Patent Başvuru » Patent Formu » Patent Ücreti » Patent Dilekçesi ve Kılavuzu » Etkin Patent Patent başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti, formu, dilekçesi, kılavuzu, örneği, şart ve koşulları ve istenen bilgi ve belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.

Patent Başvuru

Hızlı Marka, Patent ve Tasarım Başvuru ve Araştırma Formu*
Online Marka Tescil Başvuru İşlemleri için TIKLAYINIZ* Marka Sınıflarını İnceleyiniz.

,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih : 
6.4.2017 Patent Başvuru
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Patent Başvuru » Patent Formu » Patent Ücreti » Patent Dilekçesi ve Kılavuzu » Etkin Patent Patent başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti, formu, dilekçesi, kılavuzu, örneği, şart ve koşulları ve istenen bilgi ve belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.

Etkin Patent Logo

Patent Başvurusu Nerede ve Nasıl Yapılır

 

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır, Patent Başvuru Formunda neler olmalıdır, Patent başvuru dilekçesinde olması gereken belge ve bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 

PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

Başvuru Unsurları

 

Dilekçe

Dilekçe,  bilgisayarda doldurulmalıdır. Dilekçeye ait form internet sitemizden indirilebilir. Dilekçenin doldurulacak alanlarının sol kısmında, nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili notlar bulunmaktadır. Patent ve Faydalı Model başvurusu için ayrı ayrı dilekçeler bulunmaktadır.


Tarifname

Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak yazılır. Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlemeden eksiksiz olarak açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar.

Buluş başlığı:

Tarifnamenin başlangıcında başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yer alır. Buluş başlığı; buluşu kısa bir şekilde tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz. Tercihen 2-7 sözcükten oluşur.

Buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu:


Buluşun ilgili olduğu teknik konuyu belirler. Buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. Başvuru sahibi tarafından bilindiği haliyle buluşun incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için yararlı görülebilecek şekilde tekniğin bilinen durumu belirtilir ve tercihen tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgelere atıf yapılır.

Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler:

Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Talepte bulunulduğu haliyle, teknik sorun diye açıkça ifade edilmese bile teknik sorunun ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise avantajlarını belirtir.


Resimlerin açıklanması:

Var ise, resimlerin her birinin kısa tanımı yapılır, resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır.
 
Buluşun açıklaması:

Bu bölümde var ise, resimlerden yararlanılarak buluş açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her birinin numarası yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Bu kısımda buluş hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır. Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. Patent sisteminin ilkelerini oluşturan hem buluşun hem de buluşlara ilişkin bilginin yaygınlaşması işlevlerinin gerçekleşmesi için, patent verilerek korunması istenilen buluş ile ilgili her şey çok geniş biçimde açıklanır.
 
Buluşun sanayiye uygulanma biçimi:

Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği belirtilir.
 

İstem /İstemler

Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. İstem veya istemler buluşun patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar.er istem açık ve öz olarak yazılır. İstem  veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstemler buluşun özü göz önünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır. İstemlerde buluş, erişilmesi arzulanan bir sonuç ile tanımlanamaz. İstemler; tarifnameye ya da resimlere yollama yapılarak açıklanamaz, “tarifnamenin kısmında anlatıldığı gibi” ya da “resimlerin şeklinde gösterildiği gibi” biçiminde atıflara dayandırılamaz.

Başvuru resim içeriyorsa, istemler kısmında zikredilen teknik özellikler, tercihen bu özellikler ile ilişkili atıf işaretleri (resimlerdeki parça numaralan) ile izlenir. Atıf işaretleri kullanıldığında bu işaretler parantezler arasına yerleştirilir. Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir.

Bağımlı istemler, bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Mümkünse, bağımlı istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenilen ilave özellikleri belirtilmelidir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı istemler mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplaştırılmalıdır.


İstem veya istemler, istemde bulunulan konuyu oluşturan hususların tanımlanması için gerekli olan, fakat bir araya geldiklerinde tekniğin bilinen durumunun bir kısmını oluşturan bölüm ve bu bölüm ile bir araya geldiğinde korunması istenen teknik özellikleri özlü bir şekilde belirten ”özelliğini kazandırmaktadır”, “özelliğini  kazanmaktadır”, “gelişmeyi oluşturan hususların özellikleri,” sözcüklerinin ya da aynı anlama gelecek herhangi bir başka sözcüğün başında geldiği karakterize edici bir bölümü içerir.


İstem yazımı

Koruma kapsamı istemler ile belirlendiğinden, istemlerin yazımına özellikle dikkat edilmelidir. Eğer uygulanılabiliyor ise, bir önceki bölümde  tanımlanan, iki bölümlü istem yazım formatı uygulanmalıdır. Buna göre bir istem, önceki tekniğin ifade edildiği bölüm ve yeni teknik özelliklerin ifade edildiği bölüm olmak üzere iki parçalı şekilde yazılmalıdır.


Özet

Özet, başında buluşun başlığını içerir.
Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder. Başka bir amaç için, özellikle de istenilen korumanın kapsamının yorumu için kullanılamaz, özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

Özet, tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar.

Gerekli olduğunda, başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal formül, özette yer alır. Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde az ve öz olur. Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşur. Özet kısmı talepte bulunulan buluşun ya da buluşun spekülatif uygulamasının iddia edilen amaçları ya da değeri hakkında ifadeler ifadeler içermez. Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her önemli teknik özelliği bir referans işareti (parça numarası) izler, bu referans işareti parantezler arasına yerleştirilir.

 

Resimler

(Bu bölümde kullanılan resim kelimesi “teknik resim” anlamına gelmektedir. Ürünün fotoğrafları resim olarak verilmez.)

Buluş konusu makine, cihaz, ürün veya yöntemin tarifnamede açıklanmasıresimleri gerektiriyorsa, bu resimler aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.


Akış şemaları ve diyagramlar resim olarak kabul edilir.Resimler yazılı kısım içermez, istisnai olarak ve kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından 7
gerekli olan birkaç kısa sözcük içerebilir.Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına göre numaralandırılır. Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde ölçülendirme yapılmaz.

İstisnai durumlarda bir resim üzerinde ölçülendirme verildiğinde, ölçülendirme teknik resim kurallarına uygun olarak gösterilir.Resimler, sabit, siyah, yeterince yoğun ve koyu, muntazam biçimde kaim ve iyi tanımlanmış çizgiler ve kalem darbeleri ile yapılır (bilgisayar da kullanılabilir), renk kullanılmaz.
Kesitler, referans işaretleri (parça numaraları) ve ana çizgilerin net biçimde görülmesine mani olmayan eğik tarama ile belirtilir.


Resimlerin ölçeği ve resimlerin yapılış tarzındaki açıklık, üçte iki küçültülerek yapılan fotografık bir çoğaltmada, tüm ayrıntıların zorluk çıkarmadan ayırt edilmesini mümkün kılacak bir şekilde olur.
Resimlerdeki tüm çizgiler çizim aletleri yardımıyla (ya da tercihen bilgisayarda) çizilir.Rakamlar ve harflerin yüksekliği 0.32 cm'den daha az olamaz.

Resimlere harf konması durumunda, ilgili teknik sahalarda Latin ve Yunan alfabeleri kullanılır.
Aynı resim sayfası bir kaç şekil içerebilir. Eğer, iki ya da daha fazla sayfa üzerinde bulunan şekiller, aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya getirilebileceği şekilde düzenlenir.

Farklı şekiller sayfa ya da sayfalar üzerinde, tercihen dikine bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan düzenlenir. Şekiller dikine konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol tarafında olacak biçimde yan olarak düzenlenir.

Tarifnamede belirtilmeyen referans işaretleri resimlerde gösterilmez ve resimlerde gösterilmeyen referans işaretleri tarifnamede bulunmaz. Referans işaretleri kullanıldığında başvuru boyunca, aynı özellikler, aynı referans işaretleri ile belirtilir.


Eğer resimlerde çok fazla referans işareti varsa, tüm referans işaretlerini ve bu işaretler tarafından belirtilen özellikleri belirten ayrı bir sayfanın, tarifnameden sonra, istemlerden önce yer alması gerekir. Her resim sayfasının üst sağ kenarında, toplam resim sayfası numarası ve ilgili sayfanın numarası belirtilir. Başvuru sahibi dilekçesinde, özetle birlikte yayımlanacak buluşla ilgili önceki tekniğe ait olmayan resim numarasını belirtir. (Resimler ve resim sayfalan çerçeve içermemelidir.)

 

Patent

Diğer Patent ve Faydalı Model İşlemleri

Patent Ücretleri
Patent ücretleri, Patent alma ücreti, marka patent fiyatları, patent firmalarının danışmanlık ve takip ücretlerini ayrıntılı olarak buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Nedir
Patent nedir kısaca anlamı, Patent ne demek, ne işe yarar, patent belgesi nedir, patentli ürün ne demek olduğunu aşağıdaki yazılarımızdan inceleyebilirsiniz.
Patent Sorgulama
Patent sorgulama nasıl yapılır, Uluslararası, Yurtdışı patent başvuru araştırma, sorgulamaları anında online BUARADAN yapabilir, ücretsiz yardım alabilirsiniz.
Patent Nasıl Alınır
Patent nedir, nerede ve nasıl alınır kısaca patent tescili, süreci, ücreti, başvuru şart ve koşullarını, istenen belgeleri ayrıntılı buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Alma
Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Hakkı
Patent hakkı nedir, nereden ve nasıl alınır, patent hakkı ön koruma yol ve yöntemleri, tescil, koruma ve hukuki yaptırımlara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.
Anında Online Marka, Patent, COM.TR, Tescil BURADAN
TIKLAYINIZ !

Patent Başvuru
Patent başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti, formu, dilekçesi, kılavuzu, örneği, şart ve koşulları ve istenen bilgi ve belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.
Yurtdışı Patent Başvuru
Yurtdışı patent başvuru, uluslararası patent başvurusu nasıl ve nerede yapılır, ücreti, sorgulama, ve toplam tescil maliyetlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Haklarının İhlali
Patent haklarının ihlali nedir, Patent ihlali cezaları nelerdir, maddi ve manevi ceza ve yaptırımlara ilişkin ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
Patent Araştırma
Patent araştırma, nasıl ve nerede yapılır, Türk Patent araştırmaları BURADAN, diğer ülkeler için araştırma yapabileceğiniz web sitelerini burada bulabilirsiniz.
Patent Firmaları
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Kocaeli, Adana, Manisa, Mersin, Muğla, Maraş, Elazığ, Malatya Patent firmaları, ofisi, şirketi burada!
Know How Ticari Sırların Korunması
Know-How ticari sırların korunması nedir, ne demek, ticari sır ile patent arasındaki fark ve ilişkileri, hakları ve yaptırımları burada bulabilirsiniz.