Patent Başvuru » Patent Formu » Patent Kılavuzu » Etkin Patent Patent başvurusu nasıl yapılır,başvuru ücreti,formu, dilekçesi,kılavuzu,örneği,şart ve koşulları ve istenen bilgi ve belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Başvuru » Patent Formu » Patent Kılavuzu

Patent Başvuru

Patent Başvuru Patent başvurusu nasıl yapılır,başvuru ücreti,formu, dilekçesi,kılavuzu,örneği,şart ve koşulları ve istenen bilgi ve belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Patent  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Patent,  Kategori : 

Patent Başvurusu Nerede ve Nasıl Yapılır

 Patent başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti, formu, dilekçesi, kılavuzu, örneği, şart ve koşulları ve istenen bilgi ve belgeleri buradan inceleyebilirsiniz. Patent Başvurusu Nasıl Yapılır, Patent Formunda neler olmalıdır, Patent başvuru dilekçesinde olması gereken belge ve bilgileri Patent kılavuzu şeklindeki bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 

PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

Başvuru Unsurları

 

Dilekçe

Dilekçe,  bilgisayarda doldurulmalıdır. Dilekçeye ait form internet sitemizden indirilebilir. Dilekçenin doldurulacak alanlarının sol kısmında, nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili notlar bulunmaktadır. Patent ve Faydalı Model başvurusu için ayrı ayrı dilekçeler bulunmaktadır.


Tarifname

Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlemeden eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

Buluş başlığı:

Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu:


Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgelere atıf yapılır.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler:

Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir.


Resimlerin açıklanması:

Var ise, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.
 
Buluşun açıklaması:

Bu bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her birinin numarası yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır. Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. Patent sisteminin ilkelerini oluşturan hem buluşun hem de buluşlara ilişkin bilginin yaygınlaşması işlevlerinin gerçekleşmesi için, patent verilerek korunması istenilen buluş ile ilgili her şey çok geniş biçimde açıklanır.
 
Buluşun sanayiye uygulanma biçimi:

Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir.
 

İstem /İstemler

Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar.er istem açık ve öz olarak yazılır. İstem  veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstemler buluşun özü göz önünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır. İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz. İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz, “tarifnamenin kısmında anlatıldığı gibi” ya da “resimlerin şeklinde gösterildiği gibi” biçiminde atıflara dayandırılamaz.

Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri (resimlerdeki parça numaralan) ile izlenir. Atıf işaretleri kullanıldığında bu işaretler parantezler arasına yerleştirilir. Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir.

Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Mümkünse, bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenilen ilave özellikleri belirtilmelidir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemler mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplaştırılmalıdır.


İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten ”özelliğini kazandırmaktadır”, “özelliğini  kazanmaktadır”, “gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri,” sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir.


İstem yazımı

Koruma kapsamı istemler ile belirlendiğinden, istemlerin yazımına özellikle dikkat edilmelidir. Eğer uygulanabiliyor ise, bir önceki bölümde  tanımlanan, iki bölümlü istem yazım formatı uygulanmalıdır. Buna göre bir istem, önceki tekniğin ifade edildiği bölüm ve yeni teknik özelliklerin ifade edildiği bölüm olmak üzere iki parçalı şekilde yazılmalıdır.


Özet

Özet, başında buluşun başlığını içerir.
Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz, özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

Özet, tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar.

Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül, özette yer alır. Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olur. Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşur. Özet kısmı talepte bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler ifadeler içermez. Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her önemli teknik özelliği bir referans işareti (parça numarası) izler, bu referans işareti parantezler arasına yerleştirilir.

 

Resimler

(Bu bölümde kullanılan resim kelimesi “teknik resim” anlamına gelmektedir. Ürünün fotoğrafları resim olarak verilmez.)

Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri gerektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.


Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından 7
gerekli olan birkaç kısa sözcük içerebilir.Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına göre numaralandırılır. Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz.

İstisnai durumlarda bir resim üzerinde ölçülendirme verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun olarak gösterilir.Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kaim ve iyi tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılır (bilgisayar da kullanılabilir), renk kullanılmaz.
Kesitler, referans işaretleri (parça numaraları) ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilir.


Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografık bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırt edilmesini mümkün kılacak bir şekilde olur.
Resimlerdeki tüm çizgiler çizim aletleri yardımıyla (ya da tercihen bilgisayarda) çizilir.Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm'den daha az olamaz.

Resimlere harf konması durumunda, ilgili teknik sahalarda Latin ve Yunan alfabeleri kullanılır.
Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir.

Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikine konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yan olarak düzenlenir.

Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez ve resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri tarifnamede bulunmaz. Referans işaretleri kullanıldığında başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilir.


Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın, tarifnameden sonra, istemlerden önce yer alması gerekir. Her resim sayfasının üst sağ kenarında, toplam resim sayfası numarası ve ilgili sayfanın numarası belirtilir. Başvuru sahibi dilekçesinde, özetle birlikte yayımlanacak buluşla ilgili önceki tekniğe ait olmayan resim numarasını belirtir. (Resimler ve resim sayfalar çerçeve içermemelidir.)

 

Patent Başvuru

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu