Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzük » Etkin Patent Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzüğü buradan inceleyebilirsiniz.
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzük

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzük

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzük Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzüğü buradan inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Telif Hakları Mevzuat  Tarih :  2.4.2018       Google Plus      
Telif Hakları Mevzuat,  Kategori : 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzüğü buradan inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25.9.1986, No : 86/11038
Dayandığı Kanunun Tarihi : 
5.12.1951, No : 5846
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 16.10.1986, No: 19253
 

Kapsam
Madde 1 - 
Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış, kütüphane, müze ve benzeri kurumlarda saklı,henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş,mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş eserlerden,bilimsel ve benzeri amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer, izin alma şekli,alınacak ücretler, bunların kullanılacağı kültürel amaçlar, bu Tüzükte gösterilmiştir.

Tarif
Madde 2 -
Bu Tüzükte sözü edilen eser kelimesiyle; eser sahibinin özelliklerini taşıyan, bilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eseri sayılan
her nevi fikir ve sanat ürünlerinden nitelikleri birinci maddede belirtilenler amaçlanmıştır.

Müracaat ve İzin
Madde 3 - 
Bu Tüzük kapsamına giren eserlerden faydalanmak isteyenler,amaçlarını,faydalanma şeklini,eserin adını,bulunduğu yeri ve yapacakları çalışmanın süresini belirten bir dilekçeyle eserin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna müracaat ederler.Müracaat,ilgili ve bağlı kuruluşlarında bulunan eserler için bakanlıklara,diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan eserler için bunların amirlerine yapılır.

Yazma eserlerden makale veya kitap yayımlamak üzere faydalanacak olanlar,müracaatlarında, bunların üç nüshasını,eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna vereceklerini belirtmek mecburiyetindedirler.

İzin belgeleri,müracaatı kabule yetkili makamca verilir.

Alınacak Ücretler
Madde 4 - 
Eserlerden ticari amaçlarla faydalanmak isteyen yabancılar ve bunlar adına çalışan Türk uyruklulardan alınacak ücret,Türk Lirası olarak,aşağıda gösterilen gösterge sayılarının bütçe kanunlarında memur aylıkları için öngörülen katsayıyla çarpımıdır:

Gösterge Sayısı
---------------
Film çekimi (saat başına) 800
Video çekimi (saat başına) 800
Siyah-beyaz fotoğraf çekimi (çekim başına) 60
Renkli fotoğraf çekimi (çekim başına) 100
Slayt çekimi (çekim başına) 200
Resim yapma (eser başına) 40
Stampaj yapma (eser başına) 160
Kağıt,hateks veya alçıyla mülaj ve taklit 1000
Reprodüksiyon ve benzerleri 60
Kitaplarda slayt çekimi (sayfa başına) 60
Fotokopi çekimi (sayfa başına) 1
Mikrofilm çekimi (çekim başına) 3
Kitaplarda mikrofilm çekimi (sayfa başına) 2
Nadir yazma eserlerde mikrofilm çekimi (sayfa başına) 10

Türk uyruklularla yerli kurum ve kuruluşlar ticari amaçlı faydalanmalarda bu ücretlerin yarısını öderler.

Eğitim, kültür ve turizm amaçlı faydalanmalarda ise, bu ücretlerin dörtte biri alınır.

Eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun kendi görev alanına giren konularda yaptıracağı çeviriler,Osmanlıca metinlerin bugünkü dile çevirisi ve sadeleştirilmesi,eleştirilmeli basım gibi çalışmalarda,faydalananlardan ücret alınmayabilir.

Mikrofilm çekiminde, yabancı ülkede bulunan ve faydalanılan esere eşdeğer olduğu belirlenen Türk ve İslam yazma eserlerinin mikrofilmi,ücret yerine kabul edilir. Bu takdirde,mikrofilmin negatifi faydalanana verilmez.

Faydalanma sırasında araç, malzeme için yapılan her türlü masraflar ile benzeri giderler faydalanan tarafından karşılanır.

Ücretlerin Toplanması
Madde 5 -
Alınacak ücretler,milli bankalardan birinde,varsa döner sermaye,yoksa ilgili kamu kurum ve kuruluşu adına açılacak özel bir hesapta toplanır.

Tazminat
Madde 6 - 
Faydalanma sırasında, eser üzerinde meydana getirdiği zarar ve ziyan için eserin kamu kurum ve kuruluşunca tesbit edilen değeri,faydalanandan tazminat olarak alınır.Bunlar 5 inci maddede belirtilen hesapta toplanır.

Gelirlerin Kullanılması
Madde 7 -
Ücret ve tazminat olarak toplanan paralar,yazma eser kataloglarının ve yayım hakkı saklı tutulan eserlerin yayımlanması,eserlerin cilt,bakım,onarım ve koruma giderlerinin karşılanması ve bunlar için araç ve malzeme alınması,yeni eserlerin sağlanması,yayımlanması,tanıtılması maksadıyla kullanılır.

Gelirlerin kullanılmasına dair usul ve esaslar,Tüzük´ün yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde yürürlüğe konacak yönetmelikte gösterilir.

Tespit
Madde 8 - 
Hangi eserlerden ne şekilde faydalanılacağı, eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunca önceden tespit edilir.

Yürürlük
Madde 9 - 
Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzük

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER