Marka Benzerliği Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespit edilmesi istenmektedir.
Marka Benzerliği
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Marka Benzerliği

Marka Benzerliği Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespit edilmesi istenmektedir. Marka Davaları 11-07-2021
Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespit edilmesi istenmektedir.T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ: 2000/5663 E., 2000/6784 K. #MARKA BENZERLİĞİ# "ÖZET" PATENT ENSTİTÜSÜ ALEYHİNDE AÇILAN DAVA SONUCU VERİLECEK KARAR, SONUCU İTİBARİYLE MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ EDİLEN DAVA DIŞI ŞİRKETİN MARKA HAKLARINI ETKİLEYECEĞİNDEN, BU TÜR BİR DAVADA HUSUMETİN, ENSTİTÜ İLE BİRLİKTE BU TÜZEL KİŞİYE DE YÖNELTİLMESİ ZORUNLUDUR. "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki davanın (Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi)nce görülerek verilen 2.3.2000 tarih ve 1999/234-2000/105 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin, dünya çapında tanınmış ve Türkiye´de 28.12.1990 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde ise 7.1.1971 tarihinde damla şekli ile "M "markasını tescil ettirdiğini, ancak 5.1.1996 tarihinde bültende yayınlanan markalar arasında "Mayam" ve "damla şekli´nin marka olarak tescil edilmek istendiğini, müvekkilince yapılan itirazın reddedildiği, tescili istenilen "Mayam" markasının şekil ve kullanılan emtialar bakımından müvekkilinin tescilli markası ile aynı olduğunu ileri sürerek, davacı markasının çok tanınmış ve "Mayam"ındaki damla şeklindeki unsurun tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespitine, itirazların reddine dair davalı kararlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, markalar arasında benzerlik olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar dairemizin 22.2.1999 gün ve 1998/9442, 1999/1386 sayılı kararı ile davacı yararına bozulmuştur. Mahkemece, bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda, davacının "M...." markasının Paris Sözleşmesi´nin mükerrer 6. maddesi ve 556 sayılı KHK. nin 7/i fıkrası uyarınca tanınmış marka olarak kabulü gerektiği, davalı Enstitü tarafından tescil edilen markanın davacının tanınmış markasına iltibas ve haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, "M.... ve Damla Şekli" adlı markanın 556 sayılı KHK. nin 7/i, 42/a ve Paris Sözleşmesi´nin 1. mükerrer 6. maddeleri gereğince çok tanınmış bir marka olduğunun tesbitine, "Mayam ve damla şekli" adlı marka başvurusundaki damla şeklindeki unsurun davacının tescilli markasındaki damla şeklindeki unsur ile aynı olduğunun tesbitine, davacı markasının esas ve ayırt edici tersimi unsuru olan "Damla" şeklini aynen ihtiva eden marka başvurusunun tescilli tanınmış davacı markası ile haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, davalı idarenin 4.4.1996 ve 7.10.1996 tarihli red kararlarının iptaline karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 1- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname´nin marka tescil işlemleri ile ilgili 29 ve onu izleyen maddelerinden sonra, itiraz koşullarını belirleyen 47 ve devam eden maddelerinde itirazların Enstitü tarafından inceleme, değerlendirme esasları belirlenmiş, keza 53. maddede Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu´nun kararlarına karşı yetkili mahkemede dava açılabileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ancak, Enstitü aleyhinde açılan dava sonucu verilecek karar, sonucu itibariyle marka başvurusuna itiraz edilen dava dışı M... Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin marka haklarını etkileyeceğinden, bu tür bir davada husumetin Enstitü ile birlikte bu tüzel kişiye de yöneltilmesi zorunlu bulunmaktadır. bu durum karşısında mahkemece, davacı vekiline yukarıda adı geçen şirkete ayrı bir dava açılması için önel verilmesi, açıldığı takdirde her iki dava dosyasının birleştirilerek incelenmesi (HUMK. 39-40) ve hasıl olacak sonuca göre bir karar tesis edilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir. 2- Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir. Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.9.2000 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Kaynak: yargıtay.gov.tr 
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Marka Benzerliği

Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespit edilmesi istenmektedir.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ: 2000/5663 E., 2000/6784 K.

 

#MARKA BENZERLİĞİ#

 

"ÖZET" PATENT ENSTİTÜSÜ ALEYHİNDE AÇILAN DAVA SONUCU VERİLECEK KARAR, SONUCU İTİBARİYLE MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ EDİLEN DAVA DIŞI ŞİRKETİN MARKA HAKLARINI ETKİLEYECEĞİNDEN, BU TÜR BİR DAVADA HUSUMETİN, ENSTİTÜ İLE BİRLİKTE BU TÜZEL KİŞİYE DE YÖNELTİLMESİ ZORUNLUDUR.

 

"İçtihat Metni" Taraflar arasındaki davanın (Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi)nce görülerek verilen 2.3.2000 tarih ve 1999/234-2000/105 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkilinin, dünya çapında tanınmış ve Türkiye´de 28.12.1990 tarihinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde ise 7.1.1971 tarihinde damla şekli ile "M "markasını tescil ettirdiğini, ancak 5.1.1996 tarihinde bültende yayınlanan markalar arasında "Mayam" ve "damla şekli´nin marka olarak tescil edilmek istendiğini, müvekkilince yapılan itirazın reddedildiği, tescili istenilen "Mayam" markasının şekil ve kullanılan emtialar bakımından müvekkilinin tescilli markası ile aynı olduğunu ileri sürerek, davacı markasının çok tanınmış ve "Mayam"ındaki damla şeklindeki unsurun tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespitine, itirazların reddine dair davalı kararlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, markalar arasında benzerlik olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar dairemizin 22.2.1999 gün ve 1998/9442, 1999/1386 sayılı kararı ile davacı yararına bozulmuştur. Mahkemece, bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda, davacının "M...." markasının Paris Sözleşmesi´nin mükerrer 6. maddesi ve 556 sayılı KHK. nin 7/i fıkrası uyarınca tanınmış marka olarak kabulü gerektiği, davalı Enstitü tarafından tescil edilen markanın davacının tanınmış markasına iltibas ve haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, "M.... ve Damla Şekli" adlı markanın 556 sayılı KHK. nin 7/i, 42/a ve Paris Sözleşmesi´nin 1. mükerrer 6. maddeleri gereğince çok tanınmış bir marka olduğunun tesbitine, "Mayam ve damla şekli" adlı marka başvurusundaki damla şeklindeki unsurun davacının tescilli markasındaki damla şeklindeki unsur ile aynı olduğunun tesbitine, davacı markasının esas ve ayırt edici tersimi unsuru olan "Damla" şeklini aynen ihtiva eden marka başvurusunun tescilli tanınmış davacı markası ile haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, davalı idarenin 4.4.1996 ve 7.10.1996 tarihli red kararlarının iptaline karar verilmiştir.

 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 1- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname´nin marka tescil işlemleri ile ilgili 29 ve onu izleyen maddelerinden sonra, itiraz koşullarını belirleyen 47 ve devam eden maddelerinde itirazların Enstitü tarafından inceleme, değerlendirme esasları belirlenmiş, keza 53. maddede Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kurulu´nun kararlarına karşı yetkili mahkemede dava açılabileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Ancak, Enstitü aleyhinde açılan dava sonucu verilecek karar, sonucu itibariyle marka başvurusuna itiraz edilen dava dışı M... Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. nin marka haklarını etkileyeceğinden, bu tür bir davada husumetin Enstitü ile birlikte bu tüzel kişiye de yöneltilmesi zorunlu bulunmaktadır. bu durum karşısında mahkemece, davacı vekiline yukarıda adı geçen şirkete ayrı bir dava açılması için önel verilmesi, açıldığı takdirde her iki dava dosyasının birleştirilerek incelenmesi (HUMK. 39-40) ve hasıl olacak sonuca göre bir karar tesis edilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir. 2- Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

 

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 18.9.2000 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Kaynak: yargıtay.gov.tr 


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Ülkemizdeki genel yaklaşımın kervan yolda dizilir atasözüyle örtüştüğünü düşünürsek her aşamada bir sorunla yüzleşmek ve bedel ödemek kaçınılmaz oluyor.

  Etkin patentin ,Marka ve Patent konusunda hem yola çıkmış hem de hazırlık yapanların rota belirlemek açısından en güvenilir partneri olmayı hak ettiklerini düşünüyoruz.

  Ender PİLGEErpco İlaç Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin