Bu yasalar hayatımızı değiştirecek Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, bir çok yeni düzenleme günlük hayatı etkileyecek.170
Bu yasalar hayatımızı değiştirecek
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Bu yasalar hayatımızı değiştirecek

Bu yasalar hayatımızı değiştirecek Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, bir çok yeni düzenleme günlük hayatı etkileyecek.170 Hukuk Haberleri 11-07-2021
Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, bir çok yeni düzenleme günlük hayatı etkileyecek.170 kanunda değişiklik düzenleyen, "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 580 maddeden oluşuyor. Günlük hayatı derinden etkileyecek yeni düzenlemeler şöyle :MAHKEME DÜZENİNİ BOZANA 4 GÜN DİSİPLİN HAPSİ-Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda münasip olmayan bir söz söyler veya davranışta bulunmaya devam ederse derhal yakalanması emredilecek ve hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanacak. Avukatlar ve çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmayacak. Mahkemenin düzenini bozan fiilin veya mahkeme huzurunda söylenen sözün suç oluşturması halinde, durum bir tutanakla Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek ve gerekiyorsa fiili işleyenin yakalanması emredilecek. TANIKLIK YAPMAYAN TANIKTAN PARA ALINACAK-Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilecek ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilecek. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılacak.KONUŞMAYAN TANIĞA 15 GÜN HAPİS-Tanık, kanuni bir sebep göstermeden veya göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık yapmaktan çekinir, kendisine sorulan sorulara cevap vermekten kaçınır ya da yemin etmemekte direnirse, bu yüzden doğan giderler takdir edilerek, hakkında kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilmesine karar verilecek. Ayrıca, tanıklığının veya yemininin gerçekleştirilmesi için, dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde onbeş günü geçmemek üzere disiplin hapsine karar verilecek. Kişi, tanıklığa ve yemine ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhal serbest bırakılacak.HAKSIZ YERE DAVA AÇANLARA CEZAKötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkum edilecek. Vekalet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması halinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir edilecek. Kötü niyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan tarafa ayrıca mahkemece beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek. Bu hallere vekil sebebiyet vermiş ise idari para cezası vekil hakkında uygulanacak.SAHTE DOKTORA CEZADiploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Hekimlik mesleğinin icrası için; TCK'nin 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak şartı aranacak. Aynı şartlar Diş hekimleri içinde geçerli olacak. SAHTE SÜNNETÇİLERE 2 YIL HAPİSRuhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Salahiyeti olmadığı halde hastabakıcılık eden ve bu unvanı takınanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek. Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek. HASTALIK BULAŞTIRANLARA DA CEZA GELİYORZührevi hastalıklardan birine duçar olduğunu bildiği veya görünüşe nazaran veyahut tedavisi altında bulunduğu tabiplerinin izahatıyla bu hastalıklardan birine müptela olduğunu bilmesi lazım geldiği halde hastalığı bir diğerine sirayet ettirenler hakkında bu mezkûr mücazat tatbik edilecek. Frengili bir çocuğun frengiye musap olduğunu bildiği halde salim bir sütanneyi emmeyecek. Bu yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, iki yüz elli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek. Sabah
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Bu yasalar hayatımızı değiştirecek

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, bir çok yeni düzenleme günlük hayatı etkileyecek.170 kanunda değişiklik düzenleyen, "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 580 maddeden oluşuyor. Günlük hayatı derinden etkileyecek yeni düzenlemeler şöyle :MAHKEME DÜZENİNİ BOZANA 4 GÜN DİSİPLİN HAPSİ-Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda münasip olmayan bir söz söyler veya davranışta bulunmaya devam ederse derhal yakalanması emredilecek ve hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanacak. Avukatlar ve çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmayacak. Mahkemenin düzenini bozan fiilin veya mahkeme huzurunda söylenen sözün suç oluşturması halinde, durum bir tutanakla Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek ve gerekiyorsa fiili işleyenin yakalanması emredilecek. TANIKLIK YAPMAYAN TANIKTAN PARA ALINACAK-Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilecek ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilecek. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılacak.KONUŞMAYAN TANIĞA 15 GÜN HAPİS-Tanık, kanuni bir sebep göstermeden veya göstermiş olduğu sebep mahkemece kabul edilmemesine rağmen tanıklık yapmaktan çekinir, kendisine sorulan sorulara cevap vermekten kaçınır ya da yemin etmemekte direnirse, bu yüzden doğan giderler takdir edilerek, hakkında kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilmesine karar verilecek. Ayrıca, tanıklığının veya yemininin gerçekleştirilmesi için, dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde onbeş günü geçmemek üzere disiplin hapsine karar verilecek. Kişi, tanıklığa ve yemine ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhal serbest bırakılacak.HAKSIZ YERE DAVA AÇANLARA CEZAKötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekalet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkum edilecek. Vekalet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması halinde, bu miktar doğrudan mahkemece takdir edilecek. Kötü niyet sahibi davalı veya hiçbir hakkı olmadığı halde dava açan tarafa ayrıca mahkemece beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek. Bu hallere vekil sebebiyet vermiş ise idari para cezası vekil hakkında uygulanacak.SAHTE DOKTORA CEZADiploması olmadığı halde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Hekimlik mesleğinin icrası için; TCK'nin 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak şartı aranacak. Aynı şartlar Diş hekimleri içinde geçerli olacak. SAHTE SÜNNETÇİLERE 2 YIL HAPİSRuhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Salahiyeti olmadığı halde hastabakıcılık eden ve bu unvanı takınanlara yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek. Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek. HASTALIK BULAŞTIRANLARA DA CEZA GELİYORZührevi hastalıklardan birine duçar olduğunu bildiği veya görünüşe nazaran veyahut tedavisi altında bulunduğu tabiplerinin izahatıyla bu hastalıklardan birine müptela olduğunu bilmesi lazım geldiği halde hastalığı bir diğerine sirayet ettirenler hakkında bu mezkûr mücazat tatbik edilecek. Frengili bir çocuğun frengiye musap olduğunu bildiği halde salim bir sütanneyi emmeyecek. Bu yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, iki yüz elli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecek. Sabah


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz

  Olcay KARAKAŞBC Yapı Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Dış Tic. AŞ.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin