Patent Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent Patent nerde ve nasuıl başvuru yapılacağını, gerekli olan bilgi ev belgeleri ayrıntılı anlatılmaktadır.
Patent Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Blog

Avrupa Bilgisayar Uygulamalı Buluşların İçtihatları

Avrupa, ABD ve Japonya'da Bilgisayar Uygulamalı Buluşların içtihatlarını bulabilirsiniz. Sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekler

Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekleri üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır. Devamı »

Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar İçin İstemlerin Yazılması

Bilgisayar Uygulamalı Buluşları için istemlerin yazılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Yazılımlar İçin Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi

Avrupa Patent Ofisi'nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Avrupa Da Bilgisayar Uygulamalı Buluşlara Dair İçtihat

Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Patent Başvurularında Şekli Şartlara Uygunluk İncelenmesi

Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Devamı »

Patent Başvuru Ücreti Ödeme Koşulları

Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenir Rüçhanlı başvuru olması durumunda, rüçhan sayısına göre belirlenmiş meblağ dikkate alınarak baş.. Devamı »

Patent Vekilleri

Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: gerçek kişiler veya tüzel kişiler; Enstitü Siciline kayıtlı patent vekilleriTüzel kişiler, yetkili organlar tarafından tam olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişiler tarafından t.. Devamı »

Patent Başvuru Ve Buluş Konusunun İncelenmesi

Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek kriterlerinden yoksun olup olmamasına göre yapılan incelemeden önce, - başvuruşekilde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik .. Devamı »

Patent Verilemeyecek Konular Ve Buluşlar

Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlanan şartlara açıkça uymaması veya açıkça 6 ncı maddede belirtilen bir konuya ilişkin olması durumunda, başvuru reddedilmelidir. .. Devamı »

Patent Başvurularının Şekli Ve Fiziksel Eksikliklerin İncelenmesi

Başvuru unsurlarını şekli şartlara uygunluk açısından incelemede, özellikle aşağıdaki durumlar şekli eksiklik olarak kabul edilir; Başvuru dilekçesinde verilmesi gereken bilgiler tam değilse, örn. buluşu yapanın belirtilmemiş olması, başvuru yapma ha.. Devamı »

Patent Başvurularının Bölünmesi

Başvuruda buluş bütünlüğü olsa bile, başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir. Bölünmüş başvuru, ancak işlemleri devam eden bir başvurudan bölünebilir. Devamı »

Patent Rüçhan Hakkı

Paris sözleşmesine üye ülkede yapılan başvurunun bir başka sözleşme ülkesinde 12 aylık rüçhan hakkı tanınmaktadır. Devamı »

Patent Başvurusunun Yayınlanması

Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır. Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden (KHK Madde 55) itibaren on sekiz aylık sürenin dolması ile ve başvuru sahibi ta.. Devamı »

Patent Araştırma Prosedürü

Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılan patent araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde 57 gereğince standart olarak uygulanmasıdır. Araştırma, başvurusu yapıl.. Devamı »

Patent Araştırma Talebi

TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde araştırma talebinin yapılması – daha önce yapı.. Devamı »

Patent Araştırma Raporu

Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit edilmiş yayınlar:İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir... Devamı »

İncelemeli Patent Verilmesi Prosedürü

Başvuru sahibi, KHK'nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sistemini tercih edebilir. 551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, inceleme için geçerli bir talep yapılması gerekir... Devamı »

Patent Prosedür Aşamaları

Araştırma raporu düzenlendikten sonra, Enstitü raporu başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibinin incelemeli sistemi tercih etmek için tebliğden itibaren üç aylık bir süresi vardır. Devamı »

Patent İtirazların Değerlendirilmesi

Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.İtirazlar yazılı olarak sunulmalıdır. Devamı »

Patent İnceleme Talebinin Şekli İncelemesi

551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması gerekir. Şekli Şartlar İlk aşamada inceleme talebi şekli yetersizlikler açısından incelenir. Devamı »

Buluşun İncelenmesi

İncelemenin konusu İncelemenin konusu, başvurunun 551 KHK 42 – 52 nci maddelerinin öngördüğü koşulları yerine getirip getirmediğidir ve başvuru konusu buluşun 551 KHK 5-10 uncu maddeleri gereğince patentlenebilir nitelikte olup olmadığıdır... Devamı »

Patent Verilebilirliğin İncelenmesi

Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemleri buluş konusunu tanımlayan tüm özellikleriyle incelenmelidir. 551 KHK 5-10uncu maddelerinin Öngördüğü Temel Koşullar (Teknik özellikler, istisnalar) Patent koruması yalnızca teknik.. Devamı »

Patentde Tekniğin Bilinen Durumu

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. Devamı »

Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler

Koruma talep edilen buluşu ve bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu kıyaslayacak ilgili alandaki uzman kişinin, koruma talep edilen istemleri ve bu alandaki mevcut tüm bilgiler anlayabilecek nitelikte olduğu varsayılır. Devamı »

Buluşda Yenilik

Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır. Devamı »

Buluş Basamağı

Buluş basamağı, inceleme raporunda önemli olup, patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, yenilik kriteri yanı sıra buluş basamağı içermek zorundadır. Devamı »

Buluşun Sanayiye Uygulanabilirlik Olması

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Devamı »

Buluş Bütünlüğünün İncelenmesi Ve Başvurunun Bölünmesi

Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup buluşla ilgili olmalıdır Devamı »

Patent Başvurunun Başvuru Sahibi Tarafından Bölünmesi

Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu bölebilir. İlk başvurunun tarihi ve başvuruda talep edilen rüçhan hakkı her bölünmüş başvuru için geçerlidir. Devamı »

Patent İstemleri Ve Patent Kategorisi

Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir (551 KHK madde 47). Uygulama Yönetmeliğinin 9uncu maddesi 10uncu fıkrası gereğince istemler tekniğin bilinen durumunu oluşturan giriş bölümü ve karakterize .. Devamı »

Rüçhan Hakkı Talep Eden Patent Başvurular

Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent veya faydalı model başvurusunda bulunulabilir. Bir ya da daha fazla önceki tarihli Türk başvurusunun da rüçhan hakkından iç rüçhan yararlanılabilir.. Devamı »

Patent İnceleme Raporları

nceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir. Devamı »

Patentin Verilmesinin Hazırlanması

elgelerin Patent için Hazırlanması Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir Devamı »

İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi

Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir. Devamı »

Patent Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar

Patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler şekli eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle itiraz edebilir. Devamı »

Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular

Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği usullerdir. Devamı »

Bilgisayar Yazılımları Ve Programların Patentlenmesi

Bilgisayar yazılımları ve programları aşağıdaki koşulları sağladıkları sürece patent koruması alabilirler. Devamı »

Yemek Tarifleri Ve Estetik Yaratmalarda Patent

551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. Temel olarak özellikle öznel bir duyguya hitap eden estetik yaratmalar nesnel ve çoğaltılabilen (teknik) etkiden uzaktırlar ve buluş olarak kabul .. Devamı »

Faydalı Model Belgeleri

Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Faydalı Model Belgesi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz (551 KHK madd.. Devamı »

Faydalı Modellerde Yenilik Unsuru

Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye'de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye'de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez. Buluş konusu başvuru tarihinden önce Türkiye'de yapılan başka bir Patent ve Faydalı Mode.. Devamı »

Faydalı Model Başvuru Ve Başvuru Tarihi

Faydalı Model Belgesi almak için, açıkça Faydalı Model Belgesi verilmesine ilişkin bir yazılı başvuru, 551 KHK madde 42 fıkra 1 (b) – (f)'de belirtilen belgelerle birlikte yapılmalıdır: - tarifname - en az bir istem - tarifnamede veya istemlerde atıf.. Devamı »

Faydalı Model Şekli İnceleme Ve Yayınlama

Başvuru tarihinin belirlenmesinden sonra, başvuru 551 KHK 42*-52 inci maddelerin ve yönetmeliğin (Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu madde) öngördüğü şekli şartları yerine getirip getirmediği incelenir. Devamı »

Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları

Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalı ve itirazı destekleyecek kanıtlar da eklenmelidir. Devamı »

Faydalı Model Belge Verilmesi Ya Da Reddedilmesi Kararı

Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden Yönetmeliğin 50 maddesi gereğince belirlenen belge düzenleme ücretini ödemesi talep edilir. Devamı »

Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar

Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı 551 KHK 42-52nci maddelerde belirtilen şekli şartları, buluş bütünlüğü hariç (551 KHK madde 45), yerine getirmediği gerekçesini öne s.. Devamı »

Faydalı Model Dönüşüm Talepleri

Başvuru sahibi patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir. Devamı »

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüşümü

Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitü'den talep edebilir. Devamı »

Faydalı Model Sürelerinin Hesaplanması

551 sayılı KHK uyarınca belirli işlemlerin yapılması için belirlenmiş süreler mevcuttur. Belirli bir talebin yapılması için verilen süreler gün ya da ay hesabına göre belirlenir. Tatil durumu ve takvimde olmayan güne rastlama (örnek 29 Şubat, 31 Nisa.. Devamı »

Patent Sınıfları

Uluslararası Patent sınıfların tümünü aşağıdaki linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. IPC, Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır. Devamı »

Serbest İşçi Buluşları

Serbest Doğan Buluşlar,Serbest Doğan Buluşlar,İşçinin Bildirim Yükümlülüğü,İşverenin İtiraz Hakkı,Serbest Kalan Buluşlar hakkındaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Devamı »

İşçi Hizmet Buluşları

İşçi Hizmet Buluşları;Tanımı,İşçi Buluşları,Hizmet buluşları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Devamı »