Marka Tescili » Başvuru Nasıl Yapılır » Nasıl Alınır » Etkin Patent Marka tescili başvurusu nasıl yapılır ve nasıl alınır, istenen belgeler ve evrakları, tescil süreci ve süresi hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
Marka Tescili » Başvuru Nasıl Yapılır » Nasıl Alınır

Marka Tescili

Marka Tescili Marka tescili başvurusu nasıl yapılır ve nasıl alınır, istenen belgeler ve evrakları, tescil süreci ve süresi hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka Tescil,  Kategori : 
Marka tescili başvurusu nasıl yapılır ve nasıl alınır, istenen belgeler ve evrakları, tescil süreci ve süresi hakkında bilgileri bulabilirsiniz.


Özet olarak marka tescil işlemlerinin başvurudan belgenin teslime kadar olan tüm süreci ve sonrası, devir ve yenileme vb. iş ve işlemleri, süreç içindeki itirazlar dahil tam bir kılavuz niteliğindeki yazımızın sonuna kadar incelenmesini öneriyoruz.
Marka tescil konusu başvur öncesi, süreç ve sonrası olmak üzere üç genel kategori başlığı altına inceleyeceğiz.


Marka BaşvurusuMarka Başvurusu


Marka tescilinin tüm aşamalarını marka tescil başvuru başlıklı yazımızda ayrıntılı açıklamakla birlikte özet olarak  başvuru öncesi yapılması gerekenler şunlardır.


Marka tescili nedir
Koruma talep edilen mal ve hizmetlerin yer aldığı Marka Tescil Sınıfların tespiti
Marka Sorgulama
Marka tescil muvafakat talebi nedir ve nasıl yapılır
Marka tescili için gereken evraklar, belgeler
Marka tescil başvuru ücreti
Online Marka Tescil başvurusu


1  Marka Tescili Nedir


Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlayan, kelime, harf, rakam, şekil ve bunların kombinasyonun oluşturulmuş işaretlerin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi ve belgelendirilmesi demektir. 


Marka tescile konu işaret, başvuru tarihi itibariyle öncelik hakkı, markalar bülteninde yayınlanmasından itibaren de hukuki haklar sağlamaktadır. Onar yıl süre ile yenilenmesi şart ve koşuluyla süresiz hak sahipliği ve koruma sağlamaktadır.


2 Koruma Talep Edilen Mal ve Hizmetlerin Yer Aldığı Marka Tescil Sınıfların Tespiti


Marka tescil başvuru öncesi, öncelikle koruma talep edilen mal ve hizmetlerin listelendiği marka tescil sınıfları tespit edilmelidir. Marka emtia listesi 45. Sınıfta toplanmakta, 1-34 sınıf aralığındaki sınıflarda mal grupları yani ürün grupları, 35-45 sınıf aralığındaki sınıflarda ise hizmetler listelenmektedir.


Marka tescil sınıfları başlıklı yazımızı inceleyerek ayrıntılı emtia listesini inceleyebilirsiniz. Bu arada emtia listesinde olmayan özellikle spesifik mal ve hizmetlerin olması halinde, marka ve patent vekillerimiz ve danışmanlarımızdan ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.


Marka tescili, kayıtlı mal ve hizmetler bakımından koruma ve hak sahipliği sağlaması ve olası itirazlarda aynı/benzer, yani farklı sınıflarda kayıtlı olsa bile aynı türden mal ve hizmetler olarak kabul edilmesi muhtemel mal ve hizmet listesinin  konusunda uzman birisi tarafından yapılması oldukça yararlı olacaktır.


3 Marka Sorgulama


Marka sorgulama nedir ve nasıl yapılır

Marka tescili işlemlerine başlamadan önce marka tescil sorgulama, araştırma işlemlerini PATENT FİRMALARI aracılığı ile konusunda uzman ve deneyimli marka patent danışmanlarından,  tescil sürecince mutlak veya nispi RET risklerinin olup olmadığı, tescilli benzer marka sahiplerince olası itirazların muhtemel sonuçlarını,  daha da önemlisi tescil sonrası önceden tescilli marka sahiplerince olası açılabilecek marka hükümsüzlük davalarının muhtemel sonuçları hakkında mutlaka yazılı mütalaa  alınmalıdır. Aksi takdirde yıllar sonra bile olsa olası hükümsüzlük dava ve sonuçları çok ağır maddi ve manevi kayıplara neden olabilir.


Bu durum, sadece marka isimlerinin tescil başvurularının incelenmesinde mutlak RED nedenleriyle nispi RED nedenleri farklılığından kaynaklanmaktadır. Yani aynı veya benzer marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu (Eski ismi Türk Patent Enstitüsü TPE) (TÜRKPATENT) tarafından mutlak RED nedenleri  kapsamında incelenirken,karışıklık ve iltibas riski olan markalar ise ancak itirazın olması halinde incelenmekte ve karara varılmaktadır. 


Dolayısıyla aslında karışıklık ve iltibas yaratan bir başvurunun, markalar bültenindeki yayına süresi içinde itiraz edilmediğinden kesinleşen marka tescillerin iptal veya hükümsüzlüğü için ancak yine süresi için dava açılarak hükümsüz kılınabilir. 

Marka sorgulama sayfamızdan marka isimlerini araştırabilirsiniz ancak, aynı veya benzeri olmadığına inandığınız marka isimleri bile olsa uzmanlarımıza telefon veya e-posta yoluyla yardım ve destek almanızı öneriyoruz.

Uzmanı olmayan kişi veya firmaların  tıpkı bir alan adı/ismi gibi  marka sorgulama yapmaları sonucu varılan yanlış ve yanıltıcı sonuçlar ciddi zararlara sebep olabilir. Marka isimleri, marka örneklerinde kullanımlarına göre ana marka unsuru tali marka unsurları olarak ayrılır. Birden fazla sözcükleri taşıyan bileşke markalar bütünü itibariyle bıraktığı izlenim dikkate alınır. 


Bileşke markalardaki her iki marka ismi ayırt edici özelliklere sahip olsalar bile  marka örneğindeki kullanım  nedeni ile ibarelerden birisi asli diğerinin tali unsur olduğu değerlendirilmesi yapılarak tescil veya RED kararı verilebilir. Ayrıca sadece marka ismi tescil kriterlerine uygun olsun diye yeniden düzenlenen marka ismine yapılan ek ibarelerin sonradan  farklı şekilde kullanımları da markada karışıklık ve iltibasa hatta kötü niyet veya marka tecavüzüne gerekçe olabilir. 

 

Her yıl giderek hızla büyüyen marka hükümsüzlük davalarına maruz kalmamak, yıllarca yatırım yaptığınız markanızın kaybetme riskini ve kaybedilmesi halinde uğranılacak maddi ve manevi kayıpları  düşünerek mutlaka başvuru öncesi, tescil sürecinde ve sonrasında konusunda uzman marka patent firmaları ile çalışılmasını önermekteyiz. Etkin Patent olarak  sadece tescil kriterleri değil hukuki kriterlere uygunluğu, marka konumlandırma ve pazarlama, reklam ve tanıtım stratejilerine uygunluğu dahil  bir çok kriter değerlendirilerek danışmanlık ve başvuru hizmetlerini vermekteyiz.


4  Marka Tescil Muvafakat Talebi Nedir ve Nasıl Yapılır


Muvafakatname ; önceki tescilli marka sahibinin noter onaylı yazılı izninin olması halinde, sonraki aynı olan markanın re'sen reddini engellemektedir. Nitekim 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun madde-5 (3) “ Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.” Şeklindedir. 


Muvafakatnamenin şart ve koşullarının tanımlandığı 6769 sayılı SMK' nın 10.Madde hükümleri şu şekildedir;


(1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve  noter tarafından onaylanması zorunludur:


a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.


c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi ve ya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.


ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.


(2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.


(3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.


(4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerin in bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.
(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.
(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.


Şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca muvafakatname verildikten sonra bir daha geri çekilemeyeceğinden, sonradan olası bir takım sorunlarla karşılaşmak için iyi düşünülmesi ve konunun uzmanlarından yardım alınması gerektirmektedir.


5  Marka Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler ve Evraklar Nelerdir?


a) Vekaletname


Başvuru sahibi lehine yapılan tüm marka iş ve işlemlerinde noter tastiği gerekmez. Ancak kısmi/tümden devir, feragat, iptal vb. iş ve işlemler için noter onaylı vekaletname gerektirmektedir.


b) Şirketler için imza sirküleri, şahıslar için kimlik fotokopisi veya T.C.numarası
c) Rüçhan talep ve belgesi


Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi verilmelidir.

6769 Sayılı SMK' nın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödenmemesi veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgenin Kanunun 13 üncü maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren üç aylık süre içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz, yani rüçhansız işlemlere devam edilir.

d) Marka örneği (Logo)

Marka başvurularında marka örneği oldukça önemlidir. Logo olmaması halinde kelime başvurusu olarak yapılmaktadır. Görsel yani logo ve kelime kombinasyonundan oluşturulmuş marka örneği, hem re'sen inceleme hem de itiraz üzerine inceleme ve değerlendirmelerde oldukça önem arz etmektedir. Logo ve kelime markalarında genellikle kelimelerin markanın asli unsuru olduğu kabul edilir. Bu arada logo ve kelime bir arada tescil ve koruma sağlandığı gibi, logo için fazladan herhangi bir ücret veya başkaca bir maliyet bulunmamaktadır. Konunun ayrıntıları için logo tescil başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.


e) Marka başvuru ücreti dekont veya ödeme bilgileri


6  Marka Tescil Toplam Maliyetleri


Marka tescil toplam maliyetleri şu şekildedir. 


a) Marka tescil sınıfları resmi Türk Patent harç bedeli,
b) Marka Tescil Belge Düzenleme ücreti
c) Başvuru sürecinde itiraz olması halinde, itiraza karşı görüş hizmet ücretleri
d) Re'sen ve/veya itiraz üzerine Türk Patent RED kararlarına itiraz ücretleri
e) Vekillik hizmet fiyatları


Marka başvuru aşamasında belirlenen marka sınıf ücretleri ve başvuru yapana vekil firmanın hizmet bedeli alınmaktadır. Başvuru sürecinde herhangi bir itirazın olmaması ve tescilin kesinleşmesinden sonra da marka tescil belge düzenleme ücreti toplam maliyetleri oluşturmaktadır. Bunun dışında 10 yılda bir  marka yenileme hariç hiçbir ücret ödenmemektedir.


Ancak başvuru sürecinde, üçüncü taraflarca itirazın olması halinde, zorunlu olmamakla birlikte ve başvuru sahibinin isteği olması halinde, süresi içinde  karşı görüş yapılmakta ve bunun için sadece hizmet fiyatı istenmektedir. Karşı görüş için herhangi bir resmi harç ödenmemektedir.

Etkin Patent' in oldukça ucuz olan tüm marka iş ve işlem maliyetlerini marka tescil ücreti başlıklı fiyat tablosundan  inceleyebilirsiniz.


Yine bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun kararlarına itiraz istenmesi halinde ise, hem karara itiraz resmi harç bedeli hem de bu hizmeti veren vekil firma veya danışmanlara hizmet ücreti ödenmektedir. 


ÖNEMLİ: Türk Patent' e ödenen ücretlerin bir kısmı harç bedeli olarak alınmaktadır. Harçlar KDV matrahına dahil olmadığından KDV uygulanmaz. Dolayısıyla bu durumun gözetilerek muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir.

 
Başvuru yapmadan önce tescil sürecinde olası tüm maliyetleri içeren, hatta resmi ücretlerin ayrı hizmet fiyatlarının ayrı ayrı belirtildiği  yazılı teklif almanızı öneriyoruz.


7  Online Marka Tescil Başvurusu


Etkin Patent olarak, öncelikle ayrıntılı marka tescil sorgulama ve inceleme sonucunda,  marka tescil kriterlerine uygun hale getirilmiş ve/veya yazılı olarak raporlanan riskleri başvuru sahibi tarafından yazılı olarak gözetildiği bilgisi ve başvuru talimatı  tarafımıza ulaştıktan sonra online marka başvurusu gün içinde yapılmakta ve başvuru sahibine resmi Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru alındı belgesi ve işlem faturası yine gün içinde gönderilmektedir. 


Marka Tescil Süreci, Süresi ve Diğer Aşamaları

 

Marka tescil süreci, süresi ve diğer aşamaları


Marka tescil süreci, ortalama tescil süresi, başvurudan marka tescil belgesinin teslimine kadar olan aşamalar şu şekildedir.


Online Marka Tescil başvurusu
Türk Patent inceleme
Markalar bülteninde yayın ve/veya kısmi/tümden ret kararı
Markalar bülten yayına itirazlar
Türk Patent kurum kararlarına YİDK nezdinde İtirazlar
YİDK İptal Davası
Marka tescil süreci ve süresi
Marka Tescil Belgesinin düzenlenmesi ve teslimi


1 Online Marka Tescil Başvurusu


Marka tescil başvurusu için gerekli olan bilgi, belge, şart ve koşullarının noksansız olduğu marka elektronik başvuru formu kullanılarak yine online başvuru yapılır ve başvurunun alındığı an itibariyle bir kayıt numarası verilerek Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kaydedilir ve bu an itibariyle koruma başlamaktadır.


Başvuru tarihi, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ' nın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formunun, Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneğinin (Logo) , başvuruya konu mal veya hizmet listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.


Türk Patent ve Marka Kurumu öncelikle,  sınıf sayısına göre resmi harç bedelleri, başvuru sahibine ait bilgiler, muvafakatname ve rüçhan talebine ilişkin talep , bilgi ve noter onaylı evraklar, mal ve hizmet gruplarının yani emtia listesinin yasaya uygun şekilde  bir noksanlık olup olmadığını incelemektedir. Herhangi bir şeklin noksanlığının olmaması halinde ise başvuru dosyası incelenmek üzere marka uzmanına havale edilir.


2 Türk Patent İnceleme


Her hangi bir şekli noksanlığın olmadığı başvuru, Öncelikle  Markalar Dairesi Başkanlığı nezdinde, Marka uzmanı tarafından  Sınai Mülkiyet Kanunu' nun 4 ve 6 madde hükümlerine göre re'sen inceleme yapılmaktadır.


Bu arada SMK hükümleri gereği re'sen inceleme ve kabul/ret şartları ile itiraz üzerine inceleme ve değerlendirme şart ve koşulları farklıdır.


Özet Olarak Re'sen inceleme aşağıdaki SMK hükümlerine göre incelenmekte ve karar verilmektedir.


a)  Marka tesciline konu isim,harf, şekil ve/veya bunların konbinasyonundan oluşturulmuş işaretin ayırt edici olup olmadığı;
b)  Marka isim dahil tescile konu işaretin tanımlayıcı olup olmadığı,
c)  Önceki başvuru/tescilli  marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d)  Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ve kamuya ait işaretler
e)  Mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
f)  Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
i) Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

j) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
k) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.


Bu arada, teknik olarak ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı niteliğindeki ifadeler ve kamuya ait isim, şekil ve işaretlerin  başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa ise başvuru reddedilmez.


Ayrıca Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Türk Patent ve Marka Kurumu' na sunulması halinde, önceki muvafakat veren marka sahibine ait  aynı marka nedeniyle  re'sen reddedilemez.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun' un yukarıda şart ve koşullarını karşılayan başvuru markalar bülteninde 2 aylı süre ile  yayınlanarak üçüncü taraflarına denetiminde tabi tutulur.


Bu şartları karşılamayan marka tescil başvurusu ise kısmen veya tümden ret kararı verilir ve bu karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi kararı tebliğ aldıktan 2 aylık süre içinde YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde itiraz hakkına sahiptir. Kurum kararlarına itirazın olmaması halinde karar kesinleşir.


3 Markalar Bülten Yayına İtirazlar


Usulüne uygun yapılmış ve re'sen ret gerekçeleri olmayan başvuru 2 aylık süre ile markalar bülteninde yayınlanır. Bu süre içinde önceki başvuru/tescil sahiplerince itiraz hakkı bulunmaktadır.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 madde hükümlerince, önceki tescilli marka sahiplerinin sonraki tarihli isim tescil başvuru ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenmektedir. İnceleme sonucunda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi;


Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de RED gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal/hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır.


Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal/hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanabilir.


Yine önceki tescilli marka ile sonraki marka isim tescil başvurunun benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır.


Üçüncü taraflarca yapılan itirazlar öncelikle başvuru sahibine bildirilir ve bir ay içinde varsa karşı görüş, bilgi ve belgeleri sunması istenir.


Bu arada hemen belirtmek gerekir ki; SMK' nın yeni ve en önemli maddelerinden birisi de; Madde-19 (2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Yine Madde -19 (3) maddesi; “ İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi halde itirazın reddine karar verilir.” Şeklindedir.


Sonuç olarak başvuru sahibi, marka başvuru itiraza gerekçe gösterilen markanın tescil tarihi üzerinden beş yıl geçmiş ve yine başvuru sahibi karşı görüş dilekçesinde kullanım ispatı talebi varsa, itiraz sahibi bunu ispatlamak zorunda, aksi takdirde ispatlanmayan mal ve hizmetlerde inceleme yapılmakta ve itiraz reddedilmektedir.


Dikkat edilirse markanın “Türkiye' de ciddi biçimde kullanmakta olduğu” şartı bulunmaktadır. Yani örneğin sadece tek bir alan adı ve/veya bir iki belge markanın ciddi şekilde kullanım şartını karşılamaz. Bu konuya ilişkin ayrıntılı görüşlerimizi “marka makale” sayfamızdan inceleyebilirsiniz.


Sonuç olarak tarafların itirazları ve başvuru sahibinin karşı görüşleri doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı başvurunun kısmi/tümden reddine ve/veya itirazın reddi ve başvurunun devamına karar verilmektedir.


Bu kararlara taraflarca yine tebliğ tarihi itibariyle yasal süre olan iki ay içinde YİDK nezdinde itiraz edebilirler. YİDK kararları Türk Patent' in nihai kararlarıdır.

4 Türk Patent Kurum Kararlarına YİDK Nezdinde İtirazlar


Marka tescil başvurusunun re'sen kısmi/tümden red kararlarına ve/veya itiraz üzerine kısmi/tümden ret kararlarına başvuru sahibi tarafından, iki aylık yasal süre içinde YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde itiraz hakkı bulunmaktadır.


Yine markalar bülten yayınına, üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucunda oluşan karara itiraz sahibince yine tebliğ tarihi itibariyle iki aylık yasal süre içinde YİDK itirazları yapılabilir.


YİDK kararları Türk Patent ve Marka Kurumu' nun nihai kararlarıdır. Bu kararlara da yine hem başvuru sahibi hem de itiraz sahipleri, tebliğ tarihi itibariyle Ankara' daki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri' nde YİDK iptal davası açabilirler.


Önemle belirtmek gerekir ki, YİDK iptal davaları, YİDK' e  sunulan bilgi, belge, telep ve gerekçeler ve karar tarihindeki hukuki duruma göre işlem görmektedir. Yani YİDK itiraz gerekçeleriniz, talepleriniz ve sunduğunuz bilgi ve belgeler göre oluşan karara İPTAL dava aşamasında genişletilemez. Onun için YİDK itirazlarının olası İPTAL davalarının açılma olasılığı gözetilerek, itirazlarınızın tüm gerekçelerini, hukuki argümanları, bilgi ve belgelerinin tümünün eksiksiz yapılması gerekmektedir. Aksi halde haklı olsanız bile, iddia, görüş ve taleplerinizin ve buna uygun hukuki argümanları sunmamanız halinde aleyhe bir sonuçla karşılaşabilirsiniz.


5 Marka Tescil Süreci ve Süresi


Marka tescil başvurudan, marka tescil belgesinin teslimine kadar olan tahmini süre ve süreçler şu şekildedir.


Marka Başvuru: An itibariyle kayıt altına alınmakta ve koruma sağlanmakta, İnceleme ve Karar: İşlemlerin online yapılması nedeniyle, inceleme ve karar süreçleri oldukça kısaltılmıştır. Başvurudan sonraki takriben 7-30 gün içinde Yayın ve/veya kısmi/tümden ret kararı çıkmaktadır.


Markalar Bülten Yayın Süresi: Yasal süre iki aydır.


İtiraza Karşı görüş süresi: Üçüncü taraflarca yapılan itirazlara karşı görüş süresi bir aydır.
Karara İtiraz Süresi: Türk Patent kurum kararlarına itiraz süresi iki aydır.
YİDK İptal Dava Süresi: Kararlarının taraflara tebliğ tarihi itibariyle iki ay içinde YİDK iptal davası açılmaktadır.
Marka Tescil Belge Düzenleme Ücreti Ödeme süresi: Belge düzenleme ücretinin ödenmesine ilişkin resmi yazının tebliğ tarihi itibariyle iki aydır.


Sonuç olarak itiraz olmaması halinde, 3 ile 5 ay içinde başvuru tescili kesinleşmekte ve marka tescil belgesi teslim edilmektedir. Sadece Markalar bültenin yayına itirazların olması halinde bu süre 10-12 ay uzamakta, YİDK itirazlarının olması halinde bu süreler 18-24 aya kadar, YİDK iptal davasına konu olması halinde ise kimi durumlar 3-5 yıla kadar uzayabilmektedir.


Görüldüğü üzere sorunsuz bir başvuru kısa sürede sonuçlanmakta ancak çekişme olması halinde bu süreler 3-yıla kadar uzamaktadır. Dolayısıyla hatalı veya stratejisi belirlenmemiş bir başvuru uzun seneler sonra öngörülmeyen riskler nedeniyle markaya yapılan tüm yatırımlar heba olabilir. Onun için başvuru öncesi mutlaka hukuki mütalaa niteliğinde marka tescil sorgulama işleminin yapılmasını, olası riskler ve bunların muhtemel sonuçlarının ayrıntılı incelenmesi ve olası riskleri bertaraf edebilecek çözümler geliştirildikten sonra başvuru yapılması gerekmektedir.

Marka Tescil Sonrası İş ve İşlemler


Marka Tescil Sonrası İş ve İşlemler


Marka tescil belgesi alındıktan sonraki iş ve işlemler ise şu şekildedir.


Marka Hükümsüzlük Davaları


Marka tescil sonrası sahiplerince markaların benzer, karışıklık ve iltibas tehlikesi olduğu gerekçesiyle hükümsüzlük davaları açılabilmektedir. Dava zaman aşımı beş yıldır. Ancak kötü niyetin olması ve bunun yasal çerçevede şart ve koşularının olması halinde zaman aşımı şartı ortadan kalkmaktadır.


Ayrıca, uzun süre birbirlerinin kullanımına rıza gösterilmesi halinde, sonradan dava konusu  yapılması MK 2 madde hükümlerine göre kötüniyet olarak değerlendirilmektedir.


Marka Devir İşlemleri


Tescilli markalar kısmen/tümden bir başkasına devir edilebilir. En önemli husus ise devirlerin mutlaka markalar sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Ayrıntıları Marka Devri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.


Marka Yenileme İşlemleri


Marka tescilleri 10 yılda bir marka yenileme ücreti ödenmek şartıyla yenilenmektedir. Marka Yenileme işlemi marka başvuru tarihinden sonraki 10 yılın bitimine 6 ay kala başlamaktadır. Yasal yenileme süresinin kaçırılması halinde 10 yıllık süre bitiminden sonraki 6 ay içinde cezalı marka yenileme ücreti ödenerek yenileme yapılabilir. Bu sürelerin aşılması halinde marka hükümsüz kalmaktadır.


Ayrıca bir şekilde yenileme yapılmasa dahi, süre bitiminden sonraki iki yıl içinde markayı kullanmak şart ve koşuluyla üçüncü taraf başvurularına itiraz hakkı bulunmaktadır.


Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme


Markalar için üçüncü taraflara lisan verilebilir. Ancak lisans kaydının sicile işlenmesi gerekir. Lisanslar insihari ve insihari olmayan lisans şeklindedir. Genellikle insihari olmayan lisans verilmektedir. Lisans konusundaki ayrıntıları Marka lisans başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.


Birleşme ve Bölünme İşlemleri


Markalar kayıtlı mal ve hizmetler bakımından bölünebilir. Bölünmüş yeni marka sahibi adına yeni bir kayıt ve tescil belgesi hazırlanmaktadır. Aynı mal ve hizmetler bölünmez, yani aynı mal ve hizmetler iki ayrı kişi adına kayıt ve tescil edilemez ancak, kayıtlı emtialar bölünebilir.


Farklı şirketler adına kayıtlı markalar, şirketlerin birleşmesi halinde markalar da birleşebilir. Bunun için sadece şirketlerin birleşmelerini gösterir resmi belgelerin ve ilgili ücretlerin ödenmesi koşuluyla  markalar tek bir şirket çatısı altına birleşmektedir. Dahası tek bir birleşme talebi kayıtlı tüm markaların birleşmesini sağlamaktadır.


Miras Yoluyla İntikal İşlemi


Nevi Değişikliği


Şirket nevilerinin değişmesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtların da nevi değişikliği yapılması gerekir. Örneğin Ldt.Şti. olan Nev-i, A.Ş. olmuşsa nevi değişikliği  ile sicile yeni unvan kayıt edilmektedir.


Unvan Değişikliği

Şirket ve şahıslar adına kayıtlı tüm markalar tek bir ücret ve tek bir talep ile unvan değişikliği yapılmaktadır. Değişiklik talebi markalar siciline işlendikten sonra, yeni sahip adına kayıtlı marka tescil belgesinin aslı veya sureti ücreti ödenerek alınmaktadır.


Adres Değişikliği


Adres değişikliği olması halinde mutlaka sicilde de ilgili değişikliğin yapılmasını öneriyoruz.


Neden Marka Tescili


Neden Marka Tescili Çünkü; Ürettiğiniz mal/hizmetlerde kullandığınız isim ve logoların tescil edilmemesi halinde sonradan telafisi güç zararlarla karşılaşmamak için marka tescili öneriyoruz.


Yıllardır büyük emek ve maliyetlerle sizinle özdeşleşen markanın bir şekilde sizden önce üçüncü taraflarca tescil edilmesi halinde markanızın kaybetme tehlikesi yaşayabilirsiniz. Size ait markanın üçüncü bir tarafca tescilinin iptal/hükümsüzlüğü sadece dava yoluyla mümkündür. Dava süreçleri uzun ve maliyetli olması, markasal kullanımları yasal koşullarının gerektirdiği niteliklerde belgelerle ispatlama yükümlülükleri göz önünde bulundurulduğunda gerçekten hem oldukça yüksek maddi ve manevi zararlarla karşılaşabileceğiniz gibi, pazarlama ve satış aksiyonlarınızın da aksamasına sebep olacaktır.


Sonuç olarak marka tescil fiyatlarından yüzlerce kat fazla maliyetleri karşılaşma tehlikesi ve marka tescilinin sağladığı hukuki haklar ve kazanımlar nedeniyle hem isim tescili öneriyor hem de tescilsiz herhangi bir isim, logo, şekil, slogan, vs. marka işaretlerinin kullanılmamasını öneriyoruz.


Dahası bir şekilde kullandığınız markanızın yıllar sonra bile olsa hem sizden önce kullanılmış olması hem de tescilli olması nedeniyle dava konusu olması halinde çok büyük maddi ve manevi zararları üstlenmek, üstelik ceza davalarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.  


Marka Tescili İçin Yapılması Gerekenler

 

İsim tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından,  önceden tescilli aynı/benzer tescilli markaların olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.


İsim tescili yapılacak isimlerin farklı dil ve lehçelerde argo vb. bir başka anlamının olup olmadığı mutlaka araştırma yapılmasını öneriyoruz. Marka isimleri başlıklı yazılarımızdan ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz.


Marka ismi şayet bir logo (şekil) ile birlikte kullanılacaksa, fiilen kullanılacak marka örneği ile başvuru yapılmalıdır. Dahası logo+isim kombinasyonundan oluşan karma markanın  asli ve esaslı unsurunun hangisi olduğunun tespiti oldukça önemlidir. Markalar Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) tarafından bir bütün olarak incelenmektedir. Ancak çoğunlukla  kelime+şekil kombinasyonundan oluşmuş marka işaretlerinde asli unsur kelimeler yani marka isimleri olmakla birlikte, kullanılan isimlerin ayrıt edici niteliklerinin düşük/yüksek olması markanın  asli ve baskın unsuru belirlemektedir.


İsim hakkı tescili yapılacak kelime, isim ve logoların ve/veya bunların kombinasyonundan oluşmuş markaların olası yayın kararına önceden tescilli markalarca itiraz edilmesi halinde muhtemel sonuçlarını marka patent danışmanlarından mutlaka  yazılı olarak talep ediniz. Marka tescil başvuru süresince olası itirazlar ve/veya bir şekilde itirazların atlanması halinde sonradan dava konusu yapılması halinde muhtemel sonuçlarının önceden tespit edilmemesi halinde olası riskler oldukça yüksek maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir. 


Dolayısıyla konusunda uzman marka vekili tarafından bu durumun öncelikle tespit edilmesi ve olası riskleri bertaraf edebilecek yenilikçi çözümlerin geliştirildikten sonra marka başvurusu yapılmasını öneriyoruz. Üstelik tüm bu çalışmaların yazılı olarak raporlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu konuda ayrıntılı açıklamalarımızı blog sayfamızdaki marka makale bölümlerindeki yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.  Dahası varsa soru ve sorunlarınız için aynı bölümdeki içeriklerin altında yer alan yorum alanlarını kullanabilirsiniz.  


İsim tescil başvurusu yapılacak markanın aynı/benzer isimleri taşıyan ve özellikle aynı faaliyet alanlarında önceden alan adı ve web sayfası olarak kullanılıp kullanılmadığı, yine bir başkası tarafından firma ismi veya şirket ismi (Ticaret Unvanı) olarak kullanılıp kullanılmadığı mutlaka araştırılmalı ve bu konuda uzmanlardan yardım ve destek alınmalıdır.


Başvuru yapılacak markanın aynı/benzerlerin önceden Yurtiçi olmasa bile Yurtdışında kullanılıp kullanılmadığı, bu kullanımın tanınmışlık düzeyinde olup olmadığı mutlaka araştırmalıdır. Bu konuya ilişkin Yurtdışı Marka Tescili başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.


Marka Tescili Yaptırmak


İsim tescili yaptırmak için temel prensipleri şu şekilde özetleyebiliriz.


 Hem koruma hem de pazarlama aksiyonlarına güçlü destek olacak, ayırt edici niteliklerde marka ismi bulmak,
Şayet marka ile birlikte logo, sembol, maskot vs. kullanılacak ise, marka iletişimine uyum ve güç katacak tasarımları hazırlamak,
İsim Hakkı tescili başvuru öncesi marka araştırma yaptırmak,
Tescil süresince olası itirazları bertaraf edebilecek hukuki altyapının hazırlanması,
İsim Hakkı başvurusu yapılan marka örneğini tüm mal/hizmetlerde olduğu gibi kullanmak,
Marka tescil başvurusu yapmak,
Marka tescil süreci ve sonrasında markasal kullanımların yasal koşulları karşılar niteliklerde belgelemek ve arşivlemek olarak özetleyebiliriz. 

 

Marka Tescili Kaç Yıl Geçerlidir


Marka tescili 10 yıl geçerlidir. Marka başvuru tarihi itibariyle 10 yılda bir markayı yenilemek şartıyla mülkiyet hakları süresiz  tescil sahibine  aittir. Süresi içinde markanın yenilenmemesi halinde marka hükümsüz olarak kabul edilir. Ancak yenileme süresinden sonraki 2 yıl içinde üçüncü taraflarca yapılacak başvuruya markayı fiilen kullanmak şart ve koşuluyla itiraz hakkı bulunmaktadır.


Marka yenileme süre bitiminden sonraki 6 ay içinde cezalı ücret ödenmek koşuluyla yenileme yapılabilir. Ayrıntıları marka yenileme başlıklı yazımızda inceleyebilirsiniz.

 

Marka Patent Tescili


 Marka patent tescili genellikle marka unsurlarının hukuki hakları ve bu hakların korunması ve tescili anlamında kullanılmaktadır. Oysa marka tescili ile patent tescili birbirinden farklıdır.


Yukarıda ayrıntılı açıklamaya çalıştığımız üzere bir ürün veya hizmetin üzerinde kullanıldığı isim, harf, şekil, rakam, logo vb. ve/veya bunların kombinasyonunda oluşan karma marka işaretlerin korunması için marka tescili yapılmaktadır.


Patent ise kısaca;  bir buluşun belgesi olmakla birlikte, mevcut bilgi ve teknolojilerin kullanılarak herhangi bir ihtiyacın daha kolay ve verimli bir şekilde giderilmesi için geliştirilen yeni  çözümlerin koruması anlamındadır.


Patent konusunda ayrıntılı bilgileri patent kategorisinden inceleyebilirsiniz.

 

Marka Tescil Kriterleri


Marka tescil kriterleri ; ayırt edicilik, aynılık, benzerlik ve tanımlayıcı işaretlerin marka isim tescili olarak üç ayrı başlık altında inceleyeceğiz.

 

Marka Tescilinde Ayırt Edicilik


Sınai Mülkiyet Kanunu' un 4. Madde  (1) bendinde ;  Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

 

Tescilin etkili olacağı coğrafi alan


Marka isim tescilin etkili olacağı coğrafi alan ilgili işaretin marka olarak kullanılacağı ve hitap edeceği toplum kesiminin tespiti önemlidir. Türk Patent ve Marka Kurumu  tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmede,  etkili olacağı coğrafi alan Türkiye'nin coğrafi sınırlarıdır. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği açısından yapılan incelemede ülkenin geneline hakim olan dil, eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik durum dikkate alınır.

 

Markanın kullanılacağı mallar/hizmetler


Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği talep edilen mal/hizmetler açısından değerlendirilir. (Marka Tescil Sınıflarını inceleyebilirsiniz.) Bazı mal ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret başka mal ya da hizmetler için bu niteliği haiz bulunmayabilir. Markanın ayırt ediciliği talep edilen mal/hizmetlerden bağımsız ve soyut olarak değerlendirilmez. Bazı marka işaretler ise hiçbir mal ya da hizmet için ayırt edici nitelikte olmayabilir. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için ayrı ayrı değerlendirilir.   


İlgili kamu algısı 


Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal/hizmetlerin ilgili olduğu toplum kesimi dikkate alınarak değerlendirilir. İlgili toplum kesimi mal ve hizmetin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Markanın Bireyselliği - Somut koşulları 


Marka işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde mevcut her türlü veri çerçevesinde başvurunun tüm somut koşulları dikkate alınmaktadır. Bir marka isim tescili, daha önceden aynı ya da benzer bir marka işaretten oluşan diğer bir markanın aynı ya da benzer mal/hizmetler için tescil edildiği gerekçesiyle kendiliğinden kabul edilemez. Önceki bir tescil yeni marka başvurunun RED  gerekçelerini ortadan kaldıramaz.

 

Marka Tescilinde Nisbi Red Nedenleri


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi;


“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir.


Aynı Marka – Aynı Mal/Hizmetleri Barındıran Marka İsim Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi;


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 madde hükmünce tescil başvurusu yapılmış bir markanın kendisinden önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması ve markaların her ikisinin de kapsadığı mal/hizmetlerin aynı olması halinde, sonraki başvurunun önceki markanın sahibinin itirazı üzerine reddedileceğini belirtmektedir. 


Aynı veya Benzer Marka – Aynı veya Benzer Mal/Hizmetleri Barındıran Marka Başvurularına Yapılan İtirazların İncelenmesi;


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesinde belirtilen durum, önceki tescilli marka sahiplerinin sonraki tarihli isim tescil başvuru ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenmektedir. İnceleme sonucunda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir. 


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de RED gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal/hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır. 


Önceki Tescilli Marka İle Sonraki  Başvurunun İtiraz Üzerine Karıştırılma İhtimali Bakımından İncelenmesi;


Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal/hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanabilir. 


Önceki Tescilli Marka İle Sonraki Başvurunun İtiraz Üzerine Markaların Benzerliği Bakımından İncelenmesi;


Önceki tescilli marka ile sonraki marka isim tescil başvurunun benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır. 

Marka Tescili

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu