları
 Yüksek miktarlı ve uzun dönemli yatırımlar -Gelişmiş değerleme metotları


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


DEĞERLEME YAPAN KURUMLAR
YASAL DÜZENLEMELER

YASAL DÜZENLEMELER


 gelişmiş ülkelerdekine benzer uygulamaların olmadığı (işçi buluşları, patent teminatı ile banka kredisi, patent sigortası, muhasebe/vergi uygulamaları, patent bağışıyla vergi indirimi gibi) alanlarda

 

 Altyapı çalışmaları
 benzer ancak yetersiz olan uygulamaların bulunduğu (risk sermayesi, transfer fiyatlama uygulamaları, halka açık firmaların denetimi,mahkeme kararları gibi) konularda

 

 Veri temini (altyapı çalışmaları)
 Yasal zorunluluk getirmek

 

 lisans anlaşmalarının resmi organlara kaydı (OECD ülkelerindeki lisans gelirlerinin yayınlanması zorunluluğu gibi)
 Teşvik edici uygulamalar

 

 Yıllık ücretlerde sağlanacak indirim

 

 İşlem kayıtlarının bedelsiz ya da cüzi bir bedel karşılığında gerçekleştirilmesi

 

 (cüzi bir bedel alınması halinde) tek bir ücret karşılığında istenen sayıda patentin kaydı

 

 Kayıtlı işlem bilgilerinin değerlemeler için kullanılabilmesi için hak sahiplerinden izin (sözleşmelerde belirtilen bedel üzerinden vergi alınmaması)
 Veritabanı oluşturulması

 

 Kamu ve özel sektörden bilgilerin derlenmesi

 

 Halka açık şirketlerin raporları, geçmiş finansal raporlar (bilançolar), bütçeler, fiyat listeleri, vb.,

 

 Proje yönetim kararları,

 

 Alım maliyeti ya da tahmini geliştirme maliyetleri, alım tarihi ya da geliştirme zaman aralığı, pazar potansiyeli, mevcut rakip teknolojiler, sektör raporları/yayınları,yayınlanmış anlaşmalar vb.,

 

 Uzman görüşleri, Mülakatlar,

 

 Sektör dernek ve odaları, mahkeme kararları, aracı kurumlar vb.

 

 Değer göstergeleri ile ilgili verilerin düzenlenmesi
 Anket çalışmaları (PATVAL-EU, Japon Patent Ofisi anketi vb.)
 Bilimsel makale, kitap vb. çalışmalar
 Değerleme programları

Bu konuyla ilişkili olan Marka Değerleme Metodları başlıklı yazımızıa inceleyebilirsiniz.
 

Kaynak:

Türk Patent Enstitüsü
Mehmet Nurşad SÖZER
Patent Uzmanı

 Konuyla ilgili bir diğer yazımız olan Marka Değerleme Metodları başlıklı yazımızıda incelemenizi öneriyoruz.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757ONLINE TESCİL


Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


PATENT NEDİR

Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir.

PATENT BAŞVURU

Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

PATENT ÜCRETLERİ

Etkin Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz.


PATENT SORGULAMA 

Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz.

PATENT NASIL ALINIR

Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır.

PATENT HAKKI

Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız.


PATENT ALMA

Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL BAŞVURU

Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ

Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.

Patent Değerleme Metodları Patent değerleme metodları nedir, Maliyet, Pazar, Gelir ve gelişmiş değerleme metodlarını ve değerleme yapan kurumları buradan inceleyebilirsiniz. Patent 23-01-2022
Patent Değerleme Metodları Patent değerleme metodları nedir, Maliyet, Pazar, Gelir ve gelişmiş değerleme metodlarını ve değerleme yapan kurumları buradan inceleyebilirsiniz. Patent değeri nasıl hesaplanır, Patent değer çeşitleri ve değer göstergelerin neler olduğunu aşağıda inceleyebilirsiniz. Etkin Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Sorgulama ve Patent Alma yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru yazılarımızı Patent Ücretleri sayfamızı incelemenizi öneriyoruz. İÇERİK  Değer - Değerleme Patent Değerleme Metotları Patent Değerlemesi Kullanım Alanları Patent Değerlemesi Yapan Kurumlar Patent Değerleme Programları Sonuç:   Hepsini Göster Menu Değer Değerleme Değerleme Metodları Gelişmiş Değerleme Metodları Değerleme Yapan Kurumlar Yasal Düzenlemeler Online Tescil Diğer Hizmetler DEĞER DEĞERLEME  Değer   Bir varlığın kullanılması ile gelecekte elde edilecek ekonomik faydanın bugünün fiyatı olarak ifadesi   Değerleme  Bir varlığın parasal değerinin (ekonomik faydanın) tespiti   Patent Değerlemesi  Patentlerin (patent korumasıyla birlikte patente konu teknolojinin) değerinin tespiti Patent Değerlemesi  Bir patentin değerlemesinin yapılabilmesi için,  buluşun (teknolojinin) tanımlanabilir bir varlık olması, bu varlığın yasal bir unvanının olması (bir sahibinin olması ve transfer edilebilir olması) tek başına gelir getirebilir olması gerekmektedir.   Patent Değeri Çeşitleri  Farklı değerleme amaçlarına göre ortaya çıkan patent değeri çeşitleri: Gerçeğe Uygun Pazar Değeri Gerçeğe Uygun Değer Pazar Değeri Geçmiş Değer Elde Etme Değeri Kullanım Değeri Yatırım (yatırımcı) Değeri Hak Sahibi Değeri Sigorta Edilebilir Değer Teminat Değeri Vergi Üzerinden Değer Patent Değerlemesi  Birçok varlığın aksine, patent değerlerinin tespiti çok zordur.  Nedenleri:  patent gibi şirketler için stratejik öneme sahip varlıkların değerlemesi için gerekli sağlıklı bilgiye ulaşma zorluğu patent değerine etki eden çok sayıda faktörün bulunması Değer Göstergeleri  Dolaylı Göstergeler  Yenileme Ücretleri Patent Atıfları Patent Kapsamı Tarifname Detayı İstem Sayısı/Uzunluğu/Genişliği/Türü İtiraz Sayısı Patent Ailesi Patent Ömrü Patent Sayısı Çoklu Göstergeler    Doğrudan Göstergeler Anketler HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Nedir Buluş Nedir Patent Başvuru Patent Ücretleri Diğer İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Nasıl Alınır Faydalı Model Başvuru Faydalı Model Ücretleri Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu DEĞERLEME METODLARI  Maliyet Metodu Pazar Metodu Gelir Metodu Gelişmiş Değerleme Metotları Maliyet Metodu  Patentli teknolojinin aynısının ya da benzerinin geliştirilmesi için yapılan harcamaları esas almaktadır.  Geçmiş maliyetler (muhasebedeki maliyetler) değil, üretilecek benzer/aynı teknoloji için yapılacak bugünkü maliyetler kullanılmaktadır.  Süreç içindeki tüm maliyetler değil, sadece benzer/aynı teknolojiyi üretmek için gerçekleşen maliyetler hesaba katılmaktadır. malzeme, işçi maliyetleri gibi doğrudan maliyetler yönetim maliyetleri gibi bazı genel gider kalemleri Benzer/aynı teknoloji için bir yatırımcının ödeyeceği maksimum miktarı ve patentini satmak isteyen bir hak sahibi için de, alt limit tespiti için kullanılabilir. Avantaj geçmiş/bugünkü maliyetlere (tutarlı ölçütlere) dayandığı için güvenilir ve kolaydır daha çok aşağıdaki durumlarda kullanışlıdır:  Yeni geliştirilmekte olan (varlıkla henüz bir gelirin elde edilmediği) teknolojilerde  minimum düzeyde ekonomik faaliyetin söz konusu olduğu durumlarda  maliyetin makul bir güvenilirlik derecesinde tahmininin söz konusu olduğu sınırlı durumlarda  yasal korumanın zayıf veya teknolojinin nispeten bilinir olduğu durumlarda Dezavantaj normal işletme maliyetleri ile patentli teknoloji için yapılan harcamaları ayırdetmek zor olduğundan, tam patent maliyetini hesaplamak zordur. varlık için yapılan harcama ile o varlığın değeri arasında karşılıklı bir ilişki olmadığından, patentle sağlanacak ekonomik faydaları ihmal eder (patentin ekonomikdeğerini yansıtmaz). patentli teknoloji için çoğu zaman benzer/aynı fonksiyonellik/kullanışlılık özelliklerine sahip teknoloji bulmak mümkün olmadığından,uygulanabilirliği kısıtlıdır. Maliyet Metodu  İki çeşit maliyet metodu: Yeniden Üretme Metodu Yerine Koyma (Yenileme) Metodu Pazar Metodu  Değerlemesi yapılacak patentlerin yakın geçmişte lisans, devir vb. işlemlere konu olmuş benzer patentlerle karşılaştırıldığı yöntemdir. Avantaj benzer patentli teknoloji ve bu teknolojiyle ilgili işlem bilgilerinin mevcut olması halinde, çok kullanışlı, pratik ve anlaşılması kolaydır. gerçekleşmiş bir işlem esas alındığından, bu metotla ulaşılan değer gerçeğe uygun pazar değeridir. az sayıda varsayım kullanıldığından ulaşılan değer objektiftir. maliyet ve gelir metotlarına göre daha az sayıda analitik işlem içerir. Dezavantaj  az sayıda karşılaştırılabilir patent ve işlem bulunur. genelde gerçekleşen işlem bilgileri kamuyla paylaşılmaz. işlemlere konu olan varlıklar her zaman karşılaştırılabilir değildir. benzer patent ve işlem bilgileri bulunması halinde de,söz konusu patentin değerlemesinin istenen şekilde yapılıp yapılmadığı garanti edilemez. sadece benzer patentin pazar değeri esas alındığından, değerlemesi yapılan patentle gelecekte sağlanması muhtemel gelir gözardı edilir. kullanılan değişkenler çoğunlukla kuramsal olmayan piyasa odaklı (dış) değişkenler olup, bunların toplanması, düzenlenmesi ve analizi, iç bilgilere göredaha zordur.  Pazar metodu çeşitleri: Satış Karşılaştırma Metodu Pazar Odaklı Yerine Koyma Maliyeti Metodu Karşılaştırmalı Gelir Farkı Metodu Gelir Metodu  Patentin ticari kullanımı ile elde edilmesi beklenen ekonomik faydanın bugünkü net değeri cinsinden ifade edilmesi demek olan İskontolu Nakit Akışları (İNA) yöntemini esas alan metottur. X = Y / (1+k)nX: bugünkü değer (gelecekte elde edilecek gelirin k faktörü için bugünkü değeri)Y: n yıl sonunda elde edilecek gelir (gelecek değer)k: iskonto oranı (gelecekte Y gelirinin gerçekleşme riski, risk faktörü)n: yıl  Gelir metodunun üç temel bileşeni: ekonomik gelir (Y) tahmini zaman periyodu (n) tahmini iskonto oranı (k) tahmini  Avantaj değişik değerleme amaçlarına uygun ve farklı durumlara adapte edilebilir esnekliktedir. Bu nedenle, en çok kullanılan metottur. patentle ilgili gelir üretme kapasitesi, gelirin patent ve patentle ilgili varlıklara dağıtımı,patentin beklenen yaşam ömrü, patente yapılan yatırım riski gibi değişkenler açıkçave tek tek belirlendiği için güvenilirdir.  Dezavantaj birçok tahmini (patentin kullanımıyla sağlanacak gelirin tahmini, gelirin beklenen büyüme eğilimi, gelirin bugünün rakamlarıyla ifade edilmesi için uygulanacak uygun iskontooranının tespiti, gelir akışının ne kadar süreceği ve ödeme zamanları vb.) gerektirir. tahminler için gerekli bilgiler (sektörle ilgili pazar büyüklüğü,büyüme trentleri, şirketlerin pazar payları, riskler, fiyatlama bilgileri gibi) her zaman ulaşılabilir olmadığından, sınırlı bir kullanım alanına sahiptir. tahminler için gerekli bilgilerin mevcut olması halinde de,manipüle edilmeye açık hassas ekonomik değişkenleri ve karmaşık metotları içerdiğinden, bu bilgilerin sübjektif nakit akış değerlerini elde etmek için suistimal edilmesi mümkündür. karmaşık metotlar, kötü niyetli olmayan hataların yapılmasına da neden olabilir.  Gelir metodu çeşitleri:  Gelir Artış Metodu Kar Dağıtım Metodu Teknoloji Faktörü Ulaşılabilir Maksimum Kar (UMK) Metodu Teliften Kurtulma Metodu HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Araştırma Patent Hakkı Faydalı Model Nedir Patent Mevzuat Diğer İlgili Konular Patent Alma Patent Haklarının İhlali Yurtdışı Patent Başvuru Sınai Mülkiyet Kanunu Marka TescilTasarım Tescil GELİŞMİŞ DEĞERLEME METODLARI  İNA ve karar ağacı modelleri temelli  Gelişmiş yeni metotlar Risk Ayarlamalı Bugünkü Net Değer Metodu Olasılık Ağaçları Metodu Monte Karlo Metodu Duran Varlıklar İçin Seçenekli Değerleme Metodu  Avantaj  gelir ve maliyetler hakkındaki varsayımlarla oluşturulan nakit akış modelleri ile ilgili varlığın değer üretmesi için gerekli koşullu olayların açık bir şekilde modellendiği karar ağacı modellerine dayandıklarından, ele edilen değerler gerçeğe daha uygun sonuçlardır. patentlerle ilgili yönetim kararlarındaki esnekliklerin dikkate alınmasını gerektiren yüksek miktarlı ve uzun dönemli yatırımların söz konusu olduğu durumlar için daha uygundur.  Dezavantaj  gelir metotlarından daha karmaşık matematiksel hesaplamalar içerirler. gelir metodundaki tahminlere ek olarak,koşullu olaylar ve bunların olasılıkları da belirlenmelidir. Değerleme Kullanım Alanları  Patent kullanımındaki değişimpasif          aktifpatent       patentstratejisi    stratejileri  Teknoloji Transferi Lisans, devir, şirket ortaklıkları, şirket birleşme ve devralmaları    Finansman Temini Banka kredileri Risk sermayesi    Sigortacılık Uygulamaları Tecavüz, tazminat ve hükümsüzlük davalarına karşı bir önlem    Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Patent Bağışı Şirket Birleşme / Devralmaları Halka arz (hisse senedi değeri) Transfer Fiyatlama    Dava ve Anlaşmazlıklar, İcra, İflas, Haciz Durumları İşçi buluşları HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmenlik Patent İşbirliği Anlaşması PCT Avrupa Patent Sözleşmesi uygulama Yönetmenliği Paris Sözleşmesi Diğer İlgili Konular 5147 Sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Entegre Devre Topografyaları Yönetmenlik Know How Ticari Sırların Korunması Patent Teşvikleri Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu DEĞERLEME YAPAN KURUMLAR  Özel aracı şirketler Kurumlar (PL-X, Nihon IR, QED Intellectual Property, PATEV,TAEUS, IPB) Platformlar (Yet2.com, UTEK-pax, Patentcafe)    Patent Avcıları (Troller)    Patent Vekilleri    Kamu kurumları Japon Patent Ofisi (Patent Değerleme Göstergesi) Bölgesel Patent Bilgi Merkezleri (Almanya)    Patent Ajansları Ulusal Sınai Mülkiyet Bilgi ve Eğitim Merkezi (Japonya) Finlandiya Buluş Vakfı    Diğer Avrupa Patent Ofisi Teknoloji Transfer Ofisleri Patent Değerleme Programları  Portfolio-Xpert™ Nitel analizlerle derecelendirme ve puanlama sistemi (Patent Factor Index-PFI)    Patent Board Patentleri seçkin akademik yayınlarda ve Amerikan ve Avrupa patent dokümanlarında aldıkları atıf sayılarına göre puanlandırma sistemi    IPScore® Nitel değerlemeler (yasal statü, teknoloji, pazar durumu, finans ve strateji olmak üzere 5 faktör altında) Nicel değerlemeler (NPV modülü ile, geliştirme maliyetleri, geliştirme zamanı, pazar ve ürün koşulları gibi ek bilgilerin verilmesiyle) Sonuç  Ülkemiz patent değerlemesi ve uygulama alanları konularında gelişmiş ülkelerin çok gerisinde patent bilinci ve dolayısıyla patent başvuru sayısındaki yetersizliğimiz    Değerlemelerde, mümkün olduğu taktirde,birden fazla metodun kullanılması    Her bir metodun daha uygun olduğu bazı uygulama alanları Muhasebe/vergi uygulamaları - Maliyet metotları Teknoloji transferi ve finansman temini - Gelir metotları Şirket içi yönetim kararları - Pazar metotları Yüksek miktarlı ve uzun dönemli yatırımlar -Gelişmiş değerleme metotları HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Firmaları Patent Değerleme Metodları Hukuki Danışmanlık Hakkımızda Diğer İlgili Konular Marka Sorgulama Marka Tescil İsim Tescil Sorgulama İsim Tescili Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu YASAL DÜZENLEMELER  gelişmiş ülkelerdekine benzer uygulamaların olmadığı (işçi buluşları, patent teminatı ile banka kredisi, patent sigortası, muhasebe/vergi uygulamaları, patent bağışıyla vergi indirimi gibi) alanlarda    Altyapı çalışmaları benzer ancak yetersiz olan uygulamaların bulunduğu (risk sermayesi, transfer fiyatlama uygulamaları, halka açık firmaların denetimi,mahkeme kararları gibi) konularda    Veri temini (altyapı çalışmaları) Yasal zorunluluk getirmek    lisans anlaşmalarının resmi organlara kaydı (OECD ülkelerindeki lisans gelirlerinin yayınlanması zorunluluğu gibi) Teşvik edici uygulamalar    Yıllık ücretlerde sağlanacak indirim    İşlem kayıtlarının bedelsiz ya da cüzi bir bedel karşılığında gerçekleştirilmesi    (cüzi bir bedel alınması halinde) tek bir ücret karşılığında istenen sayıda patentin kaydı    Kayıtlı işlem bilgilerinin değerlemeler için kullanılabilmesi için hak sahiplerinden izin (sözleşmelerde belirtilen bedel üzerinden vergi alınmaması) Veritabanı oluşturulması    Kamu ve özel sektörden bilgilerin derlenmesi    Halka açık şirketlerin raporları, geçmiş finansal raporlar (bilançolar), bütçeler, fiyat listeleri, vb.,    Proje yönetim kararları,    Alım maliyeti ya da tahmini geliştirme maliyetleri, alım tarihi ya da geliştirme zaman aralığı, pazar potansiyeli, mevcut rakip teknolojiler, sektör raporları/yayınları,yayınlanmış anlaşmalar vb.,    Uzman görüşleri, Mülakatlar,    Sektör dernek ve odaları, mahkeme kararları, aracı kurumlar vb.    Değer göstergeleri ile ilgili verilerin düzenlenmesi Anket çalışmaları (PATVAL-EU, Japon Patent Ofisi anketi vb.) Bilimsel makale, kitap vb. çalışmalar Değerleme programlarıBu konuyla ilişkili olan Marka Değerleme Metodları başlıklı yazımızıa inceleyebilirsiniz. Kaynak:Türk Patent EnstitüsüMehmet Nurşad SÖZERPatent Uzmanı  Konuyla ilgili bir diğer yazımız olan Marka Değerleme Metodları başlıklı yazımızıda incelemenizi öneriyoruz. HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Sorgulama Tasarım Tescil Tasarım Tescil Nedir Satılık Markalar Diğer İlgili Konular Kampanyalar Marka Tescil Başvuru Marka Patent İletişim Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu ONLINE TESCİL Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. PATENT NEDİR Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir. PATENT BAŞVURU Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. PATENT ÜCRETLERİ Etkin Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz. PATENT SORGULAMA  Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz. PATENT NASIL ALINIR Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır. PATENT HAKKI Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız. PATENT ALMA Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL BAŞVURU Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo