Tasarım Sıkça Sorulan Sorular » Etkin Patent Tasarım Sıkça Sorulan Sorular
Tasarım Sıkça Sorulan Sorular

Tasarım Sıkça Sorulan Sorular

  • Anasayfa
  • Tasarım Sıkça Sorulan Sorular

Tasarım Sıkça Sorulan Sorular

Sorular.

Tasarım Tescile İtiraz

Tasarım Tescile İtiraz

Tasarım Tescile İtiraz: İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Türk Patent Enstitüsü nezdinde itirazda bulunabilirler.Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

 

Yapılacak itirazlarda özellikle,

 

• İtiraza konu olan bilgi ve belgelerin itiraz başvuru formunda belirtilmesi ve sunulan belgelerde itiraza gerekçe gösterilen kısımların açıkça gösterilmesi,

• İtirazların değerlendirilmesinde orijinal tarihli belgelerin dikkate alınması nedeniyle,tarihsiz yada tarihi elle yazılmış olan belgelerin itiraza gerekçe gösterilmemesi,

• İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür gibi belgelerin asıllarının gönderilmesi yerine itiraza konu ürün yada ürünlerin yer aldığı sayfalara ait net fotokopilerin noter tasdikli suretlerinin gönderilmesi,

• İtiraz başvuru formunun ve ispatlayıcı belgelerin iki takım halinde gönderilmesi. hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kurul tarafından alınacak karar, “tescilin devamı” yada “kısmen devamı” yönünde olabileceği gibi “tescilin iptali” yönünde de olabilir.
Kısmı tescil kararı, çoklu başvurular için geçerli olup, başvuruda yer alan tasarımların sadece bir kısmının Kurul tarafından iptal edilmesidir.

 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun vermiş olduğu karar Türk Patent Enstitüsünün nihai kararıdır. Bu kararın iptaline karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine dava açılabilir.

 

4 Belgelendirme: 6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması yada yapılan itirazlar neticesinde Kurul kararının “tescilin devamı” yada “kısmen devamı” şeklinde olması durumunda tasarım tescil belgesi hazırlanır ve başvuru sahibine yada vekiline gönderilir. Yapılan itirazın incelenmesi neticesinde alınan Kurul kararının “tescilin kısmen devamı” şeklinde olması durumunda, tasarım tescil belgesi sadece Kurul tarafından iptal edilmeyen tasarımları içerecek şeklide düzenlenir.

Tasarım Koruma Şartları Nelerdir?

Tasarım Koruma Şartları Nelerdir?

Tasarım Koruma Şartları,Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır. Burada ifade edilen yenilik, bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını; ayırt edici nitelik ise, bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

 

Hangi Tasarımlar Korunamaz?

 

KHK’da tasarım koruması dışında kalan tasarımlar şöyle belirlenmiştir;

 

• Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar,
• Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,
• Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar.

 

Ayrıca Endüstriyel Tasarım koruması;

• Üretim yöntemi,
• Ürünün kullanım amacı,
• Ürünün teknik faydaları,
• Ürünün fonksiyonel özellikleri gibi konuları kapsamamaktadır.
Korumadan Kimler Yararlanabilir?

 

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı veya idari merkezi bulunan ya da sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile Paris veya Bern Sözleşmeleri yahut Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmanın eki TRIP’s hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.

 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen tasarım koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de tasarım korumasından yararlanır.

 

Koruma Süresi ve Yenileme

 

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek suretiyle 25 seneye kadar uzatılabilir.

Neden Tasarım?

Neden Tasarım?

Sınırların kalktığı günümüz küresel rekabet ortamında sektörde faaliyet gösteren rakiplerle rekabet edilebilmesi için etkin pazarlama faaliyetlerinin kullanılması ve ürün kalitesinin arttırılması gibi geleneksel ekonomik araçlar yeterli olmayıp, tüketici tercihlerine ulaşmada tasarım en önemli ve etkin araçlardan biridir.

 

Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı tekniği ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüş, ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir.

 

Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.

Tasarımımı Neden Korumalıyım?

Tasarımımı Neden Korumalıyım?

Tasarım gelişmiş toplumlarda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Bir fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır.

 

Ancak günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine 2 sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, “tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı”, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve bu nedenden ötürü tasarım sahipleri ticari anlamda büyük kayıplara uğrayacaktır.

Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim?

Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim?

Tasarımlar 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik esasları çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım tescili için, “endüstriyel tasarım tescil başvuru formu”nun doldurulması,Patent Firmaları aracılığı ile ve/veya bizzat kendiniz  öngörülen evraklar ile ilgili ücretin yatırılarak bizzat, posta yada elektronik başvuru yolu ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Tasarım Tescili Nasıl Gerçekleşir?

Tasarım Tescili Nasıl Gerçekleşir?

TESCİL SİSTEMİ

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Bu nedenle endüstriyel tasarım tescili, uluslararası düzeyde bir kaç ülke dışında genel kabul görmüş itiraza dayalı incelemesiz (yenilik ve ayırt edici nitelik açısından) bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Koruma şartları olan yenilik ve ayırt edicilik kriterlerinin mevcut yasamıza göre dünya çapında olması gerekliliği, bilinen ve anonim sayılacak materyallerin neler olduğu hususunun büyük oranda subjektivite içermesi, böyle bir ayrımın yapılmasında objektif yaklaşımı sağlayacak kriterlerin bulunmaması gibi nedenlerle inisiyatifin araştırma yapacak kişilerde toplanacağı gerçeğinin daha fazla karışıklığa neden olacağı düşünülmekte ve tasarım tescil sistemi için itiraza dayalı incelemesiz sistem benimsenmektedir.

 

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

 

Şekli İnceleme: Tasarım tescil başvurularının ilgili KHK’nın 3.maddesi hükmünce yapılan re’sen inceleme ile başvurunun Yönetmelikte öngörülen hükümler çerçevesinde incelenmesidir. Yapılan re’sen inceleme, bu madde altında ifade edilen tasarım ve ürün tanımlarına göre başvuruların incelenmesi ve bu tanımlar dışında kalan başvuruların reddedilmesi işleminden oluşmaktadır. Şekli inceleme ise başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

 

Tasarım tescil başvurularının şekli eksiklik içermesi durumunda Enstitü, başvuru sahibine veya vekiline bu eksiklerin giderilmesi için süre tanımaktadır. Şekli eksiklik olarak bildirilen unsurların süresi içerisinde giderilmemesi, endüstriyel tasarım tescil başvurusunun işlemden kaldırılması ile sonuçlanmaktadır.

 

Endüstriyel Tasarım Siciline Kayıt ve Yayımlama: Şekli eksiklik içermeyen ya da şekli eksikliği süresi içerisinde tamamlanan tasarım tescil başvuruları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir.

 

Sicil kaydında yer alacak unsurlar;

• Başvuru numarası ve tarihi,
• Tasarım tescil numarası, tescil tarihi ve tasarımın yayımlandığı bülten tarihi ile numarası,
• Başvuru çeşidi, başvuruda yer alan tasarım sayısı,
• Varsa rüçhan bilgileri,
• Tasarım hakkı sahibinin adı, soyadı / unvanı, tabiiyeti ve adresi,
• Tasarımcı veya tasarımcıların adı, soyadı, adresi,
• Varsa vekilin adı, soyadı, adresi ile varsa vekil firmanın unvanı,
• Tasarım veya tasarımın uygulanacağı ürünün adı ve sınıfı,
• Devir, lisans, yenileme, adres değişikliği gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar,
• Tasarımın görsel anlatımı.

 

Bir tasarım tescil başvurusu, Endüstriyel Tasarım Siciline kayıt neticesinde ilgili ilk Bültende yayınlanır. Başvuru sahibinin yayım erteleme talebi olması durumunda tasarım tescil başvurusu iki defa yayınlanır. İlk yayında sadece sicil bilgilerine yer verilirken, ikinci yayında sicil bilgileri ile beraber tasarımın görsel anlatımları da yayınlanır.

Tasarım Adres, Unvan ve Nevi Değişiklikleri

Tasarım Adres, Unvan ve Nevi Değişiklikleri

Tasarım hakkı sahibinin, adresini, unvanını veya şirket nev’ini değiştirmesi halinde, bu değişiklikleri Enstitüye bildirmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin sicile işlenebilmesi için,

 

Adres değişikliği için:

1) Talep dilekçesi,
2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
3) vekaletname.

 

Unvan değişikliği için:

1) Talep dilekçesi,
2) Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,
3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Vekil varsa vekaletname.

 

Nev’i değişikliği için:

1) Talep dilekçesi,
2) Nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya değişikliği gösterir belge,
3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Vekaletname.

 

belgelerinin verilmesi zorunludur.

Tasarım Hukuki İşlemler

Tasarım Hukuki İşlemler

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür. Ayrıca, tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Tasarım hakkının miras yolu ile intikali ve rehnedilmesi de mümkün olmaktadır.Bu işlemlerin sicile işlenebilmesi amacıyla,

 

Tasarım Devir için,
1) Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir senedi, yabancı başvurularda devir belgesinin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,
2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
3) Vekaletname.

 

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı devredilebilir.

 

Tasarım Lisans için,
1) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan tasarımın adını, tescil numarasını, çoklu başvuru ise sıra numaralarını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,
2) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
3) Vekaletname.

 

Çoklu başvurularda, tasarımların tümü veya bir kısmı için Lisans verilebilir.

 

Miras yoluyla intikal için,
1) Talep dilekçesi,
2) Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti,
3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Vekaletname.

 

Birleşme için,
1) Talep dilekçesi,
2) Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış birleşmeyi gösterir belge, yabancı başvurularda birleşmeyi gösterir belgenin noter tarafından tasdik edilmiş Türkçe tercümesi,
3) Ücretin ödendiğini gösterir belge,
4) Vekaletname.

belgelerinin verilmesi zorunludur.

 

Tasarım Hükümsüzlük

Tasarım tescilinin hükümsüz kılınması söz konusu olabilmektedir. Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tesciline ilişkin hükümsüzlük kararı,

 

• Tasarımın koruma şartlarına sahip olmadığının ispat edilmesi (Yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına haiz olmayan tasarımlar, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, koruma kapsamı dışında kalan tasarımlar)

 

• Hak sahipliğinin başka kişi veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse,

 

• Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer bir tasarımın başvuru tarihinin kendisinden daha önce olması halinde verilebilmektedir.