Paris Sözleşmesi Paris Sözleşmesi, 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış, 1925 La Haye, 2 Haziran 1934 Londra, 31 Ekim 1958 Lizbon' 14 Temmuz 1967 Stockholm'de Revize edilmiştir.
Paris Sözleşmesi
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Paris Sözleşmesi

Paris Sözleşmesi Paris Sözleşmesi, 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış, 1925 La Haye, 2 Haziran 1934 Londra, 31 Ekim 1958 Lizbon' 14 Temmuz 1967 Stockholm'de Revize edilmiştir. Patent Mevzuat 10.1.2018
Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washinton'da, 6 Kasım 1925'te La Haye'de, 2 Haziran 1934'te Londra'da, 31 Ekim 1958 Lizbon'da ve 14 Temmuz 1967'de Stockholm'de Revize edilmiştir.Madde 1 Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur.2) Sınai hakların korunması, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, haksız rekabetin önlenmesi gibi hususları kapsar.3) Sınai haklar kavramı en geniş anlamıyla anlaşılacak, ve yalnız sanayi ve ticaret alanı için değil, aynı zamanda tarımsal ve tabii ürünler maden çıkarma sanayileri ile, örneğin şarap, tahıl, tütün yaprağı, meyva, sürü hayvanları, mineraller, maden suları, bira, çiçekler ve un gibi bütün üretilen veya doğal ürünler için de geçerli olacaktır.4) Patentler, ithal patentleri, ıslah ve ikmal patentleri, ek patentler ve belgeler vb. gibi Birlik ülkelerinin kanunlarınca tanınan çeşitli sanayi patentlerini içerecektir.Madde 2Birlik Ülkeleri Vatandaşlarına Tanınan Haklar1) Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.2) Ancak, sınai hakların herhangi birinden yararlanmak hususunda, birlik ülkelerinin vatandaşlarından, korumanın istendiği ülkelerde ikamet etme veya bir kuruluş tesis etme gereksinimi şart koşulmayacaktır.3) Birlik ülkelerinden herbirinin adli ve idari muhakeme usulüyle ve yargı yetkisiyle ve sınai haklar hususundaki kanunlarca gerek duyulabilen ikametgah seçimiyle veya bir vekil tayiniyle ilgili hükümleri kesinlikle mahfuzdur.Madde 3Bazı Kişilere Birlik Ülkeleri Vatandaşlarıyla Aynı Hakların Tanınması Birliğe dahil olmayan ülkelerin vatandaşları olup Birlik ülkelerinden birine ait topraklar üzerinde ikamet eden veya burada gerçek veya fiili ticari müessese sahibi olanlar, Birlik ülkeleri vatandaşları ile aynımuameleye tabi olacaklardır. Madde 4A - I. Patentler, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Mucit Sertifikaları: Rüçhan Hakkı - G. Patentler: Başvurunun BölünmesiA (1) Birlik ülkelerinin birinde bir patent, bir faydalı model, bir endüstriyel tasarım veya bir ticaret markası başvurusunu usulüne uygun olarak yapmış olan bir kişi veya onun kanuni halefi, bunların diğer ülkelerde dosyalanması hususunda, aşağıda tespit edilen süreler içinde rüçhan hakkından yararlanabilecektir.(2) Birlik ülkelerinden herbirinin dahili mevzuatına uygun veya birlik ülkeleri arasında aktedilmiş iki veya çok taraflı sözleşmeler gereğince, usulüne uygun olarak yapılmış bir yerel başvuru değerinde olan her başvuruya rüçhan hakkı tanınacağı kabul olunur.(3) Usulüne uygun olarak yapılan yerel başvuru, bahis konusu ülkede başvurunun yapıldığı tarihi tespit için yeterli olan bir başvuru anlamındadır ve bu başvurunun sonradan ne şekilde sonuçlanacağı önemli değildir.B. Sonuç olarak, diğer birlik ülkelerinden birinde yukarıda bahsi geçen sürelerin bitiminden önce, yapılan müteakip bir başvuru, aradaki süre zarfında, gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, özellikle de başka bir başvuru, buluşun yayınlanması veya kullanılması, tasarım kopyalarının satışa çıkarılması veya markanın kullanılması vb. gibi işlemler nedeniyle hükümden düşürülemez ve bu gibi işlemlerüçüncü kişiler lehine bir hak ve bir zilliyetlik meydana getiremez. Rüçhan hakkına esas teşkil eden ilk başvuru tarihinden önce üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklar, Birlik ülkelerinin her birinin dahili mevzuatı uyarınca mahfuzdur.C(1) Yukarıda bahsi geçen rüçhan süreleri, patentler ve faydalı modeller için on iki, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları için ise altı ay olacaktır. (2) Bu süreler, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacak olup, başvuru günü süre dahil edilmeyecektir.(3) Sürenin son günü, koruma isteminin yapıldığı ülkede resmi tatile veya Büronun başvuru dosyalaması yapmak üzere açık olmadığı bir güne geldiği takdirde süre, takip eden ilk iş gününe kadar uzatılacaktır.(4) Yukarıdaki (2). paragrafın anlamı kapsamında, önceki ilk başvuruyla aynı konuda olan ve aynı Birlik ülkesinde yapılan müteakip bir başvuru, yapıldığı önceki başvuru, kamuya arzedilmeden ve geride mahfuz bir hak bırakmaksızın geri alınmış, terkedilmiş veya reddedilmişse ve henüz rüçhan hakkı istemi için bir mesnet oluşturmamışsa, başvuru tarihinin rüçhan süresinin başlangıcı olarak kabuledileceği ilk başvuru olarak kabul edilecektir. Daha sonra, önceki başvuru, bir rüçhan hakkı isteminde bulunmak için mesnet olarak kullanılamaz.D(1) Önceki başvurunun rüçhanından yararlanmak isteyen bir kişinin, bu başvurunun yapıldığı tarihi ve ülkeyi belirten bir beyanda bulunması gerekecektir. Herbir ülke, bu beyanın yapılması gereken son tarihi saptayacaktır.(2) Bu hususlar, yetkili makam tarafından yapılan yayınlarda ve özellikle patentlerde ve ilgili tarifnamelerinde belirtilecektir.(3) Birlik ülkeleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kişinin evvelce dosyalanmış olan başvurunun (tarifname, resimler vb.) bir nüshasını vermesini isteyebilir. Böyle bir başvuruyu almış olan makam tarafından aslına uygun olduğu onaylanmış olan nüsha herhangi bir resmi onay gerektirmeyecek olup sonraki başvurunun yapılma tarihinden itibaren üç ay içinde, harçsız olarak, her durumda verilebilir.Başvuruyla birlikte, aynı makamdan alınmış, başvuru tarihini gösteren bir belge ve bir tercümesi istenebilir. (4) Başvurunun yapılması esnasında, rüçhan beyanında bulunulması için diğer formalitelerin yerine getirilmesi gerekmez. Birlik ülkelerinden herbiri, bu maddede öngörülmüş olan formalitelere uymamanın sonuçlarını tespit edecektir, ancak, bu sonuçlar, rüçhan hakkının kaybedilmesinden ileri gidemez.(5) Daha sonra, ilave kanıt ve belgeler gerekebilir. Önceki bir başvurunun rüçhan hakkından yararlanan bir kişinin, bu başvurunun kayıt numarasını belirlemesi gerekecektir. Bu numara, yukarıdaki(2). fıkrada belirtilen şartlarda yayınlanacaktır.E(1) Bir ülkede, endüstriyel tasarımın, bir faydalı modelin başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla başvuru yapılması durumunda, rüçhan süresi endüstriyel tasarımlar için belirlenen süre kadar olacaktır.(2) Ayrıca, bir ülkede bir patent başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla bir faydalı modelin başvurusunun yapılmasına veya tam aksine izin verilebilir.F Birliğin hiç bir ülkesi, bir rüçhan veya patent başvurusunu, farklı ülkelerden kaynaklansa bile, buluşu yapanın birden fazla rüçhan isteminde bulunduğu gerekçesiyle veya bir ya da daha fazla sayıda rüçhan isteminde bulunan bir başvurunun, başvuruya veya başvurulara dahil olmayan bir veya daha fazla unsuru içerdiği gerekçesiyle, her iki durumda da ülkelerin yasaları kapsamında buluş birliğimevcut olması şartıyla reddedemez.Rüçhan istenen başvuru veya başvurulara dahil olmayan unsurlar hususunda ise, müteakip başvurunun yapılması, olağan şartlar altında, bir rüçhan hakkı doğuracaktır.G(1) İnceleme sonunda bir patent başvurusunun birden fazla buluş içerdiği anlaşıldığı takdirde, başvuruyu yapan, ilk başvuru tarihi ve eğer varsa, rüçhan hakkı mahfuz kalmak şartıyla, başvurusunu bölümlere ayırabilir.(2) Başvuruyu yapan aynı zamanda, kendi isteğiyle, bir patent başvurusunu bölümlere ayırabilir ve bu bölümlerin herbirinin tarihi olarak ilk başvuru tarihini ve eğer varsa, rüçhan hakkından yararlanma özelliğini muhafaza edebilir. Birliğin her bir ülkesi, böyle bir bölümlere ayırma durumuna hangi şartlar altında izin verileceğini belirleme hakkına sahip olacaktır.H. Patentin rüçhan istemine konu olan bazı unsurlarının başvuru dökümanlarında özellikle açıklanmış olması şartıyla, bu unsurların kaynak ülkedeki başvuruda beyan edilmiş olan istemler arasında bulunmadığı gerekçesiyle rüçhan istemi reddedilemez.I(1) Başvuru yapanların kendi tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede yapılmış mucit sertifikası için başvurular, bu Madde gereğince, patentlerle ilgili uygulamalarla aynı koşullarda ve aynı kapsamda rüçhan hakkının doğmasına yol açacaktır.(2) Başvuru yapanların tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede, bu madde'nin patent başvurularıyla ilgili hükümleri uyarınca, bir mucit sertifikası için başvuru yapanlar, bir patent, bir faydalı model veya bir mucit sertifikası başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkından yararlanır.Madde 4 mükerrer 1Patentler: Farklı Ülkelerde, Aynı Buluş için Alınan Patentlerin Bağımsızlığı(1) Birlik ülkeleri vatandaşları tarafından, Birliğin çeşitli ülkelerinde başvurusu yapılan patentler, Birliğe dahil olan veya olmayan diğer ülkelerden aynı buluş için alınan patentlerden bağımsız olacaktır.(2) Önceki hüküm, mutlak bir şekilde, özellikle rüçhan süresi içinde başvurusu yapılan patentlerin gerek hükümsüzlük ve hakkın sona ermesi gerekçesiyle, gerekse normal süresi itibariyle bağımsız oldukları şeklinde anlaşılmalıdır. (3) Bu hüküm, yürürlüğe girdiği anda mevcut olan bütün patentler için geçerli olacaktır.(4) Yeni ülkelerin katılması durumunda, her iki tarafın katılma anında mevcut olan patentleri için de bu hüküm aynı şekilde geçerli olacaktır.(5) Rüçhan hakkı ile alınan patentler, birliğin çeşitli ülkelerinde, rüçhandan yararlanmaksızın istenilen veya verilen patentlerle aynı süreye sahip olacaktır.Madde 4 mükerrer 2Patentler: Patentte Buluşu Yapanın BelirtilmesiBuluşu yapan, patentte bu sıfatla belirtilme hakkına sahip olacaktır.Madde 4 Mükerrer 3Patentler: Satışın Yasalarla Kısıtlanması Durumunda Patent VerilebilirlikPatenti verilmiş olan veya patenti verilen bir yöntem vasıtasıyla elde edilmiş olan bir ürünün ülkenin yasalarından kaynaklanan kısıtlama veya sınırlandırmalar tabi olduğu gerekçesiyle patentin verilmesi red edilmeyecek ve patent geçersiz kılınmayacaktır.Madde 5A. Patentler:Malzeme İthali; İşletmenin Yapılmaması ve Yetersiz Yapılması; Zorunlu LisanslarB. Endüstriyel Tasarımlar:İşletmenin yapılmaması; Malzeme İthaliC. Markalar:Kullanılmaması; Farklı Şekiller; Müşterek-Sahipler Tarafından KullanılmasıD. Patentler, Faydalı Modeller, Markalar, Endüstriyel Tasarımlar:MarkalamaA(1) Patent sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde imal edilen malzemenin, patentin verildiği ülkeye ithal edilmesi patentin hükümsüz kılınmasını gerektirmeyecektir.(2) Birlik ülkelerinin her biri, patentle verilmiş münhasır haklarının kullanılmasından kaynaklanan örneğin, işletmenin yapılmaması gibi suistimalleri önlemek üzere zorunlu lisans verilmesini öngören yasal önlemler alma hakkına sahip olacaktır.(3) Patentin hükümsüz kılınması ancak zorunlu lisansların verilmesinin mezkür suistimalleri önlemeye yeterli olmaması halinde mümkün olacaktır. İlk zorunlu lisansın verilmesinden itibaren iki yıl geçmeden bir patentin hükümsüz kılınması veya iptali talep edilemez ve dava açılamaz.(4) Patent başvusunun yapıldığı tarihten itibaren dört yıllık veya patentin verilmesinden itibaren üç yıllık bir süre, hangisi daha geç sona eriyorsa, geçmeden; işletmenin yapılmaması ve yetersiz olmasıgerekçesiyle bir zorunlu lisans uygulanamaz; patent sahibi geçerli bir mazeret beyan ettiği takdirde zorunlu lisans reddedilecektir. Böyle bir zorunlu lisans inhisari olmayacak ve teşebüsün veya ticarethanenin bu lisansı kullanan bölümü dışında bir tali-lisans verilmesi şeklinde bile devredelemeyecektir.(5) Önceki hükümler gerekli ayrıntılar durumuna göre değiştirildikten sonra, faydalı modeller içinde geçerli olacaktır. B Endüstriyel tasarımların korunması, gerek işletme yapılmaması gerekse korunan malzemelerin benzerlerinin ithali gibi nedenlerle hiç bir şekilde hükümsüz kılınmayacaktır.C(1) Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra ve ilgili kişinin faaliyete geçmemesi hususunda haklı gerekçe göstermemesi durumunda iptal edilebilir.(2) Bir ticaret markasının, sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde tescil edildiği şekilde, ayırt edici özelliğini değiştirmeyen unsurlarla farklı bir biçimde kullanılması, tescili hükümsüz kılmayacak ve markaya sağlanan korumayı kaldırmayacaktır.(3) Aynı markanın benzer veya mümasil eşyalar üzerinde, korumanın talep edildiği ülkenin dahili kanun hükümleri uyarınca markanın müşterek sahibi olarak telakki edilen sınai veya ticari kuruluşlar tarafından aynı anda kullanılması, kamuyu yanıltmamak ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, bu markanın tescilini engellemeyecek ve Birlik ülkelerinden sağlanan korumayı azaltmayacaktır.D(1) Koruma hakkının tanınma şartı olarak, patentin, faydalı modelin, ticari marka tescilinin veya endüstriyel tasarım başvurusunun, eşyalar üzerinde gösterilmesi veya zikredilmesi gerekmeyecektir.Madde 5 mükerrer 1Bütün Sınai Haklar:Hakların Mahfuz Kalması için Harçların Ödenmesi ile ilgili Verilen Süre;Patentler: Yürürlüğün İadesi(1) Sınai hakların mahfuz kalması için öngörülen harçların ödenmesi hususunda en az altı aylık son bir süre verilecek ve ülkenin yasaları gerektirdiği takdirde bunun için fazla bir harç alınacaktır.(2) Birlik ülkeleri, harçların ödenmemesi nedeniyle geçersiz kılınan patentlerin yürürlülüğünü iade etme hakkına sahip olacaktır.Madde 5 mükerrer 2Patentler : Deniz, Hava ve Kara Araçlarının Parçalarını Oluşturan Patentli CihazlarAşağıdaki hususlar, hiç bir Birlik ülkesinde, patent sahibinin haklarını ihlal olarak düşünülmeyecektir:1. diğer Birlik ülkelerine ait gemilerin, bir ülke sularına geçici veya arızi olarak girmesi durumunda, bu gemilerin teknesinde, makinelerinde, halat takımlarında, dişlilerinde ve diğer aksamında ülkenin patentine konu olan cihazların, yalnız geminin ihtiyaçları için olmak kaydıyla kullanılması;2. diğer Birlik ülkelerine ait hava veya kara araçlarının geçici veya arızi olarak ülkeye girmesi halinde patent konusu olan araçların yapımında veya işletilmesinde kullanılan cihazların veya bu araçların aksamlarının kullanılması.Madde 5 mükerrer 3Patentler: İthal Eden Ülkede Üretim Usulünü İçeren Patent Alınmış Ürünlerin İthali Bir ürünün üretim usulünü koruyan bir patentin mevcut olduğu bir Birlik ülkesine bu ürünün ithal edilmesi durumunda, patent sahibi, ithalatçı ülkenin yasalarınca usul patenti esas alınarak o ülkede imal edilen ürünlerle ilgili olarak kendisine tanınan bütün haklara sahip olacaktır.Madde 5 mükerrer 4Endüstriyel TasarımlarEndüstriyel tasarımlar, bütün birlik ülkelerinde korunacaktır.Madde 6Markalar: Tescil Koşulları; Farklı Ülkelerde Aynı Markanın Bağımsız Olarak Korunması(1) Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir.(2) Ancak, bir Birlik ülkesi vatandaşı tarafından her hangi bir Birlik ülkesinde başvurusu yapılmış bir markanın tescili için yapılan bir başvurunun yapılmasının, tescilin veya yenilemenin menşe ülkesinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilemez veya bir tescil hükümsüz kılınamaz.(3) Bir Birlik ülkesinde, usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir.Madde 6 mükerrer 1Markalar: Tanınmış Markalar(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerekmevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.(3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir.Madde 6 mükerrer 2Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmakhususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır. (c) Hiç bir Birlik ülkesi, bu Sözleşmenin o ülkede yürürlüğe girmesinden önce iyi niyetle elde edilmiş hakların sahiplerinin aleyhine olacak bir şekilde yukarıdaki (b) bendinin hükümlerini uygulamaya zorunlu olmayacaktır. Birlik ülkeleri, yukarıdaki (a) bendinde sözü edilen kullanmanın veya tescilin kamuda ilgili teşkilatlarla arma, bayrak, amblem, kısaltma ve isimler arasında bir bağlantı olduğu fikriniuyandıracak veya bu kullanma veya tescilin kamuda kullanıcı ile teşkilat arasında bir bağ olduğu şeklinde yanlış bir düşünce uyandıracak mahiyette olmaması durumunda söz konusu hükümleri uygulamak zorunda olmayacaktır.2. Resmi kontrol ve teminat işaretlerinin ve ayar damgalarının kullanımının yasaklanması yalnız bu işaret ve damgaların dahil edildiği markaların aynı veya benzer cinsteki mallar üzerinde kullanılması istendiğinde uygulanacaktır.3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilenlisteleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.4. Bir Birlik ülkesi itirazlarını, eğer varsa, Uluslararası Büro aracılığıyla ilgili ülkeye veya uluslararası hükümetlerarası teşkilata, bildirimin alındığı tarihten itibaren on iki aylık bir süre içinde yapabilir.5. Yukarıdaki 1. paragrafta Devlet bayrakları için öngörülen önlemler, yalnız 6 Kasım 1925'ten sonra tescil edilen markalar için geçerlidir.6. Bayraklar dışındaki diğer Devlet amblemleri, Birlik ülkelerinin resmi işaret ve ayar damgaları ve uluslararası hükümetlerarası teşkilatın armaları, bayrakları, diğer amblemleri, kısaltmaları ve isimleri için bu hükümler ancak yukarıdaki (3), paragrafta öngörülen bildirimin alınmasından itibaren iki aydan fazla bir zaman geçtikten sonra tescil edilmiş olan markalar için geçerli olacaktır.7. Kötü niyetin söz konusu olduğu durumlarda, Birlik ülkeleri, 6.11.1925 tarihinden önce bile tescil edilmiş olan devlet amblemlerini, işaret ve ayar damgalarını içeren markaları da iptal etme hakkına sahip olacaklardır.8. Kendi ülkesinin Devlet amblemini, işaret ve ayar damgalarını kullanma yetkisine sahip olan bir Birlik ülkesi vatandaşı, bunları başka bir ülkeninkine benzese bile, kullanabilirler.9. Birlik ülkeleri, ticaret alanında, Birliğin diğer ülkelerine ait Devlet armalarının izinsiz olarak kullanılmasını, malların menşei hakkında yanıltıcı bir şekilde kullanıldığında yasaklamayı taahhüt ederler.10. Yukarıda yazılı olan hükümler, bir Birlik ülkesi tarafından kabul edilmiş armaların, bayrakların,diğer Devlet amblemlerinin veya resmi işaretlerle ayar damgalarının ve yukarıda (1) paragrafta bahsi geçen uluslararası hükümetlerarası teşkilatın ayırt edici işaretlerinin izinsiz olarak dahil edildiği markaları, 6. Madde 4. Mükkererinin B bölümü, a) bendinde tanınan hakların uygulanması suretiyle ülkelerin red veya iptal etmesini engellemeyecektir.Madde 6 mükerrer 31. Bir Birlik ülkesinin mevzuatı uyarınca bir markanın verilmesi ancak markanın ait olduğu işyerinin veya ticarethanenin aynı zamanda devredilmesiyle geçerli olduğu bir durumda, bu gerçerliliğin tanınması için işyeri veya ticarethanenin o ülkede konumlanmış olan kısmının, verilen markayı taşıyan malları ülke içinde imal etme veya satma hususunda münhasır haklarla birlikte markanın verildiğigerçek veya tüzel kişiye devredilmesi yeterli olacaktır. 2. Bu hüküm, Birlik ülkelerine özellikle markanın uygulandığı ürünlerin menşei, mahiyeti veya önemli vasıfları hususunda kamuyu yanıltabilecek şekilde kullanılan bir markanın verilmesini geçerli olarak kabul etmek için bir zorunluluk yüklemez.Madde 6 mükerrer 4Markalar: Bir Birlik Ülkesinde Tescil Edilen Markaların Birlik Üyesi Diğer Ülkelerde Korunması A.(1) Menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen her ticaret markası, bu maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar altında, diğer Birlik ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapmak ve korunmak üzere kabul edilecektir. Bu ülkeler nihai tescil işleminden önce yetkili makam tarafından verilmiş olan menşe ülkesindeki tescile ait bir belgenin ibrazını isteyebilirler. Bu belgenin resmi onayı gerekmeyecektir.(2) Başvuru yapanın gerçek ve fiili bir sınai veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik ülkesi veya Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikamet ettiği birlik ülkesi veya Birlik içinde ikametgahı olmadığı takdirde vatandaşı olduğu Birlik Ülkesi, menşe ülkesi olarak kabul edilecektir.B. Bu madde kapsamında olan ticaret markalarının, aşağıdaki durumlar dışında tescili reddedilemez veya geçersiz kılınamaz.(1) Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi,(2) Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarette ürünlerin cinsini, kalitesini,miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması,(3) Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda. Markalarla ilgili mevzuatın bir hükmüne uygun olmaması, bu hükmün kamu düzeni ile ilgili olması dışında markanın kamu düzenine aykırı olarak düşünülmesini gerektiren tek sebep olamayacağı uygun bulunmuştur. Ancak bu hüküm için Madde 10- Birinci Mükerrer geçerlidir.C.(1) Bir markanın korunabilir olup olmadığı belirlenirken; gerçek olaylara dayanan bütün durumlar ve özellikle markanın kulanılmakta olduğu sürenin uzunluğu göz önünde tutulmalıdır.(2) Hiç bir ticari marka, diğer Birlik ülkelerinde yalnız menşe ülkesinde korunan markadan, ayırt edici karakterini değiştirmeyen ve menşe ülkesinde tescil edildiği şekildeki kimliğini etkilemeyen unsurları bakımından farklı olduğu gerekçesiyle reddedilmeyecektir.D. Korunmasını istediği marka, menşe ülkesinde tescil edilmediği takdirde, hiç kimse bu madde hükmünden yararlanamaz.E. Ancak, markanın menşe ülkesindeki tescilinin yenilenmesi, markanın tescil edildiği diğer Birlik ülkelerinde de tescilin yenilenmesi zorunluluğunu getirmeyecektir.F. 4. Maddede belirlenen süre içinde başvurusu yapılan markaların tescili için başvuruların rüçhan hakları, tescilin menşe ülkesinde bu süre bittikten sonra yapılması halinde bile müktesep kalacaktır.Madde 6 mükerrer 5Markalar: Hizmet MarkalarıBirlik ülkeleri hizmet markalarını korumayı taahhüt ederler. Bu markaların tescilini yapmaları gerekli olmayacaktır.Madde 6 mükerrer 6Markalar: Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Marka Sahibinin Acentası veya Mümessili Adına Yapılan Tescil1) Birlik ülkelerinden birisinde bir marka sahibinin acentası veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adına tescili için bir veya daha çok sayıda Birlik ülkesine başvurduğu takdirde, bu acenta veya mümessil haklı bir gerekçe göstermediği takdirde, marka sahibi başvuru yapılan tescile itiraz etme veya iptalini isteme veya ülkenin yasaları uygunsa söz konusu tescili kendiadına devir edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır.2) Marka sahibi, yukarıdaki 1. paragraf uyarınca, markasının acentesi veya mümessili tarafından kullanılmasına izin vermemişse, bu kişiler tarafından kullanımına itiraz etme hakkına sahip olacaktır.3) Ülkenin mevzuatı, marka sahibinin bu Madde ile sağlanan haklarını kullanılması için makul bir süre verebilir.Madde 7Markalar: Markanın Kullanılacağı Malların MahiyetiBir ticaret markasını kullanacak olan malların mahiyeti markanın tesciline hiç bir şekilde engel teşkil etmez.Madde 7 mükerrer 1Markalar: Kollektif Markalar1) Birlik ülkeleri, varlıkları menşe ülke yasalarına aykırı olmayan kollektif kuruluşlara ait kollektif markaların, bu kuruluşların sınai veya ticari bir müessesi olmasa bile, başvuru yapılamasını ve korunmasını kabul etmeyi taahhüt ederler.2) Her bir ülke, bir kollektif markanın hangi koşullar altında korunacağını kendisi tayin edecek ve markanın kamu yararına aykırı olması durumunda korumayı reddedebilecektir.3) Bununla beraber, varlığı menşe ülkesinin mevzuatına aykırı olmayan bir kollektif kuruluşun, korumanın istendiği ülkede müessesesi olmaması veya bu ülkenin mevzuatına uygun olarak kurulmaması gerekçesiyle, bu markaların korunması reddedilmeyecektir.Madde 8Ticaret UnvanlarıBir ticaret unvanı, bir ticari markasının bir kısmını oluştursun veya oluşturmasın, Birliğin bütün ülkelerinde başvuru ve tescil zorunluluğu olmaksızın korunacaktır.Madde 9Markalar, Ticaret Unvanları: Hukuka Aykırı olarak bir Marka ve Ticaret Unvanları Taşıyan Mallara İthal vs. esnasında El Konulması(1) Hukuka aykırı olarak bir ticaret markasını veya ticaret unvanını taşıyan bütün mallara, bu marka veya ticaret unvanının yasal koruma altında olduğu Birlik ülkelerine ithalinde el konulacaktır.(2) El koyma işlemi, hukuka aykırı olarak markalamanın yapıldığı ülkede veya malların ithal edildiği ülkelerde de aynı şekilde uygulanacaktır. (3) El koyma, savcılığın veya başka bir yetkili makamın veya gerçek veya tüzel kişi olan herhangi bir ilgilinin talebi üzerine herbir ülkenin kendi mevzuatına göre yapılacaktır.(4) Resmi makamlar transit mallara el koyma zorunluluğunda değildir.(5) Bir ülkenin mevzuatı mallara ithal esnasında el koymayı uygun bulmadığı takdirde, el koyma yerine ithal yasağı veya ülke içinde el koyma uygulanacaktır.(6) Bir ülkenin mevzuatı, mallara ithal esnasında el koyulmasını, ithalin yasaklanmasını veya ülke içinde el koyulmasını uygun görmediği takdirde, mevzuat uygun bir şekilde değiştirilinceye kadar, bu önlemler yerine bu gibi durumlarda ülkenin vatandaşlarına sağladığı dava hakkı ve yasal yollar uygulanacaktır.Madde 10Sahte İşaretler: Mahreç ve Menşeleri ile Üreticinin Kimliği Hususunda Sahte İşaret Taşıyan Ürünlere İthal esnasında vs. El Konulması(1) Ürünün mahreci ve menşei (kaynağı) veya üreticisi, yapımcısı veya satıcısının kimliği gibi hususlarda sahte bir işaretin doğrudan veya dolaylı kullanımı durumunda önceki Maddenin hükümleri geçerli olacaktır.(2) Bu gibi ürünlerin üretimi, yapım veya ticaretiyle uğraşan ve sahte mahreç yeri olarak gösterilen yerde veya bu yerin konumlanmış olduğu bölgede veya sahte olarak gösterilen ülkede veya sahte mahreç işaretinin kullanıldığı ülkede yerleşmiş olan her hangi bir üretici, yapımcı veya satıcı, ister gerçek ister tüzel bir kişi olsun, ilgili taraf olarak tanınacaktır.Madde 10 mükerrer 1Haksız Rekabet1) Birlik ülkeleri, vatandaşlarına haksız rekabete karşı etkili bir koruma sağlamakla yükümlüdürler.2) Ticari ve sınai hususlarda dürüst uygulamalara aykırı bir rekabet davranışı, bir haksız rekabet davranışını oluşturur.3) Özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:1. bir rakibin (ticarethanesi) kuruluşu, malları, veya sınai veya ticari faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir şekilde bir karışıklığa yol açacak tipteki bütün davranışlar;2. ticari faaliyet esnasında ortaya atılan, bir rakibin ticarethanesini, mallarını veya sınai ya da ticari faaliyetlerini itibardan düşürecek cinsten sahte iddialar;3. ürünlerin cinsi, üretim yöntemi, özellikleri, amaca uygun olmaları veya miktarı gibi hususlarda, ticari faaliyet esnasında ortaya atılan kamuyu yanıltabilecek ibareler veya iddialar.Madde 10 mükerrer 2.Markalar, Ticaret Unvanları, Sahte Mahreç İşaretleri, Haksız Rekabet: Kanuni Yollar, Dava Açma Hakkı1) Birlik ülkeleri, 9., 10. ve 10. birinci mükerrer maddelerde anılan bütün fiil ve davranışları yasaklayacak olan uygun yasal yolları diğer birlik ülkelerinin vatandaşları için de etkili bir şekilde sağlamayı taahhüt ederler. 2) Özellikle, birlik ülkeleri, 9., 10., ve 10. Birinci mükerrer Maddelerde anılan fiil ve davranışları yasaklamak üzere, ilgili sanayicileri, üreticileri veya satıcıları temsil eden federasyon ve derneklerin, ülkelerinin yasalarına aykırı olmamaları kaydıyla, korumanın talep edildiği ülkenin yasalarının izin verdiği ölçüde, adli veya idari önlemler almalarına olanak sağlamayı taahhüt ederler.Madde 11Buluşlar, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar:Bazı Uluslararası Sergilerde Geçici Koruma1) Birlik ülkeleri, taraf ülkelerden birinde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, sergilenen ürünler için, patent verilebilir buluşlara, faydalı modellere, endüstriyel tasarımlara ve ticaret markalarına, kendi mevzuatına uygun olarak, geçici koruma sağlayacaklardır.2) Bu geçici koruma, 4. madde ile sağlanan süreleri aşmayacaktır. Daha sonra, rüçhan hakkı için başvurulduğu takdirde, bir ülkenin yetkili makamları sürenin, ürünlerin sergiye koyulduğu tarihten itibaren başlamasını sağlayabilir.3) Her bir ülke, sergilenen ürünün kimliğini ve sergiye koyulma tarihini kanıtlamak üzere gerekli göreceği kanıt belgelerini isteyebilir.Madde 12Özel Ulusal Sınai Haklar Servisleri(1) Her birlik ülkesi, kamuyu patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları gibi konularda bilgilendirmek için özel bir sınai haklar servisi ve bir merkez bürosu tesis etmeyi taahhüt eder.(2) Bu servis, resmi bir gazeteyi periyodik olarak yayınlayacaktır.a. verilen patentlerin hak sahiplerinin isimlerini, patenti verilen buluşun kısa bir tanımı ile birlikte;b. tescil edilen ticaret markalarının düzenli bir şekilde yayınlayacaktır.Madde 13Birlik Kurulu1.(a) Birliğin, 13-17. maddelere tabi olan Birlik Ülkelerinden oluşan bir kurulu olacaktır.(b) Her ülkenin Hükümeti, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardım edeceği bir delege ile temsil edilecektir.(c) Her bir delege grubunun masrafları, grubu atayan hükümetçe karşılanacaktır.2.(a) Kurul:(i) Birliğin idamesi ve geliştirilmesi ile bu Sözleşmenin uygulanması hususundaki bütün konularla ilgili işlemler yapacak;(ii) Dünya Fikri Haklar Örgütünü (bundan böyle "Örgüt" olarak anılacaktır) kuran Sözleşmede öngörülen Uluslararası Fikri Haklar Bürosuna (bundan böyle "Uluslararası Büro" olarak anılacaktır),13-17. maddelere tabi olmayan Birlik ülkelerinin görüşleri de göz önünde tutularak, inceleme ve değiştirme konferansların hazırlanması hususunda talimat verecek;(iii) Örgüt Genel Müdürünün, Birlikle ilgili olan rapor ve faaliyetlerini inceleyip onaylayacak ve ona Birliğin yetki sınırları içindeki hususlarla ilgili olarak gerekli talimatı verecek;(iv) Kurulun İcra Komitesi üyelerini seçecek;(v) İcra Komitesinin rapor ve faaliyetlerini inceleyip onaylacak ve bu Komiteye talimat verecek.(vi) Birliğin programını saptayacak ve üç yıllık bütçesini kabul ve tasdik edecek, ve nihai hesapları onaylayacak;(vii) Birliğin mali yönetmeliğini kabul ve tasdik edecek;(viii) Birliğin amaçlarına ulaşması için uygun gördüğü uzmanlar komiteleri ve çalışma grupları tesis edecek;(ix) Birlik üyesi olmayan hangi ülkelerin ve hangi uluslararası resmi olmayan örgütlerin toplantıya gözlemci olarak katılacağını belirleyecek;(x) 13. ila 17. Maddelere getirilen değişiklik ve ilaveleri kabul ve tasdik edecek;(xi) Birliğin amaçlarını geliştirmek üzere uygun olan diğer her türlü girişimde bulunacak;(xii) bu sözleşmede öngörülen her türlü görevi yerine getirecek; ve(xiii) kabul etmesi kaydıyla, Örgütü tesis eden Sözleşme ile kendisine tanınan hakları kullanacaktır.(b) Kurul, Örgüt Koordinasyon Komitesinin görüşünü aldıktan sonra; Örgüt tarafından idare edilen diğer Birliklerin ilgi alanlarındaki hususlarla ilgili kararlar alacaktır.3.(a) Aşağıdaki (b) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir delege yalnızca bir ülkeyi temsil edebilir.(b) 12. maddede bahsi geçen özel bir ulusal sınai haklar servisi özelliğine sahip olan ortak bir büroda, özel bir anlaşma gereğince gruplandırılmış olan Birlik ülkeleri, görüşmeler esnasında içlerinden birisi tarafından temsil edilebilirler.4.(a) Kurul üyesi olan her bir ülkenin tek bir oy hakkı olacaktır.(b) Kurul üyesi ülkelerin yarısı, yeterli sayıyı oluşturacaktır.(c) Bir celsede, temsil edilen ülkelerin sayısı kurul üyesi ülkelerin yarısından az fakat üçte birine eşit veya üçte birinden fazla olduğu takdirde paragraf (b)'deki hükme karşın, Kurul, kendi prosedürünü (usulünü) ilgilindiren hususlar dışında, kararlar alabilir, ancak bu gibi kararlar aşağıda öngörülen koşullar yerine getirildiği takdirde yürürlüğe koyulabilirler. Uluslararası Büro, söz konusu kararları temsil edilmeyen Kurul üyesi ülkelere bildirecek ve onları bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde oylarını veya çekimserliklerini yazılı olarak ifade etmeye davet edecektir. Bu sürenin sonunda oyunu veya çekimserliğini bu şekilde ifade eden ülkelerin sayısı, toplantı esnasında yeterli sayının elde edilmesi için gereken ülke sayısına ulaştığı takdirde bu kararlar,aynı zamanda gerekli ekseriyetin sağlanmış olması şartıyla, yürürlüğe girecektir.d) Madde 17 (2) hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurul kararları oyların üçte iki çoğunluğuyla alınır.e) Çekimser oylar, oy olarak kabul edilmeyecektir.5.(a) Aşağıdaki (b) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir delege yalnızca bir ülke adına oy kullanabilir.(b) Paragraf (3) (b)'de bahsi geçen Birlik ülkeleri, genellikle, Kurul olağan taplantılarına kendi delegasyonlarını göndermeye çalışırlar. Ancak, istisnai nedenlerle bu ülkelerden biri kendi delegasyonunu gönderemediği takdirde, her bir delegasyonun yalnız bir ülke için, vekaleten oy kullanabilmesi kaydıyla, kendi adına oy kullanma yetkisini başka bir ülkenin delegasyonuna verebilir.Bu oy kullanma yetkisi, Devlet Başkanı veya yetkili Bakan tarafından imzalanmış bir dökümanda verilecektir.6. Kurul üyesi olmayan Birlik ülkeleri Kurul toplantılarında gözlemci olarak kabul edileceklerdir.7.(a) Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine ve istisnai durumlar dışında, Örgüt Genel Kurulu ile aynı dönemde ve aynı yerde olmak üzere, her üç takvim yılında bir olağan olarak toplanacaktır.(b) Kurul İcra Komitesinin veya Kurul üyesi ülkelerin dörtte birinin isteği üzerine Genel Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplantı yapacaktır.8. Kurul kendi yargılama usullerini kabul ve tasdik edecektir. Madde 14İcra Komitesi1. Kurulun bir İcra Komitesi olacaktır.2.(a) İcra Komitesi, üye ülkeler arasından Kurulca seçilmiş olan ülkelerden meydana gelecektir.Ayrıca, sınırları içinde Örgüt merkezinin bulunduğu ülke, 16. Madde (7) paragraf (b) bendi hükümlerine bağlı olarak, Komitede re'sen görev gereği bir oy hakkına sahiptir.(b) İcra Komitesi üyesi her ülke, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardım edeceği bir delege ile temsil edilecektir.(c) Her bir delegasyonun masrafları, atamayı yapan Hükümetçe karşılanacaktır.3. İcra Komitesine üye ülkelerin sayısı, Kurul üyesi ülkelerin sayısının dörtte birine tekabül edecektir. Komite üye sayısı belirlenirken, dörde bölündükten sonra geriye kalan artık sayı hesaba katılmayacaktır.4. İcra Komitesi üyeleri seçilirken, kurul adil bir coğrafi dağılımı ve birlikle ilgili olarak tesis edilmiş Özel Anlaşmalarda taraf olan ülkelerin, İcra Komitesini oluşturan ülkeler arasında olmasının gerektiği hususunu göz önünde bulunduracaktır. 5.(a) İcra Komitesi üyeleri, kurul toplantısının bitiminden bir sonraki doğan Kurul toplantısının sonuna kadar görevde kalacaklardır.(b) İcra Komitesi üyeleri, eski kadronun üçte ikisini aşmamak kaydıyla yeniden seçilebilirler.(c) Kurul, İcra Komitesi üyelerinin seçilmesini ve olası tekrar seçilmesini düzenleyen kuralların ayrıntılıranı belirleyecektir.6.(a) İcra Komitesi:(i) Kurulun gündem taslağını hazırlayacak;(ii) Kurula, Genel Müdür tarafından hazırlanan program taslağı ve Birliğin üç yıllık bütçesi ile ilgili öneriler sunacak;(iii) Program ve üç yıllık bütçe sınırları içinde Genel Müdür tarafından hazırlanan özel yıllık bütçeleri ve programları onaylacak;(iv) Genel Müdürün Periyodik raporlarını ve hesaplarla ilgili yıllık denetim raporlarını, uygun görüşlerle birlikte Kurula sunacak;(v) Birlik programının Genel Müdür tarafından uygulanmasını teminen, Kurul kararlarına uygun olarak ve Kurulun iki olağan toplantısı arasındaki sürede ortaya çıkan durumları göz önünde bulundurarak, gerekli önlemleri alacak;(vi) Bu sözleşme çerçevesi içinde yapması gereken bütün diğer görevleri yürütecektir.(b) İcra Komitesi, Örgüt tarafından idare edilen diğer Birlikleri de ilgilendiren hususlar üzerine, Örgütün Koordinasyon Komitesinin görüşlerini aldıktan sonra, karar verecektir.7.(a) İcra Komitesi, Genel Müdürün çağrısı üzerine, tercihen Örgütün Koordinasyon Komitesi ile aynı dönemde ve aynı yerde olmak üzere yılda bir kez olağan toplantısını yapacaktır.(b) İcra Komitesi, Genel Müdürün gerek kendi insiyatifiyle gerekse Komite Başkanının veya üyelerin dörtte birinin talebi üzerine, yaptığı çağrı üzerine olağan üstü toplanacaktır.8.(a) İcra Komitesi üyesi olan her bir ülkenin bir oy hakkı olacaktır.(b) İcra Komitesi üyesi olan ülkelerin yarısı, yeterli sayıyı oluşturacaktır.(c) Kararlar oy çoğunluğu esasına göre alınacaktır.(d) Çekimserler, oy olarak kabul edilmezler.(e) Bir delege, yalnızca bir ülkeyi temsil edebilir ve onun adına oy kulanabilir.9) İcra Komitesi üyesi olmayan Birlik ülkeleri, toplantılara gözlemci olarak kabul edileceklerdir.10) İcra Komitesi kendi yargılama usullerini kabul ve tasdik edecektir.Madde 15Uluslararası Büro1.(a) Birlikle ilgili idari işler, "Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruması için Uluslararası Sözleşme" ile tesis edilmiş olan Birlik Bürosunun bir devamı Uluslararası Büro tarafından yürütülecektir. (b) Uluslararası Büro, özellikle Birliğin çeşitli organlarının sekreterya işlerini sağlayacaktır.(c) Örgütün Genel Müdürü, Birliğin en üst kademe yöneticisi olarak ve Birliği temsil edecektir.2. Uluslararası Büro, sınai hakların korunmasıyla ilgili bilgileri toplayıp yayınlayacaktır. Her bir Birlik ülkesi, sınai hakların korunmasıyla ilgili bütün yeni kanunları ve resmi belgeleri derhal uluslararası Bürosuya bildirecektir. Dahası, Uluslararası Büronun çalışmalarında yararlı olabilecek sınai hakların korunması ile doğrudan ilgili olan bütün sınai hakların korunması dairesince yayınlanan bütündökümanları da Uluslararası Büroya iletecektir.3. Uluslararası Büro aylık bir dergi yayınlayacaktır.4. Uluslararası Büro istek üzerine, Birliğe dahil her ülkeye sınai hakların korunması ile ilgili bilgi sağlayacaktır.5. Uluslararası Büro, sınai hakların korunmasını kolaylaştırmak üzere çalışmalar yapacak ve hizmet sağlayacaktır.6. Genel Müdür ve onun görevlendirdiği bir personel, oy hakkı olmaksızın, bütün Kurul, İcra Komitesi ve diğer bir uzmanlar komitesi veya çalışma grubu toplantılarına katılacaktır. Genel Müdür veya onun görevlendirdiği bir personel bu organların re'sen sekreteri olacaktır.7.(a) Uluslararası Büro, Kurulun talimatına uygun olarak ve İcra Komitesiyle işbirliği yaparak, sözleşme hükümlerinde, 13. ila 17. maddeler dışında, değişiklik yapmak üzere tertiplenecek değişiklik konferansları için hazılıklar yapacaktır.(b) Uluslararası Büro, değişiklik konferanslarının hazırlanması hususunda, uluslararası hükümetlerarası olmayan örgütlerle istişarede bulunabilir.(c) Genel Müdür ve onun görevlendirdiği kişiler, oy kullanma hakkı olmaksızın, bu konferanslarda görüşmelere katılacaklardır.(d) Uluslararası Büro, kendisine verilen diğer bütün görevleri yürütecektir.Madde 16Mali Hususlar1.(a) Birliğin bir bütçesi olacaktır.(b) Birlik bütçesi, Birliğe ait gelir ve masrafları, Birliklerin ortak harcamalar bütçesine yapacağı katkıyı (aidat) ve gerektiğinde, örgütün Konferans bütçesine sağlanan meblağı içerecektir.(c) Yalnızca Birliğe ait olmayıp aynı zamanda Örgüt tarafından yönetilen diğer bir veya birkaç Birliğe de ait olan masraflar Birliklerin ortak masrafları olarak düşünülecektir. Bu gibi ortak masraflarda Birliğin payı, Birliğin bunlarla olan doğrudan ilgisiyle orantılı olacaktır.2. Birlik bütçesi, Örgütün idare ettiği diğer Birliklerin bütçeleriyle koordinasyon gereksinimleri hesaba katılarak yapılacaktır.3. Birlik bütçesi, aşağıdaki kaynaklarca karşılanacaktır;(i) Birlik ülkelerinin aidatı;(ii) Uluslararası Büro tarafından Birlikle ilgili olarak verilen hizmetler karşılığı alınacak harç ve ödemeler;(iii) Uluslararası Büronun Birlik hakkındaki yayınlarının satışları veya telif hakları(iv) hibeler, teberrular ve tahsisatlar(v) kira bedelleri, faizler ve diğer müteferrik gelir kaynakları4.(a) Bütçedeki aidat payını belirlemek amacıyla, herbir Birlik ülkesi bir sınıfa mensup olup, yıllık aidatını aşağıdaki tespit edilen birim sayısını esas alarak ödeyecektir.Sınıf I ..........25Sınıf II ..........20Sınıf III ..........15Sınıf IV ..........10Sınıf V ...........5Sınıf VI ...........3Sınıf VII ...........1(b) Daha önce belirlenmediği takdirde, her ülke girmek istediği sınıfı onaylama veya katılma belgesini verdiği anda belirtecektir. Her ülke sınıf değiştirebilir. Daha düşük bir sınıf seçtiği takdirde, ülke bu değişikiliği Kurula, olağan toplantılardan birinde bildirmelidir. Bu gibi değişiklikler, bu toplantıyı takip eden takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girecektir.(c) Her bir ülkenin yıllık aidatının, Birlik bütçesine bütün ülkelerin ödeyeceği aidatın toplamına olan oranı ile birimlerinin sayısının aidat ödeyen bütün ülkelerin toplam birimlerine olan oranı aynı olacaktır.(d) Aidat, her yılın bir Ocak gününde ödenecektir.(e) Aidatını ödemede gecikmiş olan bir ülke, ödemesi gecikmiş miktarlar son iki yıllık aidatının toplamına eşit veya daha fazla olduğu takdirde, üyesi olduğu Birliğin hiçbir organında oy kullanamaz.Ancak, bu organlardan birisi ödemedeki gecikmenin olağan dışı ve kaçınılmaz durumlardan dolayı meydana geldiğine kanaat getirdiği takdirde, söz konusu ülkenin bu organlarda oy hakkınıkullanmasına izin verilebilir.(f) yeni bir mali yılın başlamasından önce bütçenin kabul ve tasdik edilmemesi durumunda bütçe mali yönetmelik hükümleri gereğince önceki yılın bütçesi ile aynı düzeyde olacaktır.5. Uluslararası Büro tarafından Birlikle ilgili olarak verilen hizmetler karşılığı alınacak olan harç ve ödemelerin miktarı belirlenecek ve Genel Müdür tarafından Kurula ve İcra Komitesine bildirilecektir.6.(a) Birliğin, her bir Birlik ülkesi tarafından yapılan tek bir ödemeden oluşacak olan bir döner sermaye fonu olacaktır. Fonun yetersiz olması durumunda, Kurul arttırılmasına karar verecektir.(b) Her bir ülkenin sözü edilen fona yapacağı ilk ödeme tutarı veya bu fonun arttırılmasına vereceği katılma payı, fonun tesis edildiği veya arttırma kararının verildiği yıl için o ülkenin ödeyeceği aidat ile orantılı olacaktır.(c) Ödeme orantısı ve şartları, Genel Müdürün Örgüt Koordinasyon Komitesinin tavsiyesini aldıktan sonra yapacağı öneriye göre tespit edilecektir.7.(a) Örgüt genel merkezinin, sınırları içinde bulunduğu ülke ile yapılan genel merkez yeri sözleşmesinde, döner sermayenin yeterli olmaması durumunda, bu ülkenin avans vermesi öngörülür. Bu avansların miktarı, avansın verilme koşulları gibi hususlar her durumda, bu ülke ile Örgüt arasında yapılacak ayrı sözleşmelere konu olacaktır. Söz konusu ülke, avans verme zorunda olduğu sürece,İcra Komitesinde re'sen bir oya sahip olacaktır.(b) Yukarıda (a) fıkrasında bahsi geçen ülke ve Örgüt yazılı bir bildirimle, avans verme yükümlülüğünü feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih, bildirimin yapıldığı yılın sonundan itibaren üç yıl sonra yürürlüğe girecektir.8. hesapların denetimi, mali yönetmelik hükümleri gereğince, Kurul tarafından kendi rızaları alınarak görevlendirilen bir veya birkaç Birlik ülkesi veya dışarıdan atanan murakıplar tarafından yapılacaktır.Madde 1713. ila 17. Maddelerin Değiştirilmesi1. 13., 14., 15., 16., ve bu maddenin değiştirilmesi ile ilgili öneriler, Kurul üyesi herhangi bir ülke, İcra Komitesi veya Genel Müdür tarafından verilebilir. Bu öneriler, Kurula sunulmadan en az altı ay önceden Genel Müdür tarafından Kurul üyesi ülkelere iletilecektir.2. 1. paragrafta bahsi geçen maddelerde yapılacak değişiklikler, Kurul tarafından kabul ve tasdik edilecektir. Bunun için kullanılan oyların dörtte üçü yeterli olacak, 13. Maddeye ve bu paragrafa getirilecek değişiklikler için ise oyların beşte dördü yeterli olacaktır.3. 1. paragrafta bahsi geçen maddelerde yapılacak bir değişiklik, kurul üyesi ülkelerin dörtte üçünden yasal usullere uygun olarak hazırlanmış olan yazılı kabul bildirimlerinin Kurulun değişikliği kabul ve takdik ettiği zaman, Genel müdür tarafından alınmasından bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu şekilde kabul edilen değişiklikler, değişiklik yürürlüğe girdiği zamanda Kurul üyesi olan ülkeleri veya müteakip bir tarihte üye olan ülkeleri bağlar. Ancak Birlik ülkelerinin mali yükümlülüklerini arttıran bir değişiklik yalnız bu değişikliği kabul ettiklerini bildiren ülkelere şamildir.Madde 181. ila 12. ve 18. ila 30. Maddelerin Revizyonu1. Bu sözleşme, Birlik sistemini geliştirmeyi amaçlayan değişikliklerin getirilmesi için revizyona tabi tutulacaktır.2. Bu amaçla, Birlik ülkelerinden birinde, bu ülkelerin delegeleri arasında peş peşe konferanslar tertiplenecektir.3. 13. ila 17. Maddelere getirilecek değişiklikler, 17. Madde hükümlerine göre düzenlenir.Madde 19Özel AnlaşmalarBirlik ülkelerinin, kendi aralarında sınai hakların korunması için özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tuttukları görülmüştür; bu anlaşmalar işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı olmamaları kaydıyla anlayışla karşılanır.Madde 20Birlik Ülkelerinin Onayı veya Katılması; Yürürlüğe Girme 1.(a) Bu metni (Stockholm Metni) imzalayan bir Birlik ülkesi, bunu onaylayabilir ve imzalamadığı halde katılabilir. Onaylama ve katılma belgeleri Genel Müdür nezdinde verilecektir.(b) Bir Birlik ülkesi, katılma veya onaylama belgesinde, katılmasının veya onaylamasının aşağıdaki maddeler için geçerli olmayacağını belirtebilir; (i) 1. ila 12. Maddeler, veya(ii) 13. ila 17. Maddeler(c) Bir birlik ülkesi, yukarıdaki (b) fıkrası uyarınca, bu fıkrada bahsi geçen iki gruptan birinin hükümlerini onaylama veya kabul belgesinden çıkarttığı takdirde, sonradan ona veya kabul belgesinin bu hükümleri de kapsadığını bildirebilir. Bu bildirim Genel Müdür nezdinde verilecektir. 2.(a) Yukarıdaki paragraf (1), (b) (i) fıkrasında sözü edilen bildirimi yapmaksızın onaylama veya katılma belgelerini sunan ilk on Birlik ülkesinden, onuncusunun anılan belgeleri vermesinden sonra üç ay sonra 1. ila 12. Maddeler yürürlüğe girecektir.(b) Yukarıdaki paragraf (1), (b) (ii) fıkrasında sözü edilen bildirimi yapmaksızın onaylama veya katılma belgelerini sunan ilk on Birlik ülkesinden onuncusunun anılan belgeleri vermesinden üç ay sonra 13. ila 17. Maddeler yürürlüğe girecektir.(c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarının hükümleri gereğince, paragraf (1), fıkra (b) (i) ve (ii) de bahsi geçen iki grup Maddenin yürürlüğe girişi ve (1) (b) fıkrasının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda (a) ve (b) fıkralarında anılan ülkeler dışında, bir onay veya katılma belgesi veren veya paragraf (1) (c) fıkrası uyarınca bir beyanda bulunan herhangi bir ülkeye göre, bildirim veya belgede daha sonraki birtarih belirtilmediği takdirde, 1. ila 17. Maddeler, Genel Müdürün böyle bir belge veya bildirim aldığını bildirmesinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir; aksi takdirde bu metin ülkenin belirttiği tarihte yürürlüğe girecektir.3. Bir onay veya katılma belgesi sunan bir Birlik ülkesi için, 18. ila 30. Maddeler, 2(a), (b) veya (c) paragrafları uyarınca, paraagraf (1) (b)'de anılan Madde gruplarının yürürlüğe girdiği tarihlerden hangisi daha önce ise, o tarihte yürürlüğe girecektir.Madde 21Birlik Dışındaki Ülkelerin Katılması; Yürürlüğe Girme1. Birliğe dahil olmayan herhangi bir ülke bu metne katılabilir ve dolayısıyla Birliğe üye olabilir. Katılma belgeleri Genel Müdür nezdinde verilecektir.2.(a) İşbu metnin herhangi bir hükmünün yürürlüğe girmesinden bir ay veya daha önce katılma belgesini veren Birlik dışındaki bir ülke için, belgede daha sonraki bir tarih belirtilmediği takdirde, bu metin 20. Madde, paragraf (2) (a) veya (b) gereğince, hükümlerin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, aşağıdaki koşullarla yürürlüğe girer:(i) 1. ila 12. Maddeler o tarihte yürürlüğe girmediği takdirde, bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önceki geçici ara dönemde bu ülke, bu maddeler yerine, Lizbon Metninin 1. ila 12. maddelerine tabi olacaktır.(ii) 13. ila 17. Maddeler o tarihte yürürlüğe girmediği takdirde, bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önceki geçici ara dönemde bu ülke, Lizbon Metninin 13. Maddesine ve 14 (3), (4) ve (5) maddesine tabi olacaktır.Bir ülke, katılma belgesinde daha sonraki bir tarihi belirttiği takdirde, bu ülke için iş bu metin belirtilen tarihte yürürlüğe girer.(b) Bu metin maddelerinden bir grubunun yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte veya bu tarihten en az bir ay önce katılma belgesini vermiş olan Birliğe dahil olmayan bir ülke için, işbu metin katılma belgesinde daha sonraki bir tarih belirtilmedikçe yukarıdaki (a) fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdür tarafından katılımının bildirildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Daha sonrakibir tarih belirtildiği takdirde ise, işbu metin bu ülke için belirttiği tarihte yürürlüğe girecektir.Madde 22Onaylama veya Katılmanın Sonuçları20 (1) (b) ve 28(2). Maddelerdeki olası istisnalar saklı kalmak kaydıyla, onaylama veya katılma bütün bentlerin kabulünü ve işbu metin lehine bütün hükümleri paylaşmayı gerektirecektir.Madde 23Önceki Anlaşmalara KatılmaBir ülke, işbu metnin tümüyle yürürlüğe girmesinden sonra, bu sözleşmenin daha önceki metinlerine katılamaz.Madde 24Topraklar1. Bir ülke, bu Sözleşmenin, dış ilişkilerde sorumlu olduğu topraklarının tümünde veya bir kısmında geçerli olacağını, onay veya katılma belgesinde beyan edebilir veya daha sonra Genel Müdüre yapacağı yazılı bir bildirim ile bildirebilir.2. Böyle bir beyanda bulunan veya bildirim veren bir ülke, bu sözleşmenin topraklarının tümünde veya bir kısmında hükümsüz olacağını Genel Müdüre, herhangi bir zamanda bildirebilir.3.(a) 1. paragraf uyarınca yapılan bir beyan, beyanın dahil edildiği onay veya katılma belgesi ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olup, bu paragraf uyarınca verilen bir bildirim ise Genel Müdür tarafından ilgili taraflara tebliğinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.(b) 2. paragraf gereğince yapılan bir bildirim, Genel Müdür tarafından alınmasından on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.Madde 25Ülke içinde Sözleşmenin Uygulanması1. İşbu sözleşmeye katılan bir ülke, kendi Anayasasına uygun olarak, bu Sözleşmenin uygulanmasını teminen gerekli önlemleri almayı taahhüt eder.2. Bir ülkenin onay veya katılma belgesini sunduğunda, kendi yasalarına göre işbu sözleşme hükümlerini uygulama durumunda olduğu hususunda mutabakata varılmıştır.Madde 26Çekilme1. Bu sözleşme, süre kısıtlaması olmaksızın yürürlükte kalacaktır.2. Bir ülke, Genel Müdüre göndereceği bir bildirimle bu metinden çekilebilir. Böyle bir çekilme bildirimi, önceki tüm metinleri kapsayacak ve Sözleşme diğer Birlik ülkeleri için tam anlamıyla yürürlükte kalıp geçerli olduğu halde, yalnızca çekilen ülke için geçersiz olacaktır.1 Nisan 1968 itibariyle, Sınai Hakların Korunması ile ilgili Uluslararası Birliğe  (Paris Birliği) Üye DevletlerÜye Devletler* Birliğe Katılmasının Devletin Bağlı olduğu son Yürürlüğe Girdiği Metin ve Bu Metini onaylamasının ve Katılmasının Yürürlüğe Girdiği Tarih(Toplam 79 Devlet)* Yazım Şekillerinin AçıklamasıKoyu renk yazı -Lizbon Metnine bağlı Devletler (1958)Italik renk yazı -Londra Metnine Bağlı Devletler (1934)Roma renk yazı -St-the Hague metnine bağlı devletler (1925)3. Çekilme, Genel Müdürün bildirimi aldığı günden itibaren bir yıl sonra geçerli olacaktır.4. Bu maddeyle sağlanan çekilme hakkı, bir ülke tarafından Birliğe üye olduğu tarihten itibaren beş senelik sürenin dolmasından önce kullanılmayacaktır.Madde 27Önceki Metinlerin Uygulanması1. İşbu Metin, geçerli olduğu ülkeler arasındaki ilişkilerde ve geçerli olduğu ölçüde, 20 Mart 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin ve müteakip revizyon Metinlerinin yerine geçecektir.2.(a) İşbu Metnin geçerli olmadığı veya tümünde geçerli olmadığı fakat 31 Ekim 1958 tarihli Lizbon Metninin geçerli olduğu ülkelerde Lizbon Metni tümüyle veya (1) paragraf gereğince işbu metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır.(b) Aynı şekilde, gerek bu Metnin veya bölümlerinin, gerek Lizbon Metninin geçerli olmadığı ülkelerde, 2 Haziran 1934 tarihli Londra Metni, tümüyle veya (1) paragraf gereğince işbu Metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır.(c) Aynı şekilde ne işbu Metnin veya bölümlerinin, ne Lizbon Metninin ne de Londra Metninin geçerli olmadığı ülkelerde 6 Kasım 1925 tarihli La Haye (The Hague) Metni tümüyle veya (1) paragraf gereğince bu Metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır3. Bu metne taraf olan Birlik dışındaki ülkeler bu metni Metne taraf olmayan bir Birlik ülkesi veya bu metne taraf olmakla beraber, Madde 20 (1) (b) gereğince bir beyanda bulunmuş olan bir Birlik ülkesi nezdinde uygulayacaktır. Bu ülkeler, söz konusu Birlik ülkesinin, kendileriyle olan ilişkilerinde, taraf olduğu en son metnin hükümlerini uygulayabileceğini kabul ederler.Madde 28Anlaşmazlıklar1. İki veya daha çok Birlik ülkesi arasındaki bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanması hususunda ortaya çıkan ve görüşme ile çözümlenmemiş olan bir anlaşmazlık, ilgili ülkeler başka bir yöntemle uzlaşamadıkları takdirde, ilgili ülkelerden birisinin Mahkeme Usullerine uygun olarak başvurması ile uluslararası Adalet Divanına götürülebilir. Anlaşmazlığı Adalet Divanına götüren ülke UluslararasıBüroyu haberdar edecek, bu Büro da konuyu diğer Birlik ülkelerinin dikkatine sunacaktır.2. Her bir ülke, bu Metni imzaladığı veya onay veya katılma belgesini verdiği zaman, kendisini (1). paragrafın hükümleri ile bağlı görmediğini beyan edebilir. Bu ülke ile diğer bir Birlik ülkesi arasındaki bir anlaşmazlık durumunda, (1). paragrafın hükümleri geçerli olmayacaktır.3. 2. paragraf hükümleri uyarınca bir beyanda bulunmuş olan bir ülke, herhangi bir zamanda, beyanını Genel Müdüre hitaben yazılmış bir bildirim ile geri alabilir.Madde 29İmza, Diller, Belgelerin Tevdii1.(a) Bu metin Fransızca, bir nüsha olarak imzalanacak ve İsveç Hükümeti nezdinde tevdi edilecektir.(b) Resmi metinler, ilgili Hükümetlere danışıldıktan sonra, Genel Müdür tarafından İngilizce, Almanca, Italyanca, Porekizce, Rusça ve İspanyolca olarak ve kurulun belirteceği diğer dillerde hazırlanacaktır.(c) Çeşitli metinlerin yorumlanmasında (tercümesinde) farklı görüşler olduğu takdirde, Fransızca metin esas olarak kabul edilecektir.2. Bu metin, 13 Ocak 1968 tarihine kadar Stockholm'da imzaya açık kalacaktır.3. Genel Müdür, bu Metnin İsveç Hükümetince aslına uygun olarak tasdik edilmiş imzalı iki nüshasını bütün Birlik ülkelerine ve talep üzerine başka herhangi bir ülkeye, iletecektir.4. Genel Müdür bu Metni, Birleşmiş Milletler Sekretaryası nezdinde tescil ettirecektir.5. Genel Müdür, imzaları, onaylama veya katılma belgelerini ve bu belgelerdeki beyanları veya bu metnin (20). (1) (c) Madde uyarınca yürürlüğe koyulmuş olan hükümlerini ve 24. Madde gereğinde yapılan bildirimleri bütün ülke Hükümetlerine bildirecektir.Madde 30Geçiş Hükümleri1. İlk Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar, bu metindeki Örgütün Uluslararası Bürosuna veya Genel Müdüre yapılan atıflar, sırasıyla Birlik Bürosuna veya bu Büronun Müdürüne yapılmış olarak addedilecektir.2. 13. ila 17. maddelere tabi olmayan Birlik ülkeleri, Örgütü tesis eden Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra beş yıla kadar istedikleri takdirde, bu Metnin 13. ila 17. Maddeleriyle sağlanan hakları, bu maddelere bağlıymış gibi kullanabilirler.Bu haklardan yararlanmak isteyen bir ülke, Genel Müdüre bu hususta yazılı bir bildirim verecektir; bu bildirim alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu ülkeler, söz konusu süre doluncaya kadar kurul üyesi sayılacaklardır.3. Bütün Birlik ülkeleri Örgütün üyesi oluncaya kadar, Örgütün Uluslararası Bürosu aynı zamanda Birliğin Bürosu olarak ve Genel Müdür de Büronun Müdürü olarak görev yapacaktır.4. Bütün Birlik ülkeleri Örgüte Üye olunca, Birlik Bürosunun hakları, yükümlülükleri ve malları örgütün uluslararası Bürosuna devredilecektir.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Paris Sözleşmesi

Paris Sözleşmesi

Paris Sözleşmesi


Paris Sözleşmesi

Sınai Hakların Korunması Hususunda 20 Mart 1883 Tarihinde İmzalanmış 14 Aralık1900'de Brüksel'de, 2 Haziran 1911'de Washinton'da, 6 Kasım 1925'te La Haye'de, 2 Haziran 1934'te Londra'da, 31 Ekim 1958 Lizbon'da ve 14 Temmuz 1967'de Stockholm'de Revize edilmiştir.


Madde 1 


Birliğin Kurulması; Sınai Hakların Kapsamı
1) Sınai hakların korunması için, bu sözleşmenin uygulandığı ülkeler tarafından bir Birlik kurulmuştur.


2) Sınai hakların korunması, patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, ticaret markaları, hizmet markaları, ticaret unvanları, menşe adları ve mahreç işaretleri, haksız rekabetin önlenmesi gibi hususları kapsar.


3) Sınai haklar kavramı en geniş anlamıyla anlaşılacak, ve yalnız sanayi ve ticaret alanı için değil, aynı zamanda tarımsal ve tabii ürünler maden çıkarma sanayileri ile, örneğin şarap, tahıl, tütün yaprağı, meyva, sürü hayvanları, mineraller, maden suları, bira, çiçekler ve un gibi bütün üretilen veya doğal ürünler için de geçerli olacaktır.


4) Patentler, ithal patentleri, ıslah ve ikmal patentleri, ek patentler ve belgeler vb. gibi Birlik ülkelerinin kanunlarınca tanınan çeşitli sanayi patentlerini içerecektir.


Madde 2
Birlik Ülkeleri Vatandaşlarına Tanınan Haklar


1) Birlik üyesi ülkelerden birinin vatandaşları, sınai hakların korunmasıyla ilgili hususlarda, diğer Birlik ülkelerinin kanunlarınca kendi vatandaşlarına tanınan veya bundan sonra tanıyabileceği bütün menfaatlerden bu sözleşme ile özel olarak sağlanmış olan haklara halel gelmemesi kaydıyla yararlanacaktır. Sonuç olarak, bu kişiler haklarına herhangi bir şekilde tecavüz edilmesine karşı, o ülke vatandaşlarına yüklenen kural ve işlemlere uymak şartıyla, onların sahip olduğu aynı koruma ve kanuni yollardan yararlanacaktır.


2) Ancak, sınai hakların herhangi birinden yararlanmak hususunda, birlik ülkelerinin vatandaşlarından, korumanın istendiği ülkelerde ikamet etme veya bir kuruluş tesis etme gereksinimi şart koşulmayacaktır.


3) Birlik ülkelerinden herbirinin adli ve idari muhakeme usulüyle ve yargı yetkisiyle ve sınai haklar hususundaki kanunlarca gerek duyulabilen ikametgah seçimiyle veya bir vekil tayiniyle ilgili hükümleri kesinlikle mahfuzdur.


Madde 3
Bazı Kişilere Birlik Ülkeleri Vatandaşlarıyla Aynı Hakların Tanınması Birliğe dahil olmayan ülkelerin vatandaşları olup Birlik ülkelerinden birine ait topraklar üzerinde ikamet eden veya burada gerçek veya fiili ticari müessese sahibi olanlar, Birlik ülkeleri vatandaşları ile aynı
muameleye tabi olacaklardır. 


Madde 4
A - I. Patentler, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar, Mucit Sertifikaları: Rüçhan Hakkı - G. Patentler: Başvurunun Bölünmesi


A (1) Birlik ülkelerinin birinde bir patent, bir faydalı model, bir endüstriyel tasarım veya bir ticaret markası başvurusunu usulüne uygun olarak yapmış olan bir kişi veya onun kanuni halefi, bunların diğer ülkelerde dosyalanması hususunda, aşağıda tespit edilen süreler içinde rüçhan hakkından yararlanabilecektir.


(2) Birlik ülkelerinden herbirinin dahili mevzuatına uygun veya birlik ülkeleri arasında aktedilmiş iki veya çok taraflı sözleşmeler gereğince, usulüne uygun olarak yapılmış bir yerel başvuru değerinde olan her başvuruya rüçhan hakkı tanınacağı kabul olunur.


(3) Usulüne uygun olarak yapılan yerel başvuru, bahis konusu ülkede başvurunun yapıldığı tarihi tespit için yeterli olan bir başvuru anlamındadır ve bu başvurunun sonradan ne şekilde sonuçlanacağı önemli değildir.


B. Sonuç olarak, diğer birlik ülkelerinden birinde yukarıda bahsi geçen sürelerin bitiminden önce, yapılan müteakip bir başvuru, aradaki süre zarfında, gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, özellikle de başka bir başvuru, buluşun yayınlanması veya kullanılması, tasarım kopyalarının satışa çıkarılması veya markanın kullanılması vb. gibi işlemler nedeniyle hükümden düşürülemez ve bu gibi işlemler
üçüncü kişiler lehine bir hak ve bir zilliyetlik meydana getiremez. Rüçhan hakkına esas teşkil eden ilk başvuru tarihinden önce üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklar, Birlik ülkelerinin her birinin dahili mevzuatı uyarınca mahfuzdur.


C(1) Yukarıda bahsi geçen rüçhan süreleri, patentler ve faydalı modeller için on iki, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları için ise altı ay olacaktır. 


(2) Bu süreler, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacak olup, başvuru günü süre dahil edilmeyecektir.


(3) Sürenin son günü, koruma isteminin yapıldığı ülkede resmi tatile veya Büronun başvuru dosyalaması yapmak üzere açık olmadığı bir güne geldiği takdirde süre, takip eden ilk iş gününe kadar uzatılacaktır.


(4) Yukarıdaki (2). paragrafın anlamı kapsamında, önceki ilk başvuruyla aynı konuda olan ve aynı Birlik ülkesinde yapılan müteakip bir başvuru, yapıldığı önceki başvuru, kamuya arzedilmeden ve geride mahfuz bir hak bırakmaksızın geri alınmış, terkedilmiş veya reddedilmişse ve henüz rüçhan hakkı istemi için bir mesnet oluşturmamışsa, başvuru tarihinin rüçhan süresinin başlangıcı olarak kabul
edileceği ilk başvuru olarak kabul edilecektir. Daha sonra, önceki başvuru, bir rüçhan hakkı isteminde bulunmak için mesnet olarak kullanılamaz.


D(1) Önceki başvurunun rüçhanından yararlanmak isteyen bir kişinin, bu başvurunun yapıldığı tarihi ve ülkeyi belirten bir beyanda bulunması gerekecektir. Herbir ülke, bu beyanın yapılması gereken son tarihi saptayacaktır.


(2) Bu hususlar, yetkili makam tarafından yapılan yayınlarda ve özellikle patentlerde ve ilgili tarifnamelerinde belirtilecektir.


(3) Birlik ülkeleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kişinin evvelce dosyalanmış olan başvurunun (tarifname, resimler vb.) bir nüshasını vermesini isteyebilir. Böyle bir başvuruyu almış olan makam tarafından aslına uygun olduğu onaylanmış olan nüsha herhangi bir resmi onay gerektirmeyecek olup sonraki başvurunun yapılma tarihinden itibaren üç ay içinde, harçsız olarak, her durumda verilebilir.
Başvuruyla birlikte, aynı makamdan alınmış, başvuru tarihini gösteren bir belge ve bir tercümesi istenebilir. 


(4) Başvurunun yapılması esnasında, rüçhan beyanında bulunulması için diğer formalitelerin yerine getirilmesi gerekmez. Birlik ülkelerinden herbiri, bu maddede öngörülmüş olan formalitelere uymamanın sonuçlarını tespit edecektir, ancak, bu sonuçlar, rüçhan hakkının kaybedilmesinden ileri gidemez.


(5) Daha sonra, ilave kanıt ve belgeler gerekebilir. Önceki bir başvurunun rüçhan hakkından yararlanan bir kişinin, bu başvurunun kayıt numarasını belirlemesi gerekecektir. Bu numara, yukarıdaki


(2). fıkrada belirtilen şartlarda yayınlanacaktır.


E(1) Bir ülkede, endüstriyel tasarımın, bir faydalı modelin başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla başvuru yapılması durumunda, rüçhan süresi endüstriyel tasarımlar için belirlenen süre kadar olacaktır.


(2) Ayrıca, bir ülkede bir patent başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkı vasıtasıyla bir faydalı modelin başvurusunun yapılmasına veya tam aksine izin verilebilir.


F Birliğin hiç bir ülkesi, bir rüçhan veya patent başvurusunu, farklı ülkelerden kaynaklansa bile, buluşu yapanın birden fazla rüçhan isteminde bulunduğu gerekçesiyle veya bir ya da daha fazla sayıda rüçhan isteminde bulunan bir başvurunun, başvuruya veya başvurulara dahil olmayan bir veya daha fazla unsuru içerdiği gerekçesiyle, her iki durumda da ülkelerin yasaları kapsamında buluş birliği
mevcut olması şartıyla reddedemez.


Rüçhan istenen başvuru veya başvurulara dahil olmayan unsurlar hususunda ise, müteakip başvurunun yapılması, olağan şartlar altında, bir rüçhan hakkı doğuracaktır.


G(1) İnceleme sonunda bir patent başvurusunun birden fazla buluş içerdiği anlaşıldığı takdirde, başvuruyu yapan, ilk başvuru tarihi ve eğer varsa, rüçhan hakkı mahfuz kalmak şartıyla, başvurusunu bölümlere ayırabilir.


(2) Başvuruyu yapan aynı zamanda, kendi isteğiyle, bir patent başvurusunu bölümlere ayırabilir ve bu bölümlerin herbirinin tarihi olarak ilk başvuru tarihini ve eğer varsa, rüçhan hakkından yararlanma özelliğini muhafaza edebilir. Birliğin her bir ülkesi, böyle bir bölümlere ayırma durumuna hangi şartlar altında izin verileceğini belirleme hakkına sahip olacaktır.


H. Patentin rüçhan istemine konu olan bazı unsurlarının başvuru dökümanlarında özellikle açıklanmış olması şartıyla, bu unsurların kaynak ülkedeki başvuruda beyan edilmiş olan istemler arasında bulunmadığı gerekçesiyle rüçhan istemi reddedilemez.


I(1) Başvuru yapanların kendi tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede yapılmış mucit sertifikası için başvurular, bu Madde gereğince, patentlerle ilgili uygulamalarla aynı koşullarda ve aynı kapsamda rüçhan hakkının doğmasına yol açacaktır.


(2) Başvuru yapanların tercihlerine göre bir patent veya bir mucit sertifikası için başvuru yapma hakkına sahip oldukları bir ülkede, bu madde'nin patent başvurularıyla ilgili hükümleri uyarınca, bir mucit sertifikası için başvuru yapanlar, bir patent, bir faydalı model veya bir mucit sertifikası başvurusunu esas alan bir rüçhan hakkından yararlanır.


Madde 4 mükerrer 1


Patentler: Farklı Ülkelerde, Aynı Buluş için Alınan Patentlerin Bağımsızlığı


(1) Birlik ülkeleri vatandaşları tarafından, Birliğin çeşitli ülkelerinde başvurusu yapılan patentler, Birliğe dahil olan veya olmayan diğer ülkelerden aynı buluş için alınan patentlerden bağımsız olacaktır.


(2) Önceki hüküm, mutlak bir şekilde, özellikle rüçhan süresi içinde başvurusu yapılan patentlerin gerek hükümsüzlük ve hakkın sona ermesi gerekçesiyle, gerekse normal süresi itibariyle bağımsız oldukları şeklinde anlaşılmalıdır. 


(3) Bu hüküm, yürürlüğe girdiği anda mevcut olan bütün patentler için geçerli olacaktır.


(4) Yeni ülkelerin katılması durumunda, her iki tarafın katılma anında mevcut olan patentleri için de bu hüküm aynı şekilde geçerli olacaktır.


(5) Rüçhan hakkı ile alınan patentler, birliğin çeşitli ülkelerinde, rüçhandan yararlanmaksızın istenilen veya verilen patentlerle aynı süreye sahip olacaktır.


Madde 4 mükerrer 2
Patentler: Patentte Buluşu Yapanın Belirtilmesi
Buluşu yapan, patentte bu sıfatla belirtilme hakkına sahip olacaktır.


Madde 4 Mükerrer 3


Patentler: Satışın Yasalarla Kısıtlanması Durumunda Patent Verilebilirlik
Patenti verilmiş olan veya patenti verilen bir yöntem vasıtasıyla elde edilmiş olan bir ürünün ülkenin yasalarından kaynaklanan kısıtlama veya sınırlandırmalar tabi olduğu gerekçesiyle patentin verilmesi red edilmeyecek ve patent geçersiz kılınmayacaktır.


Madde 5
A. Patentler:
Malzeme İthali; İşletmenin Yapılmaması ve Yetersiz Yapılması; Zorunlu Lisanslar


B. Endüstriyel Tasarımlar:
İşletmenin yapılmaması; Malzeme İthali


C. Markalar:
Kullanılmaması; Farklı Şekiller; Müşterek-Sahipler Tarafından Kullanılması


D. Patentler, Faydalı Modeller, Markalar, Endüstriyel Tasarımlar:
Markalama


A(1) Patent sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde imal edilen malzemenin, patentin verildiği ülkeye ithal edilmesi patentin hükümsüz kılınmasını gerektirmeyecektir.


(2) Birlik ülkelerinin her biri, patentle verilmiş münhasır haklarının kullanılmasından kaynaklanan örneğin, işletmenin yapılmaması gibi suistimalleri önlemek üzere zorunlu lisans verilmesini öngören yasal önlemler alma hakkına sahip olacaktır.


(3) Patentin hükümsüz kılınması ancak zorunlu lisansların verilmesinin mezkür suistimalleri önlemeye yeterli olmaması halinde mümkün olacaktır. İlk zorunlu lisansın verilmesinden itibaren iki yıl geçmeden bir patentin hükümsüz kılınması veya iptali talep edilemez ve dava açılamaz.


(4) Patent başvusunun yapıldığı tarihten itibaren dört yıllık veya patentin verilmesinden itibaren üç yıllık bir süre, hangisi daha geç sona eriyorsa, geçmeden; işletmenin yapılmaması ve yetersiz olmasıgerekçesiyle bir zorunlu lisans uygulanamaz; patent sahibi geçerli bir mazeret beyan ettiği takdirde zorunlu lisans reddedilecektir. Böyle bir zorunlu lisans inhisari olmayacak ve teşebüsün veya ticarethanenin bu lisansı kullanan bölümü dışında bir tali-lisans verilmesi şeklinde bile devredelemeyecektir.


(5) Önceki hükümler gerekli ayrıntılar durumuna göre değiştirildikten sonra, faydalı modeller içinde geçerli olacaktır. 


B Endüstriyel tasarımların korunması, gerek işletme yapılmaması gerekse korunan malzemelerin benzerlerinin ithali gibi nedenlerle hiç bir şekilde hükümsüz kılınmayacaktır.


C(1) Bir ülkede tescilli markanın kullanılması zorunlu ise, bu tescil ancak makul bir süre sonra ve ilgili kişinin faaliyete geçmemesi hususunda haklı gerekçe göstermemesi durumunda iptal edilebilir.


(2) Bir ticaret markasının, sahibi tarafından, Birlik ülkelerinden birinde tescil edildiği şekilde, ayırt edici özelliğini değiştirmeyen unsurlarla farklı bir biçimde kullanılması, tescili hükümsüz kılmayacak ve markaya sağlanan korumayı kaldırmayacaktır.


(3) Aynı markanın benzer veya mümasil eşyalar üzerinde, korumanın talep edildiği ülkenin dahili kanun hükümleri uyarınca markanın müşterek sahibi olarak telakki edilen sınai veya ticari kuruluşlar tarafından aynı anda kullanılması, kamuyu yanıltmamak ve kamu menfaatine aykırı olmamak şartıyla, bu markanın tescilini engellemeyecek ve Birlik ülkelerinden sağlanan korumayı azaltmayacaktır.


D(1) Koruma hakkının tanınma şartı olarak, patentin, faydalı modelin, ticari marka tescilinin veya endüstriyel tasarım başvurusunun, eşyalar üzerinde gösterilmesi veya zikredilmesi gerekmeyecektir.


Madde 5 mükerrer 1
Bütün Sınai Haklar:
Hakların Mahfuz Kalması için Harçların Ödenmesi ile ilgili Verilen Süre;
Patentler: Yürürlüğün İadesi


(1) Sınai hakların mahfuz kalması için öngörülen harçların ödenmesi hususunda en az altı aylık son bir süre verilecek ve ülkenin yasaları gerektirdiği takdirde bunun için fazla bir harç alınacaktır.


(2) Birlik ülkeleri, harçların ödenmemesi nedeniyle geçersiz kılınan patentlerin yürürlülüğünü iade etme hakkına sahip olacaktır.


Madde 5 mükerrer 2
Patentler : Deniz, Hava ve Kara Araçlarının Parçalarını Oluşturan Patentli Cihazlar
Aşağıdaki hususlar, hiç bir Birlik ülkesinde, patent sahibinin haklarını ihlal olarak düşünülmeyecektir:


1. diğer Birlik ülkelerine ait gemilerin, bir ülke sularına geçici veya arızi olarak girmesi durumunda, bu gemilerin teknesinde, makinelerinde, halat takımlarında, dişlilerinde ve diğer aksamında ülkenin patentine konu olan cihazların, yalnız geminin ihtiyaçları için olmak kaydıyla kullanılması;


2. diğer Birlik ülkelerine ait hava veya kara araçlarının geçici veya arızi olarak ülkeye girmesi halinde patent konusu olan araçların yapımında veya işletilmesinde kullanılan cihazların veya bu araçların aksamlarının kullanılması.


Madde 5 mükerrer 3


Patentler: İthal Eden Ülkede Üretim Usulünü İçeren Patent Alınmış Ürünlerin İthali Bir ürünün üretim usulünü koruyan bir patentin mevcut olduğu bir Birlik ülkesine bu ürünün ithal edilmesi durumunda, patent sahibi, ithalatçı ülkenin yasalarınca usul patenti esas alınarak o ülkede imal edilen ürünlerle ilgili olarak kendisine tanınan bütün haklara sahip olacaktır.


Madde 5 mükerrer 4
Endüstriyel Tasarımlar
Endüstriyel tasarımlar, bütün birlik ülkelerinde korunacaktır.


Madde 6
Markalar: Tescil Koşulları; Farklı Ülkelerde Aynı Markanın Bağımsız Olarak Korunması


(1) Ticari markaların başvuru ve tescil koşulları, her bir Birlik ülkesinin, yerel yasaları ve mevzuatıyla belirlenecektir.


(2) Ancak, bir Birlik ülkesi vatandaşı tarafından her hangi bir Birlik ülkesinde başvurusu yapılmış bir markanın tescili için yapılan bir başvurunun yapılmasının, tescilin veya yenilemenin menşe ülkesinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilemez veya bir tescil hükümsüz kılınamaz.


(3) Bir Birlik ülkesinde, usulüne uygun olarak tescil edilmiş bir marka, menşe ülkesi dahil diğer Birlik ülkelerinde tescil edilmiş olan markalardan bağımsız olarak kabul edilecektir.


Madde 6 mükerrer 1
Markalar: Tanınmış Markalar


(1) Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek
mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler.
Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.


(2) Böyle bir markanın iptalinin istenmesi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık bir sürenin tanınması gerekecektir. Birlik ülkeleri, kullanmanın yasaklanması talebinin yapılması için gerekli süreyi tanıyabilirler.


(3) Kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markaların kullanımının yasaklanmasını veya iptalini istemek için süre tespit edilmeyecektir.


Madde 6 mükerrer 2
Markalar: Devlet Amblemleri, Resmi Ayar Damgaları ve Devletlerarası Teşkilatların Amblemleri ile ilgili Yasaklar


1.(a) Birlik ülkelerine ait armaların, bayrakların ve diğer Devlet amblemlerinin, ve bu ülkelere kabul edilmiş olan resmi kontrol ve teminatı belirten resmi işaretler ve ayar damgalarının ve hanedan armacılığı bakımından taklitlerinin ticari markalar veya markların bir unsuru olarak yetkili makamlardan izin almaksızın kullanılması uygun önlemlerle yasaklamak ve tescili reddetmek ya da geçersiz kılmak
hususlarında, Birlik ülkeleri mutabık kalmışlardır.


(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen hükümler, korunmaları için tesis edilmiş olan yürürlükteki uluslararası sözleşmelere konu olan armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltılmış kelimeler vs. dışında, Birlik ülkelerinden birinin veya daha fazlasının üye olduğu Devletlerarası Uluslararası Teşkilatların armaları, bayrakları, diğer amblemleri ve isimleri vs. için de aynı derecede geçerli olacaktır. 


(c) Hiç bir Birlik ülkesi, bu Sözleşmenin o ülkede yürürlüğe girmesinden önce iyi niyetle elde edilmiş hakların sahiplerinin aleyhine olacak bir şekilde yukarıdaki (b) bendinin hükümlerini uygulamaya zorunlu olmayacaktır. Birlik ülkeleri, yukarıdaki (a) bendinde sözü edilen kullanmanın veya tescilin kamuda ilgili teşkilatlarla arma, bayrak, amblem, kısaltma ve isimler arasında bir bağlantı olduğu fikrini
uyandıracak veya bu kullanma veya tescilin kamuda kullanıcı ile teşkilat arasında bir bağ olduğu şeklinde yanlış bir düşünce uyandıracak mahiyette olmaması durumunda söz konusu hükümleri uygulamak zorunda olmayacaktır.


2. Resmi kontrol ve teminat işaretlerinin ve ayar damgalarının kullanımının yasaklanması yalnız bu işaret ve damgaların dahil edildiği markaların aynı veya benzer cinsteki mallar üzerinde kullanılması istendiğinde uygulanacaktır.


3.(a) Bu hükümlerin uygulanması için Birlik ülkeleri, bu Maddenin korunması altına tümüyle veya belli sınırlar içinde almak istedikleri veya bundan sonra isteyebilecekleri Devlet amblemlerinin ve resmi işaret veya ayar damgalarının bir listesini ve bu listenin müteakip tadillerinin tümünü, Uluslararası Büro aracılığıyla birbirlerine iletmeyi kararlaştırmışlardır. Bu arada bütün Birlik ülkeleri, bu şekilde iletilen
listeleri kamuya açık tutacaklardır. Ancak bu iletişime Devletlerin bayraklarının dahil edilmesi zorunlu değildir.


(b) Bu Maddenin 1. paragrafının (b) bendindeki hükümler yalnız uluslararası hükümetlerarası teşkilat tarafından, Birlik ülkelerine Uluslararası Büro aracılığıyla bildirilen devletlerarası teşkilata ait armalar, bayraklar, diğer amblemler, kısaltmalar ve isimler için geçerli olacaktır.


4. Bir Birlik ülkesi itirazlarını, eğer varsa, Uluslararası Büro aracılığıyla ilgili ülkeye veya uluslararası hükümetlerarası teşkilata, bildirimin alındığı tarihten itibaren on iki aylık bir süre içinde yapabilir.


5. Yukarıdaki 1. paragrafta Devlet bayrakları için öngörülen önlemler, yalnız 6 Kasım 1925'ten sonra tescil edilen markalar için geçerlidir.


6. Bayraklar dışındaki diğer Devlet amblemleri, Birlik ülkelerinin resmi işaret ve ayar damgaları ve uluslararası hükümetlerarası teşkilatın armaları, bayrakları, diğer amblemleri, kısaltmaları ve isimleri için bu hükümler ancak yukarıdaki (3), paragrafta öngörülen bildirimin alınmasından itibaren iki aydan fazla bir zaman geçtikten sonra tescil edilmiş olan markalar için geçerli olacaktır.


7. Kötü niyetin söz konusu olduğu durumlarda, Birlik ülkeleri, 6.11.1925 tarihinden önce bile tescil edilmiş olan devlet amblemlerini, işaret ve ayar damgalarını içeren markaları da iptal etme hakkına sahip olacaklardır.


8. Kendi ülkesinin Devlet amblemini, işaret ve ayar damgalarını kullanma yetkisine sahip olan bir Birlik ülkesi vatandaşı, bunları başka bir ülkeninkine benzese bile, kullanabilirler.


9. Birlik ülkeleri, ticaret alanında, Birliğin diğer ülkelerine ait Devlet armalarının izinsiz olarak kullanılmasını, malların menşei hakkında yanıltıcı bir şekilde kullanıldığında yasaklamayı taahhüt ederler.


10. Yukarıda yazılı olan hükümler, bir Birlik ülkesi tarafından kabul edilmiş armaların, bayrakların,diğer Devlet amblemlerinin veya resmi işaretlerle ayar damgalarının ve yukarıda (1) paragrafta bahsi geçen uluslararası hükümetlerarası teşkilatın ayırt edici işaretlerinin izinsiz olarak dahil edildiği markaları, 6. Madde 4. Mükkererinin B bölümü, a) bendinde tanınan hakların uygulanması suretiyle ülkelerin red veya iptal etmesini engellemeyecektir.


Madde 6 mükerrer 3


1. Bir Birlik ülkesinin mevzuatı uyarınca bir markanın verilmesi ancak markanın ait olduğu işyerinin veya ticarethanenin aynı zamanda devredilmesiyle geçerli olduğu bir durumda, bu gerçerliliğin tanınması için işyeri veya ticarethanenin o ülkede konumlanmış olan kısmının, verilen markayı taşıyan malları ülke içinde imal etme veya satma hususunda münhasır haklarla birlikte markanın verildiği
gerçek veya tüzel kişiye devredilmesi yeterli olacaktır. 


2. Bu hüküm, Birlik ülkelerine özellikle markanın uygulandığı ürünlerin menşei, mahiyeti veya önemli vasıfları hususunda kamuyu yanıltabilecek şekilde kullanılan bir markanın verilmesini geçerli olarak kabul etmek için bir zorunluluk yüklemez.


Madde 6 mükerrer 4


Markalar: Bir Birlik Ülkesinde Tescil Edilen Markaların Birlik Üyesi Diğer Ülkelerde Korunması A.(1) Menşe ülkesinde usulüne uygun olarak tescil edilen her ticaret markası, bu maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar altında, diğer Birlik ülkelerinde olduğu gibi başvuru yapmak ve korunmak üzere kabul edilecektir. Bu ülkeler nihai tescil işleminden önce yetkili makam tarafından verilmiş olan menşe ülkesindeki tescile ait bir belgenin ibrazını isteyebilirler. Bu belgenin resmi onayı gerekmeyecektir.


(2) Başvuru yapanın gerçek ve fiili bir sınai veya ticari müessese sahibi olduğu Birlik ülkesi veya Birlik içinde böyle bir müessesesi olmadığı takdirde ikamet ettiği birlik ülkesi veya Birlik içinde ikametgahı olmadığı takdirde vatandaşı olduğu Birlik Ülkesi, menşe ülkesi olarak kabul edilecektir.


B. Bu madde kapsamında olan ticaret markalarının, aşağıdaki durumlar dışında tescili reddedilemez veya geçersiz kılınamaz.


(1) Bu markaların, korunma talep edilen ülkelerdeki üçüncü kişiler tarafından kazanılmış haklara tecavüz etmesi,


(2) Bu markaların ayırt edici özellikleri olmaması veya münhasıran ticarette ürünlerin cinsini, kalitesini,miktarını, amacını, değerini, menşe yerini veya üretim zamanını göstermeye yarayan veya günlük konuşmalarda dile yerleşmiş olan veya korumanın istendiği ülkedeki iyi niyetli ve alışılmış ticari uygulamalarda kullanılan işaret ve sembollerden ibaret olması,


(3) Bu markaların ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması ve özellikle kamuyu yanıltacak mahiyette olması, durumunda. Markalarla ilgili mevzuatın bir hükmüne uygun olmaması, bu hükmün kamu düzeni ile ilgili olması dışında markanın kamu düzenine aykırı olarak düşünülmesini gerektiren tek sebep olamayacağı uygun bulunmuştur. Ancak bu hüküm için Madde 10- Birinci Mükerrer geçerlidir.


C.(1) Bir markanın korunabilir olup olmadığı belirlenirken; gerçek olaylara dayanan bütün durumlar ve özellikle markanın kulanılmakta olduğu sürenin uzunluğu göz önünde tutulmalıdır.


(2) Hiç bir ticari marka, diğer Birlik ülkelerinde yalnız menşe ülkesinde korunan markadan, ayırt edici karakterini değiştirmeyen ve menşe ülkesinde tescil edildiği şekildeki kimliğini etkilemeyen unsurları bakımından farklı olduğu gerekçesiyle reddedilmeyecektir.


D. Korunmasını istediği marka, menşe ülkesinde tescil edilmediği takdirde, hiç kimse bu madde hükmünden yararlanamaz.


E. Ancak, markanın menşe ülkesindeki tescilinin yenilenmesi, markanın tescil edildiği diğer Birlik ülkelerinde de tescilin yenilenmesi zorunluluğunu getirmeyecektir.


F. 4. Maddede belirlenen süre içinde başvurusu yapılan markaların tescili için başvuruların rüçhan hakları, tescilin menşe ülkesinde bu süre bittikten sonra yapılması halinde bile müktesep kalacaktır.


Madde 6 mükerrer 5
Markalar: Hizmet Markaları
Birlik ülkeleri hizmet markalarını korumayı taahhüt ederler. Bu markaların tescilini yapmaları gerekli olmayacaktır.


Madde 6 mükerrer 6
Markalar: Marka Sahibinin İzni Olmaksızın, Marka Sahibinin Acentası veya Mümessili Adına Yapılan Tescil


1) Birlik ülkelerinden birisinde bir marka sahibinin acentası veya mümessili, marka sahibinin izni olmaksızın markanın kendi adına tescili için bir veya daha çok sayıda Birlik ülkesine başvurduğu takdirde, bu acenta veya mümessil haklı bir gerekçe göstermediği takdirde, marka sahibi başvuru yapılan tescile itiraz etme veya iptalini isteme veya ülkenin yasaları uygunsa söz konusu tescili kendi
adına devir edilmesini isteme hakkına sahip olacaktır.


2) Marka sahibi, yukarıdaki 1. paragraf uyarınca, markasının acentesi veya mümessili tarafından kullanılmasına izin vermemişse, bu kişiler tarafından kullanımına itiraz etme hakkına sahip olacaktır.


3) Ülkenin mevzuatı, marka sahibinin bu Madde ile sağlanan haklarını kullanılması için makul bir süre verebilir.


Madde 7
Markalar: Markanın Kullanılacağı Malların Mahiyeti
Bir ticaret markasını kullanacak olan malların mahiyeti markanın tesciline hiç bir şekilde engel teşkil etmez.


Madde 7 mükerrer 1
Markalar: Kollektif Markalar


1) Birlik ülkeleri, varlıkları menşe ülke yasalarına aykırı olmayan kollektif kuruluşlara ait kollektif markaların, bu kuruluşların sınai veya ticari bir müessesi olmasa bile, başvuru yapılamasını ve korunmasını kabul etmeyi taahhüt ederler.


2) Her bir ülke, bir kollektif markanın hangi koşullar altında korunacağını kendisi tayin edecek ve markanın kamu yararına aykırı olması durumunda korumayı reddedebilecektir.


3) Bununla beraber, varlığı menşe ülkesinin mevzuatına aykırı olmayan bir kollektif kuruluşun, korumanın istendiği ülkede müessesesi olmaması veya bu ülkenin mevzuatına uygun olarak kurulmaması gerekçesiyle, bu markaların korunması reddedilmeyecektir.


Madde 8
Ticaret Unvanları
Bir ticaret unvanı, bir ticari markasının bir kısmını oluştursun veya oluşturmasın, Birliğin bütün ülkelerinde başvuru ve tescil zorunluluğu olmaksızın korunacaktır.


Madde 9
Markalar, Ticaret Unvanları: Hukuka Aykırı olarak bir Marka ve Ticaret Unvanları Taşıyan Mallara İthal vs. esnasında El Konulması


(1) Hukuka aykırı olarak bir ticaret markasını veya ticaret unvanını taşıyan bütün mallara, bu marka veya ticaret unvanının yasal koruma altında olduğu Birlik ülkelerine ithalinde el konulacaktır.


(2) El koyma işlemi, hukuka aykırı olarak markalamanın yapıldığı ülkede veya malların ithal edildiği ülkelerde de aynı şekilde uygulanacaktır. 


(3) El koyma, savcılığın veya başka bir yetkili makamın veya gerçek veya tüzel kişi olan herhangi bir ilgilinin talebi üzerine herbir ülkenin kendi mevzuatına göre yapılacaktır.


(4) Resmi makamlar transit mallara el koyma zorunluluğunda değildir.


(5) Bir ülkenin mevzuatı mallara ithal esnasında el koymayı uygun bulmadığı takdirde, el koyma yerine ithal yasağı veya ülke içinde el koyma uygulanacaktır.


(6) Bir ülkenin mevzuatı, mallara ithal esnasında el koyulmasını, ithalin yasaklanmasını veya ülke içinde el koyulmasını uygun görmediği takdirde, mevzuat uygun bir şekilde değiştirilinceye kadar, bu önlemler yerine bu gibi durumlarda ülkenin vatandaşlarına sağladığı dava hakkı ve yasal yollar uygulanacaktır.


Madde 10
Sahte İşaretler: Mahreç ve Menşeleri ile Üreticinin Kimliği Hususunda Sahte İşaret Taşıyan Ürünlere İthal esnasında vs. El Konulması


(1) Ürünün mahreci ve menşei (kaynağı) veya üreticisi, yapımcısı veya satıcısının kimliği gibi hususlarda sahte bir işaretin doğrudan veya dolaylı kullanımı durumunda önceki Maddenin hükümleri geçerli olacaktır.


(2) Bu gibi ürünlerin üretimi, yapım veya ticaretiyle uğraşan ve sahte mahreç yeri olarak gösterilen yerde veya bu yerin konumlanmış olduğu bölgede veya sahte olarak gösterilen ülkede veya sahte mahreç işaretinin kullanıldığı ülkede yerleşmiş olan her hangi bir üretici, yapımcı veya satıcı, ister gerçek ister tüzel bir kişi olsun, ilgili taraf olarak tanınacaktır.


Madde 10 mükerrer 1
Haksız Rekabet


1) Birlik ülkeleri, vatandaşlarına haksız rekabete karşı etkili bir koruma sağlamakla yükümlüdürler.
2) Ticari ve sınai hususlarda dürüst uygulamalara aykırı bir rekabet davranışı, bir haksız rekabet davranışını oluşturur.
3) Özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:
1. bir rakibin (ticarethanesi) kuruluşu, malları, veya sınai veya ticari faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir şekilde bir karışıklığa yol açacak tipteki bütün davranışlar;
2. ticari faaliyet esnasında ortaya atılan, bir rakibin ticarethanesini, mallarını veya sınai ya da ticari faaliyetlerini itibardan düşürecek cinsten sahte iddialar;
3. ürünlerin cinsi, üretim yöntemi, özellikleri, amaca uygun olmaları veya miktarı gibi hususlarda, ticari faaliyet esnasında ortaya atılan kamuyu yanıltabilecek ibareler veya iddialar.


Madde 10 mükerrer 2.
Markalar, Ticaret Unvanları, Sahte Mahreç İşaretleri, Haksız Rekabet: Kanuni Yollar, Dava Açma Hakkı


1) Birlik ülkeleri, 9., 10. ve 10. birinci mükerrer maddelerde anılan bütün fiil ve davranışları yasaklayacak olan uygun yasal yolları diğer birlik ülkelerinin vatandaşları için de etkili bir şekilde sağlamayı taahhüt ederler. 


2) Özellikle, birlik ülkeleri, 9., 10., ve 10. Birinci mükerrer Maddelerde anılan fiil ve davranışları yasaklamak üzere, ilgili sanayicileri, üreticileri veya satıcıları temsil eden federasyon ve derneklerin, ülkelerinin yasalarına aykırı olmamaları kaydıyla, korumanın talep edildiği ülkenin yasalarının izin verdiği ölçüde, adli veya idari önlemler almalarına olanak sağlamayı taahhüt ederler.


Madde 11

Buluşlar, Faydalı Modeller, Endüstriyel Tasarımlar, Markalar:
Bazı Uluslararası Sergilerde Geçici Koruma


1) Birlik ülkeleri, taraf ülkelerden birinde açılan resmi veya resmi olarak tanınan uluslararası sergilerde, sergilenen ürünler için, patent verilebilir buluşlara, faydalı modellere, endüstriyel tasarımlara ve ticaret markalarına, kendi mevzuatına uygun olarak, geçici koruma sağlayacaklardır.


2) Bu geçici koruma, 4. madde ile sağlanan süreleri aşmayacaktır. Daha sonra, rüçhan hakkı için başvurulduğu takdirde, bir ülkenin yetkili makamları sürenin, ürünlerin sergiye koyulduğu tarihten itibaren başlamasını sağlayabilir.


3) Her bir ülke, sergilenen ürünün kimliğini ve sergiye koyulma tarihini kanıtlamak üzere gerekli göreceği kanıt belgelerini isteyebilir.


Madde 12

Özel Ulusal Sınai Haklar Servisleri


(1) Her birlik ülkesi, kamuyu patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar ve ticaret markaları gibi konularda bilgilendirmek için özel bir sınai haklar servisi ve bir merkez bürosu tesis etmeyi taahhüt eder.


(2) Bu servis, resmi bir gazeteyi periyodik olarak yayınlayacaktır.


a. verilen patentlerin hak sahiplerinin isimlerini, patenti verilen buluşun kısa bir tanımı ile birlikte;
b. tescil edilen ticaret markalarının düzenli bir şekilde yayınlayacaktır.


Madde 13

Birlik Kurulu


1.(a) Birliğin, 13-17. maddelere tabi olan Birlik Ülkelerinden oluşan bir kurulu olacaktır.
(b) Her ülkenin Hükümeti, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardım edeceği bir delege ile temsil edilecektir.
(c) Her bir delege grubunun masrafları, grubu atayan hükümetçe karşılanacaktır.
2.(a) Kurul:
(i) Birliğin idamesi ve geliştirilmesi ile bu Sözleşmenin uygulanması hususundaki bütün konularla ilgili işlemler yapacak;
(ii) Dünya Fikri Haklar Örgütünü (bundan böyle "Örgüt" olarak anılacaktır) kuran Sözleşmede öngörülen Uluslararası Fikri Haklar Bürosuna (bundan böyle "Uluslararası Büro" olarak anılacaktır),
13-17. maddelere tabi olmayan Birlik ülkelerinin görüşleri de göz önünde tutularak, inceleme ve değiştirme konferansların hazırlanması hususunda talimat verecek;
(iii) Örgüt Genel Müdürünün, Birlikle ilgili olan rapor ve faaliyetlerini inceleyip onaylayacak ve ona Birliğin yetki sınırları içindeki hususlarla ilgili olarak gerekli talimatı verecek;
(iv) Kurulun İcra Komitesi üyelerini seçecek;
(v) İcra Komitesinin rapor ve faaliyetlerini inceleyip onaylacak ve bu Komiteye talimat verecek.
(vi) Birliğin programını saptayacak ve üç yıllık bütçesini kabul ve tasdik edecek, ve nihai hesapları onaylayacak;
(vii) Birliğin mali yönetmeliğini kabul ve tasdik edecek;
(viii) Birliğin amaçlarına ulaşması için uygun gördüğü uzmanlar komiteleri ve çalışma grupları tesis edecek;
(ix) Birlik üyesi olmayan hangi ülkelerin ve hangi uluslararası resmi olmayan örgütlerin toplantıya gözlemci olarak katılacağını belirleyecek;
(x) 13. ila 17. Maddelere getirilen değişiklik ve ilaveleri kabul ve tasdik edecek;
(xi) Birliğin amaçlarını geliştirmek üzere uygun olan diğer her türlü girişimde bulunacak;
(xii) bu sözleşmede öngörülen her türlü görevi yerine getirecek; ve
(xiii) kabul etmesi kaydıyla, Örgütü tesis eden Sözleşme ile kendisine tanınan hakları kullanacaktır.
(b) Kurul, Örgüt Koordinasyon Komitesinin görüşünü aldıktan sonra; Örgüt tarafından idare edilen diğer Birliklerin ilgi alanlarındaki hususlarla ilgili kararlar alacaktır.


3.(a) Aşağıdaki (b) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir delege yalnızca bir ülkeyi temsil edebilir.
(b) 12. maddede bahsi geçen özel bir ulusal sınai haklar servisi özelliğine sahip olan ortak bir büroda, özel bir anlaşma gereğince gruplandırılmış olan Birlik ülkeleri, görüşmeler esnasında içlerinden birisi tarafından temsil edilebilirler.
4.(a) Kurul üyesi olan her bir ülkenin tek bir oy hakkı olacaktır.
(b) Kurul üyesi ülkelerin yarısı, yeterli sayıyı oluşturacaktır.
(c) Bir celsede, temsil edilen ülkelerin sayısı kurul üyesi ülkelerin yarısından az fakat üçte birine eşit veya üçte birinden fazla olduğu takdirde paragraf (b)'deki hükme karşın, Kurul, kendi prosedürünü (usulünü) ilgilindiren hususlar dışında, kararlar alabilir, ancak bu gibi kararlar aşağıda öngörülen koşullar yerine getirildiği takdirde yürürlüğe koyulabilirler. 


Uluslararası Büro, söz konusu kararları temsil edilmeyen Kurul üyesi ülkelere bildirecek ve onları bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde oylarını veya çekimserliklerini yazılı olarak ifade etmeye davet edecektir. Bu sürenin sonunda oyunu veya çekimserliğini bu şekilde ifade eden ülkelerin sayısı, toplantı esnasında yeterli sayının elde edilmesi için gereken ülke sayısına ulaştığı takdirde bu kararlar,
aynı zamanda gerekli ekseriyetin sağlanmış olması şartıyla, yürürlüğe girecektir.


d) Madde 17 (2) hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurul kararları oyların üçte iki çoğunluğuyla alınır.
e) Çekimser oylar, oy olarak kabul edilmeyecektir.
5.(a) Aşağıdaki (b) paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir delege yalnızca bir ülke adına oy kullanabilir.
(b) Paragraf (3) (b)'de bahsi geçen Birlik ülkeleri, genellikle, Kurul olağan taplantılarına kendi delegasyonlarını göndermeye çalışırlar. Ancak, istisnai nedenlerle bu ülkelerden biri kendi delegasyonunu gönderemediği takdirde, her bir delegasyonun yalnız bir ülke için, vekaleten oy kullanabilmesi kaydıyla, kendi adına oy kullanma yetkisini başka bir ülkenin delegasyonuna verebilir.
Bu oy kullanma yetkisi, Devlet Başkanı veya yetkili Bakan tarafından imzalanmış bir dökümanda verilecektir.


6. Kurul üyesi olmayan Birlik ülkeleri Kurul toplantılarında gözlemci olarak kabul edileceklerdir.
7.(a) Kurul, Genel Müdürün çağrısı üzerine ve istisnai durumlar dışında, Örgüt Genel Kurulu ile aynı dönemde ve aynı yerde olmak üzere, her üç takvim yılında bir olağan olarak toplanacaktır.
(b) Kurul İcra Komitesinin veya Kurul üyesi ülkelerin dörtte birinin isteği üzerine Genel Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplantı yapacaktır.
8. Kurul kendi yargılama usullerini kabul ve tasdik edecektir.


 Madde 14

İcra Komitesi
1. Kurulun bir İcra Komitesi olacaktır.
2.(a) İcra Komitesi, üye ülkeler arasından Kurulca seçilmiş olan ülkelerden meydana gelecektir.
Ayrıca, sınırları içinde Örgüt merkezinin bulunduğu ülke, 16. Madde (7) paragraf (b) bendi hükümlerine bağlı olarak, Komitede re'sen görev gereği bir oy hakkına sahiptir.


(b) İcra Komitesi üyesi her ülke, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardım edeceği bir delege ile temsil edilecektir.
(c) Her bir delegasyonun masrafları, atamayı yapan Hükümetçe karşılanacaktır.
3. İcra Komitesine üye ülkelerin sayısı, Kurul üyesi ülkelerin sayısının dörtte birine tekabül edecektir. Komite üye sayısı belirlenirken, dörde bölündükten sonra geriye kalan artık sayı hesaba katılmayacaktır.


4. İcra Komitesi üyeleri seçilirken, kurul adil bir coğrafi dağılımı ve birlikle ilgili olarak tesis edilmiş Özel Anlaşmalarda taraf olan ülkelerin, İcra Komitesini oluşturan ülkeler arasında olmasının gerektiği hususunu göz önünde bulunduracaktır. 


5.(a) İcra Komitesi üyeleri, kurul toplantısının bitiminden bir sonraki doğan Kurul toplantısının sonuna kadar görevde kalacaklardır.
(b) İcra Komitesi üyeleri, eski kadronun üçte ikisini aşmamak kaydıyla yeniden seçilebilirler.
(c) Kurul, İcra Komitesi üyelerinin seçilmesini ve olası tekrar seçilmesini düzenleyen kuralların ayrıntılıranı belirleyecektir.
6.(a) İcra Komitesi:
(i) Kurulun gündem taslağını hazırlayacak;
(ii) Kurula, Genel Müdür tarafından hazırlanan program taslağı ve Birliğin üç yıllık bütçesi ile ilgili öneriler sunacak;
(iii) Program ve üç yıllık bütçe sınırları içinde Genel Müdür tarafından hazırlanan özel yıllık bütçeleri ve programları onaylacak;
(iv) Genel Müdürün Periyodik raporlarını ve hesaplarla ilgili yıllık denetim raporlarını, uygun görüşlerle birlikte Kurula sunacak;
(v) Birlik programının Genel Müdür tarafından uygulanmasını teminen, Kurul kararlarına uygun olarak ve Kurulun iki olağan toplantısı arasındaki sürede ortaya çıkan durumları göz önünde bulundurarak, gerekli önlemleri alacak;


(vi) Bu sözleşme çerçevesi içinde yapması gereken bütün diğer görevleri yürütecektir.
(b) İcra Komitesi, Örgüt tarafından idare edilen diğer Birlikleri de ilgilendiren hususlar üzerine, Örgütün Koordinasyon Komitesinin görüşlerini aldıktan sonra, karar verecektir.


7.(a) İcra Komitesi, Genel Müdürün çağrısı üzerine, tercihen Örgütün Koordinasyon Komitesi ile aynı dönemde ve aynı yerde olmak üzere yılda bir kez olağan toplantısını yapacaktır.


(b) İcra Komitesi, Genel Müdürün gerek kendi insiyatifiyle gerekse Komite Başkanının veya üyelerin dörtte birinin talebi üzerine, yaptığı çağrı üzerine olağan üstü toplanacaktır.


8.(a) İcra Komitesi üyesi olan her bir ülkenin bir oy hakkı olacaktır.
(b) İcra Komitesi üyesi olan ülkelerin yarısı, yeterli sayıyı oluşturacaktır.
(c) Kararlar oy çoğunluğu esasına göre alınacaktır.
(d) Çekimserler, oy olarak kabul edilmezler.
(e) Bir delege, yalnızca bir ülkeyi temsil edebilir ve onun adına oy kulanabilir.
9) İcra Komitesi üyesi olmayan Birlik ülkeleri, toplantılara gözlemci olarak kabul edileceklerdir.
10) İcra Komitesi kendi yargılama usullerini kabul ve tasdik edecektir.


Madde 15
Uluslararası Büro


1.(a) Birlikle ilgili idari işler, "Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruması için Uluslararası Sözleşme" ile tesis edilmiş olan Birlik Bürosunun bir devamı Uluslararası Büro tarafından yürütülecektir. 


(b) Uluslararası Büro, özellikle Birliğin çeşitli organlarının sekreterya işlerini sağlayacaktır.
(c) Örgütün Genel Müdürü, Birliğin en üst kademe yöneticisi olarak ve Birliği temsil edecektir.


2. Uluslararası Büro, sınai hakların korunmasıyla ilgili bilgileri toplayıp yayınlayacaktır. Her bir Birlik ülkesi, sınai hakların korunmasıyla ilgili bütün yeni kanunları ve resmi belgeleri derhal uluslararası Bürosuya bildirecektir. Dahası, Uluslararası Büronun çalışmalarında yararlı olabilecek sınai hakların korunması ile doğrudan ilgili olan bütün sınai hakların korunması dairesince yayınlanan bütün
dökümanları da Uluslararası Büroya iletecektir.


3. Uluslararası Büro aylık bir dergi yayınlayacaktır.
4. Uluslararası Büro istek üzerine, Birliğe dahil her ülkeye sınai hakların korunması ile ilgili bilgi sağlayacaktır.
5. Uluslararası Büro, sınai hakların korunmasını kolaylaştırmak üzere çalışmalar yapacak ve hizmet sağlayacaktır.
6. Genel Müdür ve onun görevlendirdiği bir personel, oy hakkı olmaksızın, bütün Kurul, İcra Komitesi ve diğer bir uzmanlar komitesi veya çalışma grubu toplantılarına katılacaktır. Genel Müdür veya onun görevlendirdiği bir personel bu organların re'sen sekreteri olacaktır.


7.(a) Uluslararası Büro, Kurulun talimatına uygun olarak ve İcra Komitesiyle işbirliği yaparak, sözleşme hükümlerinde, 13. ila 17. maddeler dışında, değişiklik yapmak üzere tertiplenecek değişiklik konferansları için hazılıklar yapacaktır.


(b) Uluslararası Büro, değişiklik konferanslarının hazırlanması hususunda, uluslararası hükümetlerarası olmayan örgütlerle istişarede bulunabilir.


(c) Genel Müdür ve onun görevlendirdiği kişiler, oy kullanma hakkı olmaksızın, bu konferanslarda görüşmelere katılacaklardır.
(d) Uluslararası Büro, kendisine verilen diğer bütün görevleri yürütecektir.


Madde 16
Mali Hususlar


1.(a) Birliğin bir bütçesi olacaktır.
(b) Birlik bütçesi, Birliğe ait gelir ve masrafları, Birliklerin ortak harcamalar bütçesine yapacağı katkıyı (aidat) ve gerektiğinde, örgütün Konferans bütçesine sağlanan meblağı içerecektir.


(c) Yalnızca Birliğe ait olmayıp aynı zamanda Örgüt tarafından yönetilen diğer bir veya birkaç Birliğe de ait olan masraflar Birliklerin ortak masrafları olarak düşünülecektir. Bu gibi ortak masraflarda Birliğin payı, Birliğin bunlarla olan doğrudan ilgisiyle orantılı olacaktır.


2. Birlik bütçesi, Örgütün idare ettiği diğer Birliklerin bütçeleriyle koordinasyon gereksinimleri hesaba katılarak yapılacaktır.
3. Birlik bütçesi, aşağıdaki kaynaklarca karşılanacaktır;
(i) Birlik ülkelerinin aidatı;
(ii) Uluslararası Büro tarafından Birlikle ilgili olarak verilen hizmetler karşılığı alınacak harç ve ödemeler;
(iii) Uluslararası Büronun Birlik hakkındaki yayınlarının satışları veya telif hakları
(iv) hibeler, teberrular ve tahsisatlar
(v) kira bedelleri, faizler ve diğer müteferrik gelir kaynakları
4.(a) Bütçedeki aidat payını belirlemek amacıyla, herbir Birlik ülkesi bir sınıfa mensup olup, yıllık aidatını aşağıdaki tespit edilen birim sayısını esas alarak ödeyecektir.
Sınıf I ..........25

Sınıf II ..........20

Sınıf III ..........15

Sınıf IV ..........10

Sınıf V ...........5

Sınıf VI ...........3

Sınıf VII ...........1
(b) Daha önce belirlenmediği takdirde, her ülke girmek istediği sınıfı onaylama veya katılma belgesini verdiği anda belirtecektir. Her ülke sınıf değiştirebilir. Daha düşük bir sınıf seçtiği takdirde, ülke bu değişikiliği Kurula, olağan toplantılardan birinde bildirmelidir. Bu gibi değişiklikler, bu toplantıyı takip eden takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girecektir.


(c) Her bir ülkenin yıllık aidatının, Birlik bütçesine bütün ülkelerin ödeyeceği aidatın toplamına olan oranı ile birimlerinin sayısının aidat ödeyen bütün ülkelerin toplam birimlerine olan oranı aynı olacaktır.


(d) Aidat, her yılın bir Ocak gününde ödenecektir.
(e) Aidatını ödemede gecikmiş olan bir ülke, ödemesi gecikmiş miktarlar son iki yıllık aidatının toplamına eşit veya daha fazla olduğu takdirde, üyesi olduğu Birliğin hiçbir organında oy kullanamaz.Ancak, bu organlardan birisi ödemedeki gecikmenin olağan dışı ve kaçınılmaz durumlardan dolayı meydana geldiğine kanaat getirdiği takdirde, söz konusu ülkenin bu organlarda oy hakkını
kullanmasına izin verilebilir.


(f) yeni bir mali yılın başlamasından önce bütçenin kabul ve tasdik edilmemesi durumunda bütçe mali yönetmelik hükümleri gereğince önceki yılın bütçesi ile aynı düzeyde olacaktır.


5. Uluslararası Büro tarafından Birlikle ilgili olarak verilen hizmetler karşılığı alınacak olan harç ve ödemelerin miktarı belirlenecek ve Genel Müdür tarafından Kurula ve İcra Komitesine bildirilecektir.


6.(a) Birliğin, her bir Birlik ülkesi tarafından yapılan tek bir ödemeden oluşacak olan bir döner sermaye fonu olacaktır. Fonun yetersiz olması durumunda, Kurul arttırılmasına karar verecektir.


(b) Her bir ülkenin sözü edilen fona yapacağı ilk ödeme tutarı veya bu fonun arttırılmasına vereceği katılma payı, fonun tesis edildiği veya arttırma kararının verildiği yıl için o ülkenin ödeyeceği aidat ile orantılı olacaktır.


(c) Ödeme orantısı ve şartları, Genel Müdürün Örgüt Koordinasyon Komitesinin tavsiyesini aldıktan sonra yapacağı öneriye göre tespit edilecektir.


7.(a) Örgüt genel merkezinin, sınırları içinde bulunduğu ülke ile yapılan genel merkez yeri sözleşmesinde, döner sermayenin yeterli olmaması durumunda, bu ülkenin avans vermesi öngörülür. 


Bu avansların miktarı, avansın verilme koşulları gibi hususlar her durumda, bu ülke ile Örgüt arasında yapılacak ayrı sözleşmelere konu olacaktır. Söz konusu ülke, avans verme zorunda olduğu sürece,İcra Komitesinde re'sen bir oya sahip olacaktır.


(b) Yukarıda (a) fıkrasında bahsi geçen ülke ve Örgüt yazılı bir bildirimle, avans verme yükümlülüğünü feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih, bildirimin yapıldığı yılın sonundan itibaren üç yıl sonra yürürlüğe girecektir.


8. hesapların denetimi, mali yönetmelik hükümleri gereğince, Kurul tarafından kendi rızaları alınarak görevlendirilen bir veya birkaç Birlik ülkesi veya dışarıdan atanan murakıplar tarafından yapılacaktır.


Madde 17
13. ila 17. Maddelerin Değiştirilmesi


1. 13., 14., 15., 16., ve bu maddenin değiştirilmesi ile ilgili öneriler, Kurul üyesi herhangi bir ülke, İcra Komitesi veya Genel Müdür tarafından verilebilir. Bu öneriler, Kurula sunulmadan en az altı ay önceden Genel Müdür tarafından Kurul üyesi ülkelere iletilecektir.


2. 1. paragrafta bahsi geçen maddelerde yapılacak değişiklikler, Kurul tarafından kabul ve tasdik edilecektir. Bunun için kullanılan oyların dörtte üçü yeterli olacak, 13. Maddeye ve bu paragrafa getirilecek değişiklikler için ise oyların beşte dördü yeterli olacaktır.


3. 1. paragrafta bahsi geçen maddelerde yapılacak bir değişiklik, kurul üyesi ülkelerin dörtte üçünden yasal usullere uygun olarak hazırlanmış olan yazılı kabul bildirimlerinin Kurulun değişikliği kabul ve takdik ettiği zaman, Genel müdür tarafından alınmasından bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu şekilde kabul edilen değişiklikler, değişiklik yürürlüğe girdiği zamanda Kurul üyesi olan ülkeleri veya müteakip bir tarihte üye olan ülkeleri bağlar. Ancak Birlik ülkelerinin mali yükümlülüklerini arttıran bir değişiklik yalnız bu değişikliği kabul ettiklerini bildiren ülkelere şamildir.


Madde 18
1. ila 12. ve 18. ila 30. Maddelerin Revizyonu
1. Bu sözleşme, Birlik sistemini geliştirmeyi amaçlayan değişikliklerin getirilmesi için revizyona tabi tutulacaktır.
2. Bu amaçla, Birlik ülkelerinden birinde, bu ülkelerin delegeleri arasında peş peşe konferanslar tertiplenecektir.
3. 13. ila 17. Maddelere getirilecek değişiklikler, 17. Madde hükümlerine göre düzenlenir.


Madde 19
Özel Anlaşmalar


Birlik ülkelerinin, kendi aralarında sınai hakların korunması için özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tuttukları görülmüştür; bu anlaşmalar işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı olmamaları kaydıyla anlayışla karşılanır.


Madde 20
Birlik Ülkelerinin Onayı veya Katılması; Yürürlüğe Girme 1.(a) Bu metni (Stockholm Metni) imzalayan bir Birlik ülkesi, bunu onaylayabilir ve imzalamadığı halde katılabilir. Onaylama ve katılma belgeleri Genel Müdür nezdinde verilecektir.


(b) Bir Birlik ülkesi, katılma veya onaylama belgesinde, katılmasının veya onaylamasının aşağıdaki maddeler için geçerli olmayacağını belirtebilir; 


(i) 1. ila 12. Maddeler, veya
(ii) 13. ila 17. Maddeler
(c) Bir birlik ülkesi, yukarıdaki (b) fıkrası uyarınca, bu fıkrada bahsi geçen iki gruptan birinin hükümlerini onaylama veya kabul belgesinden çıkarttığı takdirde, sonradan ona veya kabul belgesinin bu hükümleri de kapsadığını bildirebilir. Bu bildirim Genel Müdür nezdinde verilecektir. 


2.(a) Yukarıdaki paragraf (1), (b) (i) fıkrasında sözü edilen bildirimi yapmaksızın onaylama veya katılma belgelerini sunan ilk on Birlik ülkesinden, onuncusunun anılan belgeleri vermesinden sonra üç ay sonra 1. ila 12. Maddeler yürürlüğe girecektir.


(b) Yukarıdaki paragraf (1), (b) (ii) fıkrasında sözü edilen bildirimi yapmaksızın onaylama veya katılma belgelerini sunan ilk on Birlik ülkesinden onuncusunun anılan belgeleri vermesinden üç ay sonra 13. ila 17. Maddeler yürürlüğe girecektir.


(c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarının hükümleri gereğince, paragraf (1), fıkra (b) (i) ve (ii) de bahsi geçen iki grup Maddenin yürürlüğe girişi ve (1) (b) fıkrasının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda (a) ve (b) fıkralarında anılan ülkeler dışında, bir onay veya katılma belgesi veren veya paragraf (1) (c) fıkrası uyarınca bir beyanda bulunan herhangi bir ülkeye göre, bildirim veya belgede daha sonraki bir
tarih belirtilmediği takdirde, 1. ila 17. Maddeler, Genel Müdürün böyle bir belge veya bildirim aldığını bildirmesinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir; aksi takdirde bu metin ülkenin belirttiği tarihte yürürlüğe girecektir.


3. Bir onay veya katılma belgesi sunan bir Birlik ülkesi için, 18. ila 30. Maddeler, 2(a), (b) veya (c) paragrafları uyarınca, paraagraf (1) (b)'de anılan Madde gruplarının yürürlüğe girdiği tarihlerden hangisi daha önce ise, o tarihte yürürlüğe girecektir.


Madde 21
Birlik Dışındaki Ülkelerin Katılması; Yürürlüğe Girme


1. Birliğe dahil olmayan herhangi bir ülke bu metne katılabilir ve dolayısıyla Birliğe üye olabilir. Katılma belgeleri Genel Müdür nezdinde verilecektir.


2.(a) İşbu metnin herhangi bir hükmünün yürürlüğe girmesinden bir ay veya daha önce katılma belgesini veren Birlik dışındaki bir ülke için, belgede daha sonraki bir tarih belirtilmediği takdirde, bu metin 20. Madde, paragraf (2) (a) veya (b) gereğince, hükümlerin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, aşağıdaki koşullarla yürürlüğe girer:


(i) 1. ila 12. Maddeler o tarihte yürürlüğe girmediği takdirde, bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önceki geçici ara dönemde bu ülke, bu maddeler yerine, Lizbon Metninin 1. ila 12. maddelerine tabi olacaktır.


(ii) 13. ila 17. Maddeler o tarihte yürürlüğe girmediği takdirde, bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önceki geçici ara dönemde bu ülke, Lizbon Metninin 13. Maddesine ve 14 (3), (4) ve (5) maddesine tabi olacaktır.


Bir ülke, katılma belgesinde daha sonraki bir tarihi belirttiği takdirde, bu ülke için iş bu metin belirtilen tarihte yürürlüğe girer.


(b) Bu metin maddelerinden bir grubunun yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte veya bu tarihten en az bir ay önce katılma belgesini vermiş olan Birliğe dahil olmayan bir ülke için, işbu metin katılma belgesinde daha sonraki bir tarih belirtilmedikçe yukarıdaki (a) fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdür tarafından katılımının bildirildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Daha sonraki
bir tarih belirtildiği takdirde ise, işbu metin bu ülke için belirttiği tarihte yürürlüğe girecektir.


Madde 22
Onaylama veya Katılmanın Sonuçları


20 (1) (b) ve 28(2). Maddelerdeki olası istisnalar saklı kalmak kaydıyla, onaylama veya katılma bütün bentlerin kabulünü ve işbu metin lehine bütün hükümleri paylaşmayı gerektirecektir.


Madde 23
Önceki Anlaşmalara Katılma
Bir ülke, işbu metnin tümüyle yürürlüğe girmesinden sonra, bu sözleşmenin daha önceki metinlerine katılamaz.


Madde 24
Topraklar


1. Bir ülke, bu Sözleşmenin, dış ilişkilerde sorumlu olduğu topraklarının tümünde veya bir kısmında geçerli olacağını, onay veya katılma belgesinde beyan edebilir veya daha sonra Genel Müdüre yapacağı yazılı bir bildirim ile bildirebilir.


2. Böyle bir beyanda bulunan veya bildirim veren bir ülke, bu sözleşmenin topraklarının tümünde veya bir kısmında hükümsüz olacağını Genel Müdüre, herhangi bir zamanda bildirebilir.


3.(a) 1. paragraf uyarınca yapılan bir beyan, beyanın dahil edildiği onay veya katılma belgesi ile aynı tarihte yürürlüğe girecek olup, bu paragraf uyarınca verilen bir bildirim ise Genel Müdür tarafından ilgili taraflara tebliğinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.


(b) 2. paragraf gereğince yapılan bir bildirim, Genel Müdür tarafından alınmasından on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.


Madde 25
Ülke içinde Sözleşmenin Uygulanması
1. İşbu sözleşmeye katılan bir ülke, kendi Anayasasına uygun olarak, bu Sözleşmenin uygulanmasını teminen gerekli önlemleri almayı taahhüt eder.


2. Bir ülkenin onay veya katılma belgesini sunduğunda, kendi yasalarına göre işbu sözleşme hükümlerini uygulama durumunda olduğu hususunda mutabakata varılmıştır.


Madde 26
Çekilme


1. Bu sözleşme, süre kısıtlaması olmaksızın yürürlükte kalacaktır.
2. Bir ülke, Genel Müdüre göndereceği bir bildirimle bu metinden çekilebilir. Böyle bir çekilme bildirimi, önceki tüm metinleri kapsayacak ve Sözleşme diğer Birlik ülkeleri için tam anlamıyla yürürlükte kalıp geçerli olduğu halde, yalnızca çekilen ülke için geçersiz olacaktır.

1 Nisan 1968 itibariyle, Sınai Hakların Korunması ile ilgili Uluslararası Birliğe  (Paris Birliği) Üye Devletler
Üye Devletler* Birliğe Katılmasının Devletin Bağlı olduğu son Yürürlüğe Girdiği Metin ve Bu Metini onaylamasının ve Katılmasının Yürürlüğe Girdiği Tarih


(Toplam 79 Devlet)
* Yazım Şekillerinin Açıklaması
Koyu renk yazı -Lizbon Metnine bağlı Devletler (1958)
Italik renk yazı -Londra Metnine Bağlı Devletler (1934)
Roma renk yazı -St-the Hague metnine bağlı devletler (1925)
3. Çekilme, Genel Müdürün bildirimi aldığı günden itibaren bir yıl sonra geçerli olacaktır.
4. Bu maddeyle sağlanan çekilme hakkı, bir ülke tarafından Birliğe üye olduğu tarihten itibaren beş senelik sürenin dolmasından önce kullanılmayacaktır.


Madde 27
Önceki Metinlerin Uygulanması


1. İşbu Metin, geçerli olduğu ülkeler arasındaki ilişkilerde ve geçerli olduğu ölçüde, 20 Mart 1883 tarihli Paris Sözleşmesinin ve müteakip revizyon Metinlerinin yerine geçecektir.


2.(a) İşbu Metnin geçerli olmadığı veya tümünde geçerli olmadığı fakat 31 Ekim 1958 tarihli Lizbon Metninin geçerli olduğu ülkelerde Lizbon Metni tümüyle veya (1) paragraf gereğince işbu metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır.


(b) Aynı şekilde, gerek bu Metnin veya bölümlerinin, gerek Lizbon Metninin geçerli olmadığı ülkelerde, 2 Haziran 1934 tarihli Londra Metni, tümüyle veya (1) paragraf gereğince işbu Metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır.


(c) Aynı şekilde ne işbu Metnin veya bölümlerinin, ne Lizbon Metninin ne de Londra Metninin geçerli olmadığı ülkelerde 6 Kasım 1925 tarihli La Haye (The Hague) Metni tümüyle veya (1) paragraf gereğince bu Metnin onun yerine geçmediği ölçüde geçerli kalacaktır


3. Bu metne taraf olan Birlik dışındaki ülkeler bu metni Metne taraf olmayan bir Birlik ülkesi veya bu metne taraf olmakla beraber, Madde 20 (1) (b) gereğince bir beyanda bulunmuş olan bir Birlik ülkesi nezdinde uygulayacaktır. Bu ülkeler, söz konusu Birlik ülkesinin, kendileriyle olan ilişkilerinde, taraf olduğu en son metnin hükümlerini uygulayabileceğini kabul ederler.


Madde 28
Anlaşmazlıklar


1. İki veya daha çok Birlik ülkesi arasındaki bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanması hususunda ortaya çıkan ve görüşme ile çözümlenmemiş olan bir anlaşmazlık, ilgili ülkeler başka bir yöntemle uzlaşamadıkları takdirde, ilgili ülkelerden birisinin Mahkeme Usullerine uygun olarak başvurması ile uluslararası Adalet Divanına götürülebilir. Anlaşmazlığı Adalet Divanına götüren ülke Uluslararası
Büroyu haberdar edecek, bu Büro da konuyu diğer Birlik ülkelerinin dikkatine sunacaktır.


2. Her bir ülke, bu Metni imzaladığı veya onay veya katılma belgesini verdiği zaman, kendisini (1). paragrafın hükümleri ile bağlı görmediğini beyan edebilir. Bu ülke ile diğer bir Birlik ülkesi arasındaki bir anlaşmazlık durumunda, (1). paragrafın hükümleri geçerli olmayacaktır.


3. 2. paragraf hükümleri uyarınca bir beyanda bulunmuş olan bir ülke, herhangi bir zamanda, beyanını Genel Müdüre hitaben yazılmış bir bildirim ile geri alabilir.


Madde 29
İmza, Diller, Belgelerin Tevdii


1.(a) Bu metin Fransızca, bir nüsha olarak imzalanacak ve İsveç Hükümeti nezdinde tevdi edilecektir.
(b) Resmi metinler, ilgili Hükümetlere danışıldıktan sonra, Genel Müdür tarafından İngilizce, Almanca, Italyanca, Porekizce, Rusça ve İspanyolca olarak ve kurulun belirteceği diğer dillerde hazırlanacaktır.


(c) Çeşitli metinlerin yorumlanmasında (tercümesinde) farklı görüşler olduğu takdirde, Fransızca metin esas olarak kabul edilecektir.
2. Bu metin, 13 Ocak 1968 tarihine kadar Stockholm'da imzaya açık kalacaktır.
3. Genel Müdür, bu Metnin İsveç Hükümetince aslına uygun olarak tasdik edilmiş imzalı iki nüshasını bütün Birlik ülkelerine ve talep üzerine başka herhangi bir ülkeye, iletecektir.
4. Genel Müdür bu Metni, Birleşmiş Milletler Sekretaryası nezdinde tescil ettirecektir.
5. Genel Müdür, imzaları, onaylama veya katılma belgelerini ve bu belgelerdeki beyanları veya bu metnin (20). (1) (c) Madde uyarınca yürürlüğe koyulmuş olan hükümlerini ve 24. Madde gereğinde yapılan bildirimleri bütün ülke Hükümetlerine bildirecektir.


Madde 30
Geçiş Hükümleri


1. İlk Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar, bu metindeki Örgütün Uluslararası Bürosuna veya Genel Müdüre yapılan atıflar, sırasıyla Birlik Bürosuna veya bu Büronun Müdürüne yapılmış olarak addedilecektir.


2. 13. ila 17. maddelere tabi olmayan Birlik ülkeleri, Örgütü tesis eden Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra beş yıla kadar istedikleri takdirde, bu Metnin 13. ila 17. Maddeleriyle sağlanan hakları, bu maddelere bağlıymış gibi kullanabilirler.


Bu haklardan yararlanmak isteyen bir ülke, Genel Müdüre bu hususta yazılı bir bildirim verecektir; bu bildirim alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu ülkeler, söz konusu süre doluncaya kadar kurul üyesi sayılacaklardır.


3. Bütün Birlik ülkeleri Örgütün üyesi oluncaya kadar, Örgütün Uluslararası Bürosu aynı zamanda Birliğin Bürosu olarak ve Genel Müdür de Büronun Müdürü olarak görev yapacaktır.


4. Bütün Birlik ülkeleri Örgüte Üye olunca, Birlik Bürosunun hakları, yükümlülükleri ve malları örgütün uluslararası Bürosuna devredilecektir.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Marka Davaları
  Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali Lisans Alanın Dava Açma Hakkı Benzer Marka Tescili Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı Haksız Fiil Tanınmış Marka Kriterleri Marka Hükümsüzlük Kararı Unvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi Marka Hakkının Pay Edilmesi Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Yasaklanmış işaretlerin İptali Tescilli Marka, Haksız Rekabet Markalarda Benzerlik ve İltibas Marka Hakkına Tecavüz Marka Benzerliği Marka Tescil Prosedürü Marka Tescilinde Esas Unsur Markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik sağlanması Tescilli Markaya Tecavüz Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz Sahte Marka Kullanmak Marka Tescil Seminer Sunumları Marka Hakkının Kötüye Kullanılması Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi Tanınmış Markanın Korunması Marka Hakkının İptali Marka Haklarının Tüketilmesi Markanın Kullanılması Haksız Rekabet Marka kullanım izninin geri alınması Markanın Devri ve Şirketin Temsili Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı Tanınmış markaların farklı sınıflarda tescili Dava Açma Süresi Tescilli Markanın Terkini Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü Markanın üzerindeki kodların sökülmesi ve marka tecavüzü Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali Ayırt edicilik sağlanan marka hükümsüz kılınamaz Markada Tanınmışlık İddiası Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi Farklı ürün gruplarında marka tescil kriterleri Üçüncü kişilerin marka hükümsüzlük dava açma hakkı Haksız Rekabet, Tespit Davası Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi Ortak logonun sonradan tek başına kullanımı Markanın Terkini Tazminat ve Tecavüzün Önlenmesi Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası Barokart da Marka Savaşı Benzer Marka Tesciline Yapılan İtiraz Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat Marka Başvurusunun Reddi ve Terkini Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı Eseri izinsiz çoğaltma ve haksız rekabet ile marka tecavüzü Markanın İptali Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru Tescilli Markanın Koruma Sınırı İrtifak Hakkı Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti Karar Düzeltme Markaya Tecavüz Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz Hakkın Kötüye Kullanılması Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Haksız Rekabetin Refi ve Meni Talebi Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz Markada Tanınmışlık Tespiti Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi İltibas değerlendirilmesinde markanın asli unsuru Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü Tanınmışlık tarihten sonraki başvurulara itiraz gerekçesi olabilir Tanımlayıcı sözcüklerin marka tesciline ilişkin içtihat İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği Cins isim niteliğinde markaların tescil koşulları Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Renk Kombinasyonlarının Tescili Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi Marka benzerliği nedeniyle haksız rekabet Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Marka Hükümsüzlüğü Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Başvuruların Resen RED Gerekçesini İptal Etti İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir YİDK karar tarihindeki hukuki durum Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır Yönlendirici kod ile marka tecavüzü Marka hükümsüzlüğünün tespiti Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Terkini Ve Tazminat Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat TPE, YİDK İptal Davası Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni
  Marka Kütüphanesi
  Türk Patent Enstitüsünce bugüne kadar 139 ürün coğrafi olarak tescil etti Yöresel lezzetlerimizi hiçbir ülke sahiplenemeyecek Geleceğin en önemli pazarlama yöntemi viral reklamlar Geleceğin trendleri İtalya da marka patent tasarım tescil ve koruma Safranbolu Safranı coğrafi işaret ilanı Mardin taşı coğrafi işaret ilanı Sivas Köftesi coğrafi işaret ilanı Yamula Patlıcanı coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Vişne Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Ahududu Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Çilek Likörü coğrafi işaret ilanı Bergama Kozak Çam Fıstığı coğrafi işaret ilanı Konya Etli Düğün Pilavı coğrafi işaret ilanı Karamürsel Sepeti coğrafi işaret ilanı Türk koruması olan markalar Tanınmış markalar listesi Tescilli coğrafi işaretler Farklı sınıflarda RTE marka tescil başvuruları 5833 Sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili Marka Kanunu Antlaşması Markada Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik KHK 7 1- F bendi kapsamında Marka red nedenleri KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 d Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 a Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri Marka tescil 35 sınıfın yeniden tanımlanması Denizliden çıkarılan doğal taş Denizli Traverteni adıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı
  Marka Makale
  Marka Sloganları Tescili Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi Kelime Markaların Tescili Marka Benzerliği ve Marka Karşılaştırma 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı Marka Tescil İşlemleri Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları Dini Değerler ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları Mala asli değerini veren şekillerin tescili Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili Tanımlayıcı İşaretler Ses Markalarının Tescili Hareket Markalarının Tescili Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri Harf ve Sayıların Marka Tescili Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili Şekillerin Marka Tescilleri Yenilenmeyen ortak ve garanti markalara benzer başvurular Markanın Koruma Süresinden Sonraki Benzer Marka Başvuru Fotoğraf Hakkı ve Telif Hakkı ile Korunan Marka Başvuruları Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları Tescilsiz Bir Markanın veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili Markada Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı Kapsaması Markalarda Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Markaların İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali Marka vekil veya temsilcinin izinsiz marka başvuruları Dini Sembolleri İçeren Marka Başvuruları Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Garanti Markası ve Ortak Marka Başvuruları Marka Nispi Red Nedenleri Marka Tescilinde karıştırılma ihtimali Markaların Benzerliği Markalarda Görsel Benzerlik Markalarda İşitsel Benzerlik Markalarda Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler Marka Tescil Başvurularında Yazım Hatalı Kelimeler Coğrafi Yer Adı İçeren Marka Başvuruları Ticaret Alanında Ortak Kullanılan İşaretlerin Tescili Şekli İçeren İşaretler Marka Başvuruları Nitelik üretim yeri ve coğrafi kaynak bildirir markalar Devletlere Ait Arma Bayrak ve Amblemlerin Marka Tescili Tarihi Kültürel Değerler İçeren Markaların Tescili Sahibi Tarafından İzin Verilmeyen Tanınmış Markaların Tescili Ses Marka Tescilleri Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri Harfler ve Sayıların Marka Tescil Başvuruları Marka Tescil Başvurularında Aynılık veya Benzerliğin Tespiti İl isimlerinin marka tescili Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması Kişi adlarının marka tescili Sayıların Rakam ve Harflerle Marka Tescil Başvuruları İki veya Üç Harften Oluşan Marka Tescil Başvuruları Tek Harf ve Tek Basamaklı Rakamların Özgün Tasarımı Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar Marka İsimlerine eklenen tanımlayıcı kelimeler Logo (Şekiller) Arası Marka Benzerliği Marka İsmi Logo Kombinasyonlarında Şekil Benzerliği Kullanılan Tanımlayıcı İşaretler Ünlü Markalar Online Marka Başvurusu En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Marka Patent Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar Belgeler Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz Marka Bülteni Marka Tescil Firmaları Ofisleri ve Danışmanları Marka Tescil Başvuru İstatistikleri Tanınmış Marka Esasları Tescilli Marka TPE Marka Sorgulama Tescil Sorgulama Marka İsim Tescil Başvuru Belgesi Nedir, Nasıl Tescil Alınır Marka İsim Sorgulama Marka Tescil İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar 35 Sınıfta Önceden Tescilli Markanın aynısının tescili Önceden Tescilli Markayla Aynı olan Yeni Başvuru Yapılabilecek Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti Hukuk Sözlüğü Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Markalarda ayırt edicilik Sloganların Marka tescili Etkinlik Adından Oluşan Markalar Tescili Kelime ve Logo başvurularında ayırt ediciliğinin tespiti İsim Hakkı Alma Marka Tescili Sorgulama Marka Tescili Nasıl Yapılır Online Marka Sorgulama Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler Etkin Patent'ten Tescil Garantisi
  Marka Haberleri
  Aile Şirketlerinin Geleceği Anayasa İle Garantide Marka kraldır Antep baklavası tescil edildi Ünlü spor adamlarının isimleri tehlikede Peynirde marka savaşını İtalyanlar kazandı Dedelerinin zeytinyağını marka yaptı Tescilli Adana kebabı dünyaya açıldı Kızıyla gidecek kafe bulamadı kendi kafe markasını yarattı Fikir korunmuyor diye iki yabancı kaçtı Vakkonun tescil isyanı Atatürk Türkiyenin markası kimse ticari amaçlı kullanamaz Taklidin önüne geçmeyi esas alan Marka Koruma Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı Elazığ öküzgözü üzümünün Coğarfi işaret tescili sonuçlandı Diyarbakır karpuzu coğarfi işaret kapsamında tescillendi 900 bin firmanın marka tescili yok Çetinkayada çakma Bisse skandalı Akhisar Köfteci Ramiz in öyküsü Işın kılıcı taklit davası Birçok şirket Caillou lisansı almak istiyor Google, sonunda Çinden lisansı kopardı Bvlgari Art Türk markası oldu Yargıtay dan taklit ürün satana özgürlük En değerli 100 marka Kürtçe isimler marka tescili yapılabilecek Tescilli kürtçe marka isimleri Symantec in yeni logosu güvenlik anlayışını sembolize ediyor. Gazipaşa çekirdeksiz nara marka tescili Bursa da Taklit Mallar Müzesi kuruluyor Logolarını sadeleştiren markaların sayısı artıyor Höşmerim tatlısı için patent Başvurusu yapıldı Reklamcılardan çağrı, Hızla markalaşmalıyız Son coğrafi tescilleri arasına Çubuk Turşusu da girdi. Bayramiç beyazı adlı tüysüz şeftali tescilleniyor TÜSİAD, yeni kurumsal logosunu belirledi Türk Traktör, Ankara şampiyonlar sıralamasında birinci oldu İspir fasulyesi tescil edildi Adanalı kebapçılar, angus eti kullanılmasından yakınıyorlar Hilal Cebecinin Panpişi marka oluyor. Dr.Mehmet ÖZ dr.oz.com.tr Alan Adı İptal davasını kazandı Google Akıllı Lensler Yurtdışı markaların Türkiye tescil yarışı Tescilli eczacı markası davalık oldu Tokat Kebabı coğrafi işaret tescili yayinlandı Monica Bellucci marka tescili mahkeme kararıyla iptal edildi Kıbleyi ve namaz vakitlerini gösterecek otomobil yolda Batman ve Valencia yarasa logosu nedeniyle davalık oldu İskender Döneri türevi markaların kullanımı Bonus Kafa Marka davası sonuçlandı Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tatlıses logosunu kulanan firmaya ateş püskürdü Beştepe Marka tescil başvurusu yaptı Aydın kestanesi AB tescil başvurusu Yerli Otomobil için Cadillac BLS platformu satın alındı En pahalı Surface Book tükendi Tokat Başçiftlik Beyazı Patatesi tescili Kestane Balına Coğrafi İşaret Tescili Saab Grubu , Markamızı artık telaffuz etmeyin! Giresun Kalite Tombul Fındığı Coğrafi İşaret olarak tescil edildi İzmir Lokma Tatlısı tescili Ordu Kivisi için coğrafi tescil başvurusu yapıldı İvanka Trump Markası Facebook fikri meğer çalıntıymış! Anthony Davis Birleşik Kaş Modelinin Telif Hakkını Aldı
  Patent Haberleri
  Zıraat Bankası nın insansız banka şubesi hizmete girdi Türk sinemasında 3 boyutlu film heyecanı yaşanıyor Bu bedava araç internette fare kullanmayı tarihe karıştıracak. İnovasyona yüklenelim siyaset ve ekonomide daha güçlü olalım İnovasyonun Hızı Kıymalı elma dolmasında saklanmış inovasyon Yeni fikirler yeni işlere dönüşecek Fabrikalara Ar-Ge teşviki teknoparkları tedirgin etti Riccardo Illy, Türk sanayicilerine inovasyonu (yenilik) anlattı. Küreselleşme ve internet Yaratıcı olanın başımızın üstünde yeri var Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması Bir fikri olup da sermayesi olmayana sermaye Rekabet için en önemli silah inovasyon oldu Microsoft,inovasyon merkezi kurma kararı aldı Amaç yeni insanlar, yeni fikirler ve yeni trendler keşfetmek. İyi bir Fikri olanlara sermaye desteği Eşimin bulduğu ilaç sayesinde akciğer hipertansiyonuna çözüm ürettik. Yeni inovasyon merkezi listemizde Türkiye kesinlikle yer alır Yeşil devrim yaşanıyor Artık iş dünyasında başarılı olabilmenin sırrı inovasyonda... Mustafa olayı başlı başına bir algılama yönetimi olayı. Göbekli, bıyıklı aşçıların yerini, ince görünümlü, yabancı dilli, dünyayı takip eden aşçılar alıyor. Ünlü Trend sosyologları ve fütüristler bu yıl da gelecek yıla dair tahminlerini açıkladılar Kriz firmaları inovasyona yönelti Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları Hayata Artı Gençlik Programı, gençlerin çevre odaklı projelerine destek oluyor İnovasyon insanın sınırlarını aşmasına izin verir İnteraktif pazarlama dünyasındaki yenilikler 10 milyon kişiye ulaşması hedeflenen Global Girişimcilik Haftası Yaşlanmayı geciktiren havlular, yara iyileştiren kumaşlar, vücuttaki statik elektiği alan ürünler Depremi önceden uyaracak alet Bellek teknolojisini değiştirecek çalışma Bilim adamları tüm vücudu kontrol eden beyni kontrol etmeyi başardı Nokia dan Apple a patent ihlali davası Katlanıp cebe giren görüntü Otomobiller için Telepathy uzaktan yönetim ve kontrol sistemi geliştirildi Öldürmeyen silah Türk yapımı güneş arabası Formula G yarışlarına katılıyor Türk yapımı üç boyutlu cep telefonu Tasarlanan robot makine dalgıçları büyük bir sıkıntıdan kurtardı Felçlilerin nefes alıp vererek yazı yazabilmesini sağlayan burun içi bir cihaz ekran koruyucu gibi çalışan bir program çok ender görülen bir yıldıza ulaştı Parmak izinin yok olması halinde bile tespit edebilen nanoteknoloji tabanlı bir yöntem geliştirdi Bilim adamları kuru su üretti İngiliz bilim adamları buğdayın genetik şifresini çözdüler Apple Dokunmatik iMac için patent başvurusu yaptı Güneş sistemi dışında Satürne benzeyen iki yeni gezegen keşfedildi 120 megapiksel dijital kamera algılayıcısı Yağa gerek duymayan fritöz İnsanlı ve insansız olarak kullanılabilen Hibrid hava aracı Güneş enerjili prototip makam ve hasta servis aracı ODTÜ nün susuz yangın söndürme arac buluşu Googleın en iyi fikir yarışması sonuçlandı Yozgatlı mücitin geliştirdiği yakıt tasarruf cihazı DYO dan Hybrid teknolojiyle üretilen leke itici boya Göz Dokunuşu Şifreler 25 kat daha hızlı çözülebilecek Spam yollayana 2 yıl hapis cezası Yapay Zeka Mac OS X in son bombası! Müzik her yerde! Nortonun 2008 sürümleri Peynir suyundan alkol! Mönitörlerin arkası radyasyon yayıyor! Şıklık ve sadelik bir arada 420 fotoğrafçının kadrajından İstanbul Dünyanın en hızlı kamerası Hafif ve ince BMW-Intel F1 Blu-Ray Medya IBM yenilikleri tanıttı Google benzinliklerde bilgi pompalayacak Türk Buluşuna Altın Ödül Sahibini takip eden bavul Yazı tahtaları tarih oluyor İnsanlarda kopyalanacak Dünyanın doğuşu görüntülendi Nanoteknolojiyle Hayaller gerçekleşecek mi? İlginç Türk buluşları Türk vuruşu tam isabet Çığır açacak icatlar yarıştı Bu kağıt kendini temizliyor Gazete tarihe karışacak ODTÜnün akıllı camı ucuzlatan buluşu İnsan hayatını etkileyen 25 buluş Oyalı dünyaya geldi Toyota kırmızı ışıkta kendiliğinden duracak Hayat kurtaran buluş İşitme ve denge organını yapan gen bulundu! Japonya güvenlikçi robot üretti Patent kredilere teminat olacak Bu da çişimgeldi-cell İç organlarımız 3 boyutlu Türk doktor Tıbbi Buluşlar ve Teknoloji Kongresi nden mansiyonla döndü Kemer ve ceketlerde kullanılabilecek bu bilgisayarlar hayatınızı değiştirecek Diş fırçası güneş enerjisi ile çalışabiliyor Toyota şirketi keman çalabilen robot üretti Kamera artık böyle birşey Nokia N82 Bilim adamlarından akıllı sutyen Eşcinsel davranışa yol açan gen yüksek çözünürlüklü süper mercek Nasanın akıl erdiremediği sır Bluteoothu bileğinizde taşımak ister misiniz? TÜBİTAK yakıt pilinde teknoloji devleriyle yarışıyor Vücut saatini düzenleyen düğme Japonyada bir firma akıllı eldiven geliştirdi Temiz Enerji Evi Dünyada bir ilk! İlk makinistsiz tren Türk bilim adamlarından süper tomografi Kanserin yayılmasını önleyecek buluş Milyar dolarlık sektörlerin arkasında milyon dolarlık buluşlar yatıyor Düşünceleri okuyabilen cihaz 10 yıl içinde klavye ve fare kullanılmayacak Mucize fikirler Bilim adamları süper havuç üretti Maymun beynini kullanarak robot yaptılar! Kazara keşfedilen 10 buluş Akıl almaz icatlar Kullanıcının parmak izini tanıyan bir sistem geliştirildi. Japonlardan dev buluş 85 milyon bilinmeyenli denklemi çözdüler Nuri Sözkesen, Hibrit Isı Maddesi (HIM) adlı yeni nesil akıllı madde geliştirildiğini açıkladı. Ağlatmayan soğan üretildi Dünyayı kurtaracak altı proje! Yeni geliştirilen bir teknoloji sayesinde Otomobiller birbiriyle konuşacak! TÜBİTAK tamamen özgün ve milli bir yazılımla kripto özellikli cep telefonu geliştirdi Samanyolunda Dünyaya benzeyen gezegenlere sık rastlandığı ortaya çıktı Mıknatısları kullanarak yakıtsız motor icat etti Araç Güvenlik Savunma ve Takip Sistemi Sanal dünya ile düşünceleri yardımıyla iletişime geçebilecek. Özel güç giysileri geliyor Kendini onarabilen ve yeniden yapışabilen bir materyal geliştirİLDİ AIDS hastalığının vücüda yayılmasını engelleyen aşı bulundu Türk girişimci Yenersoyun Akıllı Raf teknolojisini Merkel tanıttı Yeni geliştirilen robot bebeğin hedefi insanlar gibi konuşmak. IBM bilimadamları,bilgi akışını kablolarla değil, ışık ile göndermenin yolunu buldu. IBM, 1500 bilgisayarın işini tek başına yapabilen anabilgisayar geliştirdi. Japon bilimadamları,Her şeyi bulan gözlük geliştirdi 10 yeni fikir dünyayı değiştirecek Depremde, bina titreşim emici cihaz buluşu Hücrenin içindeki büyüleyici hayat Robotlar hayvanların yerini alıyor! Bıçak geçirmeyen t-shirt Türk bilimadamlarından önemli buluş! Farelerde siroz tedavi edildi Minimum elektrik ile maksimum ısı sağlayan Hibrit Isı Maddesi (HIM) buldum Nobele adayız çok bacaklı robot teknolojisi Kanserde en küçük tümörleri tespit eden yeni teknoloji Hamburger makinesi icat edildi Buzlanmayı gerçek zamanlı bildiren boya geliştirildi 10 bin kat daha hızlı İnternet Kök hücreden yapay kemik ve kıkırdak ürettiler Bilimadamları radyasyona karşı ilaç geliştirdi 100 yıllık tedavi yönteminde yeni icat Her yeni araştırma, evrende çarpıcı matematiksel düzenler ortaya koyuyor, Dizayn edilmiş bebekler geliyor Kendi kendini temizleyen kumaş geliştirildi Bu su ııtıcısı,cep telefonları ile iletişim kurabiliyor Kendi kendisini karıştıran bardak buluşu Bilim Adamlarından müthiş buluş Evrenin kütlesini oluşturan,Görünmez karanlık maddenin keşfi Dünyanın ilk gerçek biyonik gözü Bu hava yastığı yayaları koruyor İsveçli bilim insanları,Sigarayı bıraktıran aşının denenmesine başlandı su soğutmalı t-shirt Parmak uçlarında sensörleri bulunan ve henüz test aşamasında olan eldivenler ilgi çekiyor. Sanal Kırmızı Işık,sürücülerin kırmızı ışkta geçmesini engelleyecek Artık, su altında konuşmak hayal değil! Eti Maden İşletmeleri ilk kez bir buluşa imza atarak, Bordan yeni bir kimyasal üretti Güvenliğe önem verenler için dokunmatik kapı kilidi geliyor. Giyilebilir kamera teknolojisi Otomobil yakıtı olarak kullanılan etanolü evde üreten ilk makine Tıp dünyasında mucize buluş Toprağa ihtiyaç duymayan sadece suda yetişen domates buluşu MEF-EBAV Proje Yarışması sonuçlandı. Günümüzün ajanları yerlerini küçük robot böceklere bırakacak. Japonlardan,depremin ne zaman olacağını söyleyen saat Hırsızı kandıran TV Dokunmatik duvar Bill Gates tarafından tanıtıldı. Türk dahiden tüm dünyanın hayatını kolaylaştıracak müthiş buluş! Kanser hücresinin yayılması engelleneyen proje,Türk ikizlere ödül getirdi Organik kimya ve nanoteknoloji kullanarak yeni nesil görüntüleme teknolojisi! Yazılım devi Microsoft, proaktif analize dayalı anti virüs patenti başvurusunda bulundu. Dev teleskopla Londradan bak,New Yorku gör! Müslüman bilim adamlarının müzede sergilenen buluşları Gelecekle ilgili bilimsel öngörülerde bulunup, teknolojik buluşlar geliştiriyor, Kanser hücrelerini dondurarak tedavi eden buluş Isıtmadan soğutmaya geçti tasarruflu vantilatör üretti Tıpta biyonik gözbuluşu Sadece bir bardak su ile yıkayabilen çamaşır makinesi geliştirdi. Nokianın aldığı yeni bir N85 patenti kamera yerleşiminde son noktayı işaret ediyor. Yeni dürbünler beyin dalgalarını kullanarak düşmanları tespit etmeyi kolaylaştıracak. üç lise öğrencisinin otoyol aydınlatılmasında tasarruf amacıyla geliştirdiği proje Bilimadamları,dünyanın en hızlı bilgisayarını üretti Balık gibi hareket eden robot Petrol üreten bakteri Öğrencilerden Ambulansı tanıyan trafik ışıkları NATOnun kripto cihazları TÜBİTAKtan Japonlar sonunda suyla çalışan otomobil üretti Elektrik üreten perde buluşu 3 dakikada istediğin meyveden dondurma yapan makina buluşu Türkiyenin ilk güneş evi Start-stop sisteminin otomatik şanzıman bir arada kullanılmasına olanak sağlayan HIS sistemi Kızıl Gezegeni yakın takibe alan NASA, gezegende mahşer anının izini buldu. İşte robot barmen İŞBİR, masaj yapan akıllı yatak üretti Japon bilim adamları, yapay zeka özelliği gösteren DNA molekülü yaptı. ODTÜ de bilgisayar oyunları pazarında yer edinmek için büyük bir atılım başladı Bilkent Üniversitesi geleceğin bilgisayar teknolojisi olarak öngörülen nanooptik devreler geliştiriliyor Taşıma robotu Winglet (Kanatçık) Tokyoda basına tanıtıldı. Egzersiz yapıyormuş hissi veren bir madde geliştirildi Geleceği değiştirecek buluş Bilim adamları insanları görünmez kılacak materyallerin geliştirilmesine bir adım daha yakın Geleceğin enerjisi Ayda saklı Evrenin oluşumundaki sırları ortaya çıkarması hedeflenen deney 10 eylülde Felçlileri yürütecek buluş! insan vücudunun hareketini, elektrik enerjisine çevirecek buluş Kuyruklu yıldızların kökenine açıklık getirebilecek bir gök taşı bulundu. Gezegenler arası internet CERN deneyi için merak ettiğiniz tüm soruları Prof. Dr. Cengiz Yalçın yanıtladı CERN deneyi için merak ettiğiniz tüm sorular 2.BÖLÜM Türk profesörden, Yeni hormon keşfi Uzaktan kumandayla sperm akışını kontrol edebilen yöntem ODTÜ den El-kol hareketlerinden yüksek oranda elektrik üretimi Bardaklı Meşrubat Şişesi tasarımı Xeroxun silinebilir kağıt buluşu, ABDde düzenlenen WIRED NextFestte kamuoyuna tanıtıldı. Nobel Fizik Ödülü açıklandı Hastalıkların tedavi süresini kısaltacak buluş Hidrolik ayakkabı icat edildi Michelin, lastik ömrünü yüzde 40 uzatan Michelin Energy Saver otomobil lastiği geliştirdi Yüzde 53.3 enerji tasarrufu sağlayan çevreci asansörü üretti. 2008 yılının en iyi 50 buluşunu seçti CTD Systems Türkçe konuşmaları bilgisayarda yazıya dönüştüren dikte yazılımını geliştirdi IBM kavramsal bilgisayar geliştirecek ekibe liderlik yapacağını açıkladı Giyenin suda batmasını önleyen mayo üretip 80 ülkede patentini aldı. 10 ünlü bilim adamının 10 güzel deneyi Japon bilim adamları, rüyalar ile beyinden geçen düşünceleri dijital ortama aktarmayı başardı.. Hibrit Isı Maddesi ile elektrik faturasını düşüren buluş Bilim tarihi ödülü. İlk kez bir Türke verildi. Japonlardan uyanamayanlar için yastık buluşu Kendi kendine alkol testi yapabilecek iphone En önemli buluşlar Devir OLED teknolojisini kullanan ampüllerin devri. Nokia nın patent başvurusu yaptığı, en ilginç cebin sinyallerini veriyor Mercedes yeni E serisi uyuklayan sürücüleri uyaracak Türk girişimcinin akıllı klozet buluşu Vücut hareketi, ısı ve titreşimi enerjiye çevirme buluşu dünyayı değiştirecek Rus Bilim adamları uzayda beşinci boyutu(karanlık enerji) araştıracak. GE, fizyolojik temelli sanal insan geliştirecek Ceplerin foto kalitesi Nano-teknoloji ile artacak Sinema keyfini olduğu gibi evinizde yaşayabilirsiniz Ortalama yaşam süresi 160 yıl civarına çıkacak Yeni buluş, sessiz bir ortamda bangır bangır bağıran cep telefonlarını tarihe gömecek... TV, radyo ve internet hizmetlerini tek bir elektrik kablosu üzerinden alabileceğiz. Damarlarımızda gezinen minik robotlar artık hayal değil internet bağlantısı engelleyen duvar boyası Robot fotoğraf makinesi ABDde piyasaya sürüldü. Kontakt lens gibi göze takılan televizyonlar geliyor Kızıl ötesi ışınlar ile düşünceyi okuyorlar En ince akıllı telefon Nokia E55 ile bir ay bekleme süresi Çok konuşulacak buluşlar Çalındığını haber veren cüzdan 20 bilim insanı dünyayı değiştiren 10 buluşun bir listesini çıkardı Ekran teknolojisinde yeni buluş Üniversite öğrencisi, jeneratör yardımıyla rüzgardan elektrik üretti Bilim adamları,ilk kez yüksek frekanslı sesleri ışığa çevirdi Ölmüş beyin hücreleri yenileniyor, felç tarihe karışıyor. Kaynak makinalarındaki gazda, kullanıma göre yüzde 40 ile 90 arasında tasarruf sağlayan sistem TÜBİTAK ile yeni proje geliştirdi ve özel bir plastikten arı kovanı yaptı. İrlandalı bilim adamları,cinsel performansı altı kat artıran bir sprey geliştirdi Bilkentte,DVDlerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi. ODTÜ, araştırmacıları,sinir doku mühendisliği çalışmalarında önemli başarı gösterdiler... TÜBİTAK Hassas Güdüm Kitini geliştirdi Dünyada ilk kez gerçekleştirilen yeni bir sistemle parmak izinden yüz tanımlanabilecek. Geliştirilen yeni bir disk teknolojisi ile pcniz ışık hızında açılacak Nokianın yeni patent başvurusu klasik cep mesajlarına renk katacak hem de gerçek anlamda... Googleın son icadı beyin okuma Üç Türk işadamının buluşu olan mekanik Eğimölçer aleti, büyük ilgi görüyor. Toyota beyin dalgalarıyla çalışan tekerlekli sandalye geliştirdi. Geleceğin bilgisayarları nasıl olacak? TÜBİTAK, geliştirdiği yeni bir sistemle elektrik tellerinden bilgi hırsızlığına çare buldu. Görme engellilerin otomobil kullanması sizce hayal mi? Düşünceyle hareket eden mekanik kol Bilim dünyasının unutulan kadınları güneş ışığında kendi kendini temizlemesini sağlayan kumaş buluşu Klimalı Tabut Türkiye nin ilk insansı robotu Türkiye nin ilk elektrikli minibüsü Fincanda pişen Türk kahvesi için patent başvurusu Son 3 yılda patent başvurularında dünya ikincisiyiz İTU den sınır gözetleme robot buluşu Keneden koruyacak elbise modelleri ÜÇ yerli buluşla katılan Türk Patent Enstitüsü Almanya dan ödülle döndü Nitrat kaplama, cihazları çizilmeye karşı daha fazla koruyacak Doç. Dr. Mehmet Arık dan yeni nesil LED ampül buluşu Su filtreli elektrikli süpürge patenti dev bir küresel markayla üretim anlaşması getirdi Yaraları iyileştiren akıllı yara bandı ilk yerli güneş enerjisi ile çalışan araçlar seri üretime hazırlanıyor Apple dan 3D piyasasını korkutacak bir patent geliyor Elektromanyetik radyasyonu yutan ve yansıtan perde Çin ile Patent hakları işbirliği anlaşması yapıldı Lodosda ölüme karşı döner baca buluşu Türk doktorun geliştirdiği kanseri durduran yeni ilaç önümüzdeki yıl denenecek Patent başvurusunda Türkiye 5 nci sırada Polser, çatıdan elektrik enerjisi üretimi sağlayacak örtü sisteminin patentini aldı X-RAY cihazında ötmeyen kemer yok satıyor Cep telefonlarında çığır açacak buluş Apple, Pilsiz Iphone için patent başvurusu yaptı Bursa nın patent fabrikası Bu ilaç kanamalı yaralanmalarda ölüm riskini yüzde 10 azaltacak Benzinle çalışan Çay toplama makina buluşu Evsel ve endüstriyel atıklardan gaz üretim sistemi Termal kameralı iPhone XEROX, 1,600 yeni buluşun patentini aldı Cep telefonları dokunmadan parmak hareketleri ile kumanda edilecek İşte boyutları ufalan, kapasitesi artan mucize Apple pilleri Çölyak hastaları için gluten bulunmayan erişte üretildi. İşte dev şirketin son patent başvurusu Google, Doodle olarak bilinen logo sisteminin patentini aldı. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Habib Asan, 12 binin üzerinde de patent başvurusu beklediklerini söyledi. Hocasının hastalanması, asistan öğrencilerinden birinin yeni buluşa imza atmasına neden oldu. ayçiçek saplarından izolasyon maddesi Çorba Çeşmesi Tescillendi... Türk girişimci suda batmayan araç için patent başvurusu yaptı. Hastane bakterilerini öldüren krem Microsoft satın aldığı Skype programı için casusluk yazılımı hazırladı. Nortel Networks 6 bin adet patentini 4.5 milyar dolara sattı İyice kızışan patent kavgasında Apple, Samsunga şimdiye kadarki en sert yumruğunu salladı. Patenti Türk doktor Ziya Özele ait olan zakkum ekstreli kanser ilacının FDAdan ilk rapor. Kenenin vücuda yapışmasını önleyen kıyafet, TPE tarafından tescillendi Google 5 yıl önce neyin patentini için başvuruda bulundu? İşte Googleın peşinden koştuğu patent... İnsan saçından 100 bin kez daha ince, çelikten dayanıklı İşte Honda ve karbon nano tüplerinin sırrı Zararlı elektromanyetik dalgalara karşı kumaş ve boya ile korunma teknolojisi İşte ninni söyleyen yastık Nokiadan Applea patent ihlali davası En ilginç buluşlar Katlanıp cebe giren görüntü Cep pillerinden otomobile yakıt Tek dokunuşla güvenli kablosuz bağlantı hazır Bitkisel hayattaki hasta düşünce okuyan teknoloji ile konuştu Çatı sistemi bedava elektrik üretecek Kurşun kalem ile baskı yapan ve kendi kendini silen yazıcı Türkiyede ilk kez TÜBİTAK destekli çevre dostu yeşil LPGli dizel motor üretildi Dünyanın ilk uçan koltuğu ile tanışmaya hazırlanın... Cep telefonu ve bilgisayarlar vücut üzerine yansıtılan ekrandan kontrol edilebilecek. Prof. Dr. Nuray Uçar, teri içinde hapsedip kuruluk hissi veren yeni bir lif yapısı geliştirdi Intel laboratuvarıyla birlikte geliştirilen Robot Herb, evde hasta ve yaşlıların kötü gün dostu olacak Yayalar yürürken çevrelerini aydınlatmaya yetecek kadar enerji üretecek buluş Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Camdan elektrik üretimi ve ışık veren duvar kağıdı buluşu Öğrenme ve hareket kapasiteleri son derece gelişmiş biri çocuk diğeri bebek iki yeni robot. sanal gerçeklikn cihazı TÜBİTAKtan destek aldı. el yazısıyla email yazmak İnsansız deniz aracı İnsanları yaşlandıran gen tespit edildi Kendi kendine evi temizleyen robot Roomba Süper beyinler bilim arenasında Kimyasal, biyolojik saldırıları tespit eden üstün özelliklere sahip lazer sistemi geliştirdi Tasarlanan robot makine, dalgıçları büyük bir sıkıntıdan kurtardı 1001 İcat sergisi Londradan sonra İstanbulda açılıyor Görünmezlik pelerini Çocuksuz milyoner,fıkra anlatabilen bir çocuk robot icat etti Hurdalıktan topladığı malzemelerle küçük buluşlara imza atıyor Objelerin üç boyutlu taranması ve çıktı alnması Bilim adamları, Dünyadan en az 100 ışık yılı uzaklıkta 7 gezegenli bir güneş sistemi keşfetti. Viskinin yan ürünlerinden yeni bir biyoyakıt geliştirildi. Silikon Vadisinde patent savaşları Adresi bil, daha az benzin yak Milli İşletim Sistemi 2008e hazırlanıyor Nokianın en incesi geldi iPoda parmak ucunda müzik Googledan ucuz cep telefonu Asus, önce incelik, sonra hafiflik Mac OS Xin son bombası! 5 gezegenli bir yıldız sistemi keşfedildi. Dejavunün sırrı çözüldü! IBM, yenilikleri tanıttı ODTÜden radarla görünmezlik teknolojisi Toyota, kırmızı ışıkta kendiliğinden duracak Bu robot sizi uyandırıyor, yemeğinizi hazırlıyor, sohbet ediyor Patent, kredilere teminat olacak Xeroxtan hibrit arama buluşu Nokianın patent başvurusu yaptığı, en ilginç cebin sinyallerini veriyor Nokianın yeni patent başvurusu klasik cep mesajlarına renk katacak hem de gerçek anlamda Dokunmatik cebinizin ekranında kalan parmak izlerine son Tek silindirli, yüzde 35 43 tasarruf sağlayan enjeksiyonlu motoruna uluslararası patent aldı HTC, Googledan satın aldığı 9 yeni patenti kullanmaya hazırlanıyor Kaspersky Lab yeni patent ile e-postaları daha güvenli bir hale getiriyor İki genç mucitten çöl aracı buluşu Yerli paslanmaz loblu pompalar DemirDöküm güneş enerjisi sektöründe bir ilke imza attı Ekonomik koşullarda hidrojen gazı elde etme buluşu TDK dan kabakmacun ve kabaklavaya teşekkür belgesi Doğal Ahşap Kaplama tekniğine patent başvurusu yaptılar Tüm banka kredi ve marka kartları dijital cüzdana giriyor Türkiye nin BPA içermeyen ilk PES Biberon markası Mamajoo raflarda yerini aldı Philips ev atıklarının aydınlatma için kullanılabildiği bio-ışık geliştirdi Apple ın Samsung u durdurma çabaları nafile çıktı İndigo boya Kral Tekstil in geliştirdiği yeni bir makine ile tüm kumaşlarda kullanılacak Apple Motorola ya karşı davayı kaybetti Patent davalarının kazananı Apple bu kez kaybeden tarafında Türk girişimcileri hem yurtiçinde hem yurtdışında rekabette bir adım öne geçiyor YHT ismi ve kullanım şekli marka olarak tescil edildi Artık Apple cihazlarda bildiğiniz pilleri görmeyeceksiniz İşte Çinlilerin ortaya karışık son oyuncağı Diyarbakırlı çiftçi sap tolamalı saman makinesi icad etti Yunanistandan sonra Bulgaristan da lezzetlerimize göz dikti Google teknoloji devi IBM den yüzlerce ek patent satın aldı Devrim Karamahmut Türkiyenin ilk patentli hamilelik danışma merkezini kurdu Çinde iPadler toplanıyor Google Motorola Mobility yi patentleriyle alıyor Apple yeni patentiyle geleceğin iPhone una ilk adımı attı Mermer gibi görünen plastik mezar taşına patent aldı Apple ın yeni klavye patenti Genç mucit omurilik felçlilerinin ihtiyaçlarına göre bir robot icat etti Patent Kanunundaki değişiklik ile üniversiteler kurumsal patent başvurusu yapabilecek Samsungdan hiç de dahiyane olmayan patent başvurusu Apple ve Samsung patent davasında bu kez aynı saftalar Geleceğin telefonu Nokia patentli Microsoftun patent davasında Linux şoku Türk Yunan patent savaşında yeni raund simit Motorola ile arasındaki patent davasında şimdilik Microsoft avantajlı Google ve Oracle arasındaki patent anlaşmazlığı mahkemede Cep telefonları İki Yüzlü olacak Batık tırnak tedavisinde ödüllü aparat Hamilelere özel emniyet kemerleri tasarlayıp patentini aldı Doktor Volker Höltke tarafından icat edilen şnorkel yüzücülere kolaylık sağlayacak Kordsa Global yeni ürün geliştirdi hedefe 700 milyon dolarlık pazarı koydu Türk bilimadamlarından büyük buluş iPhone için değiştirilebilir lens patenti Genç mucitler ödüllerini aldı Duygu algılayan teknoloji Yerli ilaç firmaları teker teker satılıyor iPad ismine 60 milyon dolar CERN Laboratuvarları, Higgs bozonu olabilecek bir atom altı parçacık keşfedildiğini açıkladı. Bodrum Mandalini Tescillendi Patent Başvuruları Arttı Tescil Azaldı Patentte Geri Kaldık Akıllı Baret Sistemi iki lise öğrencisi, uzun ömürlü ekmek geliştirdi Apple ile Samsung arasındaki patent savaşları Patent ve Tasarım tescilli yerli kepçeler Apple Samsun Patent Savaşını Apple Kazandı Samsung ve Microsoft arasında sorun olan yazılım patentlerinde anlaşma ihtimali İçkinin içeriğinde yabancı madde tespit eden oje Damar görüntüleme spreyi icat edildi Yeni bir kan tahlili parametresi geliştirildi Hacettepe Üniversitesi difteri, tetanos ve Hepatit B aşılarını üretmeye hazırlanıyor Orman mühendisi iki girişimcinin geliştirdiği Akılı Yatak ıslandığında alarm çalarak uyarıyor. Japonlardan Kablosuz Enerji buluşu devrim yaratacak Patentte Dünya Lideri Toyota Hidrojen destekli pil ile İphone şarjınız bir hafta dayanabilecek Piknik Tüpüyle Çalışan ve Isınma Masrafını Yüzde 80 Azaltan Cihaz Üretti Bina yapımında kullanılan kurşun geçirmez bims geliştirildi Facebook Fotoğrafın İlk çekeni görecek sistemin patentini aldı Tüy kadar hafif olmasına karşın çelikten güçlü yeni bir madde geliştirildi Göğüsleri 7 günde büyüten ve daha da canlandıran yeni bir cihaz geliştirdi. Apple akıllı yüzük patenti başvurusu iRing Microsoft birden fazla işletim sisteminin tek bir cihazda çalışması için patent aldı İkinci nesil Google Glass gözlük Kanser geninin patent başvurusu reddedildi Apple patent davasını kaybetti Kanserli Rahimler İçin Manipülatör ve yumuşak doku sertlik ölçer cihaz patenti çok konuşulacak Yüzde 100 Türk tasarımı İnsansız Hava Aracı İphone ekran koruma patenti Acar Deri patent ve faydalı ürün kategorisinde ödül aldı İnsanlar gelecekte neye benzeyecek? Ses dalgaları kullanılarak nanoteknoloji yöntemiyle esnek güneş paneli Hayvansal atıklarla yılda 10 bin ton sentetik petrol üretilecek Yeni Google Glass nasıl görünecek? Apple ve Samsung arasındaki iMessage davası Vücut hareketlerine göre kontrol edilebilen Hoverboardlarda Patent Savaşları Destek bulamayan Mucit ABD vatandaşı oluyor Geç donan asfalt Apple artırılmış gerçeklik kullanan projektör patenti aldı Balıklarda bağışıklık sistemini güçlendirici dezenfektan patenti Samsung akıllı yüzük için Amerikan Patent Ofisinden bir patent aldı Patent Başvuru Sayısında Patlama Mermer tozu ve kömür külünden, ısıya ve suya dayanıklı beton blok üretildi Apple aldığı yeni patent çift ekranlı bir iPad Hava Yastıklarından yüzen otomobil buluşu Apple ilk araç donanımı patentini almış durumda Depresyonu Yenen Molekül Lise öğrencisinden sıcaklığı sabitleyen çoklu odalı cihaz Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bilimsel araştırma projelerine destek Evcil kedi ve köpeklerin ayak ve tuvalet temizliği için yeni cihaz
  Patent Başvuru Kılavuzu
  Avrupa bilgisayar uygulamalı buluşların içtihatları Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekler Bilgisayar uygulamalı buluşlar için istemlerin yazılması Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat Patent Başvurularında Şekli Şartlara Uygunluk İncelenmesi Patent Başvuru Ücreti Ödeme Koşulları Patent Vekilleri Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Patent Başvurularının Şekli ve Fiziksel Eksikliklerin İncelenmesi Patent Başvurularının Bölünmesi Patent Rüçhan Hakkı Patent Başvurusunun Yayınlanması Patent Araştırma Prosedürü Patent Araştırma Talebi Patent Araştırma Raporu İncelemeli Patent Verilmesi Prosedürü Patent Prosedür Aşamaları Patent İtirazların Değerlendirilmesi Patent İnceleme Talebinin Şekli İncelemesi Buluşun İncelenmesi Patent Verilebilirliğin İncelenmesi Patentde Tekniğin Bilinen Durumu Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler Buluşda Yenilik Buluş Basamağı Buluşun Sanayiye Uygulanabilirlik olması Buluş Bütünlüğünün incelenmesi ve başvurunun bölünmesi Patent Başvurunun Başvuru sahibi tarafından Bölünmesi Patent İstemleri ve Patent Kategorisi Rüçhan Hakkı Talep Eden Patent Başvurular Patent İnceleme Raporları Patentin Verilmesinin Hazırlanması İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi Patent Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi Yemek Tarifleri ve Estetik Yaratmalarda Patent Faydalı Model Belgeleri Faydalı Modellerde Yenilik Unsuru Faydalı Model Başvuru ve Başvuru Tarihi Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Faydalı Model Dönüşüm Talepleri Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüşümü Faydalı Model Sürelerinin Hesaplanması Patent Sınıfları Serbest İşçi Buluşları İşçi Hizmet Buluşları
  Tasarım Haberleri
  Garip laptop tasarımları görmeye alıştık, ama bu tasarım Gelecekte otomobillerin şehirlere göre şekillenecek vücuda ve yatış şekline göre özel olarak tasarlanan yataklar Nokia Prism Koleksiyonu İstanbul Tasarım Sistemine Doğru Tasarım eğitiminde nitelik ve nicelik meseleleri Yeni Movisi Tasarımları Julien Cueff , Interior Motives Yılın Öğrenci Tasarımcısı 6. Alman Tasarım Konferansı Görmezden Gelinemeyecek On Tasarım Trendi Nurus, Design Management Europe Awards Adayı 2015 Kentlerinin Oyun Bahçeleri Endüstriyel Tasarımın Ekonomi Politiği Üzerine Solarise Abajur, Pu Tai Philips Gelecek İçin Tasarım Konseptlerini Tanıttı Maison Française Re-Tabure Sergisi Tüm dünyadan 18 tasarımcı Türk mermerini işledi Türk olduğumu Osmanlı motifleriyle göstermeye karşıyım 4 Türk firması Avrupada tasarım ödülü kazandı Yeşil Güzellik Yeni nesil market arabası tasarımı Paşabahçe tasarımlarında varoluşun simgesi 7 İşportacılıktan dünya markasına Liseli gençlerin ilginç tasarımları Dizüstünde rahatlık Cepte farklı tasarım USB deyip geçme Sanatla moda, tasarımla ticaret iç içe Plazmanın dekorasyona etkileri Tasarım Oscarını kutlayan olmadı Tasarım sektörünün gizli kalmış kahramanı Keçe tasarımcısıyım Manken-Tasarımcı kankalar Genç tasarımcılardan içimizdeki dünya Tasarımla mizah yapıyor YKMnin vitrininde bir hafta yaşayacak Vitrine hikaye yazan tasarımcılar 51 yıllık Divan yeniden tasarlandı İstanbuldan New Yorka bir tasarım hikayesi 2008 vitrin trendleri Tasarım ödüllü çamaşır makinesi, 2007nin en iyileri bunlar Tasarım Nobeli Bir Türke Verildi Bu kıyafetler teknoloji dünyasının moda ikonu Yatakta kolum altta kaldı işkencesi sona eriyor! 60 tasarımcı bir arada Googledan 23 Nisan logo tasarım yarışması Tasarımın milli takımı bu fuarda kurulacak Halı dediğin tasarımıyla uçurur İlginç teknolojik mont tasarımı ile 6.000 Sterlin ödül kazandı Hedef tasarımla katma değer sağlamak Rahat etmenizi sağlayacak çok özel bir koltuk tasarımı geliyor. En lüks ve en pahalı cep telefonlarını yaratmak onun fikriydi. Kahvaltıyı kolaylaştıran yeni tasarımlar 2008 yılının en iyi 100 tasarımı Çocuklar sandalye tasarlıyor Tasarımcılar,hayallerindeki dekoratif objeleri tasarladı Yüz tanıyan interaktif ayna 30 tasarımcının, alev alev renklerin cama yansıttıkları sergi Blaise Mautin, oteller için parfüm tasarlıyor Geleceğin mesleği tasarımcılık Kale Tasarım Merkezi açıldı İtalya İle Kasım Ayında GOL! Adlı Tasarım Maçlarımız Var Türkiye, tasarımı 360 derece kavramış bir ülke Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmasının galipleri belli oldu. Volitan adını verdikleri tekne tasarımıyla,ünyanın en prestijli ödüllerini aldılar EDIDA tasarım yarışmasının Türkiye ayağında yılın tasarımcısı Victoria Beckham Range Rover Evoqueun iç tasarımını yaptı ressam Şahin Paksoy,Hermes markasına porselen tasarımı yapacak Ipadın üç katı fiyatına markalardan özel kılıf tasarımlar Art Vespa tasarım yarışması İstanbul Design Week eski galata köprüsünde 5 Yıldızlı İç Tasarım ödülü Akmerkez e verildi Çok ilginç ayakkabı tasarımları Ox Home Sihirli Aynalar tasarımı dünya markası yarattı Bisikletçiler için hava yastığı üretildi Nazar boncuklu mumluk, meyvelik ve vazolar İznik çinisiyle üretildi Halı Tasarım Yarışmasını Duygu Şenol kazandı Üç dilde konuşan sütyen Gelinlik Tasarım Yarışmasında ilk eleme sonuçlandı. İstanbul için Taksi Sistemi Tasarımı Fikir Projesi Yarışması İlk üçe giren tasarımlar gönüllü sanayiciler tarafından üretilecek. Havacılığın tasarım merkezi olduk ?Deri Tasarım ve Üretim Yarışması? ödülleri sahiplerini buldu. Atıl Kutoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında köprü gibi iPhone 5 ile ilgili bilgileri toplayıp Photoshopla kendileri yarattılar. Erkekler için son damla pedli külot tasarımı Ağaçlar sanatçının eline geçince pahalı kutulara dönüşüyor Otto 312den bardak altlığı tasarımı ödül aldı YouTube nin tasarımı yenileniyor Otomobilin tasarımı fiyattan sadakatten çevreden ve güvenlikten önce geliyor Pınar cam şişe tasarımını yeniledi Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması genç yetenekleri arıyor Milano Tasarım Haftası bu kez Türk karma tasrım grubunu ağırlayacak Özel tasarım kütük yatak Dikişsiz giysiler Hublot Beşiktaş İçin özel Hublot King Beşiktaş Titanium saat üretecek Görme Engelliler tarafından tasarlanana özel halı koleksiyonu Meme Kanseri için hem şık hem de feminen sutyen tasarladı ECOSF amblem mühür tasarım yarışması düzenleyecek İşyerinde siesta için çek-yat masa tasarımı Milli otomobilden sonra milli savaş uçağında da konsept belli oldu Yat Tasarımcısına ve Yat İç Mekan Tasarımı yapabilen İç Mimarlara duyulan ihtiyaç büyük Depremde can kaybını azaltan mobilya Ar-Ge ve tasarıma yeni teşvikler geliyor Kanadalı mucit Charles Bombardier, sesten 24 kat daha hızlı giden bir uçak tasarladı Kumandalı çamaşır kurutma askılığı
  ISO Belgelendirme Haberleri
  Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulu ISO 9001 belgesi aldı BUCA Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ISO 9001 belgesi aldı Marport ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 belgelerini aldı Alçesu ISO 9001 belgesi aldı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi IS0 9001 belgesi aldı TEKEL e ISO 9001 belgesi Türk Kızılay ISO 9001 önetim Sistemi Belgesi aldı Güres ISO 9001 belgesi aldı Helin,HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve TSE aldı Meclise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ürgüp Belediyesine ISO 9001 kalite yönetim belgesi Otopark ISO 9001 kalite belgesi aldı Meteoroloji ISO 9001 belgesi aldı Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa kalite örgütüne kabul edildi Beşiktaş 3 yıllık ISO 9001 2000 belge yenileme onayı aldı Türkiyenin ISO 9001 kalite sertifikalı ilk çiçekçisi Huzurevine ISO 9001 belgesi OYDEM ISO 9001 belgesi aldı Özel Hüseyin Aslan Anaokuluna ISO 9001 belgesi Ege Ulaşım ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi aldı Pırıl Hotel ISO 9001 Kalite Belgesi aldı TAV Georgia ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerini aldı Anadolu Bilişim ISO 9001 belgesini aldı Suat Seren Göğüs Hastalıkları ISO 14001 belgesi aldı DEİK ISO 9001 Belgesi Aldı Devlet hastanesine ISO 9001 kalite belgesi Kazan Belediyesine ISO 9001 Kalite Belgesi verildi Meslek Yüksek Okuluna ISO 9001 belgesi Çocuk Hastanesine ISO 9001 belgesi Çan Anadolu Lisesine ISO 9001 belgesi Polatlı borsasına akreditasyon belgesi RTÜK ISO 9001 başvurusu yaptı Altındağ Belediye Anaokulu IS0 9001 belgesini aldı Esenboğa Havalimanına İSO 9001 2008 Belgesi THY ye ISO 9001 kalite belgesi Sakaryaspor ISO 9001 sertifikası aldı Çorum leblebicisine ISO 9001 ve 22000 belgesi İZELTAŞ, çevreye ve insana verdiği değeri tescillendirdi. Petkim ISO 14001 ve OHSAS belgelerini de aldı Bursaspor ISO 9001 belgesi alıyor Kertil Çam ISO 9001 2008 Belgesi Aldı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ISO 9001 kalite belgesi Bayraklı Belediyesine ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgesi BEDAŞA iso 9001 belgesi İzer Hotel iso 9001 belgesi aldı TSE,Silgi, kalem ve boyaları alırken standardına bakın Mersin Üniversitesi,ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgesi aldı Ağaoğlu My City Hotel iso 9001 belgesi aldı TBMM lokantalarına, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verildi. Kültür ve Turizm bakanlığına ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Buca kadın doğum ISO 9001, 2008 Kalite Sistem Belgesi aldı. Moova Gıda Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kayhan kendi çiftliklerinde üretilen sütü kullanıyor TAV Bilişim Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (İSO 27001) sertifikası aldı
  Hukuk Haberleri
  AB Komisyonu, internet arama motoru piyasasının lideri Googleın rekabeti ihlal edip etmediğini incelemeye aldı. Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi Profilo kendini batıran Çinli Towaya dava açtı İnternetten dava açma dönemi başladı Heidi Klum hırsız mı? Danıştay,petkimin satışında üstün kamu yararı yok Patronun eşine hakaret kovulma nedeni Sabancı 8 yılda Porschesine kavuşabildi Bu yasalar hayatımızı değiştirecek Tüketicinin zaferi 50 bin TL yi hacker kaptı Yargıtay faiziyle iade ettirdi Türkiyeyi şok eden en son yasak... Fransız Yargıtayı keyfi kimlik kontrolünü mahkum etti Dolandırıcılar KOSGEB girişimcilerin fikirlerini çalıyor Tüketiciden alınan kayıp kaçak ve okuma bedeli geri ödenecek Yargıtay haksız tahrik indirimi uygulayan yerel mahkemenin kararını bozdu Boşanma Davasında Kadına Şiddete Yüksek Tazminat Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu Dosya masraflarının iadesine ilişkin emsal karar Valiliklerin il genelinde keyfi olarak uygulanan alkollü içki yasağına Danıştay vize vermedi SGK Yüzlerce kişiye dava açtı Dolandırıcılar ücretsiz dilekçeleri 700 liraya satıyor Meslek Odalarına kayıtlı esnafa aidat müjdesi Para Transferlerinde Bankanın Sorumluluğu Sulukule konut projesi tamamlanmak üzereyken iptal edildi Danıştay, sözleşmeli personele tayin ve becayişlerde harcırah ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürütmeliğini durdurdu Yargıtay,mevduat sahibinin hesabından bilgisayar korsanlığı ile yapılan aktarımlardan banka sorumlu Banka kartı çalınan ve hesabından 660 YTL çekilen emekli, Tüketici Mahkemesinde açtığı davayı kazandı. Mekanik su sayaçları yerine kartlı sayaca mahkeme engeli Tapu Dairesinde vatandaşlardan alınan paralar, Mahkeme tarafından, rüşvet olarak kabul edilmedi Eyüp İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi Otogara giriş ücreti haksız Yargıtay 5inci Ceza Dairesi, devlet memurlarının yapması gereken bir işi yapması ya da yapmaması gereken bir işi yapmaması için yarar sağlamasını rüşvet değil görevi kötüye kullanmak suçu oldu Telefonla tacizde emsal karar İnternet suçlarına 2 yeni suç ekleniyor Çocuk pornosu saklayana 5 yıl hapis Türkiyenin ilk e-davası Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi, tüketicileri sevindirecek bir karara imza attı. Dolabı söküp alan kiracı hırsızlıktan yargılanacak
  Kalite Makale
  ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi Çevre Eğitimi ISO 9001 Eğitimi bilgi-guvenligi-egitimi Globalgap Eurogap Tanımları ISO 9001 Nedir İş Güvenliği Eğitimi İş Güvenliği İş Sağlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü İş Kanunu İş Sağlığı ve İş Güvenliği ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Yönetmenliği ISO 22000 Eğitimi CE Nedir CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına Dair Yönetmenlik Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmenlik Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine Dair Yönetmenlik Gemi teçhizatı yönetmeliği Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmenliği Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği Gürültü Direktifi Beton Taşıma ve Püskürtme Makinası Gürültü Direktifi Tıbbi Cihazlar Direktifi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğİ Makine Emniyeti Direktifi Endüstriyel Mutfak İçin Elektromanyetik Uyum Direktifi Asansör Yönetmeliği Hizmet Belgelendirme Standartları Hizmet Belgelendirme Yönergesi Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı Karavan ve Çelik Binalar Hizmet Yeterlilik Belgesi Ahşap Plastik Alüminyum Perdeler Hizmet Yeterlilik Belgesi Tuvalet Banyolar Temizlik Elemanları Cihazları HYB Belgesi Tamir ve Bakım Servisleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Mağazaları Hizmet Yeterlilik Belgesi İş ve İnşaat MakinalarI Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kapı Kilitlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Kapı Sistemlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Sırt Geçirme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Polisaj Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Titreşimli Parçaların Balans İş Yerlerine HYB Belgesi Yol ve Asfalt Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Asansör Tahrik Makinası Hizmet Yeterlilik Belgesi Beton Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Karayolu Araçları Soğutma Cihazları HYB Belgesi Sportif Araçlara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Metal Dedektörleri Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Çelik Raf Kalıp İskele Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Amotisörler Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tıbbi Atık Taşımacılığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Takograf Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Matbaa Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kahve Öğütme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Süt Sağma Makinalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi GSM Test Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tüfek ve Tabancalara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Soğuk Hava Oda ve Depoları Hizmet Yeterlilik Belgesi Spot Isıtıcılara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu Garanti ve Tamir Süresi Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Garanti Belgesi Başvuru İşlemleri Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler Garanti Belgesi Zorunlu Mallar ve Garanti Süreleri Garanti Belgesi Yönetmenliği İşçi Sağlığı Kalite Yönetim Sistemi

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Bekan Sigorta olarak bizi ; “MARKA VE PATENT” ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte “FARKINDALIK” Yaratmamıza destek olan,
  Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, “VİZYONUMUZA” katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.

  Mithat BEKANBekan Sigorta

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın

  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi:

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin