Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintiler » Etkin Patent Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintiler

Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintiler

Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintiler Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Telif Hakları Mevzuat  Tarih :  10.1.2018       Google Plus      
Telif Hakları Mevzuat,  Kategori : 

Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz. 


13/04/2006 tarih ve 26138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 13.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24694

Amaç
Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince ticari amaçla üretilen her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan kesintiler sonucu toplanan miktarın kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, birinci maddede bahsi geçen taşıyıcı materyaller ile teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan kesintiler sonucu toplanan miktarın kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5846 sayılı Kanunun 4630 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

a) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedildiği her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyalleri,

b) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı,

c) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde üçü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiyi,

d) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

e) Bakanlık: Kültür Bakanlığını,
ifade eder.

Taşıyıcı Materyallerde ve Teknik Cihazlarda Yapılan Kesinti
Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamında sayılan her türlü taşıyıcı materyali ve teknik cihazı ticari amaçla imal veya ithal eden gerçek veya tüzel kişiler imalat veya ithalat bedeli üzerinden yüzde üçü geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen orandaki kesintileri, bu kesintileri yaptıkları ayı takip eden ayın en geç yarısına kadar Bakanlık adına ulusal bir bankada açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdürler.

Özel Hesapta Toplanan Miktarın Kullanımı
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince yapılan kesintiler sonucu özel hesapta toplanan miktar Bakanlıkça fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile yurt içindeki ve yurt dışındaki kültür mirasının korunmasına ve devam ettirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır.

Yürürlüka
Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür

Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintiler

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER