Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent Patent Başvuru Kılavuzu, Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu, nerede ve nasıl başvuru yapılacağını, formları, sınıfları, maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu

Patent Başvuru Kılavuzu

Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Uluslararası Patent sınıfların tümünü aşağıdaki linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. IPC, Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüm
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 sayılı KHK uyarınca belirli işlemlerin yapılması için belirlenmiş süreler mevcuttur. Belirli bir talebin yapılması için verilen süreler gün ya da ay hesabın
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir. Dönüşüm talebinde bulunulan başvuruda rüçhan ha
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı 551 KHK 42-52nci maddelerde belirtilen şekl
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
- İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya da - İtiraz varsa, başvuru sahibi itiraza cevap verdiğinde ya da istemlerini
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru tarihinin belirlenmesinden sonra, başvuru 551 KHK 42*-52 inci maddelerin ve yönetmeliğin (Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu madde) öngördüğü şekli şartlar
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesi almak için, açıkça Faydalı Model Belgesi verilmesine ilişkin bir yazılı başvuru, 551 KHK madde 42 fıkra 1 (b) – (f)'de belirtilen belgeler
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye'de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye'de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez. Buluş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Faydalı Model Belgesi, baş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. Temel olarak özellikle öznel bir duyguya hitap eden este
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Programları, Program ilişkili Usuller, Kanunlar ve Benzerleri ile İlgili Buluşlar için Patent Koruması Bilgisayar programı, aritmetik ya da kurumsal
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK), başvuru sahibinin Enstitü kararlarına karşı itirazları inceleyen bir TPE birimidir. Yeniden incelenmesi ve değe
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir. Başvuru s
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir; tarifname buluşu tanımlamaBelgeleri
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İnceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir. İnceleme
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent veya faydalı model başvurusunda bulunulabilir. Bir ya da
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir (551 KHK madde 47). Uygulama Yönetmeliğinin 9uncu maddesi 10uncu f
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu bölebilir. İlk başvurunun tarihi ve başvuruda talep edi
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup buluşla ilgili olmalıdır (551 KHK Madde 45 fıkra 1). Diğe
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Bu durum buluşun b
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, - yenilik kriteri öncelikli olmakla birlikte - buluş basamağı içermek zorundadır. Buluş, tekniğin bilinen durumu göz ö
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Koruma talep edilen buluşu ve bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu kıyaslayacak ilgili alandaki uzman kişinin, koruma talep edilen istemleri ve bu alanda
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka y
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemleri buluş konusunu tanımlayan tüm özellikleriyle incelenmelidir. 551 KHK 5-10uncu maddelerini
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İncelemenin konusu İncelemenin konusu, başvurunun 551 KHK 42 – 52 nci maddelerinin öngördüğü koşulları yerine getirip getirmediğidir ve başvuru konusu buluşun 5
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması gerekir. Şekli Şartlar İlk aşamada inceleme talebi şekl
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.İtirazlar yazılı olarak sunulmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Araştırma raporu düzenlendikten sonra, Enstitü raporu başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibinin incelemeli sistemi tercih etmek için tebliğden itibaren üç
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, KHK'nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sistemini tercih edebilir. 551 KHK madde 62 gereğince incel
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit edilmiş yayınlar:İlgili olduğu istemlerin numarasına at
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçh
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır. Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi, patentler ve faydalı modellere ilişkin rüçhan hakkı sağlar. Bu hak, usulüne uygun olarak yapılan ilk başv
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuruda buluş bütünlüğü olsa bile, başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir. Bölünmüş başvuru, ancak işlemleri devam eden bir başvurud
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru unsurlarını şekli şartlara uygunluk açısından incelemede, özellikle aşağıdaki durumlar şekli eksiklik olarak kabul edilir; Başvuru dilekçesinde verilmes
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlanan şartlara açıkça uymaması veya açıkça 6 ncı maddede
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek kriterlerinden yoksun olup olmamas
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: gerçek kişiler veya tüzel kişiler; Enstitü Siciline kayıtlı patent vekilleriTüzel kişil
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenir Rüçha
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent İstemlerinde Teknik Mülahazalar üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar Konusunda Avrupa Patent Ofisi’nin Araştırma ve İnceleme Uygulamaları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa Patent Ofisi'nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşları için istemlerin yazılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekleri üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa, ABD ve Japonya'da Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Gelişmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile