Marka Davaları » Etkin Patent Önceden çekişmeli, marka tecavüz, hükümsüzlük ve iptal davalarına ait Yargıtay içtihatlarını bulabilirsiniz.
Marka Davaları » Etkin Patent
Etkin Patent
+90 212 212 35 18 bilgi@etkinpatent.com Nakit, Kredi Kartı veya Havale +905365803757 Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Hakkımızda

E-Mağaza

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Hukuk

Blog

Blog

Yasaklanmış Bir İbare Veya İşaretin Tescilinin İptal Davası

Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir. Devamı »

Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali

Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali; Sözcük anlamının belirli olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile red kararının iptaline karar verilmiştir. Devamı »

Lisans Alanın Dava Açma Hakkı

Lisans Alanın Dava Açma Hakkı; İmzalanan lisans sözleşmesinde davacıya markaya tecavüz nedeniyle dava açma hakkı tanınmamıştır. Devamı »

Benzer Marka Tescili

Benzer Marka Tescili; İki marka arasında bir bağlantı kurulması, hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir. Devamı »

Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili

Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili; Ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın terkinini istemeden de tescil ettirebileceği öngörülmüş bulunmaktadır. Devamı »

Şekil Eksikliği Nedeni İle Başvurunun Reddinin İptali

Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali; Marka vekilince yapılan işlemlerde, vekillik yapma yetkisi şart olarak kabul edilmektedir. Devamı »

Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez

Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez; Herkes tarafından serbestçe kullanılabilecek olan bir kelime, bir kişinin inhisarına bırakılamaz. Devamı »

Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı

Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı; Menfaati olan herkes, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir. Devamı »

Haksız Fiil

Haksız Fiil, tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanılması nedeniyle tecavüz davası açılmasına dair Yargıtay içtihatıdır. Devamı »

Tanınmış Marka Kriterleri

Tanınmış Marka Kriterleri; Diğer rakip mallardan ve hizmetlerden kendi mal ve hizmetini ayırt etmesi, rekabet kaygısı dışında yüksek bir kaliteyi temin etmesi. Devamı »

Marka Hükümsüzlük Kararı

Marka Hükümsüzlük Kararı; Markanın tescili için TPE"ne başvurulduğu, isim hakkının da müvekkile devredilmiş olması nedeniyle davalı tescil isteminde bulunamaz. Devamı »

Unvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi

Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi; Tecavüz, haksız rekabet ve iltibasın söz konusu olmadığı için davanın reddi istenmiştir. Devamı »

Marka Hakkının Pay Edilmesi

Marka Hakkının Pay Edilmesi; taraflar kendi aralarında yaptıkları sözleşmede, her ikisinin de dava konusu markayı kullanabileceğini kararlaştırmıştır. Devamı »

Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı

Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı; Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, münhasıran sahibine aittir. Devamı »

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Zarar gören 3.kişiler, resmi makamlar veya faydalı model belgesi isteme hakkına sahipler isteyebilir. Devamı »

Yasaklanmış İşaretlerin İptali

Yasaklanmış Bir İşaret Tescilinin, İptal Ve Terkini Davası; 3.kişilere, markayı tescil ettirene karşı iptal ve terkin davası açma hakkını vermez. Devamı »

Tescilli Marka, Haksız Rekabet

Tescilli Marka, Haksız Rekabet; Emek ve özenli çalışmaları sonucu elde ettikleri imaj ve adın davalılar tarafından kullanılması haksız rekabet oluşturmaktadır. Devamı »

Markalarda Benzerlik Ve İltibas

Markalarda Benzerlik ve İltibas; Tescili istenen markanın, tescilli markanın aynısı veya benzeri olması, iki markanın aynı mal ve hizmetlerde kullanılmasıdır. Devamı »

Marka Hakkına Tecavüz

Marka Hakkına Tecavüz; Markayı veya ayırt edilemeyecek benzerini kullanarak markanın taklit edildiğini bilen, bilmesi gereken, ticari amaçla bulundurmaktır. Devamı »

Marka Benzerliği

Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespit edilmesi istenmektedir. Devamı »

Marka Tescil Prosedürü

Marka Tescil Prosedürü; Marka başvurusu ilan edilmeden tescil prosedürü tamamlanmış sayılmayacaktır. Devamı »

Marka Tescilinde Esas Unsur

Marka Tescilinde Esas Unsur; Henüz tescil aşamasına gelinmemiş prosedür içerisinde, tescil talebi zamansız bir istek niteliğindedir. Devamı »

Markaya Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Sağlanması

Markanın Ayırt Edicilik Özelliği Ve Markanın Uzun Süre Kullanımı; hem hizmetin cinsini, hem de hizmete ait bir meslek grubunun adını içermemelidir. Devamı »

Tescilli Markaya Tecavüz

Tescilli Markaya Tecavüz; Söz konusu markanın Türkiye’de tescil edildiği tarihten itibaren markanın koruması başlar, aksi halde tecavüz gündeme gelir. Devamı »

Haksız Rekabet Ve Ticaret Unvanına Tecavüz

Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz; Men´ini, tescilli unvanın değiştirilmesi veya silinmesini, zararın tazminini ve gazetede yayımlanmasını isteyebilir. Devamı »

Sahte Marka Kullanmak

Sahte Marka Kullanmak; markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak, taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde markayı satmaktır. Devamı »

Marka Tescil Seminer Sunumları

Marka Tescil Seminer Sunumları; Markanın karıştırılma ihtimali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Marka Hakkının Kötüye Kullanılması

Marka Hakkının Kötüye Kullanılması; Marka hakkının kötüye kullanılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi

Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi; Markanın hükümsüz kılma hakkının gerçekleşmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Tanınmış Markanın Korunması

Tanınmış markanın korunması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.İçeriklerdeki tüm bilgiler sunum sahibinin fikridir. Tanınmış markanın korunmasına ilişkin sunumu incelemk için TI.. Devamı »

Marka Hakkının İptali

Marka Hakkının İptali; Marka hakkının iptali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.İçeriklerdeki tüm bilgiler sunum sahibinin fikridir. Marka hakkının iptaline ilişkin sunumu ince.. Devamı »

Marka Haklarının Tüketilmesi

Marka Haklarının Tüketilmesi; Marka haklarının tüketilmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Markanın Kullanılması

Markanın Kullanılması; Markanın kullanımı üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Devamı »

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet; Davalıların imal ve satışını yaptığı ürünün iltibas oluşturacak şekilde davacının soba markasına benzetilmesi eylemi haksızdır. Devamı »

Marka Kullanım İzninin Geri Alınması

Marka Kullanımına İzin, İznin Geri Alınması, Haksız Rekabet; Kural olarak bir hak devredilmediyse hak sahibinin bu izni geri almak yetkisi vardır. Devamı »

Markanın Devri Ve Şirketin Temsili

Markanın Devri ve Şirketin Temsili; Şirketi temsile yetkili müdürün, şirkete ait bir mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunabileceğinin kabulü gerekir. Devamı »

Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı

Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı; Kelimenini unvan ve işletme adı olarak kullanılmak suretiyle haksız rekabette bulunduğu ileri sürülmektedir. Devamı »

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescili

Markanın Farklı Sınıflarda Kullanımı ve Tanınmış Marka; Bir markanın tanınmış marka niteliği kazanabilmesi için ait olduğu sektörü kapsaması yeterlidir. Devamı »

Dava Açma Süresi

Dava Açma Süresi; Dava, 10 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açılmıştır. Devamı »

Tescilli Markanın Terkini

Tescilli Markanın Terkini markasının hükümsüzlüğü ile marka sicilden terkinine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Devamı »

Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü

Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü; Markasını tescil ettirip kullanmaya başladığını, ayırtedici ve yenilik özelliği taşımadığını ileri sürmektedir. Devamı »

Markanın Üzerindeki Kodların Sökülmesi Ve Marka Tecavüzü

Markayı Taşıyan Emtialar Üzerindeki Üretim Kodlarının Sökülmesi ve Marka Hakkına Tecavüz; Emtialar üzerindeki üretim kodları sökülmüştür. Devamı »

Markanın Kullanılmaması Nedeniyle İptali

Tescilli Markanın Haklı Bir Neden Olmaksızın Beş Yıldan Fazla Kullanılmadığına Dayalı Markanın İptali; Davalı tarafın ispat etmesi gerekir. Devamı »

Ayırt Edicilik Sağlanan Marka Hükümsüz Kılınamaz

Markanın Tescil Edildiği Mallar veya Hizmetlerle İlgili Olarak Ayırt Edici Bir Nitelik Kazanması; Hükümsüzlük davası açılıncaya kadar ayırt edici olmalıdır. Devamı »

Markada Tanınmışlık İddiası

Markada Tanınmışlık İddiası; Tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonra tanınmış marka olduğu, tescil başvurusu yapılan markalara karşı ileri sürülebilir. Devamı »

Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi

Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından hükümsüzlüğüne karar verilebilmektedir. Devamı »

Farklı Ürün Gruplarında Marka Tescil Kriterleri

Nice yönetmelik ile sınıflandırmayı esas sistem olarak kabul etmesi bağlayıcı değil, ancak yardım fonksiyonlu olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Devamı »

Üçüncü Kişilerin Marka Hükümsüzlük Dava Açma Hakkı

Yasaklanmış Bir İşaret veya İbarenin Tescil Edilmesine Karşı Açılan Marka İptal Davası; Üçüncü kişilere hukuk mahkemesinde dava açma hakkını bahşetmez. Devamı »

Haksız Rekabet, Tespit Davası

Haksız Rekabet, Tespit Davası; Mamüller üzerinde kullanılan etiketlerin imhasına karar verilmekle yetinilmelidir. Etiketleri taşıyan mamüllerin de toplatılmasına karar verilmesi doğru değildir Devamı »

Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı

Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı; Davacı, kendisine ait ticaret ünvanı ile markayı davalının aynen kullanarak haksız rekabette bulunduğunu ileri sürmüştür. Devamı »

Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi

Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi; Tescil ettirilen "SATEN" sözcüğü esasen boyanın vasfını ifade eden bir sözcük olup, tek başına marka olarak tescil edilemez Devamı »

Ortak Logonun Sonradan Tek Başına Kullanımı

Ortak tarafından oluşturulan logo ve markanın ortağın ortaklıktan ayrılmasından sonra kurulan şirketçe kullanılmaya devam edilmiştir. Devamı »

Markanın Terkini Tazminat Ve Tecavüzün Önlenmesi

Markanın Terkini Maddi ve Manevi Tazminat Markaya Tecavüzün Önlenmesi; Uluslararası tescil kaydı yapılan markanın, Türkiye'de aynen tesciliyle iltibasa sebebiyet verilmiştir. Devamı »

Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi

Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi; ticaret siciline tescil edilen ünvan ve logo murisin ölümünden sonra mirasçıları tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. Devamı »

Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası

Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası; tescil ettirdiği markası adı altında,tescil listesinde sözü edilen diğer emtiaları hiçbir zaman üretip pazarlamamaktadır. Devamı »

Barokart Da Marka Savaşı

Avukat Aydoğan Koru, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde, "BaroKart"ın, özel bir şirket adına tescilinin iptali için dava açtı. Koru, tüm meslektaşlarını davaya müdahil olmaya çağırdı. Baro yönetimine de başvurarak, davaya mü.. Devamı »

Benzer Marka Tesciline Yapılan İtiraz

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.03.2004 tarih ve 2002/307 - 2004/133 sayılı kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı ve davalı-karşı davacı vekili tarafından istenm.. Devamı »

Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü

Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilgi@etkinpatent.com adresinden sorabilirsiniz. Devamı »

Haksız Rekabet Ve Manevi Tazminat

Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat; müvekkilce üretilen (F4R) Taşlı Dolar Çakmak modelinin taklidi olan G…-JAPAN marka çakmağı piyasaya sürmüştür. Devamı »

Marka Başvurusunun Reddi Ve Terkini

Haksız Rekabetin Meni Marka Başvurusunun Reddi ve Sicil Kayıtlarının Terkini; Davalı firmanın S… markasının bir harfini değiştirerek M… adlı markayı kendi adına tescil ettirdiği için sicilden terkin edilmelidir. Devamı »

Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler

Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler;Markaların, cins isim sayılıp sayılamayacağı ve tescilinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Devamı »

Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

İştigal sektörünü ifade etme anlam ve işlevi taşıdığının anlaşılmasına göre, davanın kabulü gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddi isabetsiz görülmüştür. Devamı »

Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri

Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir. Devamı »

Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı

Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı; Müvekkillerinin daha sonra diğer müvekkili şirketi kurduklarını ve anılan markanın bu şirkete devrinin gerektiğini ileri sürmektedir. Devamı »

Eseri İzinsiz Çoğaltma Ve Haksız Rekabet İle Marka Tecavüzü

Bir eseri izinsiz çoğaltıp yaymak haksız eylemin basın yoluyla meydana gelmesi, haksız rekabet ve marka hakkına tecavüze ilişkin Yargıtay içtihatı Devamı »

Markanın İptali

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir... Devamı »

Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler Ve İltibas

Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas; Senatör markalı traş kolonyasının tanınmış A… markalı ürününün ambalaj özellikleriyle iltibas oluşturmaktadır. Devamı »

Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili

Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili; Aynı iş kolunda müvekkiline ait marka ve unvanı kullanarak faaliyette bulunduğunu, bunun haksız rekabete yol açtığını ileri sürmektedir. Devamı »

Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru

Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru; Tescil edilmiş olan marka tescil edilmeden önce kullanımla ayırt edicilik kazanmıştır. Devamı »

Tescilli Markanın Koruma Sınırı

Tescilli Markanın Koruma Sınırı; Davacının tescilini istediği markasının ticaret, davalı şirketin markalarının ise hizmet markası olduğu iddia edilmektedir. Devamı »

İrtifak Hakkı

İrtifak Hakkı; tarihi ve kültürel değere haiz oldukları için ortak mirasa dahil olan işaretlerin yetkili makamlardan izin almadan marka olarak kullanılamaz. Devamı »

Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Vekalet Ücreti

Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti; Mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edildiğine göre manevi tazminata hükmedilmesi gerekir Devamı »

Karar Düzeltme Markaya Tecavüz

Karar Düzeltme Markaya Tecavüz; Müvekkilinin tescilli A… markasını logosu ile birlikte taklit ederek piyasadaki saygınlığından yararlanmaktadır. Devamı »

Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre Ve Hükümsüzlük

Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük; Hotel M..., Hotel M... Kumsal markalarının ilk ve gerçek sahibi olduğundan davalıya ait markanın hükümsüzlüğüne karar verilmelidir. Devamı »

Haksız Rekabet Ve Marka Hakkına Tecavüz

Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz;haksız rekabetin ve markaya tecavüzün önlenmesi istemine ilişkindir. Devamı »

Hakkın Kötüye Kullanılması

Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırı Davranışlarda Dava Açma Hakkı; Marka olarak tescili mümkün olmayan bir işaret olduğu için dava açılmıştır. Devamı »

Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti

Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti; Tecavüzün varlığının saptanması için faydalı model konusunu oluşturan aparat ile ilgili bir karşılaştırmanın yapılması gerekir. Devamı »

Ticaret Ünvanı Ve Markanın Korunması

Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması; Tescil edilmiş markanın korunması tescil başvurusu tarihinden itibaren geçerli bulunmaktadır. Devamı »

Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi

Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi;Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi; Markayı oluşturan işaretin aynısının veya benzerinin sonradan bir başkası adına tescili mümkün değildir.. Devamı »

Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik

Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik; Tescillerin birleştirilmesi anlamında "M..." sözcük markasını tescil amacıyla Kurum'a başvurmuştur. Devamı »

Marka Hakkına Tecavüz Ve Haksız Rekabetin Önlenmesi

Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi; davalının 01.01.2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığı'na başvurması hukuka aykırıdır. Devamı »

Haksız Rekabetin Refi Ve Meni Talebi

Haksız Rekabetin Ref ve Meni Talebi; endüstriyel tasarım ve faydalı modelden bahsettiğine göre, davanın ihtisas mahkemesinde görülmesi gerekir. Devamı »

Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz

Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz; Davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturmadığı, ancak haksız rekabet yarattığı belirlenmiştir. Devamı »

Markada Tanınmışlık Tespiti

Markada Tanınmışlık Tespiti; Bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikler Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na yapılması gerekmektedir. Devamı »

Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi

Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi; Alan adlarına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığından, hak sahibi haksız rekabet hükümlerine göre dava açabilir. Devamı »

İltibas Değerlendirilmesinde Markanın Asli Unsuru

Davacı başvurusu ile önceden tescilli ibarelerin aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğundan davanın reddine karar verilmiştir. Devamı »

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Hüküm özetinin ilanı salt marka hakkına tecavüz durumlarında mümkündür. Devamı »

Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz

Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz; Halılara ait motiflerin coğrafi işaret tescilinden doğan haklara tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmektedir. Devamı »

Yidk Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi

YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi; YİDK kararının alındığında devam eden marka başvurusu vardır ve henüz hükümden düşmemiştir. Devamı »

Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları

Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları; NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve yeni bant anlamına gelen NEOBANT dava konusu olmuştur. Devamı »

Aynı Veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları

Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları; Aynı sınıfta yer alan ürünlerin farklı olduğu iddiasıyla dava açılmıştır. Devamı »

Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü

Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü; tarafların markalarının tescilli ve sınıfların aynı olduğundan ilavelerin ayırt edicilik sağlamaya yeterli değildir. Devamı »

Tanınmışlık Tarihten Sonraki Başvurulara İtiraz Gerekçesi Olabilir

Bir Marka Tanınmışlık Statüsüne Kavuştuktan Sonraki Tarihlerde Tescil Başvurusu Yapılan ve Tescili Gerçekleşen Markalara Karşı İleri Sürülebilir Devamı »

Tanımlayıcı Sözcüklerin Marka Tesciline İlişkin İçtihat

Cins, çeşit ve miktar belirleyen yani tanımlayıcı sözcüklerin marka olarak tesciline ilişkin Yargıtay İçtihatını aşağıda bulabilirsiniz. Devamı »

İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili

İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili; Markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali ve tescilli marka sahibinin itirazı vardır. Devamı »

Unvan Ve Markanın Karıştırılma İhtimali

Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali; Adına tescilli ticaret unvanı ile tescilli markasına tecavüz edildiği iddia edilmektedir. Devamı »

Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği

Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği; Bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı için o markanın unsurlarına bakılmalıdır. Devamı »

Cins İsim Niteliğinde Markaların Tescil Koşulları

Markaların Cins İsim Sayılıp Sayılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararları; Uyuşmazlık, davaya konu markaların, cins isim sayılıp, tesciline ilişkindir. Devamı »

Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları

Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin emsal Yargıtay Kararını aşağıda inceleyebilirsiniz. Devamı »

Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları

Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları; Davalının ICE BOYS markasını havi ürün ve ürün ambalajlarının imalinin satışa sunamamlıdır. Devamı »

Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i Ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları

Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları; Dava, davalı adına TPE nezdinde tescilli markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir. Devamı »

Renk Kombinasyonlarının Tescili

Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanılabileceğinden marka olarak tescili mümkün değildir. Devamı »

Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı

Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı; Tescile itiraz eden dava dışı firma, dünya çapında tanınmış marka sahibi olduğunu iddia etmekte ancak ispatlayamamaktadır. Devamı »

Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı; Marka, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlayabilir. Devamı »

Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği

Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği; BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu için, BELLİNİ ibaresini farklı sınıflarda tescil edilmemelidir. Devamı »

Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları

Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları;POLO kelimesi ile POLOMODA ibaresi arasındaki benzerliğe ilişkindir. Devamı »

Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali

Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali; 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istenmektedir. Devamı »

Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı

Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı; Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davalıların her biri adına kayıtlı markaların hükümsüzlüğüne ilişkindir. Devamı »

Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi

Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi; Dava, yeniden inceleme değerlendirme başvurusunun reddine dair kararın iptali talebidir. Devamı »

Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı

Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı;bu şekilde haksız rekabetin önlenmesini talep etmiştir. Devamı »

Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi

Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi; müvekkili firmanın sektöründe hayli tanındığını iddia etmektedir. Devamı »

Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi

Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi; Davacı vekili, müvekkilinin 3 ve 5 nci sınıfta yer alan ürünlerde kullanılmak üzere tescil başvurusunda bulunmuştur. Devamı »

Marka Benzerliği Nedeniyle Haksız Rekabet

Bir markanın başka bir markaya iltibas oluşturacak şekilde haksız rekabet yapmasına ilişkin Yargıtay içtihatıdır. Devamı »

Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası

Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası; Battaniyelerin tesliminden önce, davalı markanın iptali için dava açmıştır. Devamı »

Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi

Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi; davalının söz konusu eylemleri müvekkilinin tescilli markasına tecavüz oluşturmaktadır. Devamı »

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı; müvekkilinin tescilli (L..) hizmet markasının işaret unsurunu davalı tarafından sonradan tescil ettirilmiştir. Devamı »

Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü

Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü; 02.06.1998 tarihli ihtar ile kendi adlarına M………. CALCİNEE adlı markalı ürünlerin tescilli olduğunu belirtmişlerdir. Devamı »

Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri

Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri; marka iptali ile sicil kaydının terkinini ve ticaret ünvanından çıkartılmasını talep ve dava etmiştir. Devamı »

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme

Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme; Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388.maddesinde belirtilmiştir. Devamı »

Haksız Rekabetin Önlenmesi Ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler

Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler; İmzalamış bulunduğu sözleşme ile Galatasaray Futbol Takımına ilişkin ad, unvan vb. de lisans hakkına sahiptir. Devamı »

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi

Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi; SAFARİ ibareli markanın sahip, davalı da TATA SAFARİ ibareli markaya sahip ancak kullanmamaktadır. Devamı »

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Önlenmesi

Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi; Müvekkilinin markasının 1990 yılında tescil edildiğini, son tescilinin ise 2004 yılında KK şekil markasıdır. Devamı »

Marka Hükümsüzlüğü

Marka Hükümsüzlüğü; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin kurallar açıklanmıştır. Devamı »

Marka Devri Ve Marka Devir Sözleşmesi

Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi; Davacı, akdettiği marka-devir sözleşmesince markalarının sahibi olduğunu iddia etmektedir. Devamı »

Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Başvuruların Resen Red Gerekçesini İptal Etti

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2015/33 Karar Sayısı : 2015/50 Karar Tarihi : 27.5.2015 R.G. Tarih-Sayı : 2.6.2015-29374 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Devamı »

İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali

İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali; Davaya konu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak satılmasının program üzerindeki telif haklarını ihlal etmediğine karar verilmiştir. Devamı »

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır. Devamı »

Yidk Karar Tarihindeki Hukuki Durum

YİDK karar tarihinde mevcut olmayan hukuki durum dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Devamı »

Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları

Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları; Markasının ve ticaret unvanının davalı tarafça haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanıldığını ileri sürmektedir. T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/6173 E., 2014/20377 K. MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 2... Devamı »

Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır

Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır; muhafaza memurlarınca ele geçen taklit ürünlerin müvekkili marka hakkına tecavüz oluşturmaktadır. Devamı »

Yönlendirici Kod İle Marka Tecavüzü

Arama motorlarında tescilli marka ismini barındıran reklamların farklı bir şirket sayfasına yönlendirilmesi nedeniyle açılan tecavüz davasıdır. Devamı »

Marka Hükümsüzlüğünün Tespiti

markaların kapsadığı alt grupta yer alan Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öncelik hakkının K..... kelimesini ilk kez oluşturan davacıya ait olduğu… Devamı »

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili

Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili; İNTERAKTİF ibaresini tek başına ve tamamlayıcı marka olarak tescil için davalı kuruma başvurusu haksızdır. Devamı »

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü

Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü; Müvekkile ait markanın şöhretinden faydalanmaya yönelik kötü niyetli bir davranış olduğunu ileri sürmektedir. Devamı »

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni

Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni; Servis markası adı altında üretim yapmayacağına dair imzaladığı sulh sözleşmesine aykırı davranmıştır. Devamı »

Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Terkini Ve Tazminat

Markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminatına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır. Devamı »

Marka Hükümsüzlüğü Ve Dava Zamanaşımı

Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır. Devamı »

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat

Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat hakındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Devamı »

Tpe, Yidk İptal Davası

TPE YİDK İptal Davasına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır. Devamı »

Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü

Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Devamı »

Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali

Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali; Markanın, ticaret unvanının asli unsurunu ön plana çıkardığından hükümsüzlüğüne karar verilmelidir. Devamı »

Marka Tecavüzü Ve Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni

Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Devamı »