ISO 9001 Kalite Yönetim ve Güvence Sistemi » Etkin Patent ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.Başarılı kuruluşlar,standardın şartlarını karşılar.
ISO 9001 Kalite Yönetim ve Güvence Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.Başarılı kuruluşlar,standardın şartlarını karşılar.
,  Ana Kategori :  Kalite  Tarih :  30.10.2018       Google Plus      
Kalite,  Kategori : 

/uploads/iso-9001-kalite-yonetim-sistemi.jpg ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Başarılı kuruluşlar, standardın şartlarını karşılar. Hemen hemen tüm kuruluşların bir kalite yönetim sistemi vardır.

Bu sistem kuruluşun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılama aracıdır. Kalite yönetim sistemi kuruluşun faaliyetlerini yansıtır. Kuruluş ile birlikte gelişerek değişen ihtiyaçlara cevap verir.

Tüm kuruluşlar diğerlerinden farklı ve kendine özgü olduklarından, “standart” bir kalite yönetim sistemi de söz konusu olamaz.

ISO 9001:2008'in şartlarını karşılamanın farklı yolları vardır. Standart, kalite yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağını tamamen size bırakmıştır. Yapmanız gereken “standart” bir kalite yönetim sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bire kalite yönetim sistemi oluşturmaktır. Standardın şartlarını karşıladığınız sürece istediğiniz kalite yönetim sistemini kullanabilirsiniz. Standart zorlayıcı değildir. Genel şartlar içerir. Fakat doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Bu nedenle başarılı kuruluşların, standardın temel şartlarını zaten karşılıyor olmaları sürpriz değildir. Eğer böyle olmasaydı müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veremez ve varlıklarını sürdüremezlerdi.

ISO 9001:2008 etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar. Standardın amacı, hata ve kusurları, azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi önlemektir. Standart, ürün ve hizmet kalitesinden ziyade yönetim sistemin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve  uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir. Kalite yönetim sistemi, gerekli tüm faaliyetlerin yapılmasını sağlayacak bir kontrol mekanizmasıdır.

 
Kuruluşlar ISO 9001 belgesini alabilmek için, kalite yönetim sistemlerini tanımlamalı ve işleri tanımlandığı gibi yürütmelidirler.

Kalite yönetim sistemi, kuruluşun yapısının temelidir. Nelerin kim tarafından, ne zaman yapılacağını tanımlar. Kalite politikasını uygulama aracıdır. Kuruluşun strateji ve taktiklerini tanımlar ve personelin birbiri ile koordineli ekipler halinde çalışmasını sağlar.

 

ISO Nedir?

 

ISO, (International Organization for Standardization) Uluslar arası Standart Organizasyonu'nun kısaltılmasıdır.

 

ISO, uluslar arası alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur. ISO halen 135 ülkeden (her ülkeden bir üye olmak ve eşit oy hakkına salip olmak üzere) ulusal standard kuruluşlarının katılımıyla faaliyetlerini;

 

Uluslar arası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak

Entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetlerde işbirliğini geliştirmek amasıyla sürdürmektedir.

 

Diğer taraftan farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler icin geliştirilen farklı standardlar zaman zaman “Ticaret için teknik engel” olarak kullanılmaktadır. İşte ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standardları ve diğer ürün standardları gibi uluslar arası kabul görmüş standardlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

 

Standard hazırlama alanının  Birleşmiş Milletleri olarak kabul edilen ISO, bu yaklaşım amaç ve hedefler doğrultusunda dünyada ticaret ve sanayinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için vazgeçilmez olan uluslar arası örgüt olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

 

ISO 9000:2000 serisi nedir?

 

ISO 9000:2000  ISO 9000, ana standardlara giriş niteliğin taşımakta olup, kalite yönetim sistem serisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. İçerdiği temel bilgiler ve terminoloji açıklamaları sayesinde, diğer üç standardın daha iyi anlaşılıp, kullanılabilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

 

ISO 9001:2000 ISO 9001 bir kuruluşun, müşterinin ihtiyaçlarıyla mevzuat gereklerini karşılamak yoluyla müşteri memnuniyetini arttırabilmesi için kalite yönetim sisteminde ne gibi şartları sağlaması gerektiğini ortaya koymaktadır.

ISO 9004:2000 ISO 9004 Kalite yönetim sistemlerini mükemmelliğe ulaştırmada araç olarak kullanılabilecek genel bir dökümandır.

 

ISO 9001 Kalite Sistem Yönetimi Prensipleri Nelerdir ?

 

Yapısal anlamda önemli değişiklikler kaydeden Kalite Yönetim Sistemi standartlar serisi, ISO'nun TC 176 nolu komisyonunun ve 1100'ü aşkın şirketin geri bildirimleri sonucu Toplam Kalite felsefesinin esaslarına benzer 8 temel prensip etrafında yapılandırılmıştır.

 

Bu standartlar serisi içinde yer alan ve belgelenme amacı ile yapılandırılan         ISO 9001:2000 standardı ise 1994 versiyonunda Kalite Güvence Sistemi şeklinde ifade edilirken, 2000 versiyonunda Kalite Yönetim Sistemi şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır.

 

Kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemi şeklinde yapılandırılacak veya benimsenecek olan ISO 9001 ve ISO 9004 standartları aşağıdaki temel prensiplere dayandırılmıştır;

 

1 Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müşteri şartlarını yerine getirmeli müşterileri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdır.

 

2 Liderlik 

Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

 

3 Kişilerin katılımı 

Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

 

4 Proses Yaklaşımı

 Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

 

5 Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Birbirleri ile ilgili proseslerin, bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

 

6 Sürekli İyileştirme 

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

 

7 Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin kararlar, verilerin  analizine ve bilgiye dayanır.

 

8 Karşılıklı yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri  

Bir kuruluş ve tedarikçi birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini ve takviye eder. İSO  9000 serisi  standartların dayandığı bu temel prensiplerin, Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarına geçiş için kuruluşlarda alt yapıyı hazırlaması beklenmektedir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Yapısı Nasıldır?

 

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim sistemi Standardları; ISO 9001:1994 ‘ün 20 Elemanları ve ISO 9004-1:1994' ün  kılavuz bilgileri beş ana bölümde yeniden düzenlenmiştir.

 

Kalite Sistemi 

 

8 Yönetim Sorumluluğu

8 Kaynak Yönetimi

8 Ürün Gerçekleştirme

8 Ölçme, Analiz, İyileştirme

 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir?

 

TKY' de hedef “İlk defada doğruyu yapmaktır. “müşterilerin beklediği kalite seviyesine ulaşmak için gerekli olan çalışmalar,tasarım aşamasından başlar, üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerle devam  eder. Tamamen müşteriye odaklanmış bir işletme kültürünü oluşturan tam bir yönetim sistemidir.

 

TKY' de istenilen başarı seviyesine ulaşılabilmesi için uygulanacak olan kalite programlarına herkesin katılımının sağlanması gerekmektedir. TKY bir grup etkinliğidir ve bireysel olarak gerçekleştirilemez. Ekip çalışmasını gerektirir.

 

TKY' de hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak, üst yönetimden işçilere, tedarikçilerden üretim sürecinde görev alan tüm çalışanların sorumluluğudur.

 

Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY ancak tüm ilkeleri ile benimsenip uygulanırsa kuruluşun dinamizmini ve yapısını geliştirmekte başarılı olur.

 

TKY ‘nin dayandığı temel ilkeler şunlardır

 

Müşteri Odaklı

Üst Yönetim Liderliği

Sürekli Geliştirme

Tam Katılım

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluş Açısından Neler Getirmektedir.

 

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimi

Karın , Pazar payının artması,

Verimliliğin artması,

Etkin bir yönetim sağlanması

Maliyetin azalması

Çalışanların tatmini,

Müşteri şikayetlerinin azalması,

Daha az servis-bakım

Maliyet ve zamandan tasarruf

Kaynakların optimum kullanımı

Kuruluş içi iletişimde iyileşme

İadelerin azalması

 

ISO 9000 Kalite Standardları Serisinin Kullanım Amaçları Nelerdir ?

 

ISO 9000 Kalite standardları serisi, kuruluşların kaliteye verdikleri önemi ve kalite ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri müşterilerine kanıtlayacak etkin bir kalite sistemini nasıl kullanabilecekleri, dökümante edebilecekleri uygulayabilecekleri konusunda yol gösterir.

 

Uluslar arası alanda kabul görmüş olan bu standardlar, konuyla ilgili tarafların genel görünüşünü yansıtmaktadır. Standard uygulanacak kalite istem modelini kolaylıkla sağlamak amacıyla konu bazında bazı bölümlere ayrılmıştır.

 

ISO 9000 Kalite Standardları serisinin kullanımı, yönetimin iyileşmesini, faaliyetlerin daha iyi planlamasını, problemlerin daha hızlı çözülmesini, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artmasını sağlar.

 

Standarda göre kuruluşlar üretimin her aşamasında uygulayacakları kayıt sistemi ile ürün ve proseslerini geliştirebilecekleri gibi ürün sorumluluğundan doğabilecek sorunlarla uğraşmaktan da kurtulabilirler.

 

ISO 9000 Kalite Standardlarının kullanım amaçlarından biri de maliyetin azalmasına yardımcı olması, kaynakların optimum kullanımıyla kazancın artmasının sağlanmasıdır. Kalite sistemleri ayrıca müşteriler tarafından yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Kalite sistemi uygulamakla, kuruluşta kalitenin her aşamasında oluşmasını sağlamak öncelikle müşteriyi memnun edecektir.

 

ISO 9000 Standart Serileri Arasındaki Belli Başlı Değişiklikler Nelerdir?  

ISO 9000 Serisi kapsamındaki standard sayısı azaltılmış , seçim ve kullanım açısından kolaylık sağlanmıştır.

ISO 9001 (Kalite sistem gerekleri) ve ISO 9004 (Organizasyonun performansında iyileştirme) tutarlı bir ikili olarak birlikte kullanılacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır.

 

ISO 9000 standardlarına artık sadece büyük imalat kuruluşlarının değil küçük ve orta ölçekli işletmelerin , hizmet sektörünün ve kamu kesiminin ilgisinin artmasıyla bu sektörde daha kolay anlaşılır ve uygulanabilir olmasını sağlamak için standardlarda yapılan revizyonda dil açısından imalat sanayi ne daha az odaklanmış ve kullanıcıya kolaylık esas alınmıştır.

 

ISO 9000:2000 standardları 20 maddelik lineer bir yapı öngören 1994 versiyonunun aksine kuruluşların gerçek işleyişlerini daha doğru yansıtan bir işletme modeli üzerine yapılandırılmıştır.

 

ISO 9000:2000 standardları müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve ölçülmesini öngörmektedir.

ISO 9000:2000 standardları ile kuruluşların üst düzey yönetiminin kalite konusundaki sorumluluğu genişletilmiş, buna personel ve müşterilerle iletişim şartı da etkilenmiştir.

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Genel şartlar


Kuruluş, bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı,dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir.


Kuruluş;


Kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını belirlemeli
Bu proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini belirlemeli,
Bu proseslerin, birbirine olan etkisini, sırasını ve operasyonların etkinliğini belirlemeli,
Bu proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır
bulundurulmasını sağlamalı,
Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli ve
Plânlanmış sonuçlara ulaşmak ve bu prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamalıdır.

Bu prosesler, kuruluş tarafından bu standardın şartlarına uygun olarak yönetilmelidir. Kuruluş, ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir prosesi dış kaynaklı hale getirmeyi seçtiğinde bu tür prosesler üzerindeki kontrolü sağlamalıdır. Bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolü, kalite yönetim sistemi içinde tanımlanmalıdır.

Not - Yukarıda söz konusu olan kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler; yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme ve ölçmeler ile ilgili prosesleri içermelidir. DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI


Genel
Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu;


Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını,
Kalite el kitabını,
Bu standardın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürleri,
Proseslerin etkin plânlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları,
Bu standardın öngördüğü kayıtları içermelidir.


Not 1 - Bu standardda “dokümante edilmiş prosedür” ifadesi görüldüğü yerlerde, bu prosedürün oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış ve sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlaşılır.


Not 2 - Bir kalite yönetim sisteminin dokümantasyonunun içeriği aşağıda verilenlere bağlı olarak bir kuruluştan bir diğerine farklılık gösterir:


Kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği,
Proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim,
Personelinin yeterliliği.


Not 3 - Dokümantasyon herhangi bir ortam veya yapıda olabilir.


Kalite el kitabı


Kuruluş, aşağıdakileri içeren bir kalite el kitabı oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.
Herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve gerekçeleri dahil olmak üzere kalite yönetim sisteminin kapsamı
Kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş dokümante edilmiş prosedürleri veya bunlara atıfları,
Kalite yönetim sistemi proseslerinin birbirine olan etkilerinin tarif edilmesi. Dokümanların kontrolü


Kalite yönetim sistemi tarafından gerekli görülen dokümanlar kontrol edilmelidir.
Aşağıdaki ihtiyaç duyulan kontrolleri tanımlamak için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır:


Yayımlanmadan önce dokümanların yeterlilik açısından onaylanması,
Dokümanların gözden geçirilmesi, gerektiğinde güncelleştirilmesi ve tekrar onaylanması,
Doküman değişikliklerinin ve güncel revizyon durumunun belirlenmesinin sağlanması,
Yürürlükteki dokümanların ilgili baskılarının kullanım noktalarında bulunabilir olmasının sağlanması,
Dokümanların okunabilir kalmasının ve kolaylıkla belirlenebilmesinin sağlanması,
Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının kontrol edilmesinin sağlanması,
Güncelliğini yitirmiş dokümanların, herhangi bir amaçla saklanmaları durumunda, istenmeyen kullanımının önlenmesi için bunlara uygun bir işaretleme uygulanması. Kayıtların kontrolü

Kayıtlar, kalite yönetim sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulmalı ve muhafaza edilmelidir. Kayıtlar okunabilir olarak kalmalı, kolaylıkla ayırt edilebilir ve tekrar elde edilebilir olmalıdır. Kayıtların muhafazası, korunması, tekrar elde edilebilir olması,saklama süresi ve elden çıkarılması için gereken kontrollerin belirlenmesi amacıyla dokümante edilmiş prosedür oluşturulmalıdır. YÖNETİM SORUMLULUĞU 


Yönetimin taahhüdü


Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlamalıdır:


Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletmekle,
Kalite politikasını oluşturmakla,
Kalite hedeflerinin oluşturmasını sağlamakla,
Yönetimin gözden geçirmesini yapmakla,
Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla. Müşteri odaklılık

Üst yönetim, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmesi ve bunların gereklerinin yerine getirilmiş olmasını sağlamalıdır.Kalite politikası
Üst yönetim, kalite politikasının;


Kuruluşun amacına uygunluğunu,
Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içermesini,
Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturulmasını,
Kuruluş içinde iletilmesini ve anlaşılmasını,
Sürekli uygunluk için gözden geçirilmesini sağlamalıdır. PLANLAMA
Kalite hedefleri


Üst yönetim, kuruluş içinde, ürün  şartlarının karşılanması için gerekli olan şartlar da dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde oluşturulmasını sağlamalıdır. Kalite hedefleri ölçülebilir olmalı ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.Kalite yönetim sisteminin plânlanması 
Üst yönetim;


Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1'de verilen şartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin plânlanmasını,

Kalite yönetim sisteminde, değişiklikler plânlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır.


Sorumluluk, yetki ve iletişim


Sorumluluk ve yetki


Üst yönetim, sorumlulukların ve yetkilerin, tanımlanmasını ve kuruluş içinde iletimini sağlamalıdır.


Yönetim temsilcisi


Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sorumluluklara sahip olan yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır:
Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek,
Kuruluşta, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak.


Not - Yönetim temsilcisinin sorumluluğu, kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda kuruluş dışında da işbirliği yapmayı içerebilir.  İç iletişim
Üst yönetim, kuruluşda uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasının ve iletişimin, kalite yönetim sisteminin etkinliğini de dikkate alarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.


YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Genel


Üst yönetim, kuruluşun kalite yönetim sistemini ve bu sistemin, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için plânlanmış aralıklarla gözden geçirmelidir. Bu gözden geçirme, iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini, kalite politikası ve kalite hedefleri de dahil olmak üzere, kalite yönetim sisteminde değişiklik ihtiyaçlarını içermelidir. Yönetimin gözden geçirmelerinden elde edilen kayıtlar muhafaza edilmelidirGözden geçirme girdisi
Yönetimin gözden geçirme girdisi, aşağıda belirtilen konulardaki bilgileri içermelidir:
Tetkiklerin sonuçları,
Müşteri geri beslemesi,
Proses performansı ve ürün uygunluğu,
Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
Önceki yönetimin gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetleri,
Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
İyileştirme için öneriler. Gözden geçirme çıktısı
Yönetim gözden geçirme çıktısı, aşağıdakilerle ilgili kararları ve faaliyetleri içermelidir:
Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,
Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi,
Kaynak ihtiyaçları. Kaynak yönetimi
Kaynakların sağlanması


Kuruluş;
Kalite yönetim sistemini uygulama, sürdürme ve etkinliğini sürekli iyileştirme,
Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak, için gerekli olan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır. İNSAN KAYNAKLARI


Genel

Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır.

Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim


Kuruluş;
Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli,
Eğitimi sağlamalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almalı,
Alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirmeli,
Personelinin yaptıkları işlerin öneminin ve uygunluğunun farkında olmasını sağlamalı ve kalite hedeflerinin başarılması için personelin nasıl katkıda bulunacaklarını belirlemeli,
Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim (Madde 4.2.4) ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir.Alt yapı
Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan altyapıyı belirlemeli, oluşturmalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Alt yapı, uygulanabildiğinde aşağıdakileri kapsar:


Binalar, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisler;
Proses teçhizatı (yazılım ve donanım),
Destek hizmetleri (ulaştırma veya iletişim gibi).Çalışma ortamı
Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir.

 
ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME


Ürün gerçekleştirmenin plânlanması
Kuruluş, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri plânlamalı ve geliştirmelidir. Ürün gerçekleştirme plânlaması, kalite yönetim sisteminin diğer proseslerinin şartları ile tutarlı olmalıdır. Ürün gerçekleştirme plânlamasında, kuruluş uygun olduğunda aşağıdakileri belirlemelidir: 
Kalite hedefleri ve ürün için şartları,
Proseslerin, dokümanların oluşturulması ve ürüne özgü kaynakların sağlanması için ihtiyaçları,
Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri,
Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kanıtları sağlamak için gereken kayıtları Bu plânlamanın çıktısı, kuruluşun çalışma metoduna uygun bir formda olmalıdır.


Not 1 - Kalite yönetim sisteminin proseslerini (ürün gerçekleştirme proseslerini içeren) ve belirli bir ürüne, projeye veya sözleşmeye uygulanan kaynakları belirten bir doküman, kalite plânı olarak adlandırılabilir.


Not 2 - Kuruluş, Madde 7.3'te verilen şartları, ürün gerçekleştirme proseslerinin geliştirilmesine de uygulayabilir.MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER


Ürüne bağlı şartların belirlenmesi
Kuruluş;
Teslim ve teslim sonrası faaliyetler için şartlar da dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar,
Müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak, biliniyorsa tanımlanan veya amaçlanan kullanım için gerekli olan şartları,
Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını,
Varsa gerek göreceği ilâve şartları belirlemelidir.  

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER