Marka Tescil Kılavuzu » Marka Başvuru Rehberi » Etkin Patent Marka Tescil Kılavuzu, Marka Başvuru Rehberi, başvuru ve tescil kriterleri, nasıl ve nerede başvuru yapılacağını, istenen belgeler ve diğer bilgileri burada bulabilirsiniz.
Marka Tescil Kılavuzu » Marka Başvuru Rehberi

Marka Tescil Kılavuzu

Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından 3 ay içerisinde
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine redd
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz ü
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir sınai mülkiyet başvurusunu veya tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kaps
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Telif hakkı veya onun ürünleri tarafından korunan bir işareti ihtiva eden marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.Bu nedenle Madde 8/5 kapsamında fotoğrafın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibin
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa ait olduğu konusunda KHK’da açı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin başkaları adına çok say
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki ma
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadanyapılan başvuru, marka sahibinin itirazı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.” ifadesiyle ilişkili olma ih
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmet
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçede anlamı bulunan kelimeler, Kelime markalarının uzunlu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ort
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
İşitsel benzerlik, kelime markaları telaffuz edilirken ortaya çıkan benzerlik halidir. İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Görsel benzerliğin tespiti, markaların benzer markal
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Karıştırılma ihtimali kavramı Bir mal veya hizmetin alıcısının, halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez: Tescil içi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zoru
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a),
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, “Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı m
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
“Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar” tescil edilemez. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları istismar etme
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
“Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar” tescil edilemez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer a
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti iş
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
“Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar” tescil edilemez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Malın şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları içeren m
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Avrupa Adalet Divanı “Windsurfing Chimsee” kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinas
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvuru
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine doğrudan atıfta b
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyal
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini” belir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksız
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
diğer ayırt edici unsurların baş harflerinden oluşuyorsa ve diğer unsurlar hala markanın asli ayırt edici unsur olarak algılanıyorsa kısaltmanın kullanımı marka
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Standart karakterlerle ifade edilen tek bir harf ya da tek basamaklı sayılar kural olarak 7/1(a) maddesi kapsamında ayırt edici nitelikte değildir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Birbirinin aynısı iki ya da üç harften oluşan kelimeler aynı sıralama içerisinde yazılmışsa ya da kolaylıkla aynı sıra içerisinde algılanıyorsa bu tür başvurula
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir sayıların rakamla ifade edildiği markalar ile aynı sayının harflerle ifade edildiği markalar 7/1(b) maddesi kapsamında ayırt edilemeyecek derece benzer kabu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Türkiyede bazı ad ve soyadlar yaygın olarak kullanılırken bazıları daha az kullanılmakta, ad ve soyadların ayırt edicilik gücü kullanım yaygınlığıyla ters orant
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Bir il adı, talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir ibare ile birlikte başvuruya konu ise marka tescil edilebilir niteliklerdedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
556 Sayılı KHK’nın 7/1(b) maddesi, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. Bununla birlikte,stilize edilmemiş, özel biçim verilmemiş ve özgün bir niteli
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri; Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt et
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ses Marka Tescilleri; Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir “ses markası” olduğunu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Renk ve Renk Kombinasyonlarının Marka Tescili,Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle ifade edil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime ve Şekil unsurlarını birlikte ihtiva eden marka başvurularında ayırt ediciliğinin tespitinde de diğer marka türlerinde esas alınan kriterler dikkate alın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Etkinlik adından oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonların ya da yarışma-müsabaka tarzı faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin ismini ticari ola
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.Bir sloganın marka örneğinde belirgin ve kendi başına ayı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Kelime ve Kelime Kombinasyonları Markalarda ayırt edicilik; tescili talep edilen malların özelliklerini doğrudan belirtiyorsa ve ilgili tüketici kesimi tarafınd
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler,Tescilin etkili olacağı coğrafi alan,Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler,İlgili kamu algıs
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Tescil Kılavuzu
Ayırt etmeyi sağlama,çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme (grafik gösterim)şartlarını sağlayan “kişi adları dahil, özellikle sözcükler,