Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Bu yönetmelikte bundan sonra “tartı aleti” olarak anılacak olan, yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gi
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği

Ana Kategori : Blog, Kategori : Kalite Makale
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Bu yönetmelikte bundan sonra “tartı aleti” olarak anılacak olan, yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gi Kalite Makale 11-07-2021
 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Bu yönetmelikte bundan sonra “tartı aleti” olarak anılacak olan, yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi ihtiyaç duyulan işlemler Sanayi ve Ticaret BakanlığındanOtomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği90/384/ATBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve TanımlarAmaçMadde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;Otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. KapsamMadde 2 - Bu Yönetmelik, aşağıda kategorilere ayrılmış işlemler için kullanılan otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar. Birici kategori ; Ticari işlemler için kütle tespiti, Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat yada benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti, Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti, Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti, Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti, Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti.b) İ kinci kategori; Yukarıda sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tespiti. Hukuki dayanakMadde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı “ Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, ile 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu´ na istinaden hazırlanmıştır. TanımlarMadde 4- Bu Yönetmelikte geçen tariflerde;Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,Uygunluk Değerlendirilmesi : Tartı aletinin, bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,Onaylanmış Kuruluş : Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik ile bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen ve Bakanlığa karşı sorumlu olan özel veya kamu kuruluşlarını,CE Uygunluk İşareti : Mamul haline gelmiş tartı aletlerinin bu yönetmelik ile 2001/3530 sayılı “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” te yer alan temel gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi olduğunu gösteren işareti,Halka Açık Satış Yerleri : Meslek grubu, gelir grubu, tahsil grubu v.b. gibi özel bir zümreye hitap etmeyen , market, süper market , pastane, lokanta, kafeterya, kasap, bakkal, manav, vb. gibi kamuya açık serbest satış yerlerini,Üretici : Otomatik olmayan tartı aletleri üreten, imal eden veya tartı aletlerine adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı Türkiye´de yetkili bir temsilcisinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, tartı aletinin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri tartı aletinin güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı : Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,Uyumlaştırılmış Ulusal Standart : Bir Uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,Piyasaya Arz : Tartı aletinin tedarik ve/veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,Tip : Üretilmesi planlanan tartı aletini temsil eden numuneyi,Teknik Dosya : Tartı aletinin, bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve tartı aletinin işleyişi aşamalarından bir veya birkaçını içeren dosyayı, İKİNCİ BÖLÜMGenel EsaslarTemel gereklerMadde 5- Bu yönetmeliğin 2´ inci maddesinin (a) bendinde bahsi geçen işlemler için kullanılan tartı aletleri Ek I´ de ifade olunan hükümlere uymak zorundadır .Tartı aletleri, 2´ inci maddenin (a) bendinde belirtilen işlemlerde kullanılmayan cihazlar içermesi veya bu tür cihazlara bağlı çalışması durumunda, söz konusu cihazların Ek I´ de ifade olunan hükümlere uyması şartı aranmaz. Uyumlaştırılmış standartlarMadde 6- Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarına, uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olan tartı aletleri, Bu Yönetmeliğin 5´ inci maddesinde ifade edilen hükümlere uygun olduğu kabul edilir. Bakanlık, bu yönetmelik ile ilgili uyumlaştırılmış standartların listesini Resmi Gazete´ de yayımlar, bu husus müsteşarlık aracılığıyla komisyona bildirilir. Piyasa gözetimi ve denetimiMadde 7- Otomatik olmayan tartı aletlerinin piyasa gözetimi ve denetimi 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, yaptığı denetimlerde yönetmelik hükümlerine uygunsuzluk tespit ettiğinde bu tartı aletlerinin piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik bütün uygun önlemleri alır.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Bu yönetmelikte bundan sonra “tartı aleti” olarak anılacak olan, yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi ihtiyaç duyulan işlemler 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
90/384/AT

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;

Otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, aşağıda kategorilere ayrılmış işlemler için kullanılan otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar.

Birici kategori ;

 Ticari işlemler için kütle tespiti,

 Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat yada benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,

 Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,

 Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,

 Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,

 Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti.

b) İ kinci kategori; Yukarıda sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tespiti.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 4703 sayılı “ Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, ile 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu´ na istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tariflerde;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

Uygunluk Değerlendirilmesi : Tartı aletinin, bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Onaylanmış Kuruluş : Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik ile bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen ve Bakanlığa karşı sorumlu olan özel veya kamu kuruluşlarını,

CE Uygunluk İşareti : Mamul haline gelmiş tartı aletlerinin bu yönetmelik ile 2001/3530 sayılı “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” te yer alan temel gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi olduğunu gösteren işareti,

Halka Açık Satış Yerleri : Meslek grubu, gelir grubu, tahsil grubu v.b. gibi özel bir zümreye hitap etmeyen , market, süper market , pastane, lokanta, kafeterya, kasap, bakkal, manav, vb. gibi kamuya açık serbest satış yerlerini,

Üretici : Otomatik olmayan tartı aletleri üreten, imal eden veya tartı aletlerine adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı Türkiye´de yetkili bir temsilcisinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, tartı aletinin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri tartı aletinin güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı : Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,

Uyumlaştırılmış Ulusal Standart : Bir Uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

Piyasaya Arz : Tartı aletinin tedarik ve/veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

Tip : Üretilmesi planlanan tartı aletini temsil eden numuneyi,

Teknik Dosya : Tartı aletinin, bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve tasarım, üretim ve tartı aletinin işleyişi aşamalarından bir veya birkaçını içeren dosyayı,

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Temel gerekler

Madde 5- Bu yönetmeliğin 2´ inci maddesinin (a) bendinde bahsi geçen işlemler için kullanılan tartı aletleri Ek I´ de ifade olunan hükümlere uymak zorundadır .

Tartı aletleri, 2´ inci maddenin (a) bendinde belirtilen işlemlerde kullanılmayan cihazlar içermesi veya bu tür cihazlara bağlı çalışması durumunda, söz konusu cihazların Ek I´ de ifade olunan hükümlere uyması şartı aranmaz.

Uyumlaştırılmış standartlar

Madde 6- Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarına, uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun olan tartı aletleri, Bu Yönetmeliğin 5´ inci maddesinde ifade edilen hükümlere uygun olduğu kabul edilir. Bakanlık, bu yönetmelik ile ilgili uyumlaştırılmış standartların listesini Resmi Gazete´ de yayımlar, bu husus müsteşarlık aracılığıyla komisyona bildirilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi

Madde 7- Otomatik olmayan tartı aletlerinin piyasa gözetimi ve denetimi 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan 2001/3529 sayılı Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, yaptığı denetimlerde yönetmelik hükümlerine uygunsuzluk tespit ettiğinde bu tartı aletlerinin piyasadan toplatılması veya piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanmasına yönelik bütün uygun önlemleri alır.