Bandrol Uygulamasına İlişkin Yönetmelik » Etkin Patent Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği burada bulabilirsiniz.
Bandrol Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Bandrol Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Bandrol Uygulamasına İlişkin Yönetmelik Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Telif Hakları Mevzuat  Tarih :  26.10.2018       Google Plus      
Telif Hakları Mevzuat,  Kategori : 

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği burada bulabilirsiniz.

Resmi Gazete Tarihi: 08.11.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24577 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, eser ve hak sahiplerinin hakları ve mali haklara tecavüzü ön koşul musiki ve sinema eseri nüshaları ile Süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya karşı müsait diğer grup üyelerinin kullanacağı bandrolün temini, kullanımı, uygulanması ve bandrol gelirlerinin iskan usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, zorunlu ve isteğe bağlı bandrol uygulamasında bandrol temini ve kullanımı, Bu uygulamayı denetleyecek ve satışa sunacağız. 

Hukuki Dayanak
Madde 3- (Değişik: RG-06/11 / 2004-25635)

Bu Yönetmelik, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci ve geçici 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan:

a) Bandrol:
Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmesinin önlenmesi, fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile ile kıssasız yayınların üzerine yapıştırılmış, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesi gereğince kurulan tüzel kişiliği haiz kurulduğu taktirde, Komisyon: Bandrol uygulamaya yönelik denetimi yürütmek Mülki İdare Amirleri tarafından komisyonu, f) Kanun: 1951 tarihli ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu, (Değişik: RG -06 / 11 / 2004-25635) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Bandrol Kullanımı, Temini ve Gelirlerin Kullanımı Bandrol Kullanımı Madde 5 - Kanunun öngördüğü koruma sürelerine ve işaretlerine sahip olunan kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, ticari dolaşıma girmeden önce bandrol yapıştırılması zorunludur. A ) Kanunun öngördüğü koruma süreleri sona eren fikir ve sanat temelleri, b) Kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde bahsedilen mesajlar yayınlanmış ya da ilan olunan, kanun, tüzük, Yönetmelik, tebliğ, genelge, kazai, kararlar, söz ve nutuklardan ibaret yayınlar, C) Eğitim ve öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim görevlilerine sundurma, ön ve arka kapaklar ile belirli sayfalar 14 puntodan küçük olmamak üzere, "Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz." ibaresi Taşıyan tanıtım nüshaları, d) Merkezi yurt Dışında Bulunan Yayınevleri Tarafından yine yurt Dışında Satışı yapılmak Üzere ziyaretinde Ülke icinde ticari dolaşımına sunulmamak kaydıyla sadece sadece Basımı Ülke icinde yaptırılan yayınlar, e) Tanıtım Veya eğitim Amaçlı katalog, broşür, Kullanım Kılavuzu tarifeler ziyaretinde, f) Bandrollenmiş sinema ve müzik eseri nüshaları ile uzun süreli yayınlamamak ekinde verilen içerik tamamlayıcı niteliği bulunan materyaller, g) (Değişik

Bandrol Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER