Hukuk Sözlüğü » Etkin Patent Hukuk, Kanun ve mevzuatlarda yer alan teknik terimlere ait hukuk sözlüğünü burada bulabilirsiniz.
Hukuk Sözlüğü » Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hukuk Sözlüğü

Hukuk Sözlüğü Hukuk, Kanun ve mevzuatlarda yer alan teknik terimlere ait hukuk sözlüğünü burada bulabilirsiniz. Marka Makale 14-07-2021
Hukuk, Kanun ve mevzuatlarda yer alan teknik terimlere ait hukuk sözlüğünü burada bulabilirsiniz. Hukuk,Kanun,mevzuat,yönetmenliklerde geçen hukuki terimlerin A ile F harfi arasındaki kelimeler AAbesAkla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsızAbesle iştigal etmekBoş şeylerle uğraşmakAcarAtılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikliAcizBirinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumuÂcizGücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf;ÂdâbTöre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntemAdâdAdetler; sayılar adem yokluk; hiçlik; ölümAdâdAdetler; sayılarAdemYokluk; hiçlik; ölümAdem-i ifâYapmamak; bir görevi yerine getirmemek; bir borcu zamanında ödememekAdlî kazaCezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargıAdlî müzaharetAdli yardımAfakîBelli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancıAfetDoğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel insanAğlepKuvvetli; büyükAharBaşkası; üçüncü kişiAhde vefaSöze bağlılık, sözleşmeye bağlılıkÂhirSon; sondaki; en son; en sondakiÂhirenSonradanAhitSözvermeahkâmı huzuriyyehakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleriahkâmı mahsusaözel hükümlerahkâmı müteferiaayrıntılı hükümlerahkâmı mütehalifeaykırı değişik hükümlerahvâldurumlar; haller; vaziyetlerâidiyetait olma durumu; ilişkinlikakartaşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeylerakarâtı mevkufevakfedilmiş, gelir getiren mallarakdetmeksözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamakakd-i mebhusünanhsözü geçen akit, anlaşma, sözleşmeakd-i mezbursözü geçen akit, anlaşma, sözleşmeakd-i muvazaakarşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşmeakd-i sahihgeçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşmeâkideynher akitte akdi yapan iki tarafâkidînsözleşenler; sözleşme yapanlarâkitbir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapanalâhilâfül-kanunkanun hilafına; yasaya aykırı olarakalâkadarilgili; ilişkilialâtaletler; araçlaraledderecatsırasıyla; derecesine görealelhesaphesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplaşılmak üzere önceden ödenmesiale-l-ıtlakgenel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarakale-l-umûmgenel olarak; umumi bir biçimde; bütünalelusulusulüne uygun; üstün körüaleniyetaçıklık; kamuya açık olunmasıalettakribtakriben; yaklaşık olarakâm ve şamilgenel; herkese ait; geniş kapsamlıamadebir işi yapmaya hazır; hazırlanmışameliş; edim; fiilameleişçi; emekçi, ırgatamelîişe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalıamenajmandoğal kaynakların işletilmesiâmilyapan; etken; etmen; sebep; faktörâmiremreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yetenâmmgenel; umumi; herkese aitammâama; fakat; lakin; ancak; şu kadar öyle kiammekamuâmme hükmî şahsiyetikamu tüzel kişiliğiamme intizamıkamu düzeniangajesözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlıânifül-beyanaz önce beyan olunan, bildirilenanmuhakemetinmuhakeme yaparak; yargılama yoluylaantrepogümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambarârareyler; oylararazi mahlulemutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyyearazi-i emiriyyerakabesi beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik araziarâzi-i haraciyyeharaca bağlı arazi;arâzi-i memlûkemülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerlerarâzi-i metrûkehalkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen araziarâzi-i mevâthiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerlerarazi-i mevkufegeliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş araziarazi-i miriyyedevlete ait araziarâzi-i öşriyeürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan araziâri...sız; boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüzâriyetödünç; eğreti; ödünç sözleşmesiarîz ve amîkgenişlik ve derinliğine; enine boyuna; uzun uzadıyaarzsunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)asgarîen az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçükashab-ı intikalverasetin geçişinde hak sahipleriasrîzamana uygun; çağdaş; modernaşikârbelli; açık; apaçık; meydanda olanatehbunama; bunaklıkatıfyollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulmaâtîgelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbalavansalacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelikavârızkazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden halleravdetdönüş; geri gelme; dönmeaynpara dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleriaynîmala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilenâzâuzuvlar; üyeler; organlarâzâdeserbest; hür; özgürazamîen çok; en büyük; en yüksekazimetgidiş; yola çıkma Madûdsayılı;muayyen mâ-adâbaşka; dışındamadde-i sabıkayukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddelermadrûbdövülmüş; darbolunmuş; vurulmuşmağsûbgasbedilmiş; zorla alınmış mahal yermahcuzhaczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuşmahdutsınırlanmış; tahdit edilmişmahfuzsaklı; gizlimahiyetnitelik; bir şeyin aslı, esası, içyüzümahlûlhallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalanmahrumyoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyenmahsulâtmahsuller; ürünlermahsuphesap edilmiş; hesaba dahil edilmişmahsusözgü; özel; müstakil; özel olarakmakable şâmilgeçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki olayları da etkileyenmakable teşmilbir hükmün etkisinin geriye yürütülmesimakrûnyakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmışmaksûrkasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlımaktugötürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksızmakuleçeşit; tür; soymamelekmalvarlığımansubatanmış; nasbolunmuşmarifetiyleyoluyla;aracılığıylamaruzarzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunanmasarifmasraflar; giderlermaslahatemir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; işmasrûfsarfedilmiş; harcanmışmatlabtalep olunan; istenen şeymatlubatalacaklar; istenen şeymatufyöneltilmiş; yönelikmazarratzarar; zararlar; zarar verici; zarar vermemazbatatutanakmazbut vakıfyönetimi devlet tarafından ele alınmış vakıfmazharerişen; bir şeyden yararlanma; ulaşmamazmûnödenmesi gereken şeymaznunzanlı; sanıkmecurkiraya verilen şey; kiralananmebaliğmeblağlar; tutarlar; ganimetler; paralarmebânîbinalar; yapılarmebdeevvel;başlangıç; prensip; ilk unsurmebisatılan şeymeblâğpara tutarı; akçemebnîbuna dayanan; ....den dolayı; ......den ötürü; bu sebeple; bu yüzden; üzerinde kurulumecârisu yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralarmeccanîparasız; bedavamecmuutümü; tamamı; hepsimecrabir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolumeçhulbilinmeyen; tanınmayanmedardayanak; yardım; elverişlimedlûldelillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaşılanmefhumu muhalifkarşıt kavrammefruğunbihdevir konusu şeymefruğunlehkendisine bir şey ya da hak devrolunan kimsemehilsüre; önelmelhuzmuhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenirmemnumenedilmiş; yasaklanmış; yasakmenyasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önlememen etmekengellemek; yasaklamakmeni muaraza davasıbir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan davamenâfimenfaatler; yararlar; çıkarlarmenâfi-i umûmiyyekamu yararımenbakaynaklar; çıkış yerimenfaatçıkar; yarar; kârmenfaati ammekamu yararımenkultaşınır; taşınır malmenşekaynak; kök; başlangıçmerabir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazimerbutbağlımerhunrehnedilen malmeriyürürlükte; geçerlimeriyetyürürlükmesağizin; ruhsat; cevazmesahaölçme; ölçümlememesâkinmeskenler; oturulacak yerlermeskûniçinde insan oturan; oturulan; yerleşilmişmesmudinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilirmesnedisnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbemesulsorumlumesuliyetsorumlulukmeşfuşufa (önalım) hakkının ilişkin olduğu malmeşrûhukuksal düzene uygun; yasalmeşrutşart koşulmuş; şartlı; şarta bağlımeşruta tevliyet davasıvakfeden kişinin mütevelliği kime şart kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili davamevaşikoyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvanmevhûmvarsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayananmevkufvakfedilen şeymevridvaracak yermezkûrzikredilen; sözü edilen; anılanmezrûâtekilip biçilmiş tohumlar; ekinlermezunizinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişimezuniyetizin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma almamıntıkabölge; yer; mahalmikâpbir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp)milkkudret; tasarruf; mülkmisillûbenzer; örnek gibimuaccelivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmişmuacceliyetborcun vadesinin gelmiş olmasımuaddün-li-l-istiglâlkiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşyamuadildenk; eşitmuafiyetaffedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuşmuâhedeantlaşma; karşılıklı ant içmemuahharsonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonrakimuallakhavada boşta duran; sürüncemede kalmışmuamelatmuameleler; işlemlermuarazaçekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavgamuavinyardımcımuayyenbelirli; belli; saptanmışmubayaasatın almamucibincegereğince; uyarıncamucipgerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibimucip sebeplergerektirici sebepler; gerekçemugayiraykırı; zıt; tersmuhacirhicret eden kimse; göçmenmuhakemeyargılamamuhammentahmin edilenmuharreryazılı; yazılmışmuhassastahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgümuhatarariziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyanmuhayyerlikbir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hakmuhdesatsonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyle
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Hukuk Sözlüğü

Hukuk, Kanun ve mevzuatlarda yer alan teknik terimlere ait hukuk sözlüğünü burada bulabilirsiniz. Hukuk,Kanun,mevzuat,yönetmenliklerde geçen hukuki terimlerin A ile F harfi arasındaki kelimeler

A

Abes
Akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız

Abesle iştigal etmek
Boş şeylerle uğraşmak

Acar
Atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli

Aciz
Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu

Âciz
Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf;

Âdâb
Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem

Adâd
Adetler; sayılar adem yokluk; hiçlik; ölüm

Adâd
Adetler; sayılar

Adem
Yokluk; hiçlik; ölüm

Adem-i ifâ
Yapmamak; bir görevi yerine getirmemek; bir borcu zamanında ödememek

Adlî kaza
Cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı

Adlî müzaharet
Adli yardım

Afakî
Belli bir konu üzerinde olmayan (konuşma); dereden tepeden söz; objektif; nesnel; yabancı

Afet
Doğanın sebep olduğu yıkım; kıran; çok kötü; büyük felaket; belâ; çok güzel insan

Ağlep
Kuvvetli; büyük

Ahar
Başkası; üçüncü kişi

Ahde vefa
Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık

Âhir
Son; sondaki; en son; en sondaki

Âhiren
Sonradan

Ahit
Sözverme

ahkâmı huzuriyye
hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri

ahkâmı mahsusa
özel hükümler

ahkâmı müteferia
ayrıntılı hükümler

ahkâmı mütehalife
aykırı değişik hükümler

ahvâl
durumlar; haller; vaziyetler

âidiyet
ait olma durumu; ilişkinlik

akar
taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

akarâtı mevkufe
vakfedilmiş, gelir getiren mallar

akdetmek
sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak

akd-i mebhusünanh
sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

akd-i mezbur
sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

akd-i muvazaa
karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme

akd-i sahih
geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme

âkideyn
her akitte akdi yapan iki taraf

âkidîn
sözleşenler; sözleşme yapanlar

âkit
bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan

alâhilâfül-kanun
kanun hilafına; yasaya aykırı olarak

alâkadar
ilgili; ilişkili

alât
aletler; araçlar

aledderecat
sırasıyla; derecesine göre

alelhesap
hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplaşılmak üzere önceden ödenmesi

ale-l-ıtlak
genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak

ale-l-umûm
genel olarak; umumi bir biçimde; bütün

alelusul
usulüne uygun; üstün körü

aleniyet
açıklık; kamuya açık olunması

alettakrib
takriben; yaklaşık olarak

âm ve şamil
genel; herkese ait; geniş kapsamlı

amade
bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış

amel
iş; edim; fiil

amele
işçi; emekçi, ırgat

amelî
işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı

amenajman
doğal kaynakların işletilmesi

âmil
yapan; etken; etmen; sebep; faktör

âmir
emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten

âmm
genel; umumi; herkese ait

ammâ
ama; fakat; lakin; ancak; şu kadar öyle ki

amme
kamu

âmme hükmî şahsiyeti
kamu tüzel kişiliği

amme intizamı
kamu düzeni

angaje
sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı

ânifül-beyan
az önce beyan olunan, bildirilen

anmuhakemetin
muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

antrepo
gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar

âra
reyler; oylar

arazi mahlule
mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye

arazi-i emiriyye
rakabesi beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi

arâzi-i haraciyye
haraca bağlı arazi;

arâzi-i memlûke
mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

arâzi-i metrûke
halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi

arâzi-i mevât
hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler

arazi-i mevkufe
geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi

arazi-i miriyye
devlete ait arazi

arâzi-i öşriye
ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi

âri
...sız; boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

âriyet
ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi

arîz ve amîk
genişlik ve derinliğine; enine boyuna; uzun uzadıya

arz
sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)

asgarî
en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

ashab-ı intikal
verasetin geçişinde hak sahipleri

asrî
zamana uygun; çağdaş; modern

aşikâr
belli; açık; apaçık; meydanda olan

ateh
bunama; bunaklık

atıf
yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

âtî
gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal

avans
alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

avârız
kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller

avdet
dönüş; geri gelme; dönme

ayn
para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri

aynî
mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

âzâ
uzuvlar; üyeler; organlar

âzâde
serbest; hür; özgür

azamî
en çok; en büyük; en yüksek

azimet
gidiş; yola çıkma

Madûd
sayılı;

muayyen mâ-adâ
başka; dışında

madde-i sabıka
yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler

madrûb
dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş

mağsûb
gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer

mahcuz
haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş

mahdut
sınırlanmış; tahdit edilmiş

mahfuz
saklı; gizli

mahiyet
nitelik; bir şeyin aslı, esası, içyüzü

mahlûl
hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan

mahrum
yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen

mahsulât
mahsuller; ürünler

mahsup
hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş

mahsus
özgü; özel; müstakil; özel olarak

makable şâmil
geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki olayları da etkileyen

makable teşmil
bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi

makrûn
yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış

maksûr
kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlı

maktu
götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız

makule
çeşit; tür; soy

mamelek
malvarlığı

mansub
atanmış; nasbolunmuş

marifetiyle
yoluyla;aracılığıyla

maruz
arzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunan

masarif
masraflar; giderler

maslahat
emir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; iş

masrûf
sarfedilmiş; harcanmış

matlab
talep olunan; istenen şey

matlubat
alacaklar; istenen şey

matuf
yöneltilmiş; yönelik

mazarrat
zarar; zararlar; zarar verici; zarar verme

mazbata
tutanak

mazbut vakıf
yönetimi devlet tarafından ele alınmış vakıf

mazhar
erişen; bir şeyden yararlanma; ulaşma

mazmûn
ödenmesi gereken şey

maznun
zanlı; sanık

mecur
kiraya verilen şey; kiralanan

mebaliğ
meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralar

mebânî
binalar; yapılar

mebde
evvel;başlangıç; prensip; ilk unsur

mebi
satılan şey

meblâğ
para tutarı; akçe

mebnî
buna dayanan; ....den dolayı; ......den ötürü; bu sebeple; bu yüzden; üzerinde kurulu

mecâri
su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar

meccanî
parasız; bedava

mecmuu
tümü; tamamı; hepsi

mecra
bir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolu

meçhul
bilinmeyen; tanınmayan

medar
dayanak; yardım; elverişli

medlûl
delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaşılan

mefhumu muhalif
karşıt kavram

mefruğunbih
devir konusu şey

mefruğunleh
kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse

mehil
süre; önel

melhuz
muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir

memnu
menedilmiş; yasaklanmış; yasak

men
yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme

men etmek
engellemek; yasaklamak

meni muaraza davası
bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava

menâfi
menfaatler; yararlar; çıkarlar

menâfi-i umûmiyye
kamu yararı

menba
kaynaklar; çıkış yeri

menfaat
çıkar; yarar; kâr

menfaati amme
kamu yararı

menkul
taşınır; taşınır mal

menşe
kaynak; kök; başlangıç

mera
bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi

merbut
bağlı

merhun
rehnedilen mal

meri
yürürlükte; geçerli

meriyet
yürürlük

mesağ
izin; ruhsat; cevaz

mesaha
ölçme; ölçümleme

mesâkin
meskenler; oturulacak yerler

meskûn
içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş

mesmu
dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilir

mesned
isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe

mesul
sorumlu

mesuliyet
sorumluluk

meşfu
şufa (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal

meşrû
hukuksal düzene uygun; yasal

meşrut
şart koşulmuş; şartlı; şarta bağlı

meşruta tevliyet davası
vakfeden kişinin mütevelliği kime şart kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili dava

mevaşi
koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan

mevhûm
varsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayanan

mevkuf
vakfedilen şey

mevrid
varacak yer

mezkûr
zikredilen; sözü edilen; anılan

mezrûât
ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler

mezun
izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişi

mezuniyet
izin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma alma

mıntıka
bölge; yer; mahal

mikâp
bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp)

milk
kudret; tasarruf; mülk

misillû
benzer; örnek gibi

muaccel
ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş

muacceliyet
borcun vadesinin gelmiş olması

muaddün-li-l-istiglâl
kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşya

muadil
denk; eşit

muafiyet
affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş

muâhede
antlaşma; karşılıklı ant içme

muahhar
sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonraki

muallak
havada boşta duran; sürüncemede kalmış

muamelat
muameleler; işlemler

muaraza
çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga

muavin
yardımcı

muayyen
belirli; belli; saptanmış

mubayaa
satın alma

mucibince
gereğince; uyarınca

mucip
gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi

mucip sebepler
gerektirici sebepler; gerekçe

mugayir
aykırı; zıt; ters

muhacir
hicret eden kimse; göçmen

muhakeme
yargılama

muhammen
tahmin edilen

muharrer
yazılı; yazılmış

muhassas
tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü

muhatara
riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyan

muhayyerlik
bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak

muhdesat
sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyle


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Marka Davaları
  Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali Lisans Alanın Dava Açma Hakkı Benzer Marka Tescili Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı Haksız Fiil Tanınmış Marka Kriterleri Marka Hükümsüzlük Kararı Unvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi Marka Hakkının Pay Edilmesi Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Yasaklanmış işaretlerin İptali Tescilli Marka, Haksız Rekabet Markalarda Benzerlik ve İltibas Marka Hakkına Tecavüz Marka Benzerliği Marka Tescil Prosedürü Marka Tescilinde Esas Unsur Markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik sağlanması Tescilli Markaya Tecavüz Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz Sahte Marka Kullanmak Marka Tescil Seminer Sunumları Marka Hakkının Kötüye Kullanılması Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi Tanınmış Markanın Korunması Marka Hakkının İptali Marka Haklarının Tüketilmesi Markanın Kullanılması Haksız Rekabet Marka kullanım izninin geri alınması Markanın Devri ve Şirketin Temsili Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı Tanınmış markaların farklı sınıflarda tescili Dava Açma Süresi Tescilli Markanın Terkini Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü Markanın üzerindeki kodların sökülmesi ve marka tecavüzü Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali Ayırt edicilik sağlanan marka hükümsüz kılınamaz Markada Tanınmışlık İddiası Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi Farklı ürün gruplarında marka tescil kriterleri Üçüncü kişilerin marka hükümsüzlük dava açma hakkı Haksız Rekabet, Tespit Davası Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi Ortak logonun sonradan tek başına kullanımı Markanın Terkini Tazminat ve Tecavüzün Önlenmesi Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası Barokart da Marka Savaşı Benzer Marka Tesciline Yapılan İtiraz Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat Marka Başvurusunun Reddi ve Terkini Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı Eseri izinsiz çoğaltma ve haksız rekabet ile marka tecavüzü Markanın İptali Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru Tescilli Markanın Koruma Sınırı İrtifak Hakkı Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti Karar Düzeltme Markaya Tecavüz Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz Hakkın Kötüye Kullanılması Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Haksız Rekabetin Refi ve Meni Talebi Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz Markada Tanınmışlık Tespiti Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi İltibas değerlendirilmesinde markanın asli unsuru Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü Tanınmışlık tarihten sonraki başvurulara itiraz gerekçesi olabilir Tanımlayıcı sözcüklerin marka tesciline ilişkin içtihat İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği Cins isim niteliğinde markaların tescil koşulları Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Renk Kombinasyonlarının Tescili Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi Marka benzerliği nedeniyle haksız rekabet Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Marka Hükümsüzlüğü Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Başvuruların Resen RED Gerekçesini İptal Etti İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir YİDK karar tarihindeki hukuki durum Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır Yönlendirici kod ile marka tecavüzü Marka hükümsüzlüğünün tespiti Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Terkini Ve Tazminat Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat TPE, YİDK İptal Davası Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni
  Marka Kütüphanesi
  Türk Patent Enstitüsünce bugüne kadar 139 ürün coğrafi olarak tescil etti Yöresel lezzetlerimizi hiçbir ülke sahiplenemeyecek Geleceğin en önemli pazarlama yöntemi viral reklamlar Geleceğin trendleri İtalya da marka patent tasarım tescil ve koruma Safranbolu Safranı coğrafi işaret ilanı Mardin taşı coğrafi işaret ilanı Sivas Köftesi coğrafi işaret ilanı Yamula Patlıcanı coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Vişne Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Ahududu Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Çilek Likörü coğrafi işaret ilanı Bergama Kozak Çam Fıstığı coğrafi işaret ilanı Konya Etli Düğün Pilavı coğrafi işaret ilanı Karamürsel Sepeti coğrafi işaret ilanı Türk koruması olan markalar Tanınmış markalar listesi Tescilli coğrafi işaretler Farklı sınıflarda RTE marka tescil başvuruları 5833 Sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili Marka Kanunu Antlaşması Markada Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik KHK 7 1- F bendi kapsamında Marka red nedenleri KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 d Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 a Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri Marka tescil 35 sınıfın yeniden tanımlanması Denizliden çıkarılan doğal taş Denizli Traverteni adıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı
  Marka Makale
  Marka Sloganları Tescili Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi Kelime Markaların Tescili Marka Benzerliği ve Marka Karşılaştırma 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı Marka Tescil İşlemleri Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları Dini Değerler ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları Mala asli değerini veren şekillerin tescili Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili Tanımlayıcı İşaretler Ses Markalarının Tescili Hareket Markalarının Tescili Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri Harf ve Sayıların Marka Tescili Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili Şekillerin Marka Tescilleri Yenilenmeyen ortak ve garanti markalara benzer başvurular Markanın Koruma Süresinden Sonraki Benzer Marka Başvuru Fotoğraf Hakkı ve Telif Hakkı ile Korunan Marka Başvuruları Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları Tescilsiz Bir Markanın veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili Markada Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı Kapsaması Markalarda Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Markaların İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali Marka vekil veya temsilcinin izinsiz marka başvuruları Dini Sembolleri İçeren Marka Başvuruları Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Garanti Markası ve Ortak Marka Başvuruları Marka Nispi Red Nedenleri Marka Tescilinde karıştırılma ihtimali Markaların Benzerliği Markalarda Görsel Benzerlik Markalarda İşitsel Benzerlik Markalarda Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler Marka Tescil Başvurularında Yazım Hatalı Kelimeler Coğrafi Yer Adı İçeren Marka Başvuruları Ticaret Alanında Ortak Kullanılan İşaretlerin Tescili Şekli İçeren İşaretler Marka Başvuruları Nitelik üretim yeri ve coğrafi kaynak bildirir markalar Devletlere Ait Arma Bayrak ve Amblemlerin Marka Tescili Tarihi Kültürel Değerler İçeren Markaların Tescili Sahibi Tarafından İzin Verilmeyen Tanınmış Markaların Tescili Ses Marka Tescilleri Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri Harfler ve Sayıların Marka Tescil Başvuruları Marka Tescil Başvurularında Aynılık veya Benzerliğin Tespiti İl isimlerinin marka tescili Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması Kişi adlarının marka tescili Sayıların Rakam ve Harflerle Marka Tescil Başvuruları İki veya Üç Harften Oluşan Marka Tescil Başvuruları Tek Harf ve Tek Basamaklı Rakamların Özgün Tasarımı Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar Marka İsimlerine eklenen tanımlayıcı kelimeler Logo (Şekiller) Arası Marka Benzerliği Marka İsmi Logo Kombinasyonlarında Şekil Benzerliği Kullanılan Tanımlayıcı İşaretler Ünlü Markalar Online Marka Başvurusu En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Marka Patent Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar Belgeler Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz Marka Bülteni Marka Tescil Firmaları Ofisleri ve Danışmanları Marka Tescil Başvuru İstatistikleri Tanınmış Marka Esasları Tescilli Marka TPE Marka Sorgulama Tescil Sorgulama Marka İsim Tescil Başvuru Belgesi Nedir, Nasıl Tescil Alınır Marka İsim Sorgulama Marka Tescil İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar 35 Sınıfta Önceden Tescilli Markanın aynısının tescili Önceden Tescilli Markayla Aynı olan Yeni Başvuru Yapılabilecek Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti Hukuk Sözlüğü Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Markalarda ayırt edicilik Sloganların Marka tescili Etkinlik Adından Oluşan Markalar Tescili Kelime ve Logo başvurularında ayırt ediciliğinin tespiti İsim Hakkı Alma Marka Tescili Sorgulama Marka Tescili Nasıl Yapılır Online Marka Sorgulama Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler Etkin Patent'ten Tescil Garantisi
  Patent Başvuru Kılavuzu
  Avrupa bilgisayar uygulamalı buluşların içtihatları Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekler Bilgisayar uygulamalı buluşlar için istemlerin yazılması Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat Patent Başvurularında Şekli Şartlara Uygunluk İncelenmesi Patent Başvuru Ücreti Ödeme Koşulları Patent Vekilleri Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Patent Başvurularının Şekli ve Fiziksel Eksikliklerin İncelenmesi Patent Başvurularının Bölünmesi Patent Rüçhan Hakkı Patent Başvurusunun Yayınlanması Patent Araştırma Prosedürü Patent Araştırma Talebi Patent Araştırma Raporu İncelemeli Patent Verilmesi Prosedürü Patent Prosedür Aşamaları Patent İtirazların Değerlendirilmesi Patent İnceleme Talebinin Şekli İncelemesi Buluşun İncelenmesi Patent Verilebilirliğin İncelenmesi Patentde Tekniğin Bilinen Durumu Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler Buluşda Yenilik Buluş Basamağı Buluşun Sanayiye Uygulanabilirlik olması Buluş Bütünlüğünün incelenmesi ve başvurunun bölünmesi Patent Başvurunun Başvuru sahibi tarafından Bölünmesi Patent İstemleri ve Patent Kategorisi Rüçhan Hakkı Talep Eden Patent Başvurular Patent İnceleme Raporları Patentin Verilmesinin Hazırlanması İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi Patent Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi Yemek Tarifleri ve Estetik Yaratmalarda Patent Faydalı Model Belgeleri Faydalı Modellerde Yenilik Unsuru Faydalı Model Başvuru ve Başvuru Tarihi Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Faydalı Model Dönüşüm Talepleri Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüşümü Faydalı Model Sürelerinin Hesaplanması Patent Sınıfları Serbest İşçi Buluşları İşçi Hizmet Buluşları
  Tasarım Haberleri
  Garip laptop tasarımları görmeye alıştık, ama bu tasarım Gelecekte otomobillerin şehirlere göre şekillenecek vücuda ve yatış şekline göre özel olarak tasarlanan yataklar Nokia Prism Koleksiyonu İstanbul Tasarım Sistemine Doğru Tasarım eğitiminde nitelik ve nicelik meseleleri Yeni Movisi Tasarımları Julien Cueff , Interior Motives Yılın Öğrenci Tasarımcısı 6. Alman Tasarım Konferansı Görmezden Gelinemeyecek On Tasarım Trendi Nurus, Design Management Europe Awards Adayı 2015 Kentlerinin Oyun Bahçeleri Endüstriyel Tasarımın Ekonomi Politiği Üzerine Solarise Abajur, Pu Tai Philips Gelecek İçin Tasarım Konseptlerini Tanıttı Maison Française Re-Tabure Sergisi Tüm dünyadan 18 tasarımcı Türk mermerini işledi Türk olduğumu Osmanlı motifleriyle göstermeye karşıyım 4 Türk firması Avrupada tasarım ödülü kazandı Yeşil Güzellik Yeni nesil market arabası tasarımı Paşabahçe tasarımlarında varoluşun simgesi 7 İşportacılıktan dünya markasına Liseli gençlerin ilginç tasarımları Dizüstünde rahatlık Cepte farklı tasarım USB deyip geçme Sanatla moda, tasarımla ticaret iç içe Plazmanın dekorasyona etkileri Tasarım Oscarını kutlayan olmadı Tasarım sektörünün gizli kalmış kahramanı Keçe tasarımcısıyım Manken-Tasarımcı kankalar Genç tasarımcılardan içimizdeki dünya Tasarımla mizah yapıyor YKMnin vitrininde bir hafta yaşayacak Vitrine hikaye yazan tasarımcılar 51 yıllık Divan yeniden tasarlandı İstanbuldan New Yorka bir tasarım hikayesi 2008 vitrin trendleri Tasarım ödüllü çamaşır makinesi, 2007nin en iyileri bunlar Tasarım Nobeli Bir Türke Verildi Bu kıyafetler teknoloji dünyasının moda ikonu Yatakta kolum altta kaldı işkencesi sona eriyor! 60 tasarımcı bir arada Googledan 23 Nisan logo tasarım yarışması Tasarımın milli takımı bu fuarda kurulacak Halı dediğin tasarımıyla uçurur İlginç teknolojik mont tasarımı ile 6.000 Sterlin ödül kazandı Hedef tasarımla katma değer sağlamak Rahat etmenizi sağlayacak çok özel bir koltuk tasarımı geliyor. En lüks ve en pahalı cep telefonlarını yaratmak onun fikriydi. Kahvaltıyı kolaylaştıran yeni tasarımlar 2008 yılının en iyi 100 tasarımı Çocuklar sandalye tasarlıyor Tasarımcılar,hayallerindeki dekoratif objeleri tasarladı Yüz tanıyan interaktif ayna 30 tasarımcının, alev alev renklerin cama yansıttıkları sergi Blaise Mautin, oteller için parfüm tasarlıyor Geleceğin mesleği tasarımcılık Kale Tasarım Merkezi açıldı İtalya İle Kasım Ayında GOL! Adlı Tasarım Maçlarımız Var Türkiye, tasarımı 360 derece kavramış bir ülke Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmasının galipleri belli oldu. Volitan adını verdikleri tekne tasarımıyla,ünyanın en prestijli ödüllerini aldılar EDIDA tasarım yarışmasının Türkiye ayağında yılın tasarımcısı Victoria Beckham Range Rover Evoqueun iç tasarımını yaptı ressam Şahin Paksoy,Hermes markasına porselen tasarımı yapacak Ipadın üç katı fiyatına markalardan özel kılıf tasarımlar Art Vespa tasarım yarışması İstanbul Design Week eski galata köprüsünde 5 Yıldızlı İç Tasarım ödülü Akmerkez e verildi Çok ilginç ayakkabı tasarımları Ox Home Sihirli Aynalar tasarımı dünya markası yarattı Bisikletçiler için hava yastığı üretildi Nazar boncuklu mumluk, meyvelik ve vazolar İznik çinisiyle üretildi Halı Tasarım Yarışmasını Duygu Şenol kazandı Üç dilde konuşan sütyen Gelinlik Tasarım Yarışmasında ilk eleme sonuçlandı. İstanbul için Taksi Sistemi Tasarımı Fikir Projesi Yarışması İlk üçe giren tasarımlar gönüllü sanayiciler tarafından üretilecek. Havacılığın tasarım merkezi olduk ?Deri Tasarım ve Üretim Yarışması? ödülleri sahiplerini buldu. Atıl Kutoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında köprü gibi Erkekler için son damla pedli külot tasarımı Ağaçlar sanatçının eline geçince pahalı kutulara dönüşüyor Otto 312den bardak altlığı tasarımı ödül aldı YouTube nin tasarımı yenileniyor Pınar cam şişe tasarımını yeniledi Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması genç yetenekleri arıyor Milano Tasarım Haftası bu kez Türk karma tasrım grubunu ağırlayacak Özel tasarım kütük yatak Dikişsiz giysiler Hublot Beşiktaş İçin özel Hublot King Beşiktaş Titanium saat üretecek Görme Engelliler tarafından tasarlanana özel halı koleksiyonu Meme Kanseri için hem şık hem de feminen sutyen tasarladı ECOSF amblem mühür tasarım yarışması düzenleyecek İşyerinde siesta için çek-yat masa tasarımı Milli otomobilden sonra milli savaş uçağında da konsept belli oldu Yat iç mekan tasarımı yapabilen iç mimarlara ihtiyaç büyük Depremde can kaybını azaltan mobilya Ar-Ge ve tasarıma yeni teşvikler geliyor Kumandalı çamaşır kurutma askılığı
  ISO Belgelendirme Haberleri
  Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulu ISO 9001 belgesi aldı BUCA Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ISO 9001 belgesi aldı Marport ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 belgelerini aldı Alçesu ISO 9001 belgesi aldı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi IS0 9001 belgesi aldı TEKEL e ISO 9001 belgesi Türk Kızılay ISO 9001 önetim Sistemi Belgesi aldı Güres ISO 9001 belgesi aldı Helin,HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve TSE aldı Meclise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ürgüp Belediyesine ISO 9001 kalite yönetim belgesi Otopark ISO 9001 kalite belgesi aldı Meteoroloji ISO 9001 belgesi aldı Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa kalite örgütüne kabul edildi Beşiktaş 3 yıllık ISO 9001 2000 belge yenileme onayı aldı Türkiyenin ISO 9001 kalite sertifikalı ilk çiçekçisi Huzurevine ISO 9001 belgesi OYDEM ISO 9001 belgesi aldı Özel Hüseyin Aslan Anaokuluna ISO 9001 belgesi Ege Ulaşım ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi aldı Pırıl Hotel ISO 9001 Kalite Belgesi aldı TAV Georgia ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerini aldı Anadolu Bilişim ISO 9001 belgesini aldı Suat Seren Göğüs Hastalıkları ISO 14001 belgesi aldı DEİK ISO 9001 Belgesi Aldı Devlet hastanesine ISO 9001 kalite belgesi Kazan Belediyesine ISO 9001 Kalite Belgesi verildi Meslek Yüksek Okuluna ISO 9001 belgesi Çocuk Hastanesine ISO 9001 belgesi Çan Anadolu Lisesine ISO 9001 belgesi Polatlı borsasına akreditasyon belgesi RTÜK ISO 9001 başvurusu yaptı Altındağ Belediye Anaokulu IS0 9001 belgesini aldı Esenboğa Havalimanına İSO 9001 2008 Belgesi THY ye ISO 9001 kalite belgesi Sakaryaspor ISO 9001 sertifikası aldı Çorum leblebicisine ISO 9001 ve 22000 belgesi İZELTAŞ, çevreye ve insana verdiği değeri tescillendirdi. Petkim ISO 14001 ve OHSAS belgelerini de aldı Bursaspor ISO 9001 belgesi alıyor Kertil Çam ISO 9001 2008 Belgesi Aldı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ISO 9001 kalite belgesi Bayraklı Belediyesine ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgesi BEDAŞA iso 9001 belgesi İzer Hotel iso 9001 belgesi aldı TSE,Silgi, kalem ve boyaları alırken standardına bakın Mersin Üniversitesi,ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgesi aldı Ağaoğlu My City Hotel iso 9001 belgesi aldı TBMM lokantalarına ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verildi Kültür ve Turizm bakanlığına ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Buca kadın doğum ISO 9001, 2008 Kalite Sistem Belgesi aldı. Moova Gıda Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kayhan kendi çiftliklerinde üretilen sütü kullanıyor TAV Bilişim Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (İSO 27001) sertifikası aldı
  Hukuk Haberleri
  AB Komisyonu, internet arama motoru piyasasının lideri Googleın rekabeti ihlal edip etmediğini incelemeye aldı. Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi Profilo kendini batıran Çinli Towaya dava açtı İnternetten dava açma dönemi başladı Heidi Klum hırsız mı? Danıştay,petkimin satışında üstün kamu yararı yok Patronun eşine hakaret kovulma nedeni Sabancı 8 yılda Porschesine kavuşabildi Bu yasalar hayatımızı değiştirecek Tüketicinin zaferi 50 bin TL yi hacker kaptı Yargıtay faiziyle iade ettirdi Türkiyeyi şok eden en son yasak... Fransız Yargıtayı keyfi kimlik kontrolünü mahkum etti Dolandırıcılar KOSGEB girişimcilerin fikirlerini çalıyor Tüketiciden alınan kayıp kaçak ve okuma bedeli geri ödenecek Yargıtay yerel mahkemenin haksız tahrik indirim kararını bozdu Boşanma Davasında Kadına Şiddete Yüksek Tazminat Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu Dosya masraflarının iadesine ilişkin emsal karar Valiliklerin il genelinde keyfi olarak uygulanan alkollü içki yasağına Danıştay vize vermedi SGK Yüzlerce kişiye dava açtı Dolandırıcılar ücretsiz dilekçeleri 700 liraya satıyor Meslek Odalarına kayıtlı esnafa aidat müjdesi Para Transferlerinde Bankanın Sorumluluğu Sulukule konut projesi tamamlanmak üzereyken iptal edildi Danıştay, sözleşmeli personele tayin ve becayişlerde harcırah ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürütmeliğini durdurdu Yargıtay,mevduat sahibinin hesabından bilgisayar korsanlığı ile yapılan aktarımlardan banka sorumlu Banka kartı çalınan ve hesabından 660 YTL çekilen emekli, Tüketici Mahkemesinde açtığı davayı kazandı. Mekanik su sayaçları yerine kartlı sayaca mahkeme engeli Tapuda vatandaşlardan alınan paralar rüşvet olarak kabul edilmedi Eyüp İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi Otogara giriş ücreti haksız Devlet memurlarının görevi kötüye kullanma suç unsurları Telefonla tacizde emsal karar İnternet suçlarına 2 yeni suç ekleniyor Çocuk pornosu saklayana 5 yıl hapis Türkiyenin ilk e-davası Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi, tüketicileri sevindirecek bir karara imza attı. Dolabı söküp alan kiracı hırsızlıktan yargılanacak
  Kalite Makale
  ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi Çevre Eğitimi ISO 9001 Eğitimi bilgi-guvenligi-egitimi Globalgap Eurogap Tanımları ISO 9001 Nedir İş Güvenliği Eğitimi İş Güvenliği İş Sağlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü İş Kanunu İş Sağlığı ve İş Güvenliği ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Yönetmenliği ISO 22000 Eğitimi CE Nedir CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına Dair Yönetmenlik Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmenlik Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine Dair Yönetmenlik Gemi teçhizatı yönetmeliği Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmenliği Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği Gürültü Direktifi Beton Taşıma ve Püskürtme Makinası Gürültü Direktifi Tıbbi Cihazlar Direktifi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğİ Makine Emniyeti Direktifi Endüstriyel Mutfak İçin Elektromanyetik Uyum Direktifi Asansör Yönetmeliği Hizmet Belgelendirme Standartları Hizmet Belgelendirme Yönergesi Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı Karavan ve Çelik Binalar Hizmet Yeterlilik Belgesi Ahşap Plastik Alüminyum Perdeler Hizmet Yeterlilik Belgesi Tuvalet Banyolar Temizlik Elemanları Cihazları HYB Belgesi Tamir ve Bakım Servisleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Mağazaları Hizmet Yeterlilik Belgesi İş ve İnşaat MakinalarI Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kapı Kilitlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Kapı Sistemlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Sırt Geçirme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Polisaj Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Titreşimli Parçaların Balans İş Yerlerine HYB Belgesi Yol ve Asfalt Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Asansör Tahrik Makinası Hizmet Yeterlilik Belgesi Beton Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Karayolu Araçları Soğutma Cihazları HYB Belgesi Sportif Araçlara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Metal Dedektörleri Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Çelik Raf Kalıp İskele Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Amotisörler Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tıbbi Atık Taşımacılığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Takograf Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Matbaa Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kahve Öğütme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Süt Sağma Makinalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi GSM Test Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tüfek ve Tabancalara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Soğuk Hava Oda ve Depoları Hizmet Yeterlilik Belgesi Spot Isıtıcılara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu Garanti ve Tamir Süresi Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Garanti Belgesi Başvuru İşlemleri Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler Garanti Belgesi Zorunlu Mallar ve Garanti Süreleri Garanti Belgesi Yönetmenliği İşçi Sağlığı Kalite Yönetim Sistemi

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz

  Olcay KARAKAŞBC Yapı Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Dış Tic. AŞ.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 14-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin