Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu » Etkin Patent Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu

Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu

Ana Kategori : Blog, Kategori : Kanun
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz. Kanun
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU TASARISI

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş
haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin
uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, seferberlik ve savaş hali ile ilgili kaynakları, gerçek kişileri, kamu ve özel kurum
ve kuruluşlar ile bunların sahip olduğu her türlü mal ve hizmetleri kapsar. Seferberlik ve savaş hali ile ilgili diğer kanunlardaki bu Kanuna aykırı olmayan hükümler saklıdır.


Tanımlar

MADDE 3.

1 Seferberlik : Devletin tüm güç ve kaynaklarının savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.


2 Topyekûn seferberlik : Devletin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması için mevcut bütün güç ve kaynaklardan istifade edilerek yapılan seferberliktir.


3 Sınırlı seferberlik : İç veya dış tehdide karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamı veya bir kısmına
ait kurulu ve seferde kurulacak birlik, karargâh ve kurumlar ile ülke savunmasında görev alacak diğer teş­
killerin tamamı veya bir kısmının ihtiyacını karşılayacak personel, mal ve hizmetlerin hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasıdır.


4 Savaş : Devletin bekasını temin etmek, millî menfaatleri sağlamak ve millî hedefleri elde etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üzere devletin tüm güç kaynaklarının hiçbir tahdide tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.


5 Sınırlı savaş : Mahdut bir hedefin elde edilmesi için yapılan millî güç unsurlarının kısmen kullanılmasını gerektiren savaştır.


6 Savaş hali : Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş ilanına karar verilmesi veya Türkiye Bü­yük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken, ülkenin ani bir saldırıya uğraması ve bu sebeple Silahlı
Kuvvetlerin kullanılmasına karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Cumhurbaşkanı tarafından Türk
Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verilmesinden; Bakanlar Kurulu kararı ile bu halin kaldırılması
ilan edilinceye kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı durumdur.

7 Seferberlik hali : Seferberlik faaliyetlerinin uygulamasının başlatıldığı durumdur.


İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilatlanma


Kadro ve görev tespiti


MADDE 4. — Bu Kanun uyarınca seferberlik ve savaş hali ile barış döneminde yapılacak işlemler için
mevcut teşkilatlanma da dikkate alınarak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına görevler verilir ve bunlardan gerekli görülenlerde bir teşkilat kurulur ve çalıştırılır. Bu maksatla yapılacak teşkilatlanma ve bunlara verilecek görevler bu Kanun gereğince çıkarılacak tüzükte belirtilir.