Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir.
Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi

Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Marka Davaları 11-07-2021
Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir.T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2005/10618 ESAS, 2007/796 KARAR # HÜKÜMSÜZLÜK # TANINMIŞ MARKA # "ÖZET" DAVACILAR MARKASININ PİYASADAKİ ESKİLİĞİ VE TANINMIŞLIĞI GÖZETİLDİĞİNDE, DAVALILARIN TESCİLLİ MARKALARININ AYNI HİZMETLE İLGİLİ OLMASI VE AYNI TÜKETİCİ GRUBUNA YÖNELİK BULUNMASI NEDENİYLE KARIŞTIRILMA İHTİMALİ BULUNDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE VE SİCİLDEN TERKİNİNE KARAR VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR. "İçtihat Metni" Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)nce verilen 03.05.2005 tarih ve 2002/836-2005/51 sayılı kararın Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkillerinin dedeleri İskender tarafından yüzyılı aşkın bir süre önce Türk mutfağına kazandırılan döner kebabının "İSKENDER" adı altında tüketicinin beğenisine sunulduğunu, 1867 yılından bu yana "İSKENDER" markasının lokantacılık ve dönercilik alanında kullanıldığını, bu kullanım sonucunda markanın tanınmış marka düzeyine ulaştığını, tanınmışlığın mahkeme kararı ile de kesinleştiğini, bu nedenle markanın Paris Sözleşmesi hükümleri gereğince de korunması gerektiğini, keza aynı ibarenin ticaret unvanı olarak da koruma kapsamında olduğunu, davalının aynı hizmet sınıfı için "C... İSKENDER Restaurant" markasını tescil ettirerek müvekkillerinin markasının tanınmışlığmdan yararlanmaya çalıştığını ileri sürerek, 08.09.1999 tarih ve 1999/14652 ve 1999/14651 tescil numaralı markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, tanınmışlığın tespiti davasında müvekkilinin taraf olmadığını, tanınmışlığın eldeki dava açısından da kanıtlanması gerektiğini, "İSKENDER" ibaresinin kebap çeşidi olarak anonim bir yemek adı olduğunu, marka olduğu düşünülse dahi kamu malı haline geldiğinden herkesin kullanımına açık olduğunu, nitekim tüm restorantlarda "İskender" ibaresinin bir kebap çeşidi olarak fiyatlandırıldığını, "İSKENDER" ibaresinin marka olarak ilk tescilinin 1996 olduğunu, unvan ya da işletme adı olarak tecilin bulunmadığını, müvekkilinin marka tescilinin ise 1995 tarihinde yapıldığını ve ayırt edici unsur olarak "C..." ibaresinin yer aldığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davacıların içinde "İSKENDER" ibaresi bulunan markalarının lokanta hizmetleri için tescilli ve Bursa Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinin kesinleşen kararı ile de tanınmış marka olduğu, bu markaların Paris Sözleşmesi 6 ve TRİPS 16/3 maddesi gereğince koruma kapsamında bulunduğu, davalının 08.09.1999 tarihinde tescil ettirdiği iki markasındaki "C..." ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olması ve "İSKENDER" sözcüğünün bileşik marka içinde diğer sözcüklerle bölünmez bir bütün oluşturmadığı, bu nedenle davacılar markasının piyasadaki eskiliği, tanınmışlığı gözetildiğinde davalıların tescilli markalarının aynı hizmetlerle ilgili olması ve aynı tüketici gurubuna yönelik bulunması nedeniyle karıştırılma ihtimali bulunduğu, nitekim "İSKENDER" sözcüğünü içeren çok sayıda başka marka başvurularının reddedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının markasındaki "İSKENDER" ibaresinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davalı markalarının tamamen hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken, sadece markalar içinde yer alan "İskender" ibaresinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru değil ise de, aleyhe temyiz olmadığından bu hususun bozma nedeni yapılmasının mümkün bulunmamasına, dava konusu markanın süreç içinde malın cinsini belirten jenerik bir ifade haline geldiği iddiasının ise koşulları oluştuğunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42/d maddesine dayalı olarak açılacak bir hükümsüzlük davasında değerlendirilebilecek olmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın (ONANMASINA), 25.01.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi

Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2005/10618 ESAS, 2007/796 KARAR

 

# HÜKÜMSÜZLÜK # TANINMIŞ MARKA #

 

"ÖZET" DAVACILAR MARKASININ PİYASADAKİ ESKİLİĞİ VE TANINMIŞLIĞI GÖZETİLDİĞİNDE, DAVALILARIN TESCİLLİ MARKALARININ AYNI HİZMETLE İLGİLİ OLMASI VE AYNI TÜKETİCİ GRUBUNA YÖNELİK BULUNMASI NEDENİYLE KARIŞTIRILMA İHTİMALİ BULUNDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE VE SİCİLDEN TERKİNİNE KARAR VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR.

 

"İçtihat Metni" Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)nce verilen 03.05.2005 tarih ve 2002/836-2005/51 sayılı kararın Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkillerinin dedeleri İskender tarafından yüzyılı aşkın bir süre önce Türk mutfağına kazandırılan döner kebabının "İSKENDER" adı altında tüketicinin beğenisine sunulduğunu, 1867 yılından bu yana "İSKENDER" markasının lokantacılık ve dönercilik alanında kullanıldığını, bu kullanım sonucunda markanın tanınmış marka düzeyine ulaştığını, tanınmışlığın mahkeme kararı ile de kesinleştiğini, bu nedenle markanın Paris Sözleşmesi hükümleri gereğince de korunması gerektiğini, keza aynı ibarenin ticaret unvanı olarak da koruma kapsamında olduğunu, davalının aynı hizmet sınıfı için "C... İSKENDER Restaurant" markasını tescil ettirerek müvekkillerinin markasının tanınmışlığmdan yararlanmaya çalıştığını ileri sürerek, 08.09.1999 tarih ve 1999/14652 ve 1999/14651 tescil numaralı markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı vekili, tanınmışlığın tespiti davasında müvekkilinin taraf olmadığını, tanınmışlığın eldeki dava açısından da kanıtlanması gerektiğini, "İSKENDER" ibaresinin kebap çeşidi olarak anonim bir yemek adı olduğunu, marka olduğu düşünülse dahi kamu malı haline geldiğinden herkesin kullanımına açık olduğunu, nitekim tüm restorantlarda "İskender" ibaresinin bir kebap çeşidi olarak fiyatlandırıldığını, "İSKENDER" ibaresinin marka olarak ilk tescilinin 1996 olduğunu, unvan ya da işletme adı olarak tecilin bulunmadığını, müvekkilinin marka tescilinin ise 1995 tarihinde yapıldığını ve ayırt edici unsur olarak "C..." ibaresinin yer aldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, davacıların içinde "İSKENDER" ibaresi bulunan markalarının lokanta hizmetleri için tescilli ve Bursa Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinin kesinleşen kararı ile de tanınmış marka olduğu, bu markaların Paris Sözleşmesi 6 ve TRİPS 16/3 maddesi gereğince koruma kapsamında bulunduğu, davalının 08.09.1999 tarihinde tescil ettirdiği iki markasındaki "C..." ibaresinin ayırt ediciliğinin zayıf olması ve "İSKENDER" sözcüğünün bileşik marka içinde diğer sözcüklerle bölünmez bir bütün oluşturmadığı, bu nedenle davacılar markasının piyasadaki eskiliği, tanınmışlığı gözetildiğinde davalıların tescilli markalarının aynı hizmetlerle ilgili olması ve aynı tüketici gurubuna yönelik bulunması nedeniyle karıştırılma ihtimali bulunduğu, nitekim "İSKENDER" sözcüğünü içeren çok sayıda başka marka başvurularının reddedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalının markasındaki "İSKENDER" ibaresinin hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davalı markalarının tamamen hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekirken, sadece markalar içinde yer alan "İskender" ibaresinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi doğru değil ise de, aleyhe temyiz olmadığından bu hususun bozma nedeni yapılmasının mümkün bulunmamasına, dava konusu markanın süreç içinde malın cinsini belirten jenerik bir ifade haline geldiği iddiasının ise koşulları oluştuğunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42/d maddesine dayalı olarak açılacak bir hükümsüzlük davasında değerlendirilebilecek olmasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın (ONANMASINA), 25.01.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Merkez İlaç ailesi olarak uzun süredir Etkin Patent ile beraber çalışıyoruz. Profesyonel personel kadrosu ve sahip olduğu hizmet anlayışı ile marka dosyalarımızla ilgili tüm konularda beklentilerimiz fazlasıyla karşılamaktadır. Etkin Patent’ e verdiği güven duygusu için teşekkür eder, patent marka tescil ve danışmanlık hizmetleri için kendilerini tavsiye ederiz.

  Aslıhan ZEYTUN HARMANBAŞIMerkez İlaç. A.Ş.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin