Bölünmüş Patent Başvurusu YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2008/12664 E.N , 2010/4027 K.N. İlgili Kavramlar BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURUSU Özet BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURULARINDA İNCELEME RAPORU DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN NE ZAMAN YAPILACAĞI KONUSUNDA YASADA BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR.
Bölünmüş Patent Başvurusu
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Bölünmüş Patent Başvurusu

Bölünmüş Patent Başvurusu YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2008/12664 E.N , 2010/4027 K.N. İlgili Kavramlar BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURUSU Özet BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURULARINDA İNCELEME RAPORU DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN NE ZAMAN YAPILACAĞI KONUSUNDA YASADA BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR. Patent Davalar 11-07-2021
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2008/12664 E.N , 2010/4027 K.N. İlgili Kavramlar BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURUSU Özet BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURULARINDA İNCELEME RAPORU DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN NE ZAMAN YAPILACAĞI KONUSUNDA YASADA BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR.  BU BOŞLUĞU DOLDURMAK İÇİN YÖNETMELİKLE GETİRİLEN DÜZENLEME, DAHA KISITLAYICI VE HAK KAYBINA NEDEN OLACAK BİR USULE YER VERDİĞİ VE DAYANAK YASALARA AYKIRI OLDUĞU İÇİN UYGULANAMAZ.   İçtihat Metni Taraflar arasında görülen davada (Ankara Üçüncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 24.06.2008 tarih ve 2007/223-2008/187 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:     Davacı vekili, müvekkilinin 04.05.2000 tarihinde "Endoparazit Öldürücü Bileşimler" buluş başlığı altında yaptığı uluslararası patent başvurusunun, 09.11.2001 tarihinde 2001/3240 numara ile ulusal kayda girdiğini, bu başvuruda buluş bütünlüğü olup tüm tarifname ve istemler üzerinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmış olmasına rağmen, davalının isteği üzerine 27.07.2004 tarihinde 2004/1875 numara ile bölünmüş başvuru yapılıp araştırma raporu hazırlık ve düzenleme ücretinin süresinde ödendiğini, buna rağmen davalının 27.07.2004 tarihli başvuru ile birlikte araştırma talebinde bulunulmadığının tespit edildiği gerekçesiyle müvekkilinin bölünmüş başvurusunun geri alınmış sayılmasına karar verildiğini, bu karara itirazlarının da reddedildiğini ileri sürerek, davalı TPE-YİDK'nın P-17 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.     Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.   Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının WİPO aracılığıyla yaptığı patent başvurusunun TPE nezdinde 2001/3240 numarayı aldığı, ancak başvurunun 551 sayılı KHK'nın 45. maddesi uyarınca birden fazla başvuruya ayrıldığı, davacının bölünmüş başvuruyu 27.07.2004 tarihinde gerçekleştirdiği ve başvurunun 2004/1875 numarasını aldığı, 27.07.2004 tarihli bu başvuruda "istemler üzerinde daha önce inceleme yapılmadığı" açıklamasının yer aldığı, davalının 30.09.2004 tarihli yazı ile başvuru sahibi davacıya işlemlere devam edilebilmesi için en kısa sürede araştırma talebinin yapılmasının ve ücretinin yatırılması gerektiğinin bildirildiği, davacının 11.10.2004 tarihinde araştırma talep formunu verip gereken ücreti ödediği, 1. ve 2. inceleme raporlarının alınmasından sonra TPE'ce 551 sayılı KHK'nın Uygulanma Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca bölünmüş başvuru istemiyle birlikte araştırma isteminin yapılmadığından ve tüm işlemlerin sehven gerçekleştirildiğinden bahisle başvurunun geri alınmış sayılmasına karar verildiği, bölünmüş patent başvurularında inceleme raporu düzenlenmesi isteminin ne zaman yapılacağı konusunda 551 sayılı KHK'da bir düzenlemenin olmadığı, bu konuda boşluğun yönetmeliğin 16. maddesi ile doldurulmaya çalışıldığı, ancak anılan yönetmelik hükmünün 551 sayılı KHK'nın 45, 56 ve 54. maddeleriyle ana başvuru yönünden başvuru sahibine araştırma raporu talebi konusunda daha kısıtlayıcı ve hak kaybına neden olacak bir usule yer verdiği ve dayanak kanun veya KHK'lara aykırı olan yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı, kaldı ki hem KHK hem de yönetmelik ile getirilen düzenlemede ücretin ödenmesinin, araştırma talebinin geçerli sayılması için zorunlu kabul edildiği, somut uyuşmazlıkta davacının anılan yönetmeliğin 16/2. maddesinde belirtilen 3 aylık süre içinde araştırma ücretini ödediği ve salt bu nedenle dahi davalı TPE'nin uygulanmasının anılan düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı TPE.YİDK'nın 27.07.2007 gün ve P-17 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.   Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.     Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davacı tarafça davalı TPE'ye sunulan 27.07.2004 tarihli başvuru dilekçesinde "istemler üzerinde araştırma ve inceleme yapılmamıştır" ibaresinin değil, "istemler üzerinde inceleme yapılmamıştır" ibaresinin kullanılması karşısında, mahkemece gerekçeli karar yerinde davanın açıklaması yapılırken davacının anılan başvuru dilekçesinde "istemler üzerinde araştırma ve inceleme yapılmamıştır" ifadesini kullandığının belirtilmesi doğru değilse de, yapılan bu yanlışlığın sonuca etkili olmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.     Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın (ONANMASINA), 12.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Bölünmüş Patent Başvurusu

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2008/12664 E.N , 2010/4027 K.N. İlgili Kavramlar BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURUSU Özet BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURULARINDA İNCELEME RAPORU DÜZENLENMESİ İSTEMİNİN NE ZAMAN YAPILACAĞI KONUSUNDA YASADA BİR DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR. 

BU BOŞLUĞU DOLDURMAK İÇİN YÖNETMELİKLE GETİRİLEN DÜZENLEME, DAHA KISITLAYICI VE HAK KAYBINA NEDEN OLACAK BİR USULE YER VERDİĞİ VE DAYANAK YASALARA AYKIRI OLDUĞU İÇİN UYGULANAMAZ.

 

İçtihat Metni Taraflar arasında görülen davada (Ankara Üçüncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 24.06.2008 tarih ve 2007/223-2008/187 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:  

 

Davacı vekili, müvekkilinin 04.05.2000 tarihinde "Endoparazit Öldürücü Bileşimler" buluş başlığı altında yaptığı uluslararası patent başvurusunun, 09.11.2001 tarihinde 2001/3240 numara ile ulusal kayda girdiğini, bu başvuruda buluş bütünlüğü olup tüm tarifname ve istemler üzerinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmış olmasına rağmen, davalının isteği üzerine 27.07.2004 tarihinde 2004/1875 numara ile bölünmüş başvuru yapılıp araştırma raporu hazırlık ve düzenleme ücretinin süresinde ödendiğini, buna rağmen davalının 27.07.2004 tarihli başvuru ile birlikte araştırma talebinde bulunulmadığının tespit edildiği gerekçesiyle müvekkilinin bölünmüş başvurusunun geri alınmış sayılmasına karar verildiğini, bu karara itirazlarının da reddedildiğini ileri sürerek, davalı TPE-YİDK'nın P-17 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.  

 

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.   Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının WİPO aracılığıyla yaptığı patent başvurusunun TPE nezdinde 2001/3240 numarayı aldığı, ancak başvurunun 551 sayılı KHK'nın 45. maddesi uyarınca birden fazla başvuruya ayrıldığı, davacının bölünmüş başvuruyu 27.07.2004 tarihinde gerçekleştirdiği ve başvurunun 2004/1875 numarasını aldığı, 27.07.2004 tarihli bu başvuruda "istemler üzerinde daha önce inceleme yapılmadığı" açıklamasının yer aldığı, davalının 30.09.2004 tarihli yazı ile başvuru sahibi davacıya işlemlere devam edilebilmesi için en kısa sürede araştırma talebinin yapılmasının ve ücretinin yatırılması gerektiğinin bildirildiği, davacının 11.10.2004 tarihinde araştırma talep formunu verip gereken ücreti ödediği, 1. ve 2. inceleme raporlarının alınmasından sonra TPE'ce 551 sayılı KHK'nın Uygulanma Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca bölünmüş başvuru istemiyle birlikte araştırma isteminin yapılmadığından ve tüm işlemlerin sehven gerçekleştirildiğinden bahisle başvurunun geri alınmış sayılmasına karar verildiği, bölünmüş patent başvurularında inceleme raporu düzenlenmesi isteminin ne zaman yapılacağı konusunda 551 sayılı KHK'da bir düzenlemenin olmadığı, bu konuda boşluğun yönetmeliğin 16. maddesi ile doldurulmaya çalışıldığı, ancak anılan yönetmelik hükmünün 551 sayılı KHK'nın 45, 56 ve 54. maddeleriyle ana başvuru yönünden başvuru sahibine araştırma raporu talebi konusunda daha kısıtlayıcı ve hak kaybına neden olacak bir usule yer verdiği ve dayanak kanun veya KHK'lara aykırı olan yönetmelik hükümlerinin uygulanamayacağı, kaldı ki hem KHK hem de yönetmelik ile getirilen düzenlemede ücretin ödenmesinin, araştırma talebinin geçerli sayılması için zorunlu kabul edildiği, somut uyuşmazlıkta davacının anılan yönetmeliğin 16/2. maddesinde belirtilen 3 aylık süre içinde araştırma ücretini ödediği ve salt bu nedenle dahi davalı TPE'nin uygulanmasının anılan düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı TPE.YİDK'nın 27.07.2007 gün ve P-17 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.   Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.  

 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve her ne kadar davacı tarafça davalı TPE'ye sunulan 27.07.2004 tarihli başvuru dilekçesinde "istemler üzerinde araştırma ve inceleme yapılmamıştır" ibaresinin değil, "istemler üzerinde inceleme yapılmamıştır" ibaresinin kullanılması karşısında, mahkemece gerekçeli karar yerinde davanın açıklaması yapılırken davacının anılan başvuru dilekçesinde "istemler üzerinde araştırma ve inceleme yapılmamıştır" ifadesini kullandığının belirtilmesi doğru değilse de, yapılan bu yanlışlığın sonuca etkili olmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.  

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın (ONANMASINA), 12.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Ülkemizdeki genel yaklaşımın kervan yolda dizilir atasözüyle örtüştüğünü düşünürsek her aşamada bir sorunla yüzleşmek ve bedel ödemek kaçınılmaz oluyor.

  Etkin patentin ,Marka ve Patent konusunda hem yola çıkmış hem de hazırlık yapanların rota belirlemek açısından en güvenilir partneri olmayı hak ettiklerini düşünüyoruz.

  Ender PİLGEErpco İlaç Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin