Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Süreli Yayınları Korsan Olarak Çoğaltmak Ve Yaymak » Etkin Patent Yasal hak sahibi olmayan failin süreli yayını çoğaltması ve yayması eylemi, 5101 sayılı yasa hükümlerince bandrol almaksızın çoğaltma ve yayma suçunu oluşturur.
Süreli Yayınları Korsan Olarak Çoğaltmak Ve Yaymak

Süreli Yayınları Korsan Olarak Çoğaltmak Ve Yaymak

Ana Kategori : Telif Hakları, Kategori : Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Süreli Yayınları Korsan Olarak Çoğaltmak Ve Yaymak Yasal hak sahibi olmayan failin süreli yayını çoğaltması ve yayması eylemi, 5101 sayılı yasa hükümlerince bandrol almaksızın çoğaltma ve yayma suçunu oluşturur. Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Yasal hak sahibi olmayan failin süreli yayını çoğaltması ve yayması eylemi, 5101 sayılı yasa hükümlerince bandrol almaksızın çoğaltma ve yayma suçunu oluşturur.

Ceza Genel Kurulu 2005/7-67 E., 2005/97 K.


# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]

"ÖZET"
SANIKLARIN ESER VEYA HAK SAHİBİ OLMADIKLARI SÜRELİ YAYINLARI KORSAN OLARAK ÇOĞALTMAK VE YAYMAK HUSUSUNDA ÖNCEDEN ANLAŞIP İŞBÖLÜMÜ YAPTIKLARI, BU AMAÇLA KİRALADIKLARI İŞYERİNE MATBAA MAKİNELERİ İLE DİĞER AKSAMINI GETİRİP KURDUKLARI, ESER VEYA HAK SAHİBİNDEN İZİN ALMAKSIZIN YASADIŞI OLARAK BASIMINI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ, BURADA ARAMA YAPAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN TOPLAM 5425 ADET KİTABIN 3750 ADETLİK BÖLÜMÜNÜ YÜKLENİLEN ARACIN İÇİNDE, KALANINI İSE KORSAN BASIMDA KULLANILAN FORMA VE FİLMLER, MATBAA MAKİNELERİ VE AKSAMI İLE BİRLİKTE MATBAADA YAKALADIKLARI SANIKLARIN İKRARI, TUTANAKLAR, BİLİRKİŞİ RAPORLARI VE DOSYAYA TOPLANAN DİĞER BELGE VE KANITLARDAN ANLAŞILMAKTADIR. YASAL HAK SAHİBİ OLMAYAN FAİLİN SÜRELİ YAYINI ÇOĞALTMASI VE YAYMASI EYLEMİ, SEÇİMLİK HAREKETLİ SUÇLARDAN OLAN VE 5846 SAYILI YASA´NIN 5101 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 81. MADDESİNİN 9. FIKRASININ 1/B ALT BENDİNDE DÜZENLENEN, BANDROL ALMAKSIZIN ÇOĞALTMA VE YAYMA SUÇUNU OLUŞTURUR.

"İçtihat Metni"

Bandrolsüz süreli yayınları çoğaltmak ve yaymak suçundan sanıklar Mehmet, Eylem ve Özlem´in TCY´nin 64/1. maddesi aracılığı ile 5101 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Yasa´nın 81. maddesinin 9. fıkrasının 1/b alt bendi uyarınca 2 yıl 6´şar ay hapis ve 60.000.000.000.- lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına, para cezasının taksitlendirilmesine, Emanetin 2004/7126 sırasında kayıtlı olup korsan baskı kitap ve basımda kullanılan ürünler ile yedieminde bulunan ve suçta kullanılmış olan baskı makinelerinin 5846 sayılı Yasa´nın 79. maddesi delaleti ile TCK´nin 36. maddesi uyarınca zoralımına ilişkin olarak Ankara Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinden verilen 10.12.2004 günlü ve 627-516 sayılı hüküm sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmekle dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi´nce 12.5.2005 gün ve 4196-4504 sayı ve oyçokluğu ile onanmıştır.

Yargıtay C. Başsavcılığı bu karara karşı 2.6.2005 gün ve 109359 sayı ile;

""Olay tarihinde yapılan ihbar üzerine kamyonette yapılan aramada ""G... Kültür Yayıncılığa ait Cezmi´nin -Yine Seninle Geldi Hayat, İçime Gir Ama Sigaranı Söndürme"" isimli kitaplar ve aydınger kalıpları, işyerinde ise yine ""G... Kültür Yayıncılığa ait Cezmi´nin -İçime Gir ama Sigaranı Söndürme, R... Kitapevine ait ""Gece Sesleri"" ""G.A.G metinlerine ait balya forma ve ""Hala Ciddiyim"" kitabına ait balya formlarının yakalandığı,

5846 sayılı Yasa´nın 2. maddesi ilim ve edebiyat eserlerinin tanımını, 8. maddesi eser sahibinin kim olduğunu, 21. maddesi işletme hakkını, 22. maddesi çoğaltma hakkını, 23. maddesi yayma hakkının kime ait olduğunu ayrıntılı olarak belirlemiştir. Yakalanan eserlerin incelenmesinde eser sahibi ile sanıklar arasında kanundan doğan ve eser sahibinin izni ile belge olmadığından eserlerin sanıklar tarafından yasal olmayan yollardan çoğaltıldığı anlaşılmaktadır. Kitapların tamamının bandrolleşmesi zorunlu eser grubundan oldukları halde tamamının bandrolsüz oldukları işaret ve rumuz taşımadıkları da tartışmasızdır.

Sanıklar yukarıda belirtilen yayınevleri tarafından yasal olarak çoğaltılıp yayınlanmış eserleri, hak sahiplerinin bilgisi dışında orjinalinden ayırt edilmeyecek biçimde basım yöntemiyle çoğaltıp yaymaktadırlar.

Tartışma konusu; sanıkların eser sahibinin rızası dışında eserleri çoğaltıp yayma şeklindeki eylemlerinin ilgili yasanın hangi suç tanımına uyduğu ve yasanın hangi maddesini ihlal ettiği noktasında toplanmaktadır.

5846 sayılı Yasa´nın 73. maddesinin 2. fıkrasında; ""Kasten bu kanun hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fonografların çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileri ile birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayma"" eylemi düzenlenmiştir.

FSEK´nın 75. maddedeki düzenlemeye göre; ""71, 72, 73 ve 8. maddelerdeki yazılı suçların takibi şikayete bağlıdır. 81. maddede yer alan suçlar ise kamu adına takip edilecektir.
FSEK´nın 81. maddesinde; Musiki ve Sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılmasının ve bandrol alınabilmesi için bandrol talebinde bulunanın yasal hak sahibi olduğunu beyan eden bir taahhütnameyi doldurmasının zorunlu olduğu ve bandrol kullanımına ilişkin esasları ve bunun denetlenmesine ilişkin hükümleri, ayrıca bandrol alma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşları yanıltarak bandrol alınması veya alınan bandrollerin amaç dışında kullanılması ve buna ilişkin yaptırımları düzenlemiştir.

FSEK´nın 81. maddesinde korunan hukuki değerin, eser sahibi veya hak sahiplerinin hakları değil eserlerde bandrol uygulanmasını yerleştirmek ve denetlemek olduğu anlaşılmaktadır.

Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde; Bandrol; ""Fikir ve Sanat Eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla, Fikir ve Sanat Eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketi olduğunu"" tanımlamıştır.

Yönetmeliğin 6. maddesinde; Bandrollerin Kültür Bakanlığı tarafından bastırılacağını, 8. maddesinde ise; Bandrol gelirlerinin Bakanlık adına ulusal bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırılacağı ve özel hesaba yatırılan tutarları her ayın sonunda Kültür Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına aktarılacağı düzenlenmiştir.

Tüm bu düzenlemelerin ışığı altında olayımıza baktığımızda; FSEK´nın 81. maddesindeki suç ancak yasal olarak bandrol alabilecek kişiler tarafından ya da gerçek dışı beyanla bandrol alıp kullananlar tarafından veyahut sahte bandrol imal eden, kullanan ve/veya sahte bandrolden her ne şekilde olursa olsun ticari menfaat sağlayan kişilerce işlenebileceği anlaşılmaktadır.

5846 sayılı Yasanın değişik 81. maddesinin 9-1, b maddesi ""bu madde hükümlerine aykırı olarak kasten, bu kanuna göre bandrol alınması gereken eser ... süreli olmayan yayınları bandrol almaksızın çoğaltan ve yayan"" kişileri cezalandırmaktadır. Bu madde fıkrasında suçun unsuru; Bu kanuna göre: ""Bandrol alınması gereken bir eser ... süreli olmayan yayın"" bulunmasıdır. Ancak; bu halde ""Bandrol almadan çoğaltarak yayma"" fiili anılan madde fıkrasındaki suçu oluşturacaktır.