Marka Davaları » Marka Emsal yargıtay Kararları » Etkin Patent Marka Davaları, Marka Emsal yargıtay kararlarını, marka hakları, tecavüz, ceza ve hukuk dava örneklerini inceleyebilirsiniz.
Marka Davaları » Marka Emsal yargıtay Kararları

Marka Davaları

Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali; Markanın, ticaret unvanının asli unsurunu ön plana çıkardığından hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
TPE YİDK İptal Davasına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat hakındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya tecavüzün tespiti, önlenmesi, terkini ve tazminatına ilişkin emsal Yargıtay kararıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni; Servis markası adı altında üretim yapmayacağına dair imzaladığı sulh sözleşmesine aykırı davranmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü; Müvekkile ait markanın şöhretinden faydalanmaya yönelik kötü niyetli bir davranış olduğunu ileri s
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili; İNTERAKTİF ibaresini tek başına ve tamamlayıcı marka olarak tescil için davalı kuruma başvurusu haksızdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
markaların kapsadığı alt grupta yer alan Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında öncelik hakkının K..... kelimesini ilk kez oluşturan davacıya ait olduğu…
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Arama motorlarında tescilli marka ismini barındıran reklamların farklı bir şirket sayfasına yönlendirilmesi nedeniyle açılan tecavüz davasıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi; İhtarname ile sözleşmenin feshedildiğine rağmen marka kullanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır; muhafaza memurlarınca ele geçen taklit ürünlerin müvekkili marka hakkına tecavüz o
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları; Markasının ve ticaret unvanının davalı tarafça haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanıldığını ileri sürmekt
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
YİDK karar tarihinde mevcut olmayan hukuki durum dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali; Davaya konu programların ilk kullanıcıdan satın alınarak 2. el ürün olarak satılmasının program
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2015/33 Karar Sayısı : 2015/50 Karar Tarihi : 27.5.2015 R.G. Tarih-Sayı : 2.6.2015-29374 İTİRAZ YOLUNA BAŞV
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi; Davacı, akdettiği marka-devir sözleşmesince markalarının sahibi olduğunu iddia etmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hükümsüzlüğü; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliğinin 25.maddesinde dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin kurallar açıklanmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi; Müvekkilinin markasının 1990 yılında tescil edildiğini, son tescilinin ise 2004 yılında KK şekil markasıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi; SAFARİ ibareli markanın sahip, davalı da TATA SAFARİ ibareli markaya sahip ancak kullanmamaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler; İmzalamış bulunduğu sözleşme ile Galatasaray Futbol Takımına ilişkin ad, unvan vb. de li
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme; Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 388.maddesinde belirtilmişti
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri; marka iptali ile sicil kaydının terkinini ve ticaret ünvanından çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü; 02.06.1998 tarihli ihtar ile kendi adlarına M………. CALCİNEE adlı markalı ürünlerin tescilli olduğunu belirtmiş
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı; müvekkilinin tescilli (L..) hizmet markasının işaret unsurunu davalı tarafından sonradan tescil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi; davalının söz konusu eylemleri müvekkilinin tescilli markasına tecavüz oluşturmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası; Battaniyelerin tesliminden önce, davalı markanın iptali için dava açmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Bir markanın başka bir markaya iltibas oluşturacak şekilde haksız rekabet yapmasına ilişkin Yargıtay içtihatıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi; Davacı vekili, müvekkilinin 3 ve 5 nci sınıfta yer alan ürünlerde k
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi; müvekkili firmanın sektöründe hayli tanındığını iddia etmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı;bu şekilde haksız rekabetin önlenmesini talep etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi; Dava, yeniden inceleme değerlendirme başvurusunun reddine dair kararın iptali talebidi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı; Aralarında ihtiyari dava arkadaşlığı bulunan davalıların her biri adına kayıtlı markaların hükümsüzl
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali; 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. sınıf dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından ip
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları;POLO kelimesi ile POLOMODA ibaresi arasındaki benzerliğe ilişkindir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği; BELLONA ibaresinin tanınmış marka olduğu için, BELLİNİ ibaresini farklı sınıflarda te
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı; Marka, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı; Tescile itiraz eden dava dışı firma, dünya çapında tanınmış marka sahibi olduğunu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanılabileceğinden marka olarak tescili mümkün değildir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları; Dava, davalı adına TPE nezdinde tescilli markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları; Davalının ICE BOYS markasını havi ürün ve ürün ambalajlarının imalinin
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin emsal Yargıtay Kararını aşağıda inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaların Cins İsim Sayılıp Sayılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararları; Uyuşmazlık, davaya konu markaların, cins isim sayılıp, tesciline ilişkindir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği; Bir markanın kamu düzenine ve genel ahlaka aykırılığı için o markanın unsurlarına bakılmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali; Adına tescilli ticaret unvanı ile tescilli markasına tecavüz edildiği iddia edilmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili; Markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali ve tescilli marka sahibinin itirazı vardır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Cins, çeşit ve miktar belirleyen yani tanımlayıcı sözcüklerin marka olarak tesciline ilişkin Yargıtay İçtihatını aşağıda bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Bir Marka Tanınmışlık Statüsüne Kavuştuktan Sonraki Tarihlerde Tescil Başvurusu Yapılan ve Tescili Gerçekleşen Markalara Karşı İleri Sürülebilir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü; tarafların markalarının tescilli ve sınıfların aynı olduğundan ilavelerin ayırt edicilik sağlamaya yeterli değildir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları; Aynı sınıfta yer alan ürünlerin farklı olduğu iddiasıyla dava açılmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları; NEO ve BANT kelimelerinden oluşan ve yeni bant anlamına gelen NEOBANT dava konusu olmuştur.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi; YİDK kararının alındığında devam eden marka başvurusu vardır ve henüz hükümden düşmemiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz; Halılara ait motiflerin coğrafi işaret tescilinden doğan haklara tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Hüküm özetinin ilanı salt marka hakkına tecavüz durumlarında mümkündür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Davacı başvurusu ile önceden tescilli ibarelerin aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğundan davanın reddine karar verilmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi; Alan adlarına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığından, hak sahibi haksız rekabet hükümlerine göre dav
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markada Tanınmışlık Tespiti; Bir markanın tanınmış olduğunun tespiti yönündeki istemin, öncelikler Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na yapılması gerekmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz; Davalının eyleminin marka hakkına tecavüz oluşturmadığı, ancak haksız rekabet yarattığı belirlenmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Ref ve Meni Talebi; endüstriyel tasarım ve faydalı modelden bahsettiğine göre, davanın ihtisas mahkemesinde görülmesi gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi; davalının 01.01.2005 tarihinden önce Sağlık Bakanlığı'na başvurması hukuka aykırıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik; Tescillerin birleştirilmesi anlamında "M..." sözcük markasını tescil amacıyla Kurum'a başvurmuştur.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi;Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi; Markayı oluşturan işaretin aynısının veya benzerinin
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması; Tescil edilmiş markanın korunması tescil başvurusu tarihinden itibaren geçerli bulunmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti; Tecavüzün varlığının saptanması için faydalı model konusunu oluşturan aparat ile ilgili bir karşılaştırmanın y
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırı Davranışlarda Dava Açma Hakkı; Marka olarak tescili mümkün olmayan bir işaret olduğu için dava açılmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz;haksız rekabetin ve markaya tecavüzün önlenmesi istemine ilişkindir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük; Hotel M..., Hotel M... Kumsal markalarının ilk ve gerçek sahibi olduğundan davalıya ait markanın hükümsüzlüğü
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Karar Düzeltme Markaya Tecavüz; Müvekkilinin tescilli A… markasını logosu ile birlikte taklit ederek piyasadaki saygınlığından yararlanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti; Mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edildiğine göre manevi tazminata hükmedilmesi gerekir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
İrtifak Hakkı; tarihi ve kültürel değere haiz oldukları için ortak mirasa dahil olan işaretlerin yetkili makamlardan izin almadan marka olarak kullanılamaz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Koruma Sınırı; Davacının tescilini istediği markasının ticaret, davalı şirketin markalarının ise hizmet markası olduğu iddia edilmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru; Tescil edilmiş olan marka tescil edilmeden önce kullanımla ayırt edicilik kazanmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili; Aynı iş kolunda müvekkiline ait marka ve unvanı kullanarak faaliyette bulunduğunu, bunun haksız rekabete yol açtığı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas; Senatör markalı traş kolonyasının tanınmış A… markalı ürününün ambalaj özellikleriyle iltibas oluşturmaktad
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Bir eseri izinsiz çoğaltıp yaymak haksız eylemin basın yoluyla meydana gelmesi, haksız rekabet ve marka hakkına tecavüze ilişkin Yargıtay içtihatı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı; Müvekkillerinin daha sonra diğer müvekkili şirketi kurduklarını ve anılan markanın bu şirkete devrini
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri; tescili istenenin ipeksi mat bir özelliğe haizdir, ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
İştigal sektörünü ifade etme anlam ve işlevi taşıdığının anlaşılmasına göre, davanın kabulü gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddi isabetsiz görülmüştür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler;Markaların, cins isim sayılıp sayılamayacağı ve tescilinin mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabetin Meni Marka Başvurusunun Reddi ve Sicil Kayıtlarının Terkini; Davalı firmanın S… markasının bir harfini değiştirerek M… adlı markayı kendi adına
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat; müvekkilce üretilen (F4R) Taşlı Dolar Çakmak modelinin taklidi olan G…-JAPAN marka çakmağı piyasaya sürmüştür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilir bulabilir ve araştırabilirsiniz.Sorularınız içinbilgi@etkinpa
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.03.2004 tarih ve 2002/307 - 2004/133 sayılı kararın Yargıtay'ca d
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Avukat Aydoğan Koru, Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde, "BaroKart"ın, özel bir şirket adına tescilinin iptali için dava açtı. Koru, tüm meslektaşla
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası; tescil ettirdiği markası adı altında,tescil listesinde sözü edilen diğer emtiaları hiçbir zaman ür
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi; ticaret siciline tescil edilen ünvan ve logo murisin ölümünden sonra mirasçıları tarafından kullanılmaya de
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Terkini Maddi ve Manevi Tazminat Markaya Tecavüzün Önlenmesi; Uluslararası tescil kaydı yapılan markanın, Türkiye'de aynen tesciliyle iltibasa sebebiy
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ortak tarafından oluşturulan logo ve markanın ortağın ortaklıktan ayrılmasından sonra kurulan şirketçe kullanılmaya devam edilmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi; Tescil ettirilen "SATEN" sözcüğü esasen boyanın vasfını ifade eden bir sözcük olup, tek başına marka olarak tescil edilemez
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı; Davacı, kendisine ait ticaret ünvanı ile markayı davalının aynen kullanarak haksız rekabette bulunduğunu ileri sürmüştür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet, Tespit Davası; Mamüller üzerinde kullanılan etiketlerin imhasına karar verilmekle yetinilmelidir. Etiketleri taşıyan mamüllerin de toplatılmasın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Yasaklanmış Bir İşaret veya İbarenin Tescil Edilmesine Karşı Açılan Marka İptal Davası; Üçüncü kişilere hukuk mahkemesinde dava açma hakkını bahşetmez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Nice yönetmelik ile sınıflandırmayı esas sistem olarak kabul etmesi bağlayıcı değil, ancak yardım fonksiyonlu olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi; Tescilli markaların karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşıldığından hükümsüzlüğüne karar verilebilm
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markada Tanınmışlık İddiası; Tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonra tanınmış marka olduğu, tescil başvurusu yapılan markalara karşı ileri sürülebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Tescil Edildiği Mallar veya Hizmetlerle İlgili Olarak Ayırt Edici Bir Nitelik Kazanması; Hükümsüzlük davası açılıncaya kadar ayırt edici olmalıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Haklı Bir Neden Olmaksızın Beş Yıldan Fazla Kullanılmadığına Dayalı Markanın İptali; Davalı tarafın ispat etmesi gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markayı Taşıyan Emtialar Üzerindeki Üretim Kodlarının Sökülmesi ve Marka Hakkına Tecavüz; Emtialar üzerindeki üretim kodları sökülmüştür.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü; Markasını tescil ettirip kullanmaya başladığını, ayırtedici ve yenilik özelliği taşımadığını ileri sürmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Terkini markasının hükümsüzlüğü ile marka sicilden terkinine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Dava Açma Süresi; Dava, 10 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açılmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Farklı Sınıflarda Kullanımı ve Tanınmış Marka; Bir markanın tanınmış marka niteliği kazanabilmesi için ait olduğu sektörü kapsaması yeterlidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı; Kelimenini unvan ve işletme adı olarak kullanılmak suretiyle haksız rekabette bulunduğu ileri sürülmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Devri ve Şirketin Temsili; Şirketi temsile yetkili müdürün, şirkete ait bir mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunabileceğinin kabulü gerekir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Kullanımına İzin, İznin Geri Alınması, Haksız Rekabet; Kural olarak bir hak devredilmediyse hak sahibinin bu izni geri almak yetkisi vardır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet; Davalıların imal ve satışını yaptığı ürünün iltibas oluşturacak şekilde davacının soba markasına benzetilmesi eylemi haksızdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Kullanılması; Markanın kullanımı üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Haklarının Tüketilmesi; Marka haklarının tüketilmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkının İptali; Marka hakkının iptali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir. Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.İçerik
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış markanın korunması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.Sadece bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır.İçeriklerdeki tüm bilgil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi; Markanın hükümsüz kılma hakkının gerçekleşmesi üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkının Kötüye Kullanılması; Marka hakkının kötüye kullanılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescil Seminer Sunumları; Markanın karıştırılma ihtimali üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Sahte Marka Kullanmak; markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak, taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde markayı satmaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz; Men´ini, tescilli unvanın değiştirilmesi veya silinmesini, zararın tazminini ve gazetede yayımlanmasını isteyebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Markaya Tecavüz; Söz konusu markanın Türkiye’de tescil edildiği tarihten itibaren markanın koruması başlar, aksi halde tecavüz gündeme gelir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markanın Ayırt Edicilik Özelliği Ve Markanın Uzun Süre Kullanımı; hem hizmetin cinsini, hem de hizmete ait bir meslek grubunun adını içermemelidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescilinde Esas Unsur; Henüz tescil aşamasına gelinmemiş prosedür içerisinde, tescil talebi zamansız bir istek niteliğindedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Tescil Prosedürü; Marka başvurusu ilan edilmeden tescil prosedürü tamamlanmış sayılmayacaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Benzerliği; Tanınmış markadaki unsurun, tescilli marka ile aynı olduğunun ve davacı markası ile iltibas oluşturduğunun tespit edilmesi istenmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkına Tecavüz; Markayı veya ayırt edilemeyecek benzerini kullanarak markanın taklit edildiğini bilen, bilmesi gereken, ticari amaçla bulundurmaktır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Markalarda Benzerlik ve İltibas; Tescili istenen markanın, tescilli markanın aynısı veya benzeri olması, iki markanın aynı mal ve hizmetlerde kullanılmasıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tescilli Marka, Haksız Rekabet; Emek ve özenli çalışmaları sonucu elde ettikleri imaj ve adın davalılar tarafından kullanılması haksız rekabet oluşturmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Yasaklanmış Bir İşaret Tescilinin, İptal Ve Terkini Davası; 3.kişilere, markayı tescil ettirene karşı iptal ve terkin davası açma hakkını vermez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi; Zarar gören 3.kişiler, resmi makamlar veya faydalı model belgesi isteme hakkına sahipler isteyebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı; Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, münhasıran sahibine aittir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hakkının Pay Edilmesi; taraflar kendi aralarında yaptıkları sözleşmede, her ikisinin de dava konusu markayı kullanabileceğini kararlaştırmıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Ünvanına Tecavüzde, Ünvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi; Tecavüz, haksız rekabet ve iltibasın söz konusu olmadığı için davanın reddi istenmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Marka Hükümsüzlük Kararı; Markanın tescili için TPE"ne başvurulduğu, isim hakkının da müvekkile devredilmiş olması nedeniyle davalı tescil isteminde bulunamaz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Tanınmış Marka Kriterleri; Diğer rakip mallardan ve hizmetlerden kendi mal ve hizmetini ayırt etmesi, rekabet kaygısı dışında yüksek bir kaliteyi temin etmesi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Haksız Fiil; illistürasyon çalışma ve tasarımlarının davalı tarafından izinsiz olarak kullanıldığını ileri sürerek, tecavüzün ref"i ve men"ini dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı; Menfaati olan herkes, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez; Herkes tarafından serbestçe kullanılabilecek olan bir kelime, bir kişinin inhisarına bırakılamaz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali; Marka vekilince yapılan işlemlerde, vekillik yapma yetkisi şart olarak kabul edilmektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili; Ayırt edici nitelik kazanmış bir markanın terkinini istemeden de tescil ettirebileceği öngörülmüş bulunmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Benzer Marka Tescili; İki marka arasında bir bağlantı kurulması, hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Lisans Alanın Dava Açma Hakkı; İmzalanan lisans sözleşmesinde davacıya markaya tecavüz nedeniyle dava açma hakkı tanınmamıştır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali; Sözcük anlamının belirli olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile red kararının iptaline karar verilmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Davaları
Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.