KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri Bent kapsamında yer alan ret durumları doktrin ve uluslararası literatürde genel olarak "tanımlayıcı markalar (descriptive marks)" olarak adlandırılmaktadır.
KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri

KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri Bent kapsamında yer alan ret durumları doktrin ve uluslararası literatürde genel olarak "tanımlayıcı markalar (descriptive marks)" olarak adlandırılmaktadır. Marka Kütüphanesi 11-07-2021
556 sayılı KHK'nın 7/1-(c) bendi; "Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç,değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar"ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir.  Bent kapsamında yer alan ret durumları doktrin ve uluslararası literatürde genel olarak "tanımlayıcı markalar (descriptive marks)" olarak adlandırılmaktadır.   Tanımlayıcı markalar, tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak kalite, vasıf, özellik, karakteristik nitelik bildiren kelimeler veya şekiller olarak tanımlanabilir. Tanımlayıcı markalar ilke olarak, başvuruda münhasıran yer alıyorlarsa veya başvurunun esas unsurunu oluşturuyorlarsa, tescil edilebilir nitelikte değildir; ancak talep sahibi ilgili kelime veya şeklin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını yani tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılandığını ispatlayabilirse işaret tescil edilebilir nitelik kazanır. Tescili talep edilen işaretin tanımlayıcı olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler esas alınmak durumundadır.   Çünkü, bir mal / hizmet için tanımlayıcı nitelikte olan bir kelime, başka bir mal / hizmet için tanımlayıcı olmayabilir. Örneğin; meyveler için nitelik belirten "taze" kelimesi, elektronik cihazlar için herhangi bir özellik belirtmemektedir. 7/1-(c) bendi irdelenirken karşılaşılan önemli kavramlardan ikisi başvuruda münhasıran veya esas unsur olarak yer alma durumudur. Bir markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için tanımlayıcı unsurun başvuruda münhasıran yer alması veya markanın esas unsurunu oluşturması gerekmektedir.   Tanımlayıcı unsur başvuruda tanımlayıcı içerikte olmayan başka unsurlarla birlikte kullanılmışsa ve tanımlayıcı unsur markada esas unsur konumunda değilse ilgili markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Markanın münhasıran tanımlayıcı bir unsurdan veya münhasıran tanımlayıcı unsurlardan oluşması durumu gayet açık ve tespit edilmesi kolay bir hal olmakla birlikte, markanın esas unsurunun tanımlayıcı olması halinin uygulamada tespiti aynı derecede kolay değildir. Belirtilen halin tespiti için öncelikle "esas unsur" kavramı tanımlanmalı ve esas unsurun ne şekilde tespit edilebileceğinin sınırları çizilmelidir. "Esas unsur" kavramı 556 sayılı KHK'ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer alan bir kavram değildir. Tersine, ilgili metinlerde yalnızca "münhasıran (exclusively) tanımlayıcı markalar"ın reddedilebilir nitelikte olduğu hükme bağlanmıştır.   Bu haliyle, esas unsur kavramına yer verilen 7/1-(c) ve (d) bentleri, AB mevzuatında aynı içeriğe denk gelen ret gerekçelerinden içerik ve uygulama bakımından belirgin farklılık içermektedir.Münhasıran tanımlayıcılık halinin ve esas unsurun tanımlayıcı olması halinin birbirinden kavramsal olarak son derece farklı olduğu açıktır. Bu çerçevede, öncelikli olarak 556 sayılı KHK'ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer almayan "esas unsur" kavramının KHK kapsamına nereden alındığı tespit edilmeli ve takiben uluslararası kaynaklarda tanımı bulunmayan "esas unsur" kavramının Türkiye'de ne şekilde algılandığı ve değerlendirildiği açıklanmalıdır. "Esas unsur" kavramı ve kısa tanımı, 556 sayılı KHK öncesi yürürlükte bulunan 551 sayılı eski Markalar Kanunu'nun 6ncı maddesinde takip eden şekilde yer almaktadır: "Esas unsur olarak aşağıda yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka olarak tescil edilemez:   a) Münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan markalar;   b) Ticaret aleminde herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarıyan işaret ve adlar;   c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş olan işaret ve adlar.Markanın benzerlerinden tefrikine yarıyan unsurlar, markanın esas unsurları sayılır." 12 Görüldüğü üzere, uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almayan "esas unsur"kavramı 556 sayılı KHK'ya eski marka mevzuatından aktarılan bir kavram niteliğindedir. "Esas unsur" kavramı, tıpkı KHK'ya kaynak uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almamasına rağmen 556 sayılı KHK'nın 7/1-(b) bendi (ve diğer bazı maddelerinde) bulunan "ayırt edilemeyecek derecede benzerlik" kavramının öncüsü "ilk bakışta tefrik edilemeyecek benzerlik" kavramı gibi köklerini 551 sayılı eski Markalar Kanunu'ndan almaktadır.   Modern marka mevzuatlarında yer almayan söz konusu iki kavram (esas unsur,ayırt edilemeyecek derecede benzerlik), modern bir kavram seti kullanılarak AB mevzuatı 12 1965 tarih ve 551 sayılı (eski) Markalar Kanunu, madde 6. paralelinde düzenlenmiş 556 sayılı KHK bünyesine aktarılmıştır. Bu aktarımın hangi gerekçeler gözetilerek yapıldığı bilinmemekle birlikte, marka incelemesinde kritik öneme sahip söz konusu iki kavram çerçevesinde 556 sayılı KHK uygulaması AB uygulamalarından belirgin derecede farklılaşmış ve modern bir kavram seti kullanılarak oluşturulmaya çalışılan 556 sayılı KHK'nin –tabiri yerindeyse- genetiği başlangıç aşamasında bozulmuştur. Bununla birlikte, yukarıda yer verilen görüşün yazarın kişisel görüşü olduğunun ve kurumsal bir bakış açısını yansıtmadığının özellikle altı çizilmelidir. "
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri

556 sayılı KHK'nın 7/1-(c) bendi; "Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç,değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar"ın tescil edilmeyeceği hükmünü içermektedir. 

Bent kapsamında yer alan ret durumları doktrin ve uluslararası literatürde genel olarak "tanımlayıcı markalar (descriptive marks)" olarak adlandırılmaktadır.

 

Tanımlayıcı markalar, tescili talep edilen mallara / hizmetlere ilişkin olarak kalite, vasıf, özellik, karakteristik nitelik bildiren kelimeler veya şekiller olarak tanımlanabilir. Tanımlayıcı markalar ilke olarak, başvuruda münhasıran yer alıyorlarsa veya başvurunun esas unsurunu oluşturuyorlarsa, tescil edilebilir nitelikte değildir; ancak talep sahibi ilgili kelime veya şeklin kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını yani tüketicilerce kaynak gösterme işlevini yerine getirebilen bir marka olarak algılandığını ispatlayabilirse işaret tescil edilebilir nitelik kazanır. Tescili talep edilen işaretin tanımlayıcı olup olmadığı değerlendirilirken, başvuru kapsamındaki mallar / hizmetler esas alınmak durumundadır.

 

Çünkü, bir mal / hizmet için tanımlayıcı nitelikte olan bir kelime, başka bir mal / hizmet için tanımlayıcı olmayabilir. Örneğin; meyveler için nitelik belirten "taze" kelimesi, elektronik cihazlar için herhangi bir özellik belirtmemektedir. 7/1-(c) bendi irdelenirken karşılaşılan önemli kavramlardan ikisi başvuruda münhasıran veya esas unsur olarak yer alma durumudur. Bir markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilebilmesi için tanımlayıcı unsurun başvuruda münhasıran yer alması veya markanın esas unsurunu oluşturması gerekmektedir.

 

Tanımlayıcı unsur başvuruda tanımlayıcı içerikte olmayan başka unsurlarla birlikte kullanılmışsa ve tanımlayıcı unsur markada esas unsur konumunda değilse ilgili markanın 7/1-(c) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Markanın münhasıran tanımlayıcı bir unsurdan veya münhasıran tanımlayıcı unsurlardan oluşması durumu gayet açık ve tespit edilmesi kolay bir hal olmakla birlikte, markanın esas unsurunun tanımlayıcı olması halinin uygulamada tespiti aynı derecede kolay değildir. Belirtilen halin tespiti için öncelikle "esas unsur" kavramı tanımlanmalı ve esas unsurun ne şekilde tespit edilebileceğinin sınırları çizilmelidir. "Esas unsur" kavramı 556 sayılı KHK'ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer alan bir kavram değildir. Tersine, ilgili metinlerde yalnızca "münhasıran (exclusively) tanımlayıcı markalar"ın reddedilebilir nitelikte olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu haliyle, esas unsur kavramına yer verilen 7/1-(c) ve (d) bentleri, AB mevzuatında aynı içeriğe denk gelen ret gerekçelerinden içerik ve uygulama bakımından belirgin farklılık içermektedir.Münhasıran tanımlayıcılık halinin ve esas unsurun tanımlayıcı olması halinin birbirinden kavramsal olarak son derece farklı olduğu açıktır. Bu çerçevede, öncelikli olarak 556 sayılı KHK'ya kaynak uluslararası andlaşmalarda veya AB mevzuatında yer almayan "esas unsur" kavramının KHK kapsamına nereden alındığı tespit edilmeli ve takiben uluslararası kaynaklarda tanımı bulunmayan "esas unsur" kavramının Türkiye'de ne şekilde algılandığı ve değerlendirildiği açıklanmalıdır. "Esas unsur" kavramı ve kısa tanımı, 556 sayılı KHK öncesi yürürlükte bulunan 551 sayılı eski Markalar Kanunu'nun 6ncı maddesinde takip eden şekilde yer almaktadır: "Esas unsur olarak aşağıda yazılı hususları ihtiva eden işaretler marka olarak tescil edilemez:

 

a) Münhasıran markanın üzerine konacağı eşyanın çeşidi, cinsi, vasfı, miktarı, kıymet ve menşeini sevk ve tahsis olunduğu yeri veya zamanı gösteren işaret ve kayıtlardan ibaret bulunan markalar;

 

b) Ticaret aleminde herkes tarafından kullanılan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarıyan işaret ve adlar;

 

c) Belli bir tip eşyayı gösteren veya eşya adı haline gelmiş olan işaret ve adlar.Markanın benzerlerinden tefrikine yarıyan unsurlar, markanın esas unsurları sayılır." 12 Görüldüğü üzere, uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almayan "esas unsur"kavramı 556 sayılı KHK'ya eski marka mevzuatından aktarılan bir kavram niteliğindedir. "Esas unsur" kavramı, tıpkı KHK'ya kaynak uluslararası andlaşmalarda ve AB mevzuatında yer almamasına rağmen 556 sayılı KHK'nın 7/1-(b) bendi (ve diğer bazı maddelerinde) bulunan "ayırt edilemeyecek derecede benzerlik" kavramının öncüsü "ilk bakışta tefrik edilemeyecek benzerlik" kavramı gibi köklerini 551 sayılı eski Markalar Kanunu'ndan almaktadır.

 

Modern marka mevzuatlarında yer almayan söz konusu iki kavram (esas unsur,ayırt edilemeyecek derecede benzerlik), modern bir kavram seti kullanılarak AB mevzuatı 12 1965 tarih ve 551 sayılı (eski) Markalar Kanunu, madde 6. paralelinde düzenlenmiş 556 sayılı KHK bünyesine aktarılmıştır. Bu aktarımın hangi gerekçeler gözetilerek yapıldığı bilinmemekle birlikte, marka incelemesinde kritik öneme sahip söz konusu iki kavram çerçevesinde 556 sayılı KHK uygulaması AB uygulamalarından belirgin derecede farklılaşmış ve modern bir kavram seti kullanılarak oluşturulmaya çalışılan 556 sayılı KHK'nin –tabiri yerindeyse- genetiği başlangıç aşamasında bozulmuştur. Bununla birlikte, yukarıda yer verilen görüşün yazarın kişisel görüşü olduğunun ve kurumsal bir bakış açısını yansıtmadığının özellikle altı çizilmelidir. "


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patentle çalışmaya başladığımızdan beri marka dosyalarımızın takibi konusunda A'dan Z'ye hizmet almaktayız. Etik yaklaşımı, profesyonel atik hizmetleriyle bizlere bizim gözümüzden bakarak hizmet vermeye çalışan bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Patent marka tescil ve danışmanlık olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz.

  Oytun ÇAKIRKadıkalesi Turizm İnşaat Yatırım Ve İşletmelik Tic. A. Ş.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin