Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent Patent Başvuru Kılavuzu, Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu, nerede ve nasıl başvuru yapılacağını, formları, sınıfları, maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu

Patent Başvuru Kılavuzu

Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent Sınıfları
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 sayılı KHK uyarınca belirli işlemlerin yapılması için belirlenmiş süreler mevcuttur. Belirli bir talebin yapılması için verilen süreler gün ya da ay hesabın
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiş
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı 551 KHK 42-52nci maddelerde belirtilen şekl
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya daİtiraz varsa
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru tarihinin belirlenmesinden sonra, başvuru 551 KHK 42*-52 inci maddelerin ve yönetmeliğin öngördüğü şekli şartları yerine getirip getirmediği incelenir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesi almak için, açıkça Faydalı Model Belgesi verilmesine ilişkin bir yazılı başvuru, 551 KHK madde 42 fıkra 1 (b) – (f)’de belirtilen belgeler
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye’de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye’de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. başvuru tarihinden itibare
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. Temel olarak özellikle öznel bir duyguya hitap eden este
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar programı, aritmetik ya da kurumsal kanun, diğer yazılım özellikleri veya program ilişkili usuller içeren buluşlar patent koruması kapsamı dışında kal
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği u
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK), başvuru sahibinin Enstitü kararlarına karşı itirazları inceleyen bir TPE birimidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir; tarifname buluşu tanımlama
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İnceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent veya faydalı model başvurusunda bulunulabilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir (551 KHK madde 47).
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu bölebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup buluşla ilgili olmalıdır (551 KHK Madde 45 fıkra 1).
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Bu durum buluşun b
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, - yenilik kriteri öncelikli olmakla birlikte - buluş basamağı içermek zorundadır. Buluş, tekniğin bilinen durumu göz ö
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Koruma talep edilen buluşu ve bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu kıyaslayacak ilgili alandaki uzman kişinin, koruma talep edilen istemleri ve bu alanda
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka y
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent talep edilen buluşun patentlenebilir nitelikte olması gerekir (551 KHK Madde 5-10). Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemler
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
İncelemenin konusu, başvurunun 551 KHK 42 – 52 nci maddelerinin öngördüğü koşulları yerine getirip getirmediğidir ve başvuru konusu buluşun 551 KHK 5-10 uncu ma
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Araştırma raporu düzenlendikten sonra, Enstitü raporu başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibinin incelemeli sistemi tercih etmek için tebliğden itibaren üç
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru sahibi, KHK’nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sistemini tercih edebilir. 551 KHK madde 62 gereğince
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Tespit edilmiş yayınlar: İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent literatüründe i
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde patent araştırma talebinin yapılması gerektiğini başvuru sahibine bildirir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır. Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi, patentler ve faydalı modellere ilişkin rüçhan hakkı sağlar. Bu hak, usulüne uygun olarak yapılan ilk başv
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuruda buluş bütünlüğü olsa bile, başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir (Paris Sözleşmesi). Bölünmüş başvuru, ancak işlemleri deva
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru unsurlarını şekli şartlara uygunluk açısından incelemede, özellikle aşağıdaki durumlar şekli eksiklik olarak kabul edilir;a) Başvuru dilekçesinde verilm
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanımlanan şartlara açıkça uymaması veya açıkça 6 ncı maddede
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık ve şüpheye vermeyecek şekilde yenilik ve sanayiye uygula
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır:(a) gerçek kişiler veya tüzel kişiler;(b) Enstitü Siciline kayıtlı patent vekilleri
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde Ücret Tebliğinde belirtilen ücret ödenir
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Başvuru sırasında verilecek be
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Patent İstemlerinde Teknik Mülahazalar üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşlar Konusunda Avrupa Patent Ofisi’nin Araştırma ve İnceleme Uygulamaları üzerine yapılmış sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa Patent Ofisi’nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler üzerine yapılmış sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşları için istemlerin yazılması üzerine yapılmış sunum
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekleri üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.İçer
Ana Kategori : Blog Kategori : Patent Başvuru Kılavuzu
Avrupa, ABD ve Japonya’da Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Gelişmesi üzerine yapılmış sunum