Çevre Yönetimi - ISO 14001 - Etkin Patent ISO, 1993'de Çevre Yönetimi konusunda çalışacak olan TC 207 nolu Teknik Komiteyi kurarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardını hazırlatmıştır.
Çevre Yönetimi - ISO 14001 - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul


Çevre Yönetimi


Çevre Yönetimi

Ekonomik gelişme ve kalkınma için doğal kaynakları bilinçsizce kullanan gelişmiş ülkeler 1970'li yıllarda çevre kirliliğinin etkilerinin ciddi biçimde hissederek tedbir almaya yönelmiştir. AB ülkeleri çevreyi koruyucu temel esasları belirleyen 1.eylem planını 1973 yılında hazırlayarak kirleten öder prensibini kaynakların sonsuz olmadığının, ürün ve faaliyetlerin çevre etkisinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu gereğini kabul etmişlerdir.


1997, 1982, 1987 ve 1993 yıllarında geliştirilen çevre eylem planları üretim ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yasal uygulamalardan ziyade, piyasa kuvvetleri tarafından kontrol edilmesini sağlayacak olan EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) uygulamasını yürürlüğe koymuşlardır.

 


ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ


Ortaya çıkan bu yeni anlayış gereği, sanayileşmiş ülkeler mal ve hizmet alımlarına ulusal ve bölgesel şartlarına göre farklı kanuni gereklilikleri ve farklı çevre standartlarını uygulamaya koymuşlardır. Avrupa Topluluğu, ABD ve Kanada gibi ülkelerde çevre etiketi ile ilgili 10'dana fazla farklı program uygulamaya konulmuş ancak durum zamanla ticari engel olarak ortaya çıkmaya başlamış ve güçlü finansal yapıya sahip olan ülkeler, pem artan rekabete karşı sanayicilerini korumuş, hem de işsizlik ve üretim sorunlarını halletmiş olmakla beraber temiz çevre koşullarında yaşamaya da başlamışlardır.

Rio de Janerio'da 3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, toplumun ana sektörleri ve halk arasında yeni bir işbirliğini gerçekleştirmeyi amaçlayan beyanname yayınlamıştır. Bunun üzerine ISO, 1993'de “Çevre Yönetimi” konusunda çalışacak olan TC 207 nolu Teknik Komiteyi kurarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardını hazırlatmıştır.

Kuruluşlar bu sistemi uygulayarak;


 Atık yönetimi ile kirleticileri daha verimli bertaraf ederler,
 Enerji ve ham madde verimliliğini arttırırlar,
 Girdi maliyetlerini azaltırlar,
 İşletim maliyetlerini düşürürler,
 Acil hallere (deprem, yangın, vb.) hazırlıklı olunmasını sağlarlar,
 Rekabet gücünü arttırırlar,
 Yürürlükteki kanunlara uyulmasını sağlarlar,
 Yatırımı kolaylaştırırlar (uygun şartlarla kredi temini),
 Sanayi ve Hükümet işbirliğini geliştirirler,
 Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verirler,
 Kuruluşun halkla ilişkilerini geliştirirler,
 Uluslararası yeni standardları uygulayarak sanayide ve sektöründe önder olurlar,
 İmaj ve Pazar payını arttırırlar,
 Kuruluş içerisindeki eğitim ve bilinci arttırırlar,
 Çevre korunmasını günlük işlerin ayrılmaz bir parçası haline getirirler.


TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Hangi Kuruluşlarca Uygulanabilir?


 Uygulaması zorunlu olmayan TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim
Standardı
 Bir ÇYS uygulayan bu sistemi geliştiren ve sürdüren,
 Kendi Çevre Politikasına uymayı taahhüd eden,
 Bu isteği başkalarına da gösterebilen,
 ÇYS'ni kendi bünyesi dışındaki bir kuruluşa tescil ettirmek ve bu konuda sertifika almak isteyen,
 Kendi isteği ile bu standarda uyma konusunda kararlı olan ve bunu açıkça beyan eden, her boyut ve tipteki işletmelerce uygulanabilir.


TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistem Standartlarının Özellikleri nelerdir?


 Genel bir standarddır, her tip ve büyüklükte organizasyonlar için imalat,ticaret veya hizmet sektörlerinde uygulanabilir.
 Önleyicİ'dir, çevreye verilen zararların oluşmadan önlenmesini hedefler,
 Gelişimci'dir, performansı iyileştirmeye yöneliktir,
 Gönüllülük esasına dayanır. Ancak bir kez sistem kurulursa standardın gereklerine uymak zorunludur.
 Sistem Bazlı olup kurulan sistem dokümante edilmiş prosedürlerle desteklenmelidir.


Bu nedenle TS-EN-ISO 14000 serisinde kuruluşların deşarj ve emisyon sınır değerleri yoktur. Ancak, kuruluşun bu konulardaki hedeflerine ne ölçüde ulaştığının değerlendirilmesi vardır.


Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺485
BELGE ₺847= TOPLAM ₺1.332

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAVRAMLARI


Sürekli Gelişme

Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak için kuruluş çevre için kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.


Çevre

Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su, toprak, tabii kaynaklar,bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (faunu), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.


Çevre Boyutu

Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.


Çevre Etkisi

Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.


Çevre Yönetim Sistemi

Genel yönetim sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri,sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemleri de içine alan parçadır.


Tekli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺420
+BELGE ₺= TOPLAM ₺420

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAVRAMLARI
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ


Kuruluşun ÇYS'nin, ÇYS denetim kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçları müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemidir.


ÇEVRE AMACI

Bir kuruluşun, gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği, çevre politikasından kaynaklanan mümkün olan her durumda sayılarla ifade edilen genel maksadıdır.


ÇEVRE İCRAATI/BAŞARISI

Kuruluşun çevre yönetim sisteminin,kendi çevre politikasına, amaç ve hedeflerine bağlı bir şekilde faaliyet, mal ve hizmetlerinin çevre boyutlarını kontrol konusunda sağladığı ölçülebilir sonuçlardır.


ÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.


ÇEVRE HEDEFİ

Kuruluşun çevre amaçlarından kaynaklanan, bu amaçlara ulaşmak için, kuruluşca veya onun bir bölümü gerçekleştirilmek üzere belirlenen, mümkün olduğunda sayılarla ifade edilen icraat basamaklarıdır.


İLGİLİ TARAF

Bir kuruluşun çevreyle ilgili icraat ve başarı derecesiyle ilgilenen veya bu icraat ve başarı derecesi etkilenen kişi veya gruptur.


KURULUŞ

Kendine has görevleri ve yönetimi olan, kamu sektörüne veya özel sektöre ait bulunan her çeşit firma, teşebbüs, otorite veya müessese, bunların parçası veya resmen birleşmiş olan veya olmayan oluşumlarıdır.


KİRLENMENİN ÖNLENMESİ

Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.


HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME

Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.


Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺840
HİZMET ÜCRETİ ₺118= TOPLAM ₺958

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ


Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.


Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Tarih boyunca insanlığın tüm uğraşı özünde yaşam kalitesini yükseltmek adına olmuş, bu uğraşın en güzel örneklerini de yüce milletimiz vermiştir. Bugün ki manada ilk standartlar Sultan II. Beyazıt Han zamanında hazırlanırken, Fatih Sultan Mehmet Han da o zamanın küçük yeşil cennet İstanbul'unda kazanılan çevreye verilen değeri ve insana duyulan saygıyı aşağıdaki vasiyetinde ibretle gözler önüne sermiştir.


“Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz (acil kul) Fatih sultan Mehmed, bizatihi alın terimde kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım, İstanbul'un Taşlık mevkinde kain (bulunan) ve malumulhudut (sınırları bile) olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim Söyle ki: Bahis edilen bu gayrı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına, ikişer kişi tayin eyledim. Bunlarki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökerler ki, yevmiye 20 şer akçe alsınlar. ” Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.


Marka Devir Ücreti Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺590
HİZMET ÜCRETİ ₺235 = TOPLAM ₺825

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ
TS 14001 STANDARDININ GELİŞİMİ

TS 14001 STANDARDININ GELİŞİMİ


1973'de Avrupa birliği İlkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için)
1992'de BS 7750 Standardı (Çevresel konuların kolay ve anlaşılır bir sistem üzerine kurulması için)
1992'de Rio Deklarasyonu
1993'de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur.
1994'de TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri - Genel Özellikler)
1996'da EN ISO 14001 standardı
1997'de TS EN ISO 14001 standardı
2004´de TS EN ISO 14001 Standardı

 

TS EN ISO 14001 : 2004 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır.
GENEL ŞART
ÇEVRE POLİTİKASI
PLANLAMA
ÇEVRE BOYUTLARI
YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
AMAÇLAR , HEDEFLER VE PROGRAM/PROGRAMLAR
UYGULAMA VE  FAALİYETLER
KAYNAKLAR,GÖREVLER,SORUMLUK VE YETKİ
UZMANLIK,EĞİTİM VE FARKINDA OLMA
İLETİŞİM
DÖKÜMANTASYON
DOKÜMANLARIN  KONTROLÜ
FAALİYETLERİN KONTROLU
ACİL DURUMA HAZIR OLMA  VE MÜDAHALE
KONTROL ETME
İZLEME VE ÖLÇME
UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ  FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET
KAYITLARIN KONTROLÜ
İÇ TETKİK
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

 

Bazı Önemli TS EN ISO 14000 Serisi Standardları:

 

TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu

TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz

EN ISO 19011: 2000 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz

TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler

TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz

TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar

 

ISO 14001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR

SÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak çin kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak,faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA:Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.

HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.

 

TS- EN-ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİ

TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardları beş ana standardtan oluşmaktadır.

 Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık haahhüdünde bulunmalıdır.

 Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamılıdır.

 Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.

 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.

 Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.

 

NEDEN TS EN ISO 14001 :

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

 

ÇYS nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

 Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması

 Çevresel performansın artırılması

 Market Stratejileri: * Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması * Firma itibar ve Pazar payının artırılması

 Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması

 Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması

 Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

 Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

 İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

 ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

Beşli Tasarım Tescil Ücreti Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺585
HİZMET ÜCRETİ ₺353= TOPLAM ₺938

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ


 Ekip Oluşumu

 TS EN ISO 14001 Standardının Temini

 Yönetimin Bilgilendirilmesi

 Ekibin Eğitimleri

 Planlama Yapılması

 Yasal Şartların Temini İncelenmesi, Belge ve İzinlerin Alınması

 İlgili Tarafların Görüşleri

 İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

 Politika/Hedef ÇYS Programları

 Dokümanların Hazırlanması

 Tüm Çalışanların Bilgilendirilmesi

 Uygulama Kontrol İletişim

 İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF' lerin Uygulanması

 Veri Analizi

 Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası

 Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi veBaşvuru

 Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)

 Gözden Geçirme ve Revizyonlar

 Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

 Belgelendirme Aşaması


Marka İtiraza Karşı Görüş (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺
HİZMET ÜCRETİ ₺354 = TOPLAM ₺354

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ

ONLİNE TESCİL


Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


Marka Tescil Tasarım Tescil

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dökümante ve sürdürebileceğini göz önüne seren yönetim sistemidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, kimlik kanıtlama, inkar edememe, sorumluluk, erişim denetimi , güvenilirlik ve emniyet bilgi güvenirliği unsurlarıdır.

CE Belgesi

Avrupa Birliğinde satılacak bir ürünün, Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal zorunluluktur.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bu standart, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak için gerekli olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Resmi Gazetede yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri

İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönelimine ihtiyaç vardır. Bu iş sağlığı ve güvenliği yönetimi aşağıdaki aşamaları içermektedir.


Kalite Nedir?

Kalite Nedir? kavramı, net bir tanıma sahip değildir Ancak bakış açılarına göre pek çok tanımı yapılmaktadır Bunlardan bazıları şöyledir.

Kaizen Nedir ve Kaizen Felsefesi

Kaizen Japoncadaki kai değişim ve zen daha iyi anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşan, sürekli iyileştirme anlamına gelir.

6 Sigma Nedir

Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetiminin odak noktası olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir.

Çevre Yönetimi ISO, 1993'de Çevre Yönetimi konusunda çalışacak olan TC 207 nolu Teknik Komiteyi kurarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardını hazırlatmıştır. Kalite 24-11-2022
Çevre Yönetimi Ekonomik gelişme ve kalkınma için doğal kaynakları bilinçsizce kullanan gelişmiş ülkeler 1970'li yıllarda çevre kirliliğinin etkilerinin ciddi biçimde hissederek tedbir almaya yönelmiştir. AB ülkeleri çevreyi koruyucu temel esasları belirleyen 1.eylem planını 1973 yılında hazırlayarak kirleten öder prensibini kaynakların sonsuz olmadığının, ürün ve faaliyetlerin çevre etkisinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu gereğini kabul etmişlerdir. 1997, 1982, 1987 ve 1993 yıllarında geliştirilen çevre eylem planları üretim ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yasal uygulamalardan ziyade, piyasa kuvvetleri tarafından kontrol edilmesini sağlayacak olan EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) uygulamasını yürürlüğe koymuşlardır.   Hepsini Göster Menu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Yönetim Sistemi Kavramları Çevre Yönetim Sistemi Denetimi ISO 14001 Çevre Yönetimi TS 14001 Standardının Gelişimi TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Online Tescil Diğer Hizmetler ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Ortaya çıkan bu yeni anlayış gereği, sanayileşmiş ülkeler mal ve hizmet alımlarına ulusal ve bölgesel şartlarına göre farklı kanuni gereklilikleri ve farklı çevre standartlarını uygulamaya koymuşlardır. Avrupa Topluluğu, ABD ve Kanada gibi ülkelerde çevre etiketi ile ilgili 10'dana fazla farklı program uygulamaya konulmuş ancak durum zamanla ticari engel olarak ortaya çıkmaya başlamış ve güçlü finansal yapıya sahip olan ülkeler, pem artan rekabete karşı sanayicilerini korumuş, hem de işsizlik ve üretim sorunlarını halletmiş olmakla beraber temiz çevre koşullarında yaşamaya da başlamışlardır. Rio de Janerio'da 3-14 Haziran 1992 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, toplumun ana sektörleri ve halk arasında yeni bir işbirliğini gerçekleştirmeyi amaçlayan beyanname yayınlamıştır. Bunun üzerine ISO, 1993'de “Çevre Yönetimi” konusunda çalışacak olan TC 207 nolu Teknik Komiteyi kurarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardını hazırlatmıştır. Kuruluşlar bu sistemi uygulayarak;  Atık yönetimi ile kirleticileri daha verimli bertaraf ederler, Enerji ve ham madde verimliliğini arttırırlar, Girdi maliyetlerini azaltırlar, İşletim maliyetlerini düşürürler, Acil hallere (deprem, yangın, vb.) hazırlıklı olunmasını sağlarlar, Rekabet gücünü arttırırlar, Yürürlükteki kanunlara uyulmasını sağlarlar, Yatırımı kolaylaştırırlar (uygun şartlarla kredi temini), Sanayi ve Hükümet işbirliğini geliştirirler, Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verirler, Kuruluşun halkla ilişkilerini geliştirirler, Uluslararası yeni standardları uygulayarak sanayide ve sektöründe önder olurlar, İmaj ve Pazar payını arttırırlar, Kuruluş içerisindeki eğitim ve bilinci arttırırlar, Çevre korunmasını günlük işlerin ayrılmaz bir parçası haline getirirler. TS EN ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Hangi Kuruluşlarca Uygulanabilir?  Uygulaması zorunlu olmayan TS-EN-ISO 14000 Çevre YönetimStandardı Bir ÇYS uygulayan bu sistemi geliştiren ve sürdüren, Kendi Çevre Politikasına uymayı taahhüd eden, Bu isteği başkalarına da gösterebilen, ÇYS'ni kendi bünyesi dışındaki bir kuruluşa tescil ettirmek ve bu konuda sertifika almak isteyen, Kendi isteği ile bu standarda uyma konusunda kararlı olan ve bunu açıkça beyan eden, her boyut ve tipteki işletmelerce uygulanabilir. TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistem Standartlarının Özellikleri nelerdir?  Genel bir standarddır, her tip ve büyüklükte organizasyonlar için imalat,ticaret veya hizmet sektörlerinde uygulanabilir. Önleyicİ'dir, çevreye verilen zararların oluşmadan önlenmesini hedefler, Gelişimci'dir, performansı iyileştirmeye yöneliktir, Gönüllülük esasına dayanır. Ancak bir kez sistem kurulursa standardın gereklerine uymak zorunludur. Sistem Bazlı olup kurulan sistem dokümante edilmiş prosedürlerle desteklenmelidir. Bu nedenle TS-EN-ISO 14000 serisinde kuruluşların deşarj ve emisyon sınır değerleri yoktur. Ancak, kuruluşun bu konulardaki hedeflerine ne ölçüde ulaştığının değerlendirilmesi vardır. Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺485BELGE ₺847= TOPLAM ₺1.332 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Kalite Nedir ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi ISO Nedir ISO 9001 Kalite Danışmanlık Diğer İlgili Konular Kaizen Nedir ve Kaizen Felsefesi 6 Sigma Nedir Bilgi Güvenliği Nedir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAVRAMLARI Sürekli GelişmeKuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak için kuruluş çevre için kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir. ÇevreBir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su, toprak, tabii kaynaklar,bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (faunu), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır. Çevre BoyutuKuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. Çevre EtkisiÇevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir. Çevre Yönetim SistemiGenel yönetim sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri,sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemleri de içine alan parçadır. Tekli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺420+BELGE ₺= TOPLAM ₺420 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular CE Belgesi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri Çevre Yönetimi Diğer İlgili Konular CE Belgesi Yönetmelikleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Barkod Garanti Belgesi Tekli Tasarım Tescil ÜcretiBeşli Tasarım Tescil Ücreti Ücreti ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ Kuruluşun ÇYS'nin, ÇYS denetim kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçları müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemidir. ÇEVRE AMACIBir kuruluşun, gerçekleştirmek amacıyla kendisi için tespit ettiği, çevre politikasından kaynaklanan mümkün olan her durumda sayılarla ifade edilen genel maksadıdır. ÇEVRE İCRAATI/BAŞARISIKuruluşun çevre yönetim sisteminin,kendi çevre politikasına, amaç ve hedeflerine bağlı bir şekilde faaliyet, mal ve hizmetlerinin çevre boyutlarını kontrol konusunda sağladığı ölçülebilir sonuçlardır. ÇEVRE POLİTİKASIKuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır. ÇEVRE HEDEFİKuruluşun çevre amaçlarından kaynaklanan, bu amaçlara ulaşmak için, kuruluşca veya onun bir bölümü gerçekleştirilmek üzere belirlenen, mümkün olduğunda sayılarla ifade edilen icraat basamaklarıdır. İLGİLİ TARAFBir kuruluşun çevreyle ilgili icraat ve başarı derecesiyle ilgilenen veya bu icraat ve başarı derecesi etkilenen kişi veya gruptur. KURULUŞKendine has görevleri ve yönetimi olan, kamu sektörüne veya özel sektöre ait bulunan her çeşit firma, teşebbüs, otorite veya müessese, bunların parçası veya resmen birleşmiş olan veya olmayan oluşumlarıdır. KİRLENMENİN ÖNLENMESİKirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAKısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır. HAYAT BOYU DEĞERLENDİRMEBir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir. Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺840HİZMET ÜCRETİ ₺118= TOPLAM ₺958 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Marka Tescil Marka Tescil Fiyatları Patent Ücretleri Diğer İlgili Konular Tasarım Tescil Ücretleri Faydalı Model Ücretleri Marka Sorgulama Patent Sorgulama Marka Tescil Yenileme ÜcretiMarka Devir Ücreti ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Tarih boyunca insanlığın tüm uğraşı özünde yaşam kalitesini yükseltmek adına olmuş, bu uğraşın en güzel örneklerini de yüce milletimiz vermiştir. Bugün ki manada ilk standartlar Sultan II. Beyazıt Han zamanında hazırlanırken, Fatih Sultan Mehmet Han da o zamanın küçük yeşil cennet İstanbul'unda kazanılan çevreye verilen değeri ve insana duyulan saygıyı aşağıdaki vasiyetinde ibretle gözler önüne sermiştir. “Ben ki İstanbul fatihi abd-i aciz (acil kul) Fatih sultan Mehmed, bizatihi alın terimde kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım, İstanbul'un Taşlık mevkinde kain (bulunan) ve malumulhudut (sınırları bile) olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim Söyle ki: Bahis edilen bu gayrı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul'un her sokağına, ikişer kişi tayin eyledim. Bunlarki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu tozu dökerler ki, yevmiye 20 şer akçe alsınlar. ” Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Marka Devir Ücreti Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺590HİZMET ÜCRETİ ₺235 = TOPLAM ₺825 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Sorgulama Yurtdışı Marka Araştırma İsim Tescili İsim Tescil Sorgulama Diğer İlgili Konular Marka İsmi Bulma Şirket İsimleri Firma İsimleri Bulma Şirket İsimleri Firma İsimleri Bulma Patent Nereden ve Nasıl Alınır Marka İtiraza Karşı GörüşTÜRKPATENT Kararlarına İtiraz TS 14001 STANDARDININ GELİŞİMİ 1973'de Avrupa birliği İlkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için)1992'de BS 7750 Standardı (Çevresel konuların kolay ve anlaşılır bir sistem üzerine kurulması için)1992'de Rio Deklarasyonu1993'de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207. Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur.1994'de TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri - Genel Özellikler)1996'da EN ISO 14001 standardı1997'de TS EN ISO 14001 standardı2004´de TS EN ISO 14001 Standardı   TS EN ISO 14001 : 2004 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır. GENEL ŞART ÇEVRE POLİTİKASI PLANLAMA ÇEVRE BOYUTLARI YASAL VE DİĞER ŞARTLAR AMAÇLAR , HEDEFLER VE PROGRAM/PROGRAMLAR UYGULAMA VE  FAALİYETLER KAYNAKLAR,GÖREVLER,SORUMLUK VE YETKİ UZMANLIK,EĞİTİM VE FARKINDA OLMA İLETİŞİM DÖKÜMANTASYON DOKÜMANLARIN  KONTROLÜ FAALİYETLERİN KONTROLU ACİL DURUMA HAZIR OLMA  VE MÜDAHALE KONTROL ETME İZLEME VE ÖLÇME UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ UYGUNSUZLUK, DÜZELTİCİ  FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET KAYITLARIN KONTROLÜ İÇ TETKİK YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ   Bazı Önemli TS EN ISO 14000 Serisi Standardları:   TS EN ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi-Özellikler ve Kullanım Kılavuzu TS EN ISO 14004 : 2004 Çevre Yönetimi - Çevre Yönetim Sistemleri- Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Teknikler İçin Genel Kılavuz EN ISO 19011: 2000 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz TS EN ISO 14020: Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler TS EN ISO 14031 : 2002 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirmesi-Kılavuz TS EN ISO 14040 : 1998 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulamalar   ISO 14001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR SÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak çin kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir. ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır. ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir. ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak,faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır. KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA:Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır. HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.   TS- EN-ISO 14001 STANDARD PRENSİPLERİ TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardları beş ana standardtan oluşmaktadır.  Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık haahhüdünde bulunmalıdır.  Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamılıdır.  Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir.  Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir.  Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir.   NEDEN TS EN ISO 14001 : Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.   ÇYS nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;  Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması  Çevresel performansın artırılması  Market Stratejileri: * Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması * Firma itibar ve Pazar payının artırılması  Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması  Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması  Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması  Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması  İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması  ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması Beşli Tasarım Tescil Ücreti Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺585HİZMET ÜCRETİ ₺353= TOPLAM ₺938 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Yurtdışı Marka Tescili Marka Tescil Belgesi Marka Devir Ücreti İşlemleri Marka İtiraz İşlemleri Diğer İlgili Konular Marka İzleme Marka Tescil Yenileme Ücreti İşlemleri Patent Başvuru İsim Tescili Patent ÜcretleriFaydalı Model Ücretleri TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRME SÜRECİ  Ekip Oluşumu  TS EN ISO 14001 Standardının Temini  Yönetimin Bilgilendirilmesi  Ekibin Eğitimleri  Planlama Yapılması  Yasal Şartların Temini İncelenmesi, Belge ve İzinlerin Alınması  İlgili Tarafların Görüşleri  İlk Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı  Politika/Hedef ÇYS Programları  Dokümanların Hazırlanması  Tüm Çalışanların Bilgilendirilmesi  Uygulama Kontrol İletişim  İç Tetkiklerin Yapılması, DÖF' lerin Uygulanması  Veri Analizi  Kayıtların Oluşturulması / Muhafazası  Müracaat Dokümanlarının Temin Edilmesi veBaşvuru  Ön Tetkik (Talep Edildiğinde)  Gözden Geçirme ve Revizyonlar  Performansın Takibi / Sürekli İyileştirme Faaliyetleri  Belgelendirme Aşaması Marka İtiraza Karşı Görüş (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺HİZMET ÜCRETİ ₺354 = TOPLAM ₺354 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Yurtdışı Patent Başvuru Online Marka Başvurusu Diğer İlgili Konular Marka Değeri Nedir Nasıl Hesaplanır Marka Değerleme Metodları Marka Stratejileri Nedir Logo Tasarımı Marka İtiraza Karşı GörüşTÜRKPATENT Kararlarına İtiraz ONLİNE TESCİL Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR Marka Tescil Tasarım Tescil DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dökümante ve sürdürebileceğini göz önüne seren yönetim sistemidir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik, kimlik kanıtlama, inkar edememe, sorumluluk, erişim denetimi , güvenilirlik ve emniyet bilgi güvenirliği unsurlarıdır. CE Belgesi Avrupa Birliğinde satılacak bir ürünün, Avrupa Birliği Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal zorunluluktur. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bu standart, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak için gerekli olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsar. Hizmet Yeterlilik Belgesi Resmi Gazetede yayınlanan TRKGM-2001/7 sayılı tebliğe göre sanayi malı üreten işletmeler satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlilik Belgesi almak zorundadırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği durumunun hazırlık yönelimine ihtiyaç vardır. Bu iş sağlığı ve güvenliği yönetimi aşağıdaki aşamaları içermektedir. Kalite Nedir? Kalite Nedir? kavramı, net bir tanıma sahip değildir Ancak bakış açılarına göre pek çok tanımı yapılmaktadır Bunlardan bazıları şöyledir. Kaizen Nedir ve Kaizen Felsefesi Kaizen Japoncadaki kai değişim ve zen daha iyi anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşan, sürekli iyileştirme anlamına gelir. 6 Sigma Nedir Altı Sigma, Toplam Kalite Yönetiminin odak noktası olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo