Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar » Etkin Patent Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları inceleyebilirsiniz.
Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Telif Hakları Mevzuat  Tarih :  10.1.2018       Google Plus      
Telif Hakları Mevzuat,  Kategori : 

Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları inceleyebilirsiniz.

Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25790

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin, Bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 44 üncü ve Ek 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — 
Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

Dolum tesisi: Makara halinde manyetik şeritlere dolum yaparak kasete montaj veya özel olarak üretilen kalıplardan çoğaltılan CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallere enjeksiyon yoluyla dijital tespit yapılmasını sağlayan teknik donanıma sahip olan yerleri,

SID kod: CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin üretim veya dolumunu yapan yerlerin belirlenmesini sağlayan ve Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği (IFPI) tarafından verilen kaynak tanımlama kodunu,

Taşıyıcı materyal: Kaset, bilgisayar disketi, CD, VCD, DVD ve benzeri materyalleri,

Zincir işletme: Ülke içinde on ve üzeri sayıda şubesi bulunan işletmeleri,

Küçük işletme: Bir ila kırkdokuz çalışanı olan yerleri,

Orta büyüklükteki işletme: Elli ila ikiyüzelli çalışanı olan yerleri,

Büyük işletme: İkiyüzellibir ve daha fazla sayıda çalışanı olan yerleri,
ifade eder.

Sertifika Zorunluluğu (Değişik:Resmi Gazete:27 Ocak 2007 tarih,  26416 Sayı)
MADDE 5 –
Sadece süreli yayınlar basan yerler hariç olmak üzere, Fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden aşağıda belirtilen yerler, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almak zorundadırlar.

a) Boş taşıyıcı materyalleri üreten veya ithal eden, dağıtan veya satan yerler,
b) Fikir ve sanat eserleri ile bu eserleri içeren yapımların, taşıyıcı materyalleri tespit ederek çoğaltımını yapan dolum tesisleri,
c)
(Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri
d) Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,
e) 
(Değişik:RG 08/03/2008, 26810)Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler

Sertifikalandırma
Madde 6 — 
(Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince yapılır. Sertifika talebinde bulunan tüm işletmeler faaliyette bulundukları il müdürlüğünden temin edecekleri başvuru formunun ekinde, ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi örneğini ve vergi levhası örneğini, sertifika ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgelerini ibraz ederek sertifika talebinde bulunurlar.

Başvuru formunda;

a) İşletme ve yetkilisinin adı ve iletişim bilgileri,

b) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi numarası,

c) Vergi numarası,

d) CD, VCD, DVD ve benzeri materyallerin üretim veya dolumunu yapan yerler için SID Kodu,

e) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgiler,
yer alır.

İlgili birlik, dernek ve benzeri kuruluşlarca tanzim edilmesi Bakanlıkça talep edilecek diğer belgeler de başvuru esnasında istenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu veya özel eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yerlerin, başvuru formunun ekinde ilgili kurumca verilen faaliyet belgesi ile sertifika ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunu ibraz etmesi yeterlidir.

Zincir işletmelerde aynı ilde bulunan şubeler için toplu başvuruda bulunulabilir, ancak, her şube için ücreti mukabili ayrı ayrı sertifika düzenlenir.
Kendisine ait bir eserin yasal olarak çoğaltılmış nüshalarının eser sahibi tarafından satılması halinde sertifika alınması gerekmez.

Sertifika alan yerler ile eser sahipleri de Kanunun 81 inci maddesinde yasaklanan yerlerde satış yapamazlar.

Adres, faaliyet konusu veya iş değişikliği halinde mevcut sertifikalar on gün içinde iade edilir ve yeniden sertifika alınır. Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez.

Sertifika özellikleri ve içermesi gerekli bilgiler
Madde 7 —
Bakanlıkça verilecek sertifikalarda, işyerinin adı ve adresi, işyeri sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, vergi numarası, işyerinin faaliyet alanı, sertifikanın türü, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine ilişkin bilgilerin yanı sıra sertifika numarası bulunur. Söz konusu sertifikalar, üç yılda bir yenilenir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgeler yenileme işlemleri esnasında da ibraz edilir. 


Sertifikalandırılan yerlerin yükümlülükleri
Madde 8 —
 Sertifika alan yerler;

Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER