Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa İptal Etti Anayasa Mahkemesi marka devirlerinde, benzer markalarının da devir edilmesi şartını iptaline ilişkin kararını burada bulabilirsiniz.
Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa İptal Etti
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti

Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti Anayasa Mahkemesi marka devirlerinde, benzer markalarının da devir edilmesi şartını iptaline ilişkin kararını burada bulabilirsiniz. Marka Makale 10.1.2018
  Anayasa Mahkemesi marka devirlerinde, benzer markalarının da devir edilmesi şartını iptaline ilişkin kararını burada bulabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi uzun süredir birçok soruna sebep olan 556 sayılı KHK' nin 16/5 maddesini iptal etmesi bundan sonraki marka devirlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırdığı gibi, aslında kanunlarla düzenlenmesi gereken özellikle kişi hak ve ödevlerine ilişkin KHK' lerin  yasa niteliğinde kullanılmasının Anayasaya aykırılık teşkil ettiğini de ortaya koymuştur.İptal edilen 556 sayılı KHK' nin 16/5 Maddesi “Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.” şeklindedir.Yerel Mahkeme 16/5 hükmünün, birbiriyle bağlantılı temelde üç noktada Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünü savunmuştur. Bunlar, “mülkiyet hakkı kapsamında bulunan ve bir sınai hak türü olan marka hakkına ilişkin düzenleme ve sınırlandırmaların, kanun yerine bir Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış olması; marka hakkının doğumu, sınırlandırılması, devri ve korunması hususlarıyla ilişkili nisbi nedenlerin, mutlak red nedeni olarak düzenlenmesi suretiyle, hukuk devleti ilkesine aykırılık yapılması ile çalışma ve sözleşme hürriyeti ilkelerine aykırılıktır.”  şeklinde açıklamıştır. Gerçekten de Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları içinde yer alan marka hakkının düzenleme ve sınırlandırması bir çok KHK' de sıklıkla görüldüğü gibi kanun yerine KHK ile düzenlenmiş olmasıdır.İkincisi ise aslında TPE' ne ilk başvuru esnasında dahi verilmeyen nispi red incelemenin tescilli bir markanın devri esnasında verilmiş olmasıdır.  556 sayılı KHK 7/1 (b) maddesi mutlak red nedenlerini 8/1 (b) maddesi ise nispi red nedenlerini kapsamaktadır. Yani TPE 7/1 (b) kapsamındaki aynı ve/veya ayniyet derecesinde benzer markaları re'sen red yetkisine sahipken 8/1 (b) madde kapsamındaki karışıklık ve iltibas niteliğindeki markaların ise ancak itiraz olması halinde incelenmesini şart koşmuştur.Oysa 556 saylı KHK' nin iptal edilen 16/5 maddesi ise tıpkı 8/1(b) madde kapsamındaki incelemeyi re'sen inceleme yetkisi verdiğinden iptal edilmesi oldukça yerinde ve önemli bir karar olmuştur.Üçüncüsü ise, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları bulunan devredenin izni ve iradesi olduğu halde, KHK 16/5 hükmü kamu düzenine ilişkin sayıldığından, devrin tesciline izin verilmemektedir. Sadece devir alan değil, re'sen redde devri zorunlu kılınan devreden marka sahibinin de sözleşme hürriyeti kapsamında kalması gereken ticari çalışmaları engellenmiş olmaktadır.Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetler ancak kanunla ve ilgili maddelerdeki sebeplere bağlı olarak sınırlandırılabilir. Bu nedenle KHK ile marka sahipliği ve üzerinde tasarrufta bulunma (devir) hürriyetine getirilen bu sınırlama, mülkiyet hakkının bir türü olan marka hakkının ve sözleşme hürriyetinin özünü zedeleyen, amacıyla tutarsız ve ölçüsüz olup, Anayasa' aykırı olduğu yönündeki Yerel Mahkeme talebi yerinde görülerek Anayasa' nın 91 mdde kapsamında KHK' nin 16/5 maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.Oldukça önemli olan Anayasa Mahkemesi kararının tümü aşağıda paylaşıyoruz. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  Esas Sayısı    :    2015/49Karar Sayısı    :    2015/46Karar Tarihi    :    13.5.2015R.G. Tarih-Sayı    :    15.5.2015-29356        İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi            İTİRAZIN KONUSU : 24.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa'nın 2., 13., 35., 48. ve 91. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.        I- OLAY       Türk Patent Enstitüsü aleyhine açılan Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ilişkin davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.        II- İTİRAZIN GEREKÇESİ       Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:            “ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI VE MAHKEMEMİZ GEREKÇESİ       I- Anayasa'ya aykırılığı itiraz yoluyla ileri sürülen hüküm       Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK'nın 16/5 madde ve bendidir. Buna göre, “Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.” Hükmün lafzı, yetersiz olmakla beraber düzenlenmek istenen husus, KHK 7/1-b hükmü ile Türk marka hukukunda kabul edilen “bir markanın tek bir sahibi olması ilkesinin”  (Yasaman, Hamdi: Marka Hukuku, 1. Bası İstanbul 2004, C. I, s, 227)  marka devir işlemlerinde de gözetilmesi zorunluluğundan ibarettir.       Bu hükme göre, TPE bir devir işlemi ve marka siciline devrin işlenmesi talebi ile karşılaştığında, devir edenin devir işlemine konu marka ile “aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer başka marka veya markalara” sahip olup olmadığını re'sen incelemesi gerekir. Devredenin bu tür başka markaları varsa, ikinci olarak TPE bu markaların tescil kapsamlarında devredilen marka ile “aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler” bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu iki kademeli kontrolde, her iki sorunun da olumlu cevaplanması halinde bu kez, TPE'nin yapması gereken, devredilenle aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların kapsamlarındaki aynı veya ‘halkı yanılgıya düşürecek derecede benzer mal ve hizmetler' yönünden de devir yapılmasını şart koşmaktır. Böylece somut uyuşmazlıkta karşılaşıldığı üzere, devreden marka sahibinin, anılan nitelikteki tüm markalarını aynı kişiye devretmek veya bu markalardan her hangi birine ilişkin yapmak istediği devirden vazgeçmek arasında bir seçim yapmak zorundadır. Kuşkusuz devir talebi bu nedenle TPE tarafından redddilen (devreden veya devralan) ilgilinin, somut uyuşmazlıkta olduğu üzere, TPE YİDK tarafından bu konuda verilen nihai kararın isabetsiz bulunduğu gerekçesi ile iptalini dava konusu etmesi mümkündür.       Öte yandan, 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmündeki zorunlu devir koşulu, KHK m. 7/1-b bendinde düzenlenen bir markanın tek sahibi olması ilkesinin bir sonucu olduğundan kamu düzeni ile ilgilidir. Bunun içindir ki, KHK 7. maddede belirtilen mutlak ret nedenleri gibi, 16/5 hükmündeki zorunlu devir koşulu devir işlemi sırasında TPE tarafından re'sen incelenir. Bu tür mutlak red nedenlerini, TPE tescil sürecinde, mahkemeler ise yargılama sürecinde re'sen dikkate almalıdır (Yasaman, age. s. 224).       Esasen genel olarak KHK'nın 7. maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri incelendiğinde, bu nedenlerin, herhangi bir ayırt edici gücü bulunmayan ya da ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken, yanıltıcı, kamu düzenine, toplumun dini ve ahlaki değerlerine aykırı olduğu kabul edilen işaretlerin tescil edilmemesi amacını taşıdıkları görülür (Y. 11. HD, 26.11.1999 T. ve E. 99/5790; K. 9490).       Oysa bu nedenler arasında yer verilen ve re'sen incelenen sadece KHK'nın 7/1-b ve7/1-i bentleri önceki başvuru / marka sahiplerinin haklarına dayalı red nedenleridir. Bu tür önceki haklara dayalı red nedenleri ise nisbi red nedenleri olarak adlandırılan KHK'nın 8. maddesinde yer verilen red ya da hükümsüzlük nedenleridir. Kuşkusuz kanun koyucu önceki haklara dayalı red nedenlerini re'sen incelenen mutlak nedenler arasına alabilir. Ancak bu durumda, sınırları belirli, öngörülebilir, objektif, herkese eşit uygulanabilir bir normla bunun ölçütlerini belirlemesi, kendi içerisinde de tutarlı bir düzenleme yapması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Oysa KHK'nın 16/5 hükmü anılan kriter ve nitelikleri taşıdığını kabule imkan yoktur. Bu husus aşağıda hukuk devleti ilkesine aykırılık başlığı altında ele alınacaktır.       Bu nedenledir ki, Mahkememiz 556 sayılı KHK'nın somut uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan 16/5 hükmünün, birbiriyle bağlantılı temelde üç noktada Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatindedir. Bunlar, mülkiyet hakkı kapsamında bulunan ve bir sınai hak türü olan marka hakkına ilişkin düzenleme ve sınırlandırmaların, kanun yerine bir Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış olması; marka hakkının doğumu, sınırlandırılması, devri ve korunması hususlarıyla ilişkili nisbi nedenlerin, mutlak red nedeni olarak düzenlenmesi suretiyle, hukuk devleti ilkesine aykırılık yapılması ile çalışma ve sözleşme hürriyeti ilkelerine aykırılıktır.        II- Temel            Hak ve Hürriyetlerden olan Marka Hakkına İlişkin Düzenlemenin KHK ile Düzenlenmesi       TC Anayasası'nın Cumhuriyetin nitelikleri başlığını tanıyan 2. maddesi “Türkiye Cumhuriyetinin, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” olduğunu belirler. Dolayısıyla hukuk devleti olma vasfı Cumhuriyetin, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir devlet olmasının temeli ve teminatıdır. Zira bir devlet hukuk devleti olduğu takdirde, hangi yetkinin hangi otorite tarafından ve nasıl kullanılacağı, açık, denetlenebilir ve öngörülebilir, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun şekilde hukuk kuralları ile belirlenir.       Dayanağını Anayasa ve yasalardan almayan hiç bir yetki kullanılamaz. Yasama yetkisi de “Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır. Bu yetki devredilemez” (AY m. 7). Bununla birlikte AY m. 91 uyarınca, sınırlı ve belirli hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi verilemeyecek konular ise maddede, “sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler” olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Anayasa'nın ikinci kısmının birinci bölümünde düzenlenen temel haklardan mülkiyet hakkının (AY:m.35) bir türü olan marka ve markadan doğan hakların devri hususları kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi mümkün değildir. Salt bu nedenle somut uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmü Anayasa'nın 2 ve 91. maddelerine aykırı olup iptalinin talep edilmesi gerekmiştir. Nitekim bu husus 556 sayılı KHK'nın 42/1-c hükmünün iptaline ilişkin AYM'nin 9.4.2014 tarih ve 2013/147 esas, 2014/75 karar sayılı kararı ile de benimsenmiştir.        III- Hukuk Devleti İlkesine Aykırılık       Yukarıda belirtildiği üzere, hukuk devleti ilkesine TC Anayasası'nın Cumhuriyetin nitelikleri başlığını taşıyan 2. maddesinde yer verilmiştir. Bu ilke, Devletin her türlü eylem ve işlemlerinde uyması gereken hukuk kurallarının olduğu, böylece vatandaşlar yönünden tam bir hukuki belirliliğin ve güvencenin sağlandığı bir toplum düzenini ifade eder. Ancak hukuk devleti ilkesinin salt Anayasa'da yer alması yeterli olmayıp, ilkenin hayata aktarılması bazı somut koşulların gerçekleştirilmesine bağlıdır. Anayasa Mahkemesi ‘Hukuk Devleti' ilkesi bir kararında tanımlamıştır. Buna göre, Anayasa'nın 2. maddesine göre, Cumhuriyetin temel ilkeleri arasında sayılan hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan Devlettir. Böyle bir düzenin kurulması, yasama, yürütme ve yargı alanına giren tüm işlem ve eylemlerin hukuk kuralları içinde kalması, temel hak ve özgürlüklerin, Anayasal güvenceye bağlanmasıyla olanaklıdır” (Anayasa Mahkemesinin, 1.7.1998 tarih ve Esas 1996/74; Karar 1998/45 sayılı kararı).       Şu halde hukuk devleti ilkesinin salt Anayasa'da yer alması yeterli olmayıp, devletin tüm organlarının yetkileri, yaptığı işlem ve aldıkları kararların, yasalarda objektif, açık ve herkese eşit uygulanabilir bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Aksi halde vatandaşlar yönünden hukuki güvenliğin yeterince sağlandığını söylemek olanaklı değildir. Bunun yanında, öncelikle yasa koyucu, norm koyarken insan hak ve özgürlüklerine getirilen sınırlandırmanın sınırı olarak ölçülülük ilkesi ile bağlıdır. Nitekim AY'nın 5. maddesi, Devletin temel amaç ve görevleri arasında, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya” çalışmayı da saymıştır. 13. maddesinde ise, “Temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceğini; bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağını” belirtmiştir. Temel hak ve hürriyetlerden birisi olan marka hakkına ilişkin düzenlemelerde bu hakkın elde edilmesine ve devrine getirilen sınırlandırmalar, açık, net, denetlenebilir, herkese eşit uygulanabilir ve ölçülülük ilkesi ile bağdaşır bir düzenleme ile yapılmak gerekir.       Somut uyuşmazlıkta uygulanması söz konusu olan KHK'nın 16/5 hükmü ile yapılan düzenleme anılan bu ilkelere tamamen aykırıdır. Zira 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünde yer alan düzenleme, her şeyden önce bir markanın tek bir sahibi olur ilkesini esas almakla birlikte, anılan ilkeyi koyan ve mutlak red nedenleri arasında öngörülen 556 sayılı KHK'nın 7/1-b bendi ile uyumlu değildir. Gerçekten de, KHK'nın 7/1-b hükmü “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka” başvurularının tescil edilemeyeceği hükmünü amirdir.       Görüldüğü üzere, 16/5 hükmü vaz edilme gerekçesini içeren 7/1-b hükmüne göre, mal / hizmet benzerliği bakımından daha geniştir. Zira, 7/1-b hükmü, aynı veya aynı tür mal hizmetlerden söz ederken; 16/5 hükmünde aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler ibaresine yer vermiştir. Şu halde, iptali istenen KHK 16/5 düzenlemesi, konuluş amacını (ratio legis) aşan bir kapsama sahiptir. Bu nedenle tescil otoritesi olarak TPE'ne markaların devir işlemleri ile ilgili verilen yetkinin, sözleşme hürriyeti ve irade serbestisi ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken hususlara da müdahale eder genişlikte olduğu açıktır. Bunun da ötesinde, iki markanın kıyaslanmasında “halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar ve hizmetler” ifadesi, mutlak red nedenlerinden çok itiraz üzerine ele alınması gereken KHK 81/1-b hükmü kapsamındaki karıştırma ihtimali kavramı ile ilgili bir benzerliğe karşılık gelmektedir. Bu düzenleme biçiminin, ne kadar mutlak, sınırları belirsiz, hukuk güvenliğini temin etmekten uzak olduğu bir yana, varlık sebebini oluşturan “bir markanın tek bir sahibi olur (KHK 7/l-b)” ilkesi ile de uyumsuz ve çok daha geniş kapsamlı olduğu açıktır. Dolayısıyla kamu otoritesine tescil sürecinde tanınmayan bir yetkinin, devir işleminde tanınması, serbest piyasa ekonomisi ve sözleşme yapma hürriyetine Anayasal sınırların ötesinde bir müdahale niteliği taşımaktadır.       Oysa, ülkemizin de benimsediği kıta Avrupası marka hukuku ve 556 sayılı KHK'ya  mehaz teşkil eden AB müktesebatında, (Marka Direktifi-Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks ve ilgili düzenleme itibariyle aynı içeriğe sahip olan anılan Direktifi değiştiren 2008/95/EC sayılı Direktifte) 16/5'teki zorunlu devir ve bir markanın tek sahibi olur ilkesinin bir karşılığı yoktur. Zira marka tescili ve devri konuları, dahil olduğumuz kıta Avrupası sisteminde ve günümüzde tamamen liberal ve serbest piyasa koşullarının ihtiyacına göre, TC Anayasasının 48. maddesi kapsamında, çalışma ve sözleşme hürriyeti çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu nedenle, 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün varlık nedenini oluşturan 7/1-b bendinin karşılığı, Direktifte, önceki haklara dayalı nisbi red nedenleri başlığı altında 4. maddenin l-(a) bendinde düzenlenmiştir. Mehazdan bu farklı düzenleme nedeniyledir ki, 556 sayılı KHK'nın 8/1-a bendinde aynı red nedenine bir kez de ilgilinin itirazı halinde incelenecek olan nisbi red sebebi olarak yer verilmiştir.       Esasen bu düzenleme biçimi, devletin (TPE'nin) kime hangi markanın verileceğini ya da devredileceğini temel hak ve hürriyetlerin, serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin önüne geçerek kamusal yönü bulunmayan nisbi red nedenlerine dayalı olarak belirleme, dahası tüm bu uygulamaları 556 sayılı KHK ile yapılmış ve TBMM'nin onayından geçmeyen idari bir tasarruftan ibaret düzenlemeye dayalı olarak, 1995 yılından bu yana yaklaşık 20 yıldır devam ettirmesi sonucunu doğurmuştur.       Her şeyden önce 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün vaz edilme nedenini oluşturan 7/1-b bendi sadece “Aynı mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı markaların” değil, “aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların”da tescil edilemeyeceğini benimsemiştir. Bu düzenleme biçimi dahi, bir (ve aynı) işaretin ancak tek bir kişiye marka olarak verilebileceği ilkesinin amacını aşan bir düzenlemedir. Zira başvuru önceki marka ile aynı olmasa bile, tescil makamına tamamen nisbi red nedenleri arasında bulunması gereken, önceki marka ile iltibas teşkil eden ve “ayırt edilemeyecek derecede” benzer işaretlerin de aynı tür mal/hizmetler için tescil edilmemesi yetkisi vermektedir. Bu değerlendirme ise belirli kriterlere göre ancak, tamamen somut olayın, çekişmeli mal ve hizmetlerin niteliği ve ortalama tüketicilerinin algısına göre yapılan bir değerlendirmedir.       Esasen KHK m. 7/1-b bendinin ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretlerle aynı tür mal ve hizmetleri de içerecek şekilde nisbi red nedenleri alanına taşan genişletilmiş bir mutlak red gerekçesine yer vermesi ölçülülük ilkesine aykırı düştüğü gibi, başvuru sahipleri bakımından da, belirsiz, öngörülemeyen, hukuki güvenlikten yoksun bir uygulama anlamını taşımaktadır. KHK'nın 16/5 hükmü ise, yukarıda açıklandığı üzere, işaretler yönünden aynı veya aynı tür olma kriterini muhafaza etmekle beraber, mal / hizmetler yönünden daha geniş bir kavramı tercih etmiş ve “aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler” ibaresine yer vermiştir. Dolayısıyla, uyuşmazlığa uygulanacak KHK'nın 16/5 hükmü sadece işaretler yönünden değil, mal hizmetler bakımından da, amacı aşar bir ifadeyi benimsemiştir. Bu yönüyle KHK 16/5 madde ve fıkrasının, gerek hukuki belirlilik ve gerekse ölçülük ilkelerine aykırı bir düzenleme içerdiği kuşkusuz olup, mülkiyet hakkı kapsamında yer alan marka hakkının kullanımına demokratik bir toplumda zorunlu olanın ötesinde bir müdahale içerdiği değerlendirilmiş olup, AY'nın 2., 5., 35. ve 13. maddelerine aykırı bulunmaktadır.        Görüldüğü üzere, kökeni 1995 tarih ve 556 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 551 sayılı önceki Marka Kanunun'a uzanan, bir markanın tek bir sahibi olmalıdır ilkesinin bir yansımasından ibaret bulunan KHK m. 16/5 hükmü, kamu otoritesinin markaların devredilmesi sürecine maksadını aşar şekilde müdahalesine gerekçe ve zemin oluşturma potansiyelini barındıran bu düzenlemenin esasen mehaz AB Marka Direktifinde öngörülmemesi kıta Avrupası'nda benimsenen bizim de dahil olduğumuz yeni marka hukuku anlayışı ve sistematiği ile ilgili bir durumdur.       Gerçekte de, dahil olduğumuz, Kıta Avrupası marka sisteminde, nisbi red nedeni ve niteliği taşıyan önceki başvuru veya markalara dayalı hakların kullanılmasının tescil makamına re'sen kullanım yetkisi verilerek mutlak red nedeni olarak kabulü, önceki marka sahibinin rıza ve iradesi aksine bir uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Zira bu yaklaşım, gerek KHK'nın 7/1-b bendi, gerekse bu ilkeyi marka devirleri için tekrar eden 6/5 hükmünün uygulamasında, önceki marka sahipleri ve devir işleminin taraflarının irade ve isteğini dikkate almaz. Bunun yerine pratikte hiç bir fonksiyonu kalmayan, marka sahipliğinde teklik ilkesini öne çıkararak, marka devir sözleşmesi taraflarının iradesini yok sayar.        Oysa günümüzde, marka ile malı üreten veya hizmeti sunan işletme arasındaki bağın tamamen koparılması ve markanın köken belirtme işlevini tümüyle yitirmesi söz konusudur. (Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 2012, s. 369, 378) Bu nedenle, yürürlükten kaldırdığı 551 sayılı Marka Kanunu aksine, 556 sayılı KHK-marka tescili için bir teşebbüsün varlığı ve onunla irtibatlandırılmasını aramamıştır. Dolayısıyla özellikle sermayenin küresel ölçekte dolaşımı önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte, alıcıların neredeyse tamamı, bir markayı taşıyan malların gerçekte hangi işletme veya işletmeler tarafından üretildiğini bilmezler. Zira marka sahibi, en ucuz maliyetle ve birden fazla işletmelere malı ürettirir. Esasen markanın lisans yoluyla birden fazla üçüncü kişiye kullandırılması imkanı da bu sonucu doğurmaktadır. Franchise yoluyla hizmet markalarının farklı işletmelere lisanslanması nedeniyle, hizmet markaları bakımından da bu durum yaygın hale gelmiştir. Bu nedenle, marka tescilinde teklik olarak ta ifade edilen, KHK m. 7/1-b ve 16/5 hükmüyle devam ettirilmek istenen uygulama, yeni marka sistemiyle çeliştiği gibi, önceki Marka Kanunu ile birlikte terk edilmesi gereken, marka tescilinde ve devrinde, marka sahiplerinin iradesinden çok, tescil otoritesinin iznine önem veren arkaik bir yaklaşımın ifadesidir. Tüm bu nedenlerle, 556 sayılı KHK 16/5 madde ve fıkrası, KHK ile benimsenen yeni marka sitemiyle çelişmesi yanında, Anayasa'nın 2., 5., 13. ve 35. maddelerine de aykırı olup iptali gerekir.       IV- Çalışma ve Sözleşme Hürriyetine Aykırılık       Anayasa'nın sözleşme hürriyetini düzenleyen 48. maddesi “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” hükmünü içerir. Dolayısıyla ilke olarak herkes marka hukuku alanında da serbestçe sözleşme yapma ve markasını dilediği gibi bir başkasına devretme sonucunu doğuran sözleşmeler akdetme hürriyetine sahip olmalıdır. Bu hürriyetin sınırlandırılması istisnai ve AY'nın 13. maddesindeki genel ilkelere uygun bulunmak zorundadır.       Oysa 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmü, bir marka sahibinin markasını devrederken devredeceği marka ile “aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer ve aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için tescilli” diğer tüm markalarının da devri zorunluluğunu öngörmektedir. Nitekim, yukarıda açıklandığı üzere, 16/5'te düzenlenen bu husus, markanın tekliği ilkesini benimseyen KHK'nın 7/1-b hükmüyle uyum gerekçesine dayanmaktadır. Şu halde KHK'nın 16/5 hükmünün iptaliyle uygulanma nedeni ortadan kalkacak olan 7/1-b bendindeki düzenleme de, marka sahibi olma ve bunu devretme hürriyetine getirilmiş açık ve ölçüsüz bir müdahale niteliğindedir.       Gerçekten de, somut uyuşmazlıkta yargılama konusu TPE YİDK kararında da açıkça ifade edildiği üzere, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları bulunan devredenin izni ve iradesi olduğu halde, KHK 16/5 hükmü kamu düzenine ilişkin sayıldığından, devrin tesciline izin verilmemektedir. Görüldüğü üzere, sadece devir alan değil, re'sen redde devri zorunlu kılınan devreden marka sahibinin de sözleşme hürriyeti kapsamında kalması gereken ticari çalışmaları engellenmiş olmaktadır.       Oysa Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetler ancak kanunla ve ilgili maddelerdeki sebeplere bağlı olarak sınırlandırılabilir. Bu nedenle KHK ile marka sahipliği ve üzerinde tasarrufta bulunma (devir) hürriyetine getirilen bu sınırlama, mülkiyet hakkının bir türü olan marka hakkının ve sözleşme hürriyetinin özünü zedeleyen, amacıyla tutarsız ve ölçüsüz olup, Anayasa'nın 13., 48. ve 91. maddelerindeki temel düzenlemelere aykırı bulunmaktadır.       Öte yandan, her ne kadar mahkememiz önündeki davada 556 sayılı KHK'nın 7/1-b hükmü doğrudan uygulanacak bir hüküm değilse de, 16/5 madde ve fıkrasındaki düzenlemenin iptali halinde anılan ilk hükmün de iptali zorunludur. Zira KHK 16/5 hükmü 7/1-b'nin marka devirlerine bir yansıması olup, KHK m. 16/5'de kabul edilen düzenleme ortadan kalktığında, uygulanma yeri ve gerekçesi kalmayacaktır. Bu nedenledir ki, Mahkememiz KHK 16/5 madde ve fıkrası ile birlikte 7/1-b madde ve bendinin de, yüksek mahkemece iptal edilmesi gerektiği kanaatindedir.       Yukarıda açıklanan gerekçelerle, Mahkememiz önündeki uyuşmazlıkta uygulanması söz konusu olan 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün Anayasanın 2., 13., 35., 48., 91. maddelerine aykırı olduğu kanaatiyle Anayasa Mahkemesi önünden itiraz yoluyla iptal talebinde bulunulmasına, dosyanın bir örneğinin çıkartılması ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine, Anayasa Mahkemesi kararının dönüşü için 5 aylık sürenin beklenmesine karar vermek gerekmiştir.        KARAR       1- Mahkememiz önündeki uyuşmazlıkta uygulanması söz konusu olan 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün Anayasanın 2., 13., 35., 48., 91. maddelerine aykırı olduğu kanaatiyle Anayasa Mahkemesi önünden itiraz yoluna gidilmesine,        2- 30.03.2011   tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 40. maddesi uyarınca gerekçeli başvuru kararı ve dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı bir örneğinin dizi pusulası ile ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,        3- Dosyanın      bir örneğinin çıkartılması ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine,       4- Anayasa Mahkemesi kararının dönüşü için 5 aylık sürenin beklenmesine,       Bu nedenle duruşmasının 15.09.2015 günü saat 10:40'a bırakılmasına karar verildi.”        III- YASA METİNLERİ       A- İtiraz Konusu Kanun Hükmünde Kararname Kuralı                   Kanun Hükmünde Kararname'nin itiraz konusu kuralı da içeren 16. maddesi şöyledir:                    “Markanın devri                   Madde 16- Marka, tescil edildiğini mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.                   Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır.                                İkinci fıkra hükmü hariç olmak üzere, bir markanın devri, mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür.                   Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.                   Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.                   Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır.                   Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez.”        B- Dayanılan Anayasa Kuralları       Başvuru kararında, Anayasa'nın 2., 13., 35., 48. ve 91. maddelerine dayanılmıştır.        IV- İLK İNCELEMEAnayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Alparslan ALTAN, Burhan ÜSTÜN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA ve Rıdvan GÜLEÇ'in katılımlarıyla 13.5.2015 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.        V- ESASIN İNCELENMESİ       Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Hakan ATASOY tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmünde kararname kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:A- Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi Hakkında Genel Açıklama       Anayasa'nın 91. maddesinde düzenlenen kanun hükmünde kararnameler, işlevsel yönden yasama işlemi niteliğinde olduğundan yargısal denetimlerinin yapılması görev ve yetkisi Anayasa'nın 148. maddesi ile Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Yargısal denetimde kanun hükmünde kararnamenin, öncelikle yetki kanununa sonra da Anayasa'ya uygunluğu sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Her ne kadar, Anayasa'nın 148. maddesinde kanun hükmünde kararnamelerin yetki kanunlarına uygunluğunun denetlenmesinden değil, yalnızca Anayasa'ya biçim ve esas bakımlarından uygunluğunun denetlenmesinden söz edilmekte ise de Anayasa'ya uygunluk denetiminin kapsamına öncelikle kanun hükmünde kararnamenin yetki kanununa uygunluğunun denetimi de girer. Çünkü Anayasa'da, Bakanlar Kuruluna ancak yetki kanununda belirtilen sınırlar içerisinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dışına çıkılması, kanun hükmünde kararnameyi Anayasa'ya aykırı duruma getirir.       Dayanaklarını doğrudan doğruya Anayasa'dan alan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinden farklı olarak, olağan dönemlerdeki kanun hükmünde kararnamelerin bir yetki kanununa dayanması zorunludur. Bu nedenle, kanun hükmünde kararnameler ile dayandıkları yetki kanunu arasında çok sıkı bir bağ vardır. Kanun hükmünde kararnamenin yetki kanunu ile olan bağı, kanun hükmünde kararnameyi aynen ya da değiştirerek kabul eden kanun ile kesilir. Kanun hükmünde kararnamenin Anayasa'ya uygun bir yetki kanununa dayanması, geçerliliğinin ön koşuludur. Bir yetki kanununa dayanmadan çıkartılan veya dayandığı yetki kanunu iptal edilen kanun hükmünde kararnamelerin içeriği Anayasa'ya aykırılık oluşturmasa bile bunların Anayasa'ya uygunluğundan söz edilemez.       Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa'ya uygunluk denetimi, kanunların denetiminden farklıdır. Anayasa'nın 11. maddesinde, “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” denilmektedir. Bu nedenle kanunların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına uygun olup olmadıkları saptanır. Kanun hükmünde kararnameler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa'ya uygun olmak zorundadırlar.       Anayasa'da kimi konuların kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi yasaklanmaktadır. Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında “Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler...”in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kural gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Bakanlar Kurulu”na ancak kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesi yasaklanmış alana girmeyen konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir.      Anayasa'nın herhangi bir maddesinde kanunla düzenleneceği öngörülen bir konunun, Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasının açıkça yasakladığı hükümler ile ilgili olmadıkça ya da Anayasa'nın 163. maddesinde olduğu gibi kanun hükmünde kararname çıkarılamayacağı açıkça belirtilmedikçe kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesi Anayasa'ya aykırılık oluşturmaz.       B- İtiraz Konusu Kanun Hükmünde Kararname Kuralının Anayasa'nın 91. Maddesi Yönünden İncelenmesi                   İtiraz konusu kuralla, tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması hâlinde, bu markaların da devredilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır.         Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında “Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler...”in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan, Anayasa'nın “Mülkiyet hakkı” başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu; ikinci fıkrasında bu hakların, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği; üçüncü fıkrasında ise mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı kurala bağlanmıştır. Buna göre, Anayasa'nın ikinci kısmının “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir. Mülkiyet hakkının konusunu, maddî ve gayrimaddî mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar maddî mallar kapsamında iken, fikrî ve sınaî mülkiyet hakları gayrimaddî mallar kapsamında bulunmaktadır.  Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise “marka hakkı” olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikrî ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuraldaki tescilli bir markanın devrine ilişkin düzenleme, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan kural, Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır. İptali gerekir.       Kural Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırı görülerek iptal edildiğinden,ayrıca Anayasa'nın 2., 13., 35. ve 48. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.        VI- SONUÇ       24.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 13.5.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.  Bülent Aydın    
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti

Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti

Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti


 

Anayasa Mahkemesi benzer markaların devir şartını iptal etti

Anayasa Mahkemesi marka devirlerinde, benzer markalarının da devir edilmesi şartını iptaline ilişkin kararını burada bulabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi uzun süredir birçok soruna sebep olan 556 sayılı KHK' nin 16/5 maddesini iptal etmesi bundan sonraki marka devirlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırdığı gibi, aslında kanunlarla düzenlenmesi gereken özellikle kişi hak ve ödevlerine ilişkin KHK' lerin  yasa niteliğinde kullanılmasının Anayasaya aykırılık teşkil ettiğini de ortaya koymuştur.

İptal edilen 556 sayılı KHK' nin 16/5 Maddesi “Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.” şeklindedir.

Yerel Mahkeme 16/5 hükmünün, birbiriyle bağlantılı temelde üç noktada Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünü savunmuştur. Bunlar, “mülkiyet hakkı kapsamında bulunan ve bir sınai hak türü olan marka hakkına ilişkin düzenleme ve sınırlandırmaların, kanun yerine bir Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış olması; marka hakkının doğumu, sınırlandırılması, devri ve korunması hususlarıyla ilişkili nisbi nedenlerin, mutlak red nedeni olarak düzenlenmesi suretiyle, hukuk devleti ilkesine aykırılık yapılması ile çalışma ve sözleşme hürriyeti ilkelerine aykırılıktır.”  şeklinde açıklamıştır.

Gerçekten de Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları içinde yer alan marka hakkının düzenleme ve sınırlandırması bir çok KHK' de sıklıkla görüldüğü gibi kanun yerine KHK ile düzenlenmiş olmasıdır.

İkincisi ise aslında TPE' ne ilk başvuru esnasında dahi verilmeyen nispi red incelemenin tescilli bir markanın devri esnasında verilmiş olmasıdır.  

556 sayılı KHK 7/1 (b) maddesi mutlak red nedenlerini 8/1 (b) maddesi ise nispi red nedenlerini kapsamaktadır. Yani TPE 7/1 (b) kapsamındaki aynı ve/veya ayniyet derecesinde benzer markaları re'sen red yetkisine sahipken 8/1 (b) madde kapsamındaki karışıklık ve iltibas niteliğindeki markaların ise ancak itiraz olması halinde incelenmesini şart koşmuştur.

Oysa 556 saylı KHK' nin iptal edilen 16/5 maddesi ise tıpkı 8/1(b) madde kapsamındaki incelemeyi re'sen inceleme yetkisi verdiğinden iptal edilmesi oldukça yerinde ve önemli bir karar olmuştur.

Üçüncüsü ise, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları bulunan devredenin izni ve iradesi olduğu halde, KHK 16/5 hükmü kamu düzenine ilişkin sayıldığından, devrin tesciline izin verilmemektedir. Sadece devir alan değil, re'sen redde devri zorunlu kılınan devreden marka sahibinin de sözleşme hürriyeti kapsamında kalması gereken ticari çalışmaları engellenmiş olmaktadır.

Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetler ancak kanunla ve ilgili maddelerdeki sebeplere bağlı olarak sınırlandırılabilir. Bu nedenle KHK ile marka sahipliği ve üzerinde tasarrufta bulunma (devir) hürriyetine getirilen bu sınırlama, mülkiyet hakkının bir türü olan marka hakkının ve sözleşme hürriyetinin özünü zedeleyen, amacıyla tutarsız ve ölçüsüz olup, Anayasa' aykırı olduğu yönündeki Yerel Mahkeme talebi yerinde görülerek Anayasa' nın 91 mdde kapsamında KHK' nin 16/5 maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.

Oldukça önemli olan Anayasa Mahkemesi kararının tümü aşağıda paylaşıyoruz.

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı
   

 :
   

 2015/49

Karar Sayısı
   

 :
   

 2015/46

Karar Tarihi
   

 :
   

 13.5.2015

R.G. Tarih-Sayı
   

 :
   

 15.5.2015-29356

 

       İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

     

       İTİRAZIN KONUSU : 24.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa'nın 2., 13., 35., 48. ve 91. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemidir.

 

       I- OLAY

       Türk Patent Enstitüsü aleyhine açılan Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararının iptaline ilişkin davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

 

       II- İTİRAZIN GEREKÇESİ

       Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir:

     

       “ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI VE MAHKEMEMİZ GEREKÇESİ

       I- Anayasa'ya aykırılığı itiraz yoluyla ileri sürülen hüküm

       Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK'nın 16/5 madde ve bendidir. Buna göre, “Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.” Hükmün lafzı, yetersiz olmakla beraber düzenlenmek istenen husus, KHK 7/1-b hükmü ile Türk marka hukukunda kabul edilen “bir markanın tek bir sahibi olması ilkesinin”  (Yasaman, Hamdi: Marka Hukuku, 1. Bası İstanbul 2004, C. I, s, 227)  marka devir işlemlerinde de gözetilmesi zorunluluğundan ibarettir.

       Bu hükme göre, TPE bir devir işlemi ve marka siciline devrin işlenmesi talebi ile karşılaştığında, devir edenin devir işlemine konu marka ile “aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer başka marka veya markalara” sahip olup olmadığını re'sen incelemesi gerekir. Devredenin bu tür başka markaları varsa, ikinci olarak TPE bu markaların tescil kapsamlarında devredilen marka ile “aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler” bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu iki kademeli kontrolde, her iki sorunun da olumlu cevaplanması halinde bu kez, TPE'nin yapması gereken, devredilenle aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların kapsamlarındaki aynı veya ‘halkı yanılgıya düşürecek derecede benzer mal ve hizmetler' yönünden de devir yapılmasını şart koşmaktır. Böylece somut uyuşmazlıkta karşılaşıldığı üzere, devreden marka sahibinin, anılan nitelikteki tüm markalarını aynı kişiye devretmek veya bu markalardan her hangi birine ilişkin yapmak istediği devirden vazgeçmek arasında bir seçim yapmak zorundadır. Kuşkusuz devir talebi bu nedenle TPE tarafından redddilen (devreden veya devralan) ilgilinin, somut uyuşmazlıkta olduğu üzere, TPE YİDK tarafından bu konuda verilen nihai kararın isabetsiz bulunduğu gerekçesi ile iptalini dava konusu etmesi mümkündür.

       Öte yandan, 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmündeki zorunlu devir koşulu, KHK m. 7/1-b bendinde düzenlenen bir markanın tek sahibi olması ilkesinin bir sonucu olduğundan kamu düzeni ile ilgilidir. Bunun içindir ki, KHK 7. maddede belirtilen mutlak ret nedenleri gibi, 16/5 hükmündeki zorunlu devir koşulu devir işlemi sırasında TPE tarafından re'sen incelenir. Bu tür mutlak red nedenlerini, TPE tescil sürecinde, mahkemeler ise yargılama sürecinde re'sen dikkate almalıdır (Yasaman, age. s. 224).

       Esasen genel olarak KHK'nın 7. maddesinde yer alan mutlak ret nedenleri incelendiğinde, bu nedenlerin, herhangi bir ayırt edici gücü bulunmayan ya da ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken, yanıltıcı, kamu düzenine, toplumun dini ve ahlaki değerlerine aykırı olduğu kabul edilen işaretlerin tescil edilmemesi amacını taşıdıkları görülür (Y. 11. HD, 26.11.1999 T. ve E. 99/5790; K. 9490).

       Oysa bu nedenler arasında yer verilen ve re'sen incelenen sadece KHK'nın 7/1-b ve7/1-i bentleri önceki başvuru / marka sahiplerinin haklarına dayalı red nedenleridir. Bu tür önceki haklara dayalı red nedenleri ise nisbi red nedenleri olarak adlandırılan KHK'nın 8. maddesinde yer verilen red ya da hükümsüzlük nedenleridir. Kuşkusuz kanun koyucu önceki haklara dayalı red nedenlerini re'sen incelenen mutlak nedenler arasına alabilir. Ancak bu durumda, sınırları belirli, öngörülebilir, objektif, herkese eşit uygulanabilir bir normla bunun ölçütlerini belirlemesi, kendi içerisinde de tutarlı bir düzenleme yapması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Oysa KHK'nın 16/5 hükmü anılan kriter ve nitelikleri taşıdığını kabule imkan yoktur. Bu husus aşağıda hukuk devleti ilkesine aykırılık başlığı altında ele alınacaktır.

       Bu nedenledir ki, Mahkememiz 556 sayılı KHK'nın somut uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan 16/5 hükmünün, birbiriyle bağlantılı temelde üç noktada Anayasa'ya aykırı olduğu kanaatindedir. Bunlar, mülkiyet hakkı kapsamında bulunan ve bir sınai hak türü olan marka hakkına ilişkin düzenleme ve sınırlandırmaların, kanun yerine bir Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış olması; marka hakkının doğumu, sınırlandırılması, devri ve korunması hususlarıyla ilişkili nisbi nedenlerin, mutlak red nedeni olarak düzenlenmesi suretiyle, hukuk devleti ilkesine aykırılık yapılması ile çalışma ve sözleşme hürriyeti ilkelerine aykırılıktır.

 

       II- Temel            Hak ve Hürriyetlerden olan Marka Hakkına İlişkin Düzenlemenin KHK ile Düzenlenmesi

       TC Anayasası'nın Cumhuriyetin nitelikleri başlığını tanıyan 2. maddesi “Türkiye Cumhuriyetinin, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” olduğunu belirler. Dolayısıyla hukuk devleti olma vasfı Cumhuriyetin, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir devlet olmasının temeli ve teminatıdır. Zira bir devlet hukuk devleti olduğu takdirde, hangi yetkinin hangi otorite tarafından ve nasıl kullanılacağı, açık, denetlenebilir ve öngörülebilir, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun şekilde hukuk kuralları ile belirlenir.

       Dayanağını Anayasa ve yasalardan almayan hiç bir yetki kullanılamaz. Yasama yetkisi de “Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır. Bu yetki devredilemez” (AY m. 7). Bununla birlikte AY m. 91 uyarınca, sınırlı ve belirli hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisi verilemeyecek konular ise maddede, “sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler” olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Anayasa'nın ikinci kısmının birinci bölümünde düzenlenen temel haklardan mülkiyet hakkının (AY:m.35) bir türü olan marka ve markadan doğan hakların devri hususları kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi mümkün değildir. Salt bu nedenle somut uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmü Anayasa'nın 2 ve 91. maddelerine aykırı olup iptalinin talep edilmesi gerekmiştir. Nitekim bu husus 556 sayılı KHK'nın 42/1-c hükmünün iptaline ilişkin AYM'nin 9.4.2014 tarih ve 2013/147 esas, 2014/75 karar sayılı kararı ile de benimsenmiştir.

 

       III- Hukuk Devleti İlkesine Aykırılık

       Yukarıda belirtildiği üzere, hukuk devleti ilkesine TC Anayasası'nın Cumhuriyetin nitelikleri başlığını taşıyan 2. maddesinde yer verilmiştir. Bu ilke, Devletin her türlü eylem ve işlemlerinde uyması gereken hukuk kurallarının olduğu, böylece vatandaşlar yönünden tam bir hukuki belirliliğin ve güvencenin sağlandığı bir toplum düzenini ifade eder. Ancak hukuk devleti ilkesinin salt Anayasa'da yer alması yeterli olmayıp, ilkenin hayata aktarılması bazı somut koşulların gerçekleştirilmesine bağlıdır. Anayasa Mahkemesi ‘Hukuk Devleti' ilkesi bir kararında tanımlamıştır. Buna göre, Anayasa'nın 2. maddesine göre, Cumhuriyetin temel ilkeleri arasında sayılan hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan Devlettir. Böyle bir düzenin kurulması, yasama, yürütme ve yargı alanına giren tüm işlem ve eylemlerin hukuk kuralları içinde kalması, temel hak ve özgürlüklerin, Anayasal güvenceye bağlanmasıyla olanaklıdır” (Anayasa Mahkemesinin, 1.7.1998 tarih ve Esas 1996/74; Karar 1998/45 sayılı kararı).

       Şu halde hukuk devleti ilkesinin salt Anayasa'da yer alması yeterli olmayıp, devletin tüm organlarının yetkileri, yaptığı işlem ve aldıkları kararların, yasalarda objektif, açık ve herkese eşit uygulanabilir bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Aksi halde vatandaşlar yönünden hukuki güvenliğin yeterince sağlandığını söylemek olanaklı değildir. Bunun yanında, öncelikle yasa koyucu, norm koyarken insan hak ve özgürlüklerine getirilen sınırlandırmanın sınırı olarak ölçülülük ilkesi ile bağlıdır. Nitekim AY'nın 5. maddesi, Devletin temel amaç ve görevleri arasında, “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya” çalışmayı da saymıştır. 13. maddesinde ise, “Temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceğini; bu sınırlamaların, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağını” belirtmiştir. Temel hak ve hürriyetlerden birisi olan marka hakkına ilişkin düzenlemelerde bu hakkın elde edilmesine ve devrine getirilen sınırlandırmalar, açık, net, denetlenebilir, herkese eşit uygulanabilir ve ölçülülük ilkesi ile bağdaşır bir düzenleme ile yapılmak gerekir.

       Somut uyuşmazlıkta uygulanması söz konusu olan KHK'nın 16/5 hükmü ile yapılan düzenleme anılan bu ilkelere tamamen aykırıdır. Zira 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünde yer alan düzenleme, her şeyden önce bir markanın tek bir sahibi olur ilkesini esas almakla birlikte, anılan ilkeyi koyan ve mutlak red nedenleri arasında öngörülen 556 sayılı KHK'nın 7/1-b bendi ile uyumlu değildir. Gerçekten de, KHK'nın 7/1-b hükmü “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer marka” başvurularının tescil edilemeyeceği hükmünü amirdir.

       Görüldüğü üzere, 16/5 hükmü vaz edilme gerekçesini içeren 7/1-b hükmüne göre, mal / hizmet benzerliği bakımından daha geniştir. Zira, 7/1-b hükmü, aynı veya aynı tür mal hizmetlerden söz ederken; 16/5 hükmünde aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler ibaresine yer vermiştir. Şu halde, iptali istenen KHK 16/5 düzenlemesi, konuluş amacını (ratio legis) aşan bir kapsama sahiptir. Bu nedenle tescil otoritesi olarak TPE'ne markaların devir işlemleri ile ilgili verilen yetkinin, sözleşme hürriyeti ve irade serbestisi ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken hususlara da müdahale eder genişlikte olduğu açıktır. Bunun da ötesinde, iki markanın kıyaslanmasında “halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar ve hizmetler” ifadesi, mutlak red nedenlerinden çok itiraz üzerine ele alınması gereken KHK 81/1-b hükmü kapsamındaki karıştırma ihtimali kavramı ile ilgili bir benzerliğe karşılık gelmektedir. Bu düzenleme biçiminin, ne kadar mutlak, sınırları belirsiz, hukuk güvenliğini temin etmekten uzak olduğu bir yana, varlık sebebini oluşturan “bir markanın tek bir sahibi olur (KHK 7/l-b)” ilkesi ile de uyumsuz ve çok daha geniş kapsamlı olduğu açıktır. Dolayısıyla kamu otoritesine tescil sürecinde tanınmayan bir yetkinin, devir işleminde tanınması, serbest piyasa ekonomisi ve sözleşme yapma hürriyetine Anayasal sınırların ötesinde bir müdahale niteliği taşımaktadır.

       Oysa, ülkemizin de benimsediği kıta Avrupası marka hukuku ve 556 sayılı KHK'ya  mehaz teşkil eden AB müktesebatında, (Marka Direktifi-Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks ve ilgili düzenleme itibariyle aynı içeriğe sahip olan anılan Direktifi değiştiren 2008/95/EC sayılı Direktifte) 16/5'teki zorunlu devir ve bir markanın tek sahibi olur ilkesinin bir karşılığı yoktur. Zira marka tescili ve devri konuları, dahil olduğumuz kıta Avrupası sisteminde ve günümüzde tamamen liberal ve serbest piyasa koşullarının ihtiyacına göre, TC Anayasasının 48. maddesi kapsamında, çalışma ve sözleşme hürriyeti çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu nedenle, 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün varlık nedenini oluşturan 7/1-b bendinin karşılığı, Direktifte, önceki haklara dayalı nisbi red nedenleri başlığı altında 4. maddenin l-(a) bendinde düzenlenmiştir. Mehazdan bu farklı düzenleme nedeniyledir ki, 556 sayılı KHK'nın 8/1-a bendinde aynı red nedenine bir kez de ilgilinin itirazı halinde incelenecek olan nisbi red sebebi olarak yer verilmiştir.

       Esasen bu düzenleme biçimi, devletin (TPE'nin) kime hangi markanın verileceğini ya da devredileceğini temel hak ve hürriyetlerin, serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin önüne geçerek kamusal yönü bulunmayan nisbi red nedenlerine dayalı olarak belirleme, dahası tüm bu uygulamaları 556 sayılı KHK ile yapılmış ve TBMM'nin onayından geçmeyen idari bir tasarruftan ibaret düzenlemeye dayalı olarak, 1995 yılından bu yana yaklaşık 20 yıldır devam ettirmesi sonucunu doğurmuştur.

       Her şeyden önce 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün vaz edilme nedenini oluşturan 7/1-b bendi sadece “Aynı mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı markaların” değil, “aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların”da tescil edilemeyeceğini benimsemiştir. Bu düzenleme biçimi dahi, bir (ve aynı) işaretin ancak tek bir kişiye marka olarak verilebileceği ilkesinin amacını aşan bir düzenlemedir. Zira başvuru önceki marka ile aynı olmasa bile, tescil makamına tamamen nisbi red nedenleri arasında bulunması gereken, önceki marka ile iltibas teşkil eden ve “ayırt edilemeyecek derecede” benzer işaretlerin de aynı tür mal/hizmetler için tescil edilmemesi yetkisi vermektedir. Bu değerlendirme ise belirli kriterlere göre ancak, tamamen somut olayın, çekişmeli mal ve hizmetlerin niteliği ve ortalama tüketicilerinin algısına göre yapılan bir değerlendirmedir.


       Esasen KHK m. 7/1-b bendinin ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretlerle aynı tür mal ve hizmetleri de içerecek şekilde nisbi red nedenleri alanına taşan genişletilmiş bir mutlak red gerekçesine yer vermesi ölçülülük ilkesine aykırı düştüğü gibi, başvuru sahipleri bakımından da, belirsiz, öngörülemeyen, hukuki güvenlikten yoksun bir uygulama anlamını taşımaktadır. KHK'nın 16/5 hükmü ise, yukarıda açıklandığı üzere, işaretler yönünden aynı veya aynı tür olma kriterini muhafaza etmekle beraber, mal / hizmetler yönünden daha geniş bir kavramı tercih etmiş ve “aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler” ibaresine yer vermiştir. Dolayısıyla, uyuşmazlığa uygulanacak KHK'nın 16/5 hükmü sadece işaretler yönünden değil, mal hizmetler bakımından da, amacı aşar bir ifadeyi benimsemiştir. Bu yönüyle KHK 16/5 madde ve fıkrasının, gerek hukuki belirlilik ve gerekse ölçülük ilkelerine aykırı bir düzenleme içerdiği kuşkusuz olup, mülkiyet hakkı kapsamında yer alan marka hakkının kullanımına demokratik bir toplumda zorunlu olanın ötesinde bir müdahale içerdiği değerlendirilmiş olup, AY'nın 2., 5., 35. ve 13. maddelerine aykırı bulunmaktadır.
 

       Görüldüğü üzere, kökeni 1995 tarih ve 556 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 551 sayılı önceki Marka Kanunun'a uzanan, bir markanın tek bir sahibi olmalıdır ilkesinin bir yansımasından ibaret bulunan KHK m. 16/5 hükmü, kamu otoritesinin markaların devredilmesi sürecine maksadını aşar şekilde müdahalesine gerekçe ve zemin oluşturma potansiyelini barındıran bu düzenlemenin esasen mehaz AB Marka Direktifinde öngörülmemesi kıta Avrupası'nda benimsenen bizim de dahil olduğumuz yeni marka hukuku anlayışı ve sistematiği ile ilgili bir durumdur.

       Gerçekte de, dahil olduğumuz, Kıta Avrupası marka sisteminde, nisbi red nedeni ve niteliği taşıyan önceki başvuru veya markalara dayalı hakların kullanılmasının tescil makamına re'sen kullanım yetkisi verilerek mutlak red nedeni olarak kabulü, önceki marka sahibinin rıza ve iradesi aksine bir uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Zira bu yaklaşım, gerek KHK'nın 7/1-b bendi, gerekse bu ilkeyi marka devirleri için tekrar eden 6/5 hükmünün uygulamasında, önceki marka sahipleri ve devir işleminin taraflarının irade ve isteğini dikkate almaz. Bunun yerine pratikte hiç bir fonksiyonu kalmayan, marka sahipliğinde teklik ilkesini öne çıkararak, marka devir sözleşmesi taraflarının iradesini yok sayar.

 

       Oysa günümüzde, marka ile malı üreten veya hizmeti sunan işletme arasındaki bağın tamamen koparılması ve markanın köken belirtme işlevini tümüyle yitirmesi söz konusudur. (Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 2012, s. 369, 378) Bu nedenle, yürürlükten kaldırdığı 551 sayılı Marka Kanunu aksine, 556 sayılı KHK-marka tescili için bir teşebbüsün varlığı ve onunla irtibatlandırılmasını aramamıştır. Dolayısıyla özellikle sermayenin küresel ölçekte dolaşımı önündeki engellerin kalkmasıyla birlikte, alıcıların neredeyse tamamı, bir markayı taşıyan malların gerçekte hangi işletme veya işletmeler tarafından üretildiğini bilmezler. Zira marka sahibi, en ucuz maliyetle ve birden fazla işletmelere malı ürettirir. Esasen markanın lisans yoluyla birden fazla üçüncü kişiye kullandırılması imkanı da bu sonucu doğurmaktadır. Franchise yoluyla hizmet markalarının farklı işletmelere lisanslanması nedeniyle, hizmet markaları bakımından da bu durum yaygın hale gelmiştir. Bu nedenle, marka tescilinde teklik olarak ta ifade edilen, KHK m. 7/1-b ve 16/5 hükmüyle devam ettirilmek istenen uygulama, yeni marka sistemiyle çeliştiği gibi, önceki Marka Kanunu ile birlikte terk edilmesi gereken, marka tescilinde ve devrinde, marka sahiplerinin iradesinden çok, tescil otoritesinin iznine önem veren arkaik bir yaklaşımın ifadesidir. Tüm bu nedenlerle, 556 sayılı KHK 16/5 madde ve fıkrası, KHK ile benimsenen yeni marka sitemiyle çelişmesi yanında, Anayasa'nın 2., 5., 13. ve 35. maddelerine de aykırı olup iptali gerekir.

       IV- Çalışma ve Sözleşme Hürriyetine Aykırılık

       Anayasa'nın sözleşme hürriyetini düzenleyen 48. maddesi “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir” hükmünü içerir. Dolayısıyla ilke olarak herkes marka hukuku alanında da serbestçe sözleşme yapma ve markasını dilediği gibi bir başkasına devretme sonucunu doğuran sözleşmeler akdetme hürriyetine sahip olmalıdır. Bu hürriyetin sınırlandırılması istisnai ve AY'nın 13. maddesindeki genel ilkelere uygun bulunmak zorundadır.

       Oysa 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmü, bir marka sahibinin markasını devrederken devredeceği marka ile “aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer ve aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için tescilli” diğer tüm markalarının da devri zorunluluğunu öngörmektedir. Nitekim, yukarıda açıklandığı üzere, 16/5'te düzenlenen bu husus, markanın tekliği ilkesini benimseyen KHK'nın 7/1-b hükmüyle uyum gerekçesine dayanmaktadır. Şu halde KHK'nın 16/5 hükmünün iptaliyle uygulanma nedeni ortadan kalkacak olan 7/1-b bendindeki düzenleme de, marka sahibi olma ve bunu devretme hürriyetine getirilmiş açık ve ölçüsüz bir müdahale niteliğindedir.

       Gerçekten de, somut uyuşmazlıkta yargılama konusu TPE YİDK kararında da açıkça ifade edildiği üzere, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaları bulunan devredenin izni ve iradesi olduğu halde, KHK 16/5 hükmü kamu düzenine ilişkin sayıldığından, devrin tesciline izin verilmemektedir. Görüldüğü üzere, sadece devir alan değil, re'sen redde devri zorunlu kılınan devreden marka sahibinin de sözleşme hürriyeti kapsamında kalması gereken ticari çalışmaları engellenmiş olmaktadır.

       Oysa Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetler ancak kanunla ve ilgili maddelerdeki sebeplere bağlı olarak sınırlandırılabilir. Bu nedenle KHK ile marka sahipliği ve üzerinde tasarrufta bulunma (devir) hürriyetine getirilen bu sınırlama, mülkiyet hakkının bir türü olan marka hakkının ve sözleşme hürriyetinin özünü zedeleyen, amacıyla tutarsız ve ölçüsüz olup, Anayasa'nın 13., 48. ve 91. maddelerindeki temel düzenlemelere aykırı bulunmaktadır.

       Öte yandan, her ne kadar mahkememiz önündeki davada 556 sayılı KHK'nın 7/1-b hükmü doğrudan uygulanacak bir hüküm değilse de, 16/5 madde ve fıkrasındaki düzenlemenin iptali halinde anılan ilk hükmün de iptali zorunludur. Zira KHK 16/5 hükmü 7/1-b'nin marka devirlerine bir yansıması olup, KHK m. 16/5'de kabul edilen düzenleme ortadan kalktığında, uygulanma yeri ve gerekçesi kalmayacaktır. Bu nedenledir ki, Mahkememiz KHK 16/5 madde ve fıkrası ile birlikte 7/1-b madde ve bendinin de, yüksek mahkemece iptal edilmesi gerektiği kanaatindedir.

       Yukarıda açıklanan gerekçelerle, Mahkememiz önündeki uyuşmazlıkta uygulanması söz konusu olan 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün Anayasanın 2., 13., 35., 48., 91. maddelerine aykırı olduğu kanaatiyle Anayasa Mahkemesi önünden itiraz yoluyla iptal talebinde bulunulmasına, dosyanın bir örneğinin çıkartılması ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine, Anayasa Mahkemesi kararının dönüşü için 5 aylık sürenin beklenmesine karar vermek gerekmiştir.

 

       KARAR

       1- Mahkememiz önündeki uyuşmazlıkta uygulanması söz konusu olan 556 sayılı KHK'nın 16/5 hükmünün Anayasanın 2., 13., 35., 48., 91. maddelerine aykırı olduğu kanaatiyle Anayasa Mahkemesi önünden itiraz yoluna gidilmesine,
 

       2- 30.03.2011   tarih ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 40. maddesi uyarınca gerekçeli başvuru kararı ve dosyanın ilgili bölümlerinin onaylı bir örneğinin dizi pusulası ile ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,
 

       3- Dosyanın      bir örneğinin çıkartılması ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilmesine,

       4- Anayasa Mahkemesi kararının dönüşü için 5 aylık sürenin beklenmesine,

       Bu nedenle duruşmasının 15.09.2015 günü saat 10:40'a bırakılmasına karar verildi.”

 

       III- YASA METİNLERİ

       A- İtiraz Konusu Kanun Hükmünde Kararname Kuralı

                   Kanun Hükmünde Kararname'nin itiraz konusu kuralı da içeren 16. maddesi şöyledir:

 

                   “Markanın devri

                   Madde 16- Marka, tescil edildiğini mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.

                   Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır.
             

                   İkinci fıkra hükmü hariç olmak üzere, bir markanın devri, mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür.

                   Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.

                   Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.

                   Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır.

                   Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez.”
 

       B- Dayanılan Anayasa Kuralları

       Başvuru kararında, Anayasa'nın 2., 13., 35., 48. ve 91. maddelerine dayanılmıştır.

 

       IV- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Zühtü ARSLAN, Alparslan ALTAN, Burhan ÜSTÜN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Recep KÖMÜRCÜ, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, M. Emin KUZ, Hasan Tahsin GÖKCAN, Kadir ÖZKAYA ve Rıdvan GÜLEÇ'in katılımlarıyla 13.5.2015 tarihinde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

       V- ESASIN İNCELENMESİ

       Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Hakan ATASOY tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmünde kararname kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

A- Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi Hakkında Genel Açıklama

       Anayasa'nın 91. maddesinde düzenlenen kanun hükmünde kararnameler, işlevsel yönden yasama işlemi niteliğinde olduğundan yargısal denetimlerinin yapılması görev ve yetkisi Anayasa'nın 148. maddesi ile Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Yargısal denetimde kanun hükmünde kararnamenin, öncelikle yetki kanununa sonra da Anayasa'ya uygunluğu sorunlarının çözümlenmesi gerekir. Her ne kadar, Anayasa'nın 148. maddesinde kanun hükmünde kararnamelerin yetki kanunlarına uygunluğunun denetlenmesinden değil, yalnızca Anayasa'ya biçim ve esas bakımlarından uygunluğunun denetlenmesinden söz edilmekte ise de Anayasa'ya uygunluk denetiminin kapsamına öncelikle kanun hükmünde kararnamenin yetki kanununa uygunluğunun denetimi de girer. Çünkü Anayasa'da, Bakanlar Kuruluna ancak yetki kanununda belirtilen sınırlar içerisinde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmüştür. Yetkinin dışına çıkılması, kanun hükmünde kararnameyi Anayasa'ya aykırı duruma getirir.

       Dayanaklarını doğrudan doğruya Anayasa'dan alan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinden farklı olarak, olağan dönemlerdeki kanun hükmünde kararnamelerin bir yetki kanununa dayanması zorunludur. Bu nedenle, kanun hükmünde kararnameler ile dayandıkları yetki kanunu arasında çok sıkı bir bağ vardır. Kanun hükmünde kararnamenin yetki kanunu ile olan bağı, kanun hükmünde kararnameyi aynen ya da değiştirerek kabul eden kanun ile kesilir. Kanun hükmünde kararnamenin Anayasa'ya uygun bir yetki kanununa dayanması, geçerliliğinin ön koşuludur. Bir yetki kanununa dayanmadan çıkartılan veya dayandığı yetki kanunu iptal edilen kanun hükmünde kararnamelerin içeriği Anayasa'ya aykırılık oluşturmasa bile bunların Anayasa'ya uygunluğundan söz edilemez.

       Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa'ya uygunluk denetimi, kanunların denetiminden farklıdır. Anayasa'nın 11. maddesinde, “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” denilmektedir. Bu nedenle kanunların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına uygun olup olmadıkları saptanır. Kanun hükmünde kararnameler ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa'ya uygun olmak zorundadırlar.

       Anayasa'da kimi konuların kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesi yasaklanmaktadır. Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında “Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler...”in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kural gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Bakanlar Kurulu”na ancak kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesi yasaklanmış alana girmeyen konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir.

      Anayasa'nın herhangi bir maddesinde kanunla düzenleneceği öngörülen bir konunun, Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasının açıkça yasakladığı hükümler ile ilgili olmadıkça ya da Anayasa'nın 163. maddesinde olduğu gibi kanun hükmünde kararname çıkarılamayacağı açıkça belirtilmedikçe kanun hükmünde kararname ile düzenlenmesi Anayasa'ya aykırılık oluşturmaz.

       B- İtiraz Konusu Kanun Hükmünde Kararname Kuralının Anayasa'nın 91. Maddesi Yönünden İncelenmesi

                   İtiraz konusu kuralla, tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması hâlinde, bu markaların da devredilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır.
 

        Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasında “Sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasî haklar ve ödevler...”in kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan, Anayasa'nın “Mülkiyet hakkı” başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasında, herkesin, mülkiyet ve miras haklarına sahip olduğu; ikinci fıkrasında bu hakların, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği; üçüncü fıkrasında ise mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı kurala bağlanmıştır. Buna göre, Anayasa'nın ikinci kısmının “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir.
 

Mülkiyet hakkının konusunu, maddî ve gayrimaddî mallar oluşturmaktadır. Taşınır ve taşınmaz mallar maddî mallar kapsamında iken, fikrî ve sınaî mülkiyet hakları gayrimaddî mallar kapsamında bulunmaktadır.  Bir markanın sahibine sağladığı haklar ise “marka hakkı” olarak adlandırılmakta ve marka hakkı, fikrî ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla, itiraz konusu kuraldaki tescilli bir markanın devrine ilişkin düzenleme, mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkıyla ilgili olduğundan kural, Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır. İptali gerekir.

       Kural Anayasa'nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırı görülerek iptal edildiğinden,ayrıca Anayasa'nın 2., 13., 35. ve 48. maddeleri yönünden incelenmesine gerek görülmemiştir.

 

       VI- SONUÇ

       24.6.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16. maddesinin beşinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 13.5.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.  

Bülent Aydın

 

 


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Marka Davaları
  Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali Lisans Alanın Dava Açma Hakkı Benzer Marka Tescili Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı Haksız Fiil Tanınmış Marka Kriterleri Marka Hükümsüzlük Kararı Unvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi Marka Hakkının Pay Edilmesi Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Yasaklanmış işaretlerin İptali Tescilli Marka, Haksız Rekabet Markalarda Benzerlik ve İltibas Marka Hakkına Tecavüz Marka Benzerliği Marka Tescil Prosedürü Marka Tescilinde Esas Unsur Markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik sağlanması Tescilli Markaya Tecavüz Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz Sahte Marka Kullanmak Marka Tescil Seminer Sunumları Marka Hakkının Kötüye Kullanılması Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi Tanınmış Markanın Korunması Marka Hakkının İptali Marka Haklarının Tüketilmesi Markanın Kullanılması Haksız Rekabet Marka kullanım izninin geri alınması Markanın Devri ve Şirketin Temsili Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı Tanınmış markaların farklı sınıflarda tescili Dava Açma Süresi Tescilli Markanın Terkini Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü Markanın üzerindeki kodların sökülmesi ve marka tecavüzü Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali Ayırt edicilik sağlanan marka hükümsüz kılınamaz Markada Tanınmışlık İddiası Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi Farklı ürün gruplarında marka tescil kriterleri Üçüncü kişilerin marka hükümsüzlük dava açma hakkı Haksız Rekabet, Tespit Davası Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi Ortak logonun sonradan tek başına kullanımı Markanın Terkini Tazminat ve Tecavüzün Önlenmesi Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası Barokart da Marka Savaşı Benzer Marka Tesciline Yapılan İtiraz Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat Marka Başvurusunun Reddi ve Terkini Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı Eseri izinsiz çoğaltma ve haksız rekabet ile marka tecavüzü Markanın İptali Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru Tescilli Markanın Koruma Sınırı İrtifak Hakkı Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti Karar Düzeltme Markaya Tecavüz Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz Hakkın Kötüye Kullanılması Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Haksız Rekabetin Refi ve Meni Talebi Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz Markada Tanınmışlık Tespiti Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi İltibas değerlendirilmesinde markanın asli unsuru Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü Tanınmışlık tarihten sonraki başvurulara itiraz gerekçesi olabilir Tanımlayıcı sözcüklerin marka tesciline ilişkin içtihat İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği Cins isim niteliğinde markaların tescil koşulları Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Renk Kombinasyonlarının Tescili Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi Marka benzerliği nedeniyle haksız rekabet Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Marka Hükümsüzlüğü Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Başvuruların Resen RED Gerekçesini İptal Etti İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir YİDK karar tarihindeki hukuki durum Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır Yönlendirici kod ile marka tecavüzü Marka hükümsüzlüğünün tespiti Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Terkini Ve Tazminat Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat TPE, YİDK İptal Davası Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni
  Marka Kütüphanesi
  Türk Patent Enstitüsünce bugüne kadar 139 ürün coğrafi olarak tescil etti Yöresel lezzetlerimizi hiçbir ülke sahiplenemeyecek Geleceğin en önemli pazarlama yöntemi viral reklamlar Geleceğin trendleri İtalya da marka patent tasarım tescil ve koruma Safranbolu Safranı coğrafi işaret ilanı Mardin taşı coğrafi işaret ilanı Sivas Köftesi coğrafi işaret ilanı Yamula Patlıcanı coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Vişne Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Ahududu Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Çilek Likörü coğrafi işaret ilanı Bergama Kozak Çam Fıstığı coğrafi işaret ilanı Konya Etli Düğün Pilavı coğrafi işaret ilanı Karamürsel Sepeti coğrafi işaret ilanı Türk koruması olan markalar Tanınmış markalar listesi Tescilli coğrafi işaretler Farklı sınıflarda RTE marka tescil başvuruları 5833 Sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili Marka Kanunu Antlaşması Markada Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik KHK 7 1- F bendi kapsamında Marka red nedenleri KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 d Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 a Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri Marka tescil 35 sınıfın yeniden tanımlanması Denizliden çıkarılan doğal taş Denizli Traverteni adıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı
  Marka Makale
  Marka Sloganları Tescili Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi Kelime Markaların Tescili Marka Benzerliği ve Marka Karşılaştırma 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı Marka Tescil İşlemleri Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları Dini Değerler ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları Mala asli değerini veren şekillerin tescili Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili Tanımlayıcı İşaretler Ses Markalarının Tescili Hareket Markalarının Tescili Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri Harf ve Sayıların Marka Tescili Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili Şekillerin Marka Tescilleri Yenilenmeyen ortak ve garanti markalara benzer başvurular Markanın Koruma Süresinden Sonraki Benzer Marka Başvuru Fotoğraf Hakkı ve Telif Hakkı ile Korunan Marka Başvuruları Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları Tescilsiz Bir Markanın veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili Markada Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı Kapsaması Markalarda Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Markaların İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali Marka vekil veya temsilcinin izinsiz marka başvuruları Dini Sembolleri İçeren Marka Başvuruları Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Garanti Markası ve Ortak Marka Başvuruları Marka Nispi Red Nedenleri Marka Tescilinde karıştırılma ihtimali Markaların Benzerliği Markalarda Görsel Benzerlik Markalarda İşitsel Benzerlik Markalarda Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler Marka Tescil Başvurularında Yazım Hatalı Kelimeler Coğrafi Yer Adı İçeren Marka Başvuruları Ticaret Alanında Ortak Kullanılan İşaretlerin Tescili Şekli İçeren İşaretler Marka Başvuruları Nitelik üretim yeri ve coğrafi kaynak bildirir markalar Devletlere Ait Arma Bayrak ve Amblemlerin Marka Tescili Tarihi Kültürel Değerler İçeren Markaların Tescili Sahibi Tarafından İzin Verilmeyen Tanınmış Markaların Tescili Ses Marka Tescilleri Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri Harfler ve Sayıların Marka Tescil Başvuruları Marka Tescil Başvurularında Aynılık veya Benzerliğin Tespiti İl isimlerinin marka tescili Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması Kişi adlarının marka tescili Sayıların Rakam ve Harflerle Marka Tescil Başvuruları İki veya Üç Harften Oluşan Marka Tescil Başvuruları Tek Harf ve Tek Basamaklı Rakamların Özgün Tasarımı Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar Marka İsimlerine eklenen tanımlayıcı kelimeler Logo (Şekiller) Arası Marka Benzerliği Marka İsmi Logo Kombinasyonlarında Şekil Benzerliği Kullanılan Tanımlayıcı İşaretler Ünlü Markalar Online Marka Başvurusu En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Marka Patent Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar Belgeler Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz Marka Bülteni Marka Tescil Firmaları Ofisleri ve Danışmanları Marka Tescil Başvuru İstatistikleri Tanınmış Marka Esasları Tescilli Marka TPE Marka Sorgulama Tescil Sorgulama Marka İsim Tescil Başvuru Belgesi Nedir, Nasıl Tescil Alınır Marka İsim Sorgulama Marka Tescil İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar 35 Sınıfta Önceden Tescilli Markanın aynısının tescili Önceden Tescilli Markayla Aynı olan Yeni Başvuru Yapılabilecek Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti Hukuk Sözlüğü Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Markalarda ayırt edicilik Sloganların Marka tescili Etkinlik Adından Oluşan Markalar Tescili Kelime ve Logo başvurularında ayırt ediciliğinin tespiti İsim Hakkı Alma Marka Tescili Sorgulama Marka Tescili Nasıl Yapılır Online Marka Sorgulama Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler Etkin Patent'ten Tescil Garantisi
  Marka Haberleri
  Aile Şirketlerinin Geleceği Anayasa İle Garantide Marka kraldır Antep baklavası tescil edildi Ünlü spor adamlarının isimleri tehlikede Peynirde marka savaşını İtalyanlar kazandı Dedelerinin zeytinyağını marka yaptı Tescilli Adana kebabı dünyaya açıldı Kızıyla gidecek kafe bulamadı kendi kafe markasını yarattı Fikir korunmuyor diye iki yabancı kaçtı Vakkonun tescil isyanı Atatürk Türkiyenin markası kimse ticari amaçlı kullanamaz Taklidin önüne geçmeyi esas alan Marka Koruma Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı Elazığ öküzgözü üzümünün Coğarfi işaret tescili sonuçlandı Diyarbakır karpuzu coğarfi işaret kapsamında tescillendi 900 bin firmanın marka tescili yok Çetinkayada çakma Bisse skandalı Akhisar Köfteci Ramiz in öyküsü Işın kılıcı taklit davası Birçok şirket Caillou lisansı almak istiyor Google, sonunda Çinden lisansı kopardı Bvlgari Art Türk markası oldu Yargıtay dan taklit ürün satana özgürlük En değerli 100 marka Kürtçe isimler marka tescili yapılabilecek Tescilli kürtçe marka isimleri Symantec in yeni logosu güvenlik anlayışını sembolize ediyor. Gazipaşa çekirdeksiz nara marka tescili Bursa da Taklit Mallar Müzesi kuruluyor Logolarını sadeleştiren markaların sayısı artıyor Höşmerim tatlısı için patent Başvurusu yapıldı Reklamcılardan çağrı, Hızla markalaşmalıyız Son coğrafi tescilleri arasına Çubuk Turşusu da girdi. Bayramiç beyazı adlı tüysüz şeftali tescilleniyor TÜSİAD, yeni kurumsal logosunu belirledi Türk Traktör, Ankara şampiyonlar sıralamasında birinci oldu İspir fasulyesi tescil edildi Adanalı kebapçılar, angus eti kullanılmasından yakınıyorlar Hilal Cebecinin Panpişi marka oluyor. Dr.Mehmet ÖZ dr.oz.com.tr Alan Adı İptal davasını kazandı Google Akıllı Lensler Yurtdışı markaların Türkiye tescil yarışı Tescilli eczacı markası davalık oldu Tokat Kebabı coğrafi işaret tescili yayinlandı Monica Bellucci marka tescili mahkeme kararıyla iptal edildi Kıbleyi ve namaz vakitlerini gösterecek otomobil yolda Batman ve Valencia yarasa logosu nedeniyle davalık oldu İskender Döneri türevi markaların kullanımı Bonus Kafa Marka davası sonuçlandı Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tatlıses logosunu kulanan firmaya ateş püskürdü Beştepe Marka tescil başvurusu yaptı Aydın kestanesi AB tescil başvurusu Yerli Otomobil için Cadillac BLS platformu satın alındı En pahalı Surface Book tükendi Tokat Başçiftlik Beyazı Patatesi tescili Kestane Balına Coğrafi İşaret Tescili Saab Grubu , Markamızı artık telaffuz etmeyin! Giresun Kalite Tombul Fındığı Coğrafi İşaret olarak tescil edildi İzmir Lokma Tatlısı tescili Ordu Kivisi için coğrafi tescil başvurusu yapıldı İvanka Trump Markası Facebook fikri meğer çalıntıymış! Anthony Davis Birleşik Kaş Modelinin Telif Hakkını Aldı
  Patent Haberleri
  Zıraat Bankası nın insansız banka şubesi hizmete girdi Türk sinemasında 3 boyutlu film heyecanı yaşanıyor Bu bedava araç internette fare kullanmayı tarihe karıştıracak. İnovasyona yüklenelim siyaset ve ekonomide daha güçlü olalım İnovasyonun Hızı Kıymalı elma dolmasında saklanmış inovasyon Yeni fikirler yeni işlere dönüşecek Fabrikalara Ar-Ge teşviki teknoparkları tedirgin etti Riccardo Illy, Türk sanayicilerine inovasyonu (yenilik) anlattı. Küreselleşme ve internet Yaratıcı olanın başımızın üstünde yeri var Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması Bir fikri olup da sermayesi olmayana sermaye Rekabet için en önemli silah inovasyon oldu Microsoft,inovasyon merkezi kurma kararı aldı Amaç yeni insanlar, yeni fikirler ve yeni trendler keşfetmek. İyi bir Fikri olanlara sermaye desteği Eşimin bulduğu ilaç sayesinde akciğer hipertansiyonuna çözüm ürettik. Yeni inovasyon merkezi listemizde Türkiye kesinlikle yer alır Yeşil devrim yaşanıyor Artık iş dünyasında başarılı olabilmenin sırrı inovasyonda... Mustafa olayı başlı başına bir algılama yönetimi olayı. Göbekli, bıyıklı aşçıların yerini, ince görünümlü, yabancı dilli, dünyayı takip eden aşçılar alıyor. Ünlü Trend sosyologları ve fütüristler bu yıl da gelecek yıla dair tahminlerini açıkladılar Kriz firmaları inovasyona yönelti Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları Hayata Artı Gençlik Programı, gençlerin çevre odaklı projelerine destek oluyor İnovasyon insanın sınırlarını aşmasına izin verir İnteraktif pazarlama dünyasındaki yenilikler 10 milyon kişiye ulaşması hedeflenen Global Girişimcilik Haftası Yaşlanmayı geciktiren havlular, yara iyileştiren kumaşlar, vücuttaki statik elektiği alan ürünler Depremi önceden uyaracak alet Bellek teknolojisini değiştirecek çalışma Bilim adamları tüm vücudu kontrol eden beyni kontrol etmeyi başardı Nokia dan Apple a patent ihlali davası Katlanıp cebe giren görüntü Otomobiller için Telepathy uzaktan yönetim ve kontrol sistemi geliştirildi Öldürmeyen silah Türk yapımı güneş arabası Formula G yarışlarına katılıyor Türk yapımı üç boyutlu cep telefonu Tasarlanan robot makine dalgıçları büyük bir sıkıntıdan kurtardı Felçlilerin nefes alıp vererek yazı yazabilmesini sağlayan burun içi bir cihaz ekran koruyucu gibi çalışan bir program çok ender görülen bir yıldıza ulaştı Parmak izinin yok olması halinde bile tespit edebilen nanoteknoloji tabanlı bir yöntem geliştirdi Bilim adamları kuru su üretti İngiliz bilim adamları buğdayın genetik şifresini çözdüler Apple Dokunmatik iMac için patent başvurusu yaptı Güneş sistemi dışında Satürne benzeyen iki yeni gezegen keşfedildi 120 megapiksel dijital kamera algılayıcısı Yağa gerek duymayan fritöz İnsanlı ve insansız olarak kullanılabilen Hibrid hava aracı Güneş enerjili prototip makam ve hasta servis aracı ODTÜ nün susuz yangın söndürme arac buluşu Googleın en iyi fikir yarışması sonuçlandı Yozgatlı mücitin geliştirdiği yakıt tasarruf cihazı DYO dan Hybrid teknolojiyle üretilen leke itici boya Göz Dokunuşu Şifreler 25 kat daha hızlı çözülebilecek Spam yollayana 2 yıl hapis cezası Yapay Zeka Mac OS X in son bombası! Müzik her yerde! Nortonun 2008 sürümleri Peynir suyundan alkol! Mönitörlerin arkası radyasyon yayıyor! Şıklık ve sadelik bir arada 420 fotoğrafçının kadrajından İstanbul Dünyanın en hızlı kamerası Hafif ve ince BMW-Intel F1 Blu-Ray Medya IBM yenilikleri tanıttı Google benzinliklerde bilgi pompalayacak Türk Buluşuna Altın Ödül Sahibini takip eden bavul Yazı tahtaları tarih oluyor İnsanlarda kopyalanacak Dünyanın doğuşu görüntülendi Nanoteknolojiyle Hayaller gerçekleşecek mi? İlginç Türk buluşları Türk vuruşu tam isabet Çığır açacak icatlar yarıştı Bu kağıt kendini temizliyor Gazete tarihe karışacak ODTÜnün akıllı camı ucuzlatan buluşu İnsan hayatını etkileyen 25 buluş Oyalı dünyaya geldi Toyota kırmızı ışıkta kendiliğinden duracak Hayat kurtaran buluş İşitme ve denge organını yapan gen bulundu! Japonya güvenlikçi robot üretti Patent kredilere teminat olacak Bu da çişimgeldi-cell İç organlarımız 3 boyutlu Türk doktor Tıbbi Buluşlar ve Teknoloji Kongresi nden mansiyonla döndü Kemer ve ceketlerde kullanılabilecek bu bilgisayarlar hayatınızı değiştirecek Diş fırçası güneş enerjisi ile çalışabiliyor Toyota şirketi keman çalabilen robot üretti Kamera artık böyle birşey Nokia N82 Bilim adamlarından akıllı sutyen Eşcinsel davranışa yol açan gen yüksek çözünürlüklü süper mercek Nasanın akıl erdiremediği sır Bluteoothu bileğinizde taşımak ister misiniz? TÜBİTAK yakıt pilinde teknoloji devleriyle yarışıyor Vücut saatini düzenleyen düğme Japonyada bir firma akıllı eldiven geliştirdi Temiz Enerji Evi Dünyada bir ilk! İlk makinistsiz tren Türk bilim adamlarından süper tomografi Kanserin yayılmasını önleyecek buluş Milyar dolarlık sektörlerin arkasında milyon dolarlık buluşlar yatıyor Düşünceleri okuyabilen cihaz 10 yıl içinde klavye ve fare kullanılmayacak Mucize fikirler Bilim adamları süper havuç üretti Maymun beynini kullanarak robot yaptılar! Kazara keşfedilen 10 buluş Akıl almaz icatlar Kullanıcının parmak izini tanıyan bir sistem geliştirildi. Japonlardan dev buluş 85 milyon bilinmeyenli denklemi çözdüler Nuri Sözkesen, Hibrit Isı Maddesi (HIM) adlı yeni nesil akıllı madde geliştirildiğini açıkladı. Ağlatmayan soğan üretildi Dünyayı kurtaracak altı proje! Yeni geliştirilen bir teknoloji sayesinde Otomobiller birbiriyle konuşacak! TÜBİTAK tamamen özgün ve milli bir yazılımla kripto özellikli cep telefonu geliştirdi Samanyolunda Dünyaya benzeyen gezegenlere sık rastlandığı ortaya çıktı Mıknatısları kullanarak yakıtsız motor icat etti Araç Güvenlik Savunma ve Takip Sistemi Sanal dünya ile düşünceleri yardımıyla iletişime geçebilecek. Özel güç giysileri geliyor Kendini onarabilen ve yeniden yapışabilen bir materyal geliştirİLDİ AIDS hastalığının vücüda yayılmasını engelleyen aşı bulundu Türk girişimci Yenersoyun Akıllı Raf teknolojisini Merkel tanıttı Yeni geliştirilen robot bebeğin hedefi insanlar gibi konuşmak. IBM bilimadamları,bilgi akışını kablolarla değil, ışık ile göndermenin yolunu buldu. IBM, 1500 bilgisayarın işini tek başına yapabilen anabilgisayar geliştirdi. Japon bilimadamları,Her şeyi bulan gözlük geliştirdi 10 yeni fikir dünyayı değiştirecek Depremde, bina titreşim emici cihaz buluşu Hücrenin içindeki büyüleyici hayat Robotlar hayvanların yerini alıyor! Bıçak geçirmeyen t-shirt Türk bilimadamlarından önemli buluş! Farelerde siroz tedavi edildi Minimum elektrik ile maksimum ısı sağlayan Hibrit Isı Maddesi (HIM) buldum Nobele adayız çok bacaklı robot teknolojisi Kanserde en küçük tümörleri tespit eden yeni teknoloji Hamburger makinesi icat edildi Buzlanmayı gerçek zamanlı bildiren boya geliştirildi 10 bin kat daha hızlı İnternet Kök hücreden yapay kemik ve kıkırdak ürettiler Bilimadamları radyasyona karşı ilaç geliştirdi 100 yıllık tedavi yönteminde yeni icat Her yeni araştırma, evrende çarpıcı matematiksel düzenler ortaya koyuyor, Dizayn edilmiş bebekler geliyor Kendi kendini temizleyen kumaş geliştirildi Bu su ııtıcısı,cep telefonları ile iletişim kurabiliyor Kendi kendisini karıştıran bardak buluşu Bilim Adamlarından müthiş buluş Evrenin kütlesini oluşturan,Görünmez karanlık maddenin keşfi Dünyanın ilk gerçek biyonik gözü Bu hava yastığı yayaları koruyor İsveçli bilim insanları,Sigarayı bıraktıran aşının denenmesine başlandı su soğutmalı t-shirt Parmak uçlarında sensörleri bulunan ve henüz test aşamasında olan eldivenler ilgi çekiyor. Sanal Kırmızı Işık,sürücülerin kırmızı ışkta geçmesini engelleyecek Artık, su altında konuşmak hayal değil! Eti Maden İşletmeleri ilk kez bir buluşa imza atarak, Bordan yeni bir kimyasal üretti Güvenliğe önem verenler için dokunmatik kapı kilidi geliyor. Giyilebilir kamera teknolojisi Otomobil yakıtı olarak kullanılan etanolü evde üreten ilk makine Tıp dünyasında mucize buluş Toprağa ihtiyaç duymayan sadece suda yetişen domates buluşu MEF-EBAV Proje Yarışması sonuçlandı. Günümüzün ajanları yerlerini küçük robot böceklere bırakacak. Japonlardan,depremin ne zaman olacağını söyleyen saat Hırsızı kandıran TV Dokunmatik duvar Bill Gates tarafından tanıtıldı. Türk dahiden tüm dünyanın hayatını kolaylaştıracak müthiş buluş! Kanser hücresinin yayılması engelleneyen proje,Türk ikizlere ödül getirdi Organik kimya ve nanoteknoloji kullanarak yeni nesil görüntüleme teknolojisi! Yazılım devi Microsoft, proaktif analize dayalı anti virüs patenti başvurusunda bulundu. Dev teleskopla Londradan bak,New Yorku gör! Müslüman bilim adamlarının müzede sergilenen buluşları Gelecekle ilgili bilimsel öngörülerde bulunup, teknolojik buluşlar geliştiriyor, Kanser hücrelerini dondurarak tedavi eden buluş Isıtmadan soğutmaya geçti tasarruflu vantilatör üretti Tıpta biyonik gözbuluşu Sadece bir bardak su ile yıkayabilen çamaşır makinesi geliştirdi. Nokianın aldığı yeni bir N85 patenti kamera yerleşiminde son noktayı işaret ediyor. Yeni dürbünler beyin dalgalarını kullanarak düşmanları tespit etmeyi kolaylaştıracak. üç lise öğrencisinin otoyol aydınlatılmasında tasarruf amacıyla geliştirdiği proje Bilimadamları,dünyanın en hızlı bilgisayarını üretti Balık gibi hareket eden robot Petrol üreten bakteri Öğrencilerden Ambulansı tanıyan trafik ışıkları NATOnun kripto cihazları TÜBİTAKtan Japonlar sonunda suyla çalışan otomobil üretti Elektrik üreten perde buluşu 3 dakikada istediğin meyveden dondurma yapan makina buluşu Türkiyenin ilk güneş evi Start-stop sisteminin otomatik şanzıman bir arada kullanılmasına olanak sağlayan HIS sistemi Kızıl Gezegeni yakın takibe alan NASA, gezegende mahşer anının izini buldu. İşte robot barmen İŞBİR, masaj yapan akıllı yatak üretti Japon bilim adamları, yapay zeka özelliği gösteren DNA molekülü yaptı. ODTÜ de bilgisayar oyunları pazarında yer edinmek için büyük bir atılım başladı Bilkent Üniversitesi geleceğin bilgisayar teknolojisi olarak öngörülen nanooptik devreler geliştiriliyor Taşıma robotu Winglet (Kanatçık) Tokyoda basına tanıtıldı. Egzersiz yapıyormuş hissi veren bir madde geliştirildi Geleceği değiştirecek buluş Bilim adamları insanları görünmez kılacak materyallerin geliştirilmesine bir adım daha yakın Geleceğin enerjisi Ayda saklı Evrenin oluşumundaki sırları ortaya çıkarması hedeflenen deney 10 eylülde Felçlileri yürütecek buluş! insan vücudunun hareketini, elektrik enerjisine çevirecek buluş Kuyruklu yıldızların kökenine açıklık getirebilecek bir gök taşı bulundu. Gezegenler arası internet CERN deneyi için merak ettiğiniz tüm soruları Prof. Dr. Cengiz Yalçın yanıtladı CERN deneyi için merak ettiğiniz tüm sorular 2.BÖLÜM Türk profesörden, Yeni hormon keşfi Uzaktan kumandayla sperm akışını kontrol edebilen yöntem ODTÜ den El-kol hareketlerinden yüksek oranda elektrik üretimi Bardaklı Meşrubat Şişesi tasarımı Xeroxun silinebilir kağıt buluşu, ABDde düzenlenen WIRED NextFestte kamuoyuna tanıtıldı. Nobel Fizik Ödülü açıklandı Hastalıkların tedavi süresini kısaltacak buluş Hidrolik ayakkabı icat edildi Michelin, lastik ömrünü yüzde 40 uzatan Michelin Energy Saver otomobil lastiği geliştirdi Yüzde 53.3 enerji tasarrufu sağlayan çevreci asansörü üretti. 2008 yılının en iyi 50 buluşunu seçti CTD Systems Türkçe konuşmaları bilgisayarda yazıya dönüştüren dikte yazılımını geliştirdi IBM kavramsal bilgisayar geliştirecek ekibe liderlik yapacağını açıkladı Giyenin suda batmasını önleyen mayo üretip 80 ülkede patentini aldı. 10 ünlü bilim adamının 10 güzel deneyi Japon bilim adamları, rüyalar ile beyinden geçen düşünceleri dijital ortama aktarmayı başardı.. Hibrit Isı Maddesi ile elektrik faturasını düşüren buluş Bilim tarihi ödülü. İlk kez bir Türke verildi. Japonlardan uyanamayanlar için yastık buluşu Kendi kendine alkol testi yapabilecek iphone En önemli buluşlar Devir OLED teknolojisini kullanan ampüllerin devri. Nokia nın patent başvurusu yaptığı, en ilginç cebin sinyallerini veriyor Mercedes yeni E serisi uyuklayan sürücüleri uyaracak Türk girişimcinin akıllı klozet buluşu Vücut hareketi, ısı ve titreşimi enerjiye çevirme buluşu dünyayı değiştirecek Rus Bilim adamları uzayda beşinci boyutu(karanlık enerji) araştıracak. GE, fizyolojik temelli sanal insan geliştirecek Ceplerin foto kalitesi Nano-teknoloji ile artacak Sinema keyfini olduğu gibi evinizde yaşayabilirsiniz Ortalama yaşam süresi 160 yıl civarına çıkacak Yeni buluş, sessiz bir ortamda bangır bangır bağıran cep telefonlarını tarihe gömecek... TV, radyo ve internet hizmetlerini tek bir elektrik kablosu üzerinden alabileceğiz. Damarlarımızda gezinen minik robotlar artık hayal değil internet bağlantısı engelleyen duvar boyası Robot fotoğraf makinesi ABDde piyasaya sürüldü. Kontakt lens gibi göze takılan televizyonlar geliyor Kızıl ötesi ışınlar ile düşünceyi okuyorlar En ince akıllı telefon Nokia E55 ile bir ay bekleme süresi Çok konuşulacak buluşlar Çalındığını haber veren cüzdan 20 bilim insanı dünyayı değiştiren 10 buluşun bir listesini çıkardı Ekran teknolojisinde yeni buluş Üniversite öğrencisi, jeneratör yardımıyla rüzgardan elektrik üretti Bilim adamları,ilk kez yüksek frekanslı sesleri ışığa çevirdi Ölmüş beyin hücreleri yenileniyor, felç tarihe karışıyor. Kaynak makinalarındaki gazda, kullanıma göre yüzde 40 ile 90 arasında tasarruf sağlayan sistem TÜBİTAK ile yeni proje geliştirdi ve özel bir plastikten arı kovanı yaptı. İrlandalı bilim adamları,cinsel performansı altı kat artıran bir sprey geliştirdi Bilkentte,DVDlerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi. ODTÜ, araştırmacıları,sinir doku mühendisliği çalışmalarında önemli başarı gösterdiler... TÜBİTAK Hassas Güdüm Kitini geliştirdi Dünyada ilk kez gerçekleştirilen yeni bir sistemle parmak izinden yüz tanımlanabilecek. Geliştirilen yeni bir disk teknolojisi ile pcniz ışık hızında açılacak Nokianın yeni patent başvurusu klasik cep mesajlarına renk katacak hem de gerçek anlamda... Googleın son icadı beyin okuma Üç Türk işadamının buluşu olan mekanik Eğimölçer aleti, büyük ilgi görüyor. Toyota beyin dalgalarıyla çalışan tekerlekli sandalye geliştirdi. Geleceğin bilgisayarları nasıl olacak? TÜBİTAK, geliştirdiği yeni bir sistemle elektrik tellerinden bilgi hırsızlığına çare buldu. Görme engellilerin otomobil kullanması sizce hayal mi? Düşünceyle hareket eden mekanik kol Bilim dünyasının unutulan kadınları güneş ışığında kendi kendini temizlemesini sağlayan kumaş buluşu Klimalı Tabut Türkiye nin ilk insansı robotu Türkiye nin ilk elektrikli minibüsü Fincanda pişen Türk kahvesi için patent başvurusu Son 3 yılda patent başvurularında dünya ikincisiyiz İTU den sınır gözetleme robot buluşu Keneden koruyacak elbise modelleri ÜÇ yerli buluşla katılan Türk Patent Enstitüsü Almanya dan ödülle döndü Nitrat kaplama, cihazları çizilmeye karşı daha fazla koruyacak Doç. Dr. Mehmet Arık dan yeni nesil LED ampül buluşu Su filtreli elektrikli süpürge patenti dev bir küresel markayla üretim anlaşması getirdi Yaraları iyileştiren akıllı yara bandı ilk yerli güneş enerjisi ile çalışan araçlar seri üretime hazırlanıyor Apple dan 3D piyasasını korkutacak bir patent geliyor Elektromanyetik radyasyonu yutan ve yansıtan perde Çin ile Patent hakları işbirliği anlaşması yapıldı Lodosda ölüme karşı döner baca buluşu Türk doktorun geliştirdiği kanseri durduran yeni ilaç önümüzdeki yıl denenecek Patent başvurusunda Türkiye 5 nci sırada Polser, çatıdan elektrik enerjisi üretimi sağlayacak örtü sisteminin patentini aldı X-RAY cihazında ötmeyen kemer yok satıyor Cep telefonlarında çığır açacak buluş Apple, Pilsiz Iphone için patent başvurusu yaptı Bursa nın patent fabrikası Bu ilaç kanamalı yaralanmalarda ölüm riskini yüzde 10 azaltacak Benzinle çalışan Çay toplama makina buluşu Evsel ve endüstriyel atıklardan gaz üretim sistemi Termal kameralı iPhone XEROX, 1,600 yeni buluşun patentini aldı Cep telefonları dokunmadan parmak hareketleri ile kumanda edilecek İşte boyutları ufalan, kapasitesi artan mucize Apple pilleri Çölyak hastaları için gluten bulunmayan erişte üretildi. İşte dev şirketin son patent başvurusu Google, Doodle olarak bilinen logo sisteminin patentini aldı. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Habib Asan, 12 binin üzerinde de patent başvurusu beklediklerini söyledi. Hocasının hastalanması, asistan öğrencilerinden birinin yeni buluşa imza atmasına neden oldu. ayçiçek saplarından izolasyon maddesi Çorba Çeşmesi Tescillendi... Türk girişimci suda batmayan araç için patent başvurusu yaptı. Hastane bakterilerini öldüren krem Microsoft satın aldığı Skype programı için casusluk yazılımı hazırladı. Nortel Networks 6 bin adet patentini 4.5 milyar dolara sattı İyice kızışan patent kavgasında Apple, Samsunga şimdiye kadarki en sert yumruğunu salladı. Patenti Türk doktor Ziya Özele ait olan zakkum ekstreli kanser ilacının FDAdan ilk rapor. Kenenin vücuda yapışmasını önleyen kıyafet, TPE tarafından tescillendi Google 5 yıl önce neyin patentini için başvuruda bulundu? İşte Googleın peşinden koştuğu patent... İnsan saçından 100 bin kez daha ince, çelikten dayanıklı İşte Honda ve karbon nano tüplerinin sırrı Zararlı elektromanyetik dalgalara karşı kumaş ve boya ile korunma teknolojisi İşte ninni söyleyen yastık Nokiadan Applea patent ihlali davası En ilginç buluşlar Katlanıp cebe giren görüntü Cep pillerinden otomobile yakıt Tek dokunuşla güvenli kablosuz bağlantı hazır Bitkisel hayattaki hasta düşünce okuyan teknoloji ile konuştu Çatı sistemi bedava elektrik üretecek Kurşun kalem ile baskı yapan ve kendi kendini silen yazıcı Türkiyede ilk kez TÜBİTAK destekli çevre dostu yeşil LPGli dizel motor üretildi Dünyanın ilk uçan koltuğu ile tanışmaya hazırlanın... Cep telefonu ve bilgisayarlar vücut üzerine yansıtılan ekrandan kontrol edilebilecek. Prof. Dr. Nuray Uçar, teri içinde hapsedip kuruluk hissi veren yeni bir lif yapısı geliştirdi Intel laboratuvarıyla birlikte geliştirilen Robot Herb, evde hasta ve yaşlıların kötü gün dostu olacak Yayalar yürürken çevrelerini aydınlatmaya yetecek kadar enerji üretecek buluş Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Camdan elektrik üretimi ve ışık veren duvar kağıdı buluşu Öğrenme ve hareket kapasiteleri son derece gelişmiş biri çocuk diğeri bebek iki yeni robot. sanal gerçeklikn cihazı TÜBİTAKtan destek aldı. el yazısıyla email yazmak İnsansız deniz aracı İnsanları yaşlandıran gen tespit edildi Kendi kendine evi temizleyen robot Roomba Süper beyinler bilim arenasında Kimyasal, biyolojik saldırıları tespit eden üstün özelliklere sahip lazer sistemi geliştirdi Tasarlanan robot makine, dalgıçları büyük bir sıkıntıdan kurtardı 1001 İcat sergisi Londradan sonra İstanbulda açılıyor Görünmezlik pelerini Çocuksuz milyoner,fıkra anlatabilen bir çocuk robot icat etti Hurdalıktan topladığı malzemelerle küçük buluşlara imza atıyor Objelerin üç boyutlu taranması ve çıktı alnması Bilim adamları, Dünyadan en az 100 ışık yılı uzaklıkta 7 gezegenli bir güneş sistemi keşfetti. Viskinin yan ürünlerinden yeni bir biyoyakıt geliştirildi. Silikon Vadisinde patent savaşları Adresi bil, daha az benzin yak Milli İşletim Sistemi 2008e hazırlanıyor Nokianın en incesi geldi iPoda parmak ucunda müzik Googledan ucuz cep telefonu Asus, önce incelik, sonra hafiflik Mac OS Xin son bombası! 5 gezegenli bir yıldız sistemi keşfedildi. Dejavunün sırrı çözüldü! IBM, yenilikleri tanıttı ODTÜden radarla görünmezlik teknolojisi Toyota, kırmızı ışıkta kendiliğinden duracak Bu robot sizi uyandırıyor, yemeğinizi hazırlıyor, sohbet ediyor Patent, kredilere teminat olacak Xeroxtan hibrit arama buluşu Nokianın patent başvurusu yaptığı, en ilginç cebin sinyallerini veriyor Nokianın yeni patent başvurusu klasik cep mesajlarına renk katacak hem de gerçek anlamda Dokunmatik cebinizin ekranında kalan parmak izlerine son Tek silindirli, yüzde 35 43 tasarruf sağlayan enjeksiyonlu motoruna uluslararası patent aldı HTC, Googledan satın aldığı 9 yeni patenti kullanmaya hazırlanıyor Kaspersky Lab yeni patent ile e-postaları daha güvenli bir hale getiriyor İki genç mucitten çöl aracı buluşu Yerli paslanmaz loblu pompalar DemirDöküm güneş enerjisi sektöründe bir ilke imza attı Ekonomik koşullarda hidrojen gazı elde etme buluşu TDK dan kabakmacun ve kabaklavaya teşekkür belgesi Doğal Ahşap Kaplama tekniğine patent başvurusu yaptılar Tüm banka kredi ve marka kartları dijital cüzdana giriyor Türkiye nin BPA içermeyen ilk PES Biberon markası Mamajoo raflarda yerini aldı Philips ev atıklarının aydınlatma için kullanılabildiği bio-ışık geliştirdi Apple ın Samsung u durdurma çabaları nafile çıktı İndigo boya Kral Tekstil in geliştirdiği yeni bir makine ile tüm kumaşlarda kullanılacak Apple Motorola ya karşı davayı kaybetti Patent davalarının kazananı Apple bu kez kaybeden tarafında Türk girişimcileri hem yurtiçinde hem yurtdışında rekabette bir adım öne geçiyor YHT ismi ve kullanım şekli marka olarak tescil edildi Artık Apple cihazlarda bildiğiniz pilleri görmeyeceksiniz İşte Çinlilerin ortaya karışık son oyuncağı Diyarbakırlı çiftçi sap tolamalı saman makinesi icad etti Yunanistandan sonra Bulgaristan da lezzetlerimize göz dikti Google teknoloji devi IBM den yüzlerce ek patent satın aldı Devrim Karamahmut Türkiyenin ilk patentli hamilelik danışma merkezini kurdu Çinde iPadler toplanıyor Google Motorola Mobility yi patentleriyle alıyor Apple yeni patentiyle geleceğin iPhone una ilk adımı attı Mermer gibi görünen plastik mezar taşına patent aldı Apple ın yeni klavye patenti Genç mucit omurilik felçlilerinin ihtiyaçlarına göre bir robot icat etti Patent Kanunundaki değişiklik ile üniversiteler kurumsal patent başvurusu yapabilecek Samsungdan hiç de dahiyane olmayan patent başvurusu Apple ve Samsung patent davasında bu kez aynı saftalar Geleceğin telefonu Nokia patentli Microsoftun patent davasında Linux şoku Türk Yunan patent savaşında yeni raund simit Motorola ile arasındaki patent davasında şimdilik Microsoft avantajlı Google ve Oracle arasındaki patent anlaşmazlığı mahkemede Cep telefonları İki Yüzlü olacak Batık tırnak tedavisinde ödüllü aparat Hamilelere özel emniyet kemerleri tasarlayıp patentini aldı Doktor Volker Höltke tarafından icat edilen şnorkel yüzücülere kolaylık sağlayacak Kordsa Global yeni ürün geliştirdi hedefe 700 milyon dolarlık pazarı koydu Türk bilimadamlarından büyük buluş iPhone için değiştirilebilir lens patenti Genç mucitler ödüllerini aldı Duygu algılayan teknoloji Yerli ilaç firmaları teker teker satılıyor iPad ismine 60 milyon dolar CERN Laboratuvarları, Higgs bozonu olabilecek bir atom altı parçacık keşfedildiğini açıkladı. Bodrum Mandalini Tescillendi Patent Başvuruları Arttı Tescil Azaldı Patentte Geri Kaldık Akıllı Baret Sistemi iki lise öğrencisi, uzun ömürlü ekmek geliştirdi Apple ile Samsung arasındaki patent savaşları Patent ve Tasarım tescilli yerli kepçeler Apple Samsun Patent Savaşını Apple Kazandı Samsung ve Microsoft arasında sorun olan yazılım patentlerinde anlaşma ihtimali İçkinin içeriğinde yabancı madde tespit eden oje Damar görüntüleme spreyi icat edildi Yeni bir kan tahlili parametresi geliştirildi Hacettepe Üniversitesi difteri, tetanos ve Hepatit B aşılarını üretmeye hazırlanıyor Orman mühendisi iki girişimcinin geliştirdiği Akılı Yatak ıslandığında alarm çalarak uyarıyor. Japonlardan Kablosuz Enerji buluşu devrim yaratacak Patentte Dünya Lideri Toyota Hidrojen destekli pil ile İphone şarjınız bir hafta dayanabilecek Piknik Tüpüyle Çalışan ve Isınma Masrafını Yüzde 80 Azaltan Cihaz Üretti Bina yapımında kullanılan kurşun geçirmez bims geliştirildi Facebook Fotoğrafın İlk çekeni görecek sistemin patentini aldı Tüy kadar hafif olmasına karşın çelikten güçlü yeni bir madde geliştirildi Göğüsleri 7 günde büyüten ve daha da canlandıran yeni bir cihaz geliştirdi. Apple akıllı yüzük patenti başvurusu iRing Microsoft birden fazla işletim sisteminin tek bir cihazda çalışması için patent aldı İkinci nesil Google Glass gözlük Kanser geninin patent başvurusu reddedildi Apple patent davasını kaybetti Kanserli Rahimler İçin Manipülatör ve yumuşak doku sertlik ölçer cihaz patenti çok konuşulacak Yüzde 100 Türk tasarımı İnsansız Hava Aracı İphone ekran koruma patenti Acar Deri patent ve faydalı ürün kategorisinde ödül aldı İnsanlar gelecekte neye benzeyecek? Ses dalgaları kullanılarak nanoteknoloji yöntemiyle esnek güneş paneli Hayvansal atıklarla yılda 10 bin ton sentetik petrol üretilecek Yeni Google Glass nasıl görünecek? Apple ve Samsung arasındaki iMessage davası Vücut hareketlerine göre kontrol edilebilen Hoverboardlarda Patent Savaşları Destek bulamayan Mucit ABD vatandaşı oluyor Geç donan asfalt Apple artırılmış gerçeklik kullanan projektör patenti aldı Balıklarda bağışıklık sistemini güçlendirici dezenfektan patenti Samsung akıllı yüzük için Amerikan Patent Ofisinden bir patent aldı Patent Başvuru Sayısında Patlama Mermer tozu ve kömür külünden, ısıya ve suya dayanıklı beton blok üretildi Apple aldığı yeni patent çift ekranlı bir iPad Hava Yastıklarından yüzen otomobil buluşu Apple ilk araç donanımı patentini almış durumda Depresyonu Yenen Molekül Lise öğrencisinden sıcaklığı sabitleyen çoklu odalı cihaz Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bilimsel araştırma projelerine destek Evcil kedi ve köpeklerin ayak ve tuvalet temizliği için yeni cihaz
  Patent Başvuru Kılavuzu
  Avrupa bilgisayar uygulamalı buluşların içtihatları Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekler Bilgisayar uygulamalı buluşlar için istemlerin yazılması Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat Patent Başvurularında Şekli Şartlara Uygunluk İncelenmesi Patent Başvuru Ücreti Ödeme Koşulları Patent Vekilleri Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Patent Başvurularının Şekli ve Fiziksel Eksikliklerin İncelenmesi Patent Başvurularının Bölünmesi Patent Rüçhan Hakkı Patent Başvurusunun Yayınlanması Patent Araştırma Prosedürü Patent Araştırma Talebi Patent Araştırma Raporu İncelemeli Patent Verilmesi Prosedürü Patent Prosedür Aşamaları Patent İtirazların Değerlendirilmesi Patent İnceleme Talebinin Şekli İncelemesi Buluşun İncelenmesi Patent Verilebilirliğin İncelenmesi Patentde Tekniğin Bilinen Durumu Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler Buluşda Yenilik Buluş Basamağı Buluşun Sanayiye Uygulanabilirlik olması Buluş Bütünlüğünün incelenmesi ve başvurunun bölünmesi Patent Başvurunun Başvuru sahibi tarafından Bölünmesi Patent İstemleri ve Patent Kategorisi Rüçhan Hakkı Talep Eden Patent Başvurular Patent İnceleme Raporları Patentin Verilmesinin Hazırlanması İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi Patent Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi Yemek Tarifleri ve Estetik Yaratmalarda Patent Faydalı Model Belgeleri Faydalı Modellerde Yenilik Unsuru Faydalı Model Başvuru ve Başvuru Tarihi Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Faydalı Model Dönüşüm Talepleri Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüşümü Faydalı Model Sürelerinin Hesaplanması Patent Sınıfları Serbest İşçi Buluşları İşçi Hizmet Buluşları
  Tasarım Haberleri
  Garip laptop tasarımları görmeye alıştık, ama bu tasarım Gelecekte otomobillerin şehirlere göre şekillenecek vücuda ve yatış şekline göre özel olarak tasarlanan yataklar Nokia Prism Koleksiyonu İstanbul Tasarım Sistemine Doğru Tasarım eğitiminde nitelik ve nicelik meseleleri Yeni Movisi Tasarımları Julien Cueff , Interior Motives Yılın Öğrenci Tasarımcısı 6. Alman Tasarım Konferansı Görmezden Gelinemeyecek On Tasarım Trendi Nurus, Design Management Europe Awards Adayı 2015 Kentlerinin Oyun Bahçeleri Endüstriyel Tasarımın Ekonomi Politiği Üzerine Solarise Abajur, Pu Tai Philips Gelecek İçin Tasarım Konseptlerini Tanıttı Maison Française Re-Tabure Sergisi Tüm dünyadan 18 tasarımcı Türk mermerini işledi Türk olduğumu Osmanlı motifleriyle göstermeye karşıyım 4 Türk firması Avrupada tasarım ödülü kazandı Yeşil Güzellik Yeni nesil market arabası tasarımı Paşabahçe tasarımlarında varoluşun simgesi 7 İşportacılıktan dünya markasına Liseli gençlerin ilginç tasarımları Dizüstünde rahatlık Cepte farklı tasarım USB deyip geçme Sanatla moda, tasarımla ticaret iç içe Plazmanın dekorasyona etkileri Tasarım Oscarını kutlayan olmadı Tasarım sektörünün gizli kalmış kahramanı Keçe tasarımcısıyım Manken-Tasarımcı kankalar Genç tasarımcılardan içimizdeki dünya Tasarımla mizah yapıyor YKMnin vitrininde bir hafta yaşayacak Vitrine hikaye yazan tasarımcılar 51 yıllık Divan yeniden tasarlandı İstanbuldan New Yorka bir tasarım hikayesi 2008 vitrin trendleri Tasarım ödüllü çamaşır makinesi, 2007nin en iyileri bunlar Tasarım Nobeli Bir Türke Verildi Bu kıyafetler teknoloji dünyasının moda ikonu Yatakta kolum altta kaldı işkencesi sona eriyor! 60 tasarımcı bir arada Googledan 23 Nisan logo tasarım yarışması Tasarımın milli takımı bu fuarda kurulacak Halı dediğin tasarımıyla uçurur İlginç teknolojik mont tasarımı ile 6.000 Sterlin ödül kazandı Hedef tasarımla katma değer sağlamak Rahat etmenizi sağlayacak çok özel bir koltuk tasarımı geliyor. En lüks ve en pahalı cep telefonlarını yaratmak onun fikriydi. Kahvaltıyı kolaylaştıran yeni tasarımlar 2008 yılının en iyi 100 tasarımı Çocuklar sandalye tasarlıyor Tasarımcılar,hayallerindeki dekoratif objeleri tasarladı Yüz tanıyan interaktif ayna 30 tasarımcının, alev alev renklerin cama yansıttıkları sergi Blaise Mautin, oteller için parfüm tasarlıyor Geleceğin mesleği tasarımcılık Kale Tasarım Merkezi açıldı İtalya İle Kasım Ayında GOL! Adlı Tasarım Maçlarımız Var Türkiye, tasarımı 360 derece kavramış bir ülke Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmasının galipleri belli oldu. Volitan adını verdikleri tekne tasarımıyla,ünyanın en prestijli ödüllerini aldılar EDIDA tasarım yarışmasının Türkiye ayağında yılın tasarımcısı Victoria Beckham Range Rover Evoqueun iç tasarımını yaptı ressam Şahin Paksoy,Hermes markasına porselen tasarımı yapacak Ipadın üç katı fiyatına markalardan özel kılıf tasarımlar Art Vespa tasarım yarışması İstanbul Design Week eski galata köprüsünde 5 Yıldızlı İç Tasarım ödülü Akmerkez e verildi Çok ilginç ayakkabı tasarımları Ox Home Sihirli Aynalar tasarımı dünya markası yarattı Bisikletçiler için hava yastığı üretildi Nazar boncuklu mumluk, meyvelik ve vazolar İznik çinisiyle üretildi Halı Tasarım Yarışmasını Duygu Şenol kazandı Üç dilde konuşan sütyen Gelinlik Tasarım Yarışmasında ilk eleme sonuçlandı. İstanbul için Taksi Sistemi Tasarımı Fikir Projesi Yarışması İlk üçe giren tasarımlar gönüllü sanayiciler tarafından üretilecek. Havacılığın tasarım merkezi olduk ?Deri Tasarım ve Üretim Yarışması? ödülleri sahiplerini buldu. Atıl Kutoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında köprü gibi iPhone 5 ile ilgili bilgileri toplayıp Photoshopla kendileri yarattılar. Erkekler için son damla pedli külot tasarımı Ağaçlar sanatçının eline geçince pahalı kutulara dönüşüyor Otto 312den bardak altlığı tasarımı ödül aldı YouTube nin tasarımı yenileniyor Otomobilin tasarımı fiyattan sadakatten çevreden ve güvenlikten önce geliyor Pınar cam şişe tasarımını yeniledi Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması genç yetenekleri arıyor Milano Tasarım Haftası bu kez Türk karma tasrım grubunu ağırlayacak Özel tasarım kütük yatak Dikişsiz giysiler Hublot Beşiktaş İçin özel Hublot King Beşiktaş Titanium saat üretecek Görme Engelliler tarafından tasarlanana özel halı koleksiyonu Meme Kanseri için hem şık hem de feminen sutyen tasarladı ECOSF amblem mühür tasarım yarışması düzenleyecek İşyerinde siesta için çek-yat masa tasarımı Milli otomobilden sonra milli savaş uçağında da konsept belli oldu Yat Tasarımcısına ve Yat İç Mekan Tasarımı yapabilen İç Mimarlara duyulan ihtiyaç büyük Depremde can kaybını azaltan mobilya Ar-Ge ve tasarıma yeni teşvikler geliyor Kanadalı mucit Charles Bombardier, sesten 24 kat daha hızlı giden bir uçak tasarladı Kumandalı çamaşır kurutma askılığı
  ISO Belgelendirme Haberleri
  Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulu ISO 9001 belgesi aldı BUCA Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ISO 9001 belgesi aldı Marport ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 belgelerini aldı Alçesu ISO 9001 belgesi aldı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi IS0 9001 belgesi aldı TEKEL e ISO 9001 belgesi Türk Kızılay ISO 9001 önetim Sistemi Belgesi aldı Güres ISO 9001 belgesi aldı Helin,HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve TSE aldı Meclise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ürgüp Belediyesine ISO 9001 kalite yönetim belgesi Otopark ISO 9001 kalite belgesi aldı Meteoroloji ISO 9001 belgesi aldı Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa kalite örgütüne kabul edildi Beşiktaş 3 yıllık ISO 9001 2000 belge yenileme onayı aldı Türkiyenin ISO 9001 kalite sertifikalı ilk çiçekçisi Huzurevine ISO 9001 belgesi OYDEM ISO 9001 belgesi aldı Özel Hüseyin Aslan Anaokuluna ISO 9001 belgesi Ege Ulaşım ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi aldı Pırıl Hotel ISO 9001 Kalite Belgesi aldı TAV Georgia ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerini aldı Anadolu Bilişim ISO 9001 belgesini aldı Suat Seren Göğüs Hastalıkları ISO 14001 belgesi aldı DEİK ISO 9001 Belgesi Aldı Devlet hastanesine ISO 9001 kalite belgesi Kazan Belediyesine ISO 9001 Kalite Belgesi verildi Meslek Yüksek Okuluna ISO 9001 belgesi Çocuk Hastanesine ISO 9001 belgesi Çan Anadolu Lisesine ISO 9001 belgesi Polatlı borsasına akreditasyon belgesi RTÜK ISO 9001 başvurusu yaptı Altındağ Belediye Anaokulu IS0 9001 belgesini aldı Esenboğa Havalimanına İSO 9001 2008 Belgesi THY ye ISO 9001 kalite belgesi Sakaryaspor ISO 9001 sertifikası aldı Çorum leblebicisine ISO 9001 ve 22000 belgesi İZELTAŞ, çevreye ve insana verdiği değeri tescillendirdi. Petkim ISO 14001 ve OHSAS belgelerini de aldı Bursaspor ISO 9001 belgesi alıyor Kertil Çam ISO 9001 2008 Belgesi Aldı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ISO 9001 kalite belgesi Bayraklı Belediyesine ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgesi BEDAŞA iso 9001 belgesi İzer Hotel iso 9001 belgesi aldı TSE,Silgi, kalem ve boyaları alırken standardına bakın Mersin Üniversitesi,ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgesi aldı Ağaoğlu My City Hotel iso 9001 belgesi aldı TBMM lokantalarına, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verildi. Kültür ve Turizm bakanlığına ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Buca kadın doğum ISO 9001, 2008 Kalite Sistem Belgesi aldı. Moova Gıda Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kayhan kendi çiftliklerinde üretilen sütü kullanıyor TAV Bilişim Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (İSO 27001) sertifikası aldı
  Hukuk Haberleri
  AB Komisyonu, internet arama motoru piyasasının lideri Googleın rekabeti ihlal edip etmediğini incelemeye aldı. Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi Profilo kendini batıran Çinli Towaya dava açtı İnternetten dava açma dönemi başladı Heidi Klum hırsız mı? Danıştay,petkimin satışında üstün kamu yararı yok Patronun eşine hakaret kovulma nedeni Sabancı 8 yılda Porschesine kavuşabildi Bu yasalar hayatımızı değiştirecek Tüketicinin zaferi 50 bin TL yi hacker kaptı Yargıtay faiziyle iade ettirdi Türkiyeyi şok eden en son yasak... Fransız Yargıtayı keyfi kimlik kontrolünü mahkum etti Dolandırıcılar KOSGEB girişimcilerin fikirlerini çalıyor Tüketiciden alınan kayıp kaçak ve okuma bedeli geri ödenecek Yargıtay haksız tahrik indirimi uygulayan yerel mahkemenin kararını bozdu Boşanma Davasında Kadına Şiddete Yüksek Tazminat Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu Dosya masraflarının iadesine ilişkin emsal karar Valiliklerin il genelinde keyfi olarak uygulanan alkollü içki yasağına Danıştay vize vermedi SGK Yüzlerce kişiye dava açtı Dolandırıcılar ücretsiz dilekçeleri 700 liraya satıyor Meslek Odalarına kayıtlı esnafa aidat müjdesi Para Transferlerinde Bankanın Sorumluluğu Sulukule konut projesi tamamlanmak üzereyken iptal edildi Danıştay, sözleşmeli personele tayin ve becayişlerde harcırah ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürütmeliğini durdurdu Yargıtay,mevduat sahibinin hesabından bilgisayar korsanlığı ile yapılan aktarımlardan banka sorumlu Banka kartı çalınan ve hesabından 660 YTL çekilen emekli, Tüketici Mahkemesinde açtığı davayı kazandı. Mekanik su sayaçları yerine kartlı sayaca mahkeme engeli Tapu Dairesinde vatandaşlardan alınan paralar, Mahkeme tarafından, rüşvet olarak kabul edilmedi Eyüp İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi Otogara giriş ücreti haksız Yargıtay 5inci Ceza Dairesi, devlet memurlarının yapması gereken bir işi yapması ya da yapmaması gereken bir işi yapmaması için yarar sağlamasını rüşvet değil görevi kötüye kullanmak suçu oldu Telefonla tacizde emsal karar İnternet suçlarına 2 yeni suç ekleniyor Çocuk pornosu saklayana 5 yıl hapis Türkiyenin ilk e-davası Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi, tüketicileri sevindirecek bir karara imza attı. Dolabı söküp alan kiracı hırsızlıktan yargılanacak
  Kalite Makale
  ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi Çevre Eğitimi ISO 9001 Eğitimi bilgi-guvenligi-egitimi Globalgap Eurogap Tanımları ISO 9001 Nedir İş Güvenliği Eğitimi İş Güvenliği İş Sağlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü İş Kanunu İş Sağlığı ve İş Güvenliği ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Yönetmenliği ISO 22000 Eğitimi CE Nedir CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına Dair Yönetmenlik Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmenlik Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine Dair Yönetmenlik Gemi teçhizatı yönetmeliği Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmenliği Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği Gürültü Direktifi Beton Taşıma ve Püskürtme Makinası Gürültü Direktifi Tıbbi Cihazlar Direktifi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğİ Makine Emniyeti Direktifi Endüstriyel Mutfak İçin Elektromanyetik Uyum Direktifi Asansör Yönetmeliği Hizmet Belgelendirme Standartları Hizmet Belgelendirme Yönergesi Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı Karavan ve Çelik Binalar Hizmet Yeterlilik Belgesi Ahşap Plastik Alüminyum Perdeler Hizmet Yeterlilik Belgesi Tuvalet Banyolar Temizlik Elemanları Cihazları HYB Belgesi Tamir ve Bakım Servisleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Mağazaları Hizmet Yeterlilik Belgesi İş ve İnşaat MakinalarI Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kapı Kilitlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Kapı Sistemlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Sırt Geçirme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Polisaj Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Titreşimli Parçaların Balans İş Yerlerine HYB Belgesi Yol ve Asfalt Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Asansör Tahrik Makinası Hizmet Yeterlilik Belgesi Beton Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Karayolu Araçları Soğutma Cihazları HYB Belgesi Sportif Araçlara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Metal Dedektörleri Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Çelik Raf Kalıp İskele Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Amotisörler Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tıbbi Atık Taşımacılığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Takograf Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Matbaa Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kahve Öğütme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Süt Sağma Makinalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi GSM Test Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tüfek ve Tabancalara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Soğuk Hava Oda ve Depoları Hizmet Yeterlilik Belgesi Spot Isıtıcılara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu Garanti ve Tamir Süresi Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Garanti Belgesi Başvuru İşlemleri Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler Garanti Belgesi Zorunlu Mallar ve Garanti Süreleri Garanti Belgesi Yönetmenliği İşçi Sağlığı Kalite Yönetim Sistemi

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Marka patent, tescil, uyarı, zamanlama, yönlendirme, öneri ve görüşleriyle şirketimizin son 10 yılda çok olumlu oluşumlara imza attığımızı Etkin Patent çalışanları sayesinde elde ettiğimizi ve başarılarımızın devamının süreceğinden inancımız tereddütsüz tamdır. Teşekkürler Etkin Patent…

  Atakan GÜNDÜZErta Kimya Tic. Ve San. Ltd. Şti.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın

  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 02-01-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin