Patent Araştırma Raporu » Etkin Patent Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit edilmiş yayınlar:İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir.
Patent Araştırma Raporu

Patent Araştırma Raporu

Patent Araştırma Raporu Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit edilmiş yayınlar:İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir.
,  Ana Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  7.1.2019       Google Plus      
Patent Başvuru Kılavuzu,  Kategori : 

Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: a) Tespit edilmiş yayınlar: İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent literatüründe ise tespit edilen dokümanlar İki Harfli Ülke Koduna göre gösterilmelidir (WIPO Standard ST. 3). Patent harici literatüründe ise (kitaplar,dergiler vb.) kitaplardaki ya da dergilerdeki bölümlerin yanı sıra belgenin türü ve yayın sayısı, ilgili bölümün yanı sıra kitabı veya dergiyi açıkça belirtecek şekilde gösterilir. b) araştırmada kullanılan uluslararası patent sınıfında (IPC) hiçbir yayın tespit edilememiş olsa dahi, araştırma için kullanılan IPC sınıfı; c) uygulanabildiği yerlerde, araştırmayı gerçekleştirmek için kullanılan veri tabanları; - WIPO Standardı ST. 14 gereğince büyük harflerle tespit edilen yayınların kategorileri (ilgili belirteçler). 


Bu kategorilerin anlamları aşağıda verilmiştir: X - Buluşun yeni olmadığını veya buluş basamağı içermediğini tek başına gösteren doküman Y – Buluşun buluş basamağı içermediğini başka bir dokümanla bir araya getirildiğinde gösteren doküman A – Tekniğin bilinen durumunu belirten ama buluşla tam olarak ilgili olmayan doküman O – Sözlü teşhir, kullanım, başka bir çeşit teşhirin sergilenmesine atıfta bulunan, yazılı olmayan açıklama P - Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman T - Buluşun altında yatan ilke veya teoriyi anlamak için belirtilen doküman E - Başvuru tarihinde veya başvuru tarihinden sonra yayımlanan doküman (KHK Madde 7(3)) D - patent başvurusunda atıfta bulunulan doküman L - Başvurunun rüçhanıyla ilgili şüpheler uyandıran, ya da başka nedenlerle belirtilen doküman Yukarıda belirtilen kategorilere ilave olarak, başvuru konusu buluşun inceleme raporu gibi değerlendirilmesine neden olabilecek başka atıflara müsaade edilmez. İlgili dokümanlar araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinden, başvurunun tarifnamesinde belirtilmeyen, ancak, araştırma raporunda sunulan tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgeleri tarifnameye eklemesi talep edilebilir.


 Araştırma Raporunun ve Sistem Tercihinin Yayınlanması Araştırma raporu düzenlendikten sonra başvuru sahibine tebliğ edilir. Araştırma raporunda yer alan ilgili dokümanların kopyaları, araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine gönderilir. Araştırma raporu başvuru sahibine bildirildikten sonra ve KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince başvuru sahibine tanınan üç aylık sürenin sona ermesinden sonra (incelemeli ya da incelemesiz sistem tercihinden hangisini seçtiğine bağlı olarak) araştırma raporu ve sistem tercihi Bültende yayınlanır. Bültende yalnızca tekniğin bilinen durumuyla ilgili araştırma raporu düzenlenen başvurunun başvuru numarası yayınlanır. Araştırma Raporunun içeriğine TPE'nin internet sitesinde dosya takibi ile çevrimiçi olarak ya da dosya inceleme talebi yoluyla ulaşılabilir. 


Bültende Araştırma Raporunun yayınlanmasından sonra, ilgili dokümanlarda önemli bir hata (örn. bir dokümanın yanlış gösterilmesi) tespit edilirse, Bültende bir düzeltme yayınlanır. Araştırma raporu bağlamında yanlış yayın gönderilmişse, doğru olanın bir nüshası iletilir. Daha önceden yapılmış olan araştırma raporu yayını iptal edilir ve bu yayın yapılmamış kabul edilir. Başvuru sahibine, bu doğrultuda bilgi verilir. KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince başvuru sahibine incelemeli ya da incelemesiz sistem tercihinden hangisini seçtiğini bildirmesi için tanınan üç aylık süre tekrar verilir. Başvuru sahibinin sistem tercihi düzeltilmiş araştırma raporu ile birlikte Bültende yayınlanır ve işlemlere devam edilir. 


KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibine tanınan üç aylık süre içinde, başvuru sahibi tarafından herhangi bir tercih yapılmaması durumunda incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir. Üç aylık süre içinde, incelemeli sistemin tercih edilmesi durumunda, inceleme ücretinin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, incelemeli sistem tercihi bültende ilan edilir. İnceleme ücreti araştırma raporunun yayınlanmasından itibaren altı ay içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. Bu süre içinde ilgili ödemenin yapılmaması halinde, Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca, incelemeli sistem tercihi yayınlanmış olan başvurunun, incelemesiz sistem tercihine göre değerlendirileceği ilan edilir.

Patent Araştırma Raporu

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Başvuru sahibi, KHK'nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sistemini tercih edebilir. 551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi i
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu