Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent Patent Başvuru Kılavuzu, Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu, nerede ve nasıl başvuru yapılacağını, formları, sınıfları, maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu

Patent Başvuru Kılavuzu

Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Uluslararası Patent sınıfların tümünü aşağıdaki linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. IPC, Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüm
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 sayılı KHK uyarınca belirli işlemlerin yapılması için belirlenmiş süreler mevcuttur. Belirli bir talebin yapılması için verilen süreler gün ya da ay hesabın
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir. Dönüşüm talebinde bulunulan başvuruda rüçhan ha
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı 551 KHK 42-52nci maddelerde belirtilen şekl
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden Yönetmeliğin 50 maddesi gereğince belirlenen belge düzenleme ücretini ödemesi talep edilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru tarihinin belirlenmesinden sonra, başvuru 551 KHK 42*-52 inci maddelerin ve yönetmeliğin (Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu madde) öngördüğü şekli şartlar
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesi almak için, açıkça Faydalı Model Belgesi verilmesine ilişkin bir yazılı başvuru, 551 KHK madde 42 fıkra 1 (b) – (f)'de belirtilen belgeler
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye'de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye'de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez. Buluş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Faydalı Model Belgesi, baş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. Temel olarak özellikle öznel bir duyguya hitap eden este
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar yazılımları ve programları aşağıdaki koşulları sağladıkları sürece patent koruması alabilirler.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler şekli eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle itiraz edebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK), başvuru sahibinin Enstitü kararlarına karşı itirazları inceleyen bir TPE birimidir. Yeniden incelenmesi ve değe
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
elgelerin Patent için Hazırlanması Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
nceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent veya faydalı model başvurusunda bulunulabilir. Bir ya da
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir (551 KHK madde 47). Uygulama Yönetmeliğinin 9uncu maddesi 10uncu f
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu bölebilir. İlk başvurunun tarihi ve başvuruda talep edi
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup buluşla ilgili olmalıdır
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluş basamağı, özellikle inceleme raporu düzenlenirken kilit öneme sahip bir kriterdir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Koruma talep edilen buluşu ve bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu kıyaslayacak ilgili alandaki uzman kişinin, koruma talep edilen istemleri ve bu alanda
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka y
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemleri buluş konusunu tanımlayan tüm özellikleriyle incelenmelidir. 551 KHK 5-10uncu maddelerini
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İncelemenin konusu İncelemenin konusu, başvurunun 551 KHK 42 – 52 nci maddelerinin öngördüğü koşulları yerine getirip getirmediğidir ve başvuru konusu buluşun 5
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması gerekir. Şekli Şartlar İlk aşamada inceleme talebi şekl
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.İtirazlar yazılı olarak sunulmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Araştırma raporu düzenlendikten sonra, Enstitü raporu başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibinin incelemeli sistemi tercih etmek için tebliğden itibaren üç
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, KHK'nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sistemini tercih edebilir. 551 KHK madde 62 gereğince incel
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit edilmiş yayınlar:İlgili olduğu istemlerin numarasına at
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçh
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılan patent araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır. Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi, patentler ve faydalı modellere ilişkin rüçhan hakkı sağlar.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuruda buluş bütünlüğü olsa bile, başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir. Bölünmüş başvuru, ancak işlemleri devam eden bir başvurud
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru unsurlarını şekli şartlara uygunluk açısından incelemede, özellikle aşağıdaki durumlar şekli eksiklik olarak kabul edilir; Başvuru dilekçesinde verilmes
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlanan şartlara açıkça uymaması veya açıkça 6 ncı maddede
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek kriterlerinden yoksun olup olmamas
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: gerçek kişiler veya tüzel kişiler; Enstitü Siciline kayıtlı patent vekilleriTüzel kişil
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenir Rüçha
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa Patent Ofisi'nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşları için istemlerin yazılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekleri üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa, ABD ve Japonya'da Bilgisayar Uygulamalı Buluşların içtihatlarını bulabilirsiniz. Sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.