Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni » Etkin Patent Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürmektedir.
Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni

Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Davaları
Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni; markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Marka Davaları
Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni +90 212 212 35 17

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 2014/18633 ESAS, 2015/12806 KARAR, MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 25/09/2014 NUMARASI : 2013/77-2014/162

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 25/09/2014 tarih ve 2013/77-2014/162 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 01/12/2015 günü hazır bulunan davacı vekili Av. H. K. ile davalı vekili Av. B.. S.. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin ............... şekli ibareli markası bulunduğunu, markayı inşaat sektöründe kullandıklarını, davalının ise .............. şekli, .................+ .... şekli ibareli markaları olduğunu, davacı markasının daha önceden tescil edildiğini, .... şeklinin ayniyet arz edecek şekilde kullanıldığını, markalarının taklit edildiğini, eylemin markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, markaya tecavüzün durdurulmasını, 10.000 TL maddi ve 300.000 TL manevi tazminatın tahsilini, tespit dosyasında yapılan 1.178,25 TL masrafın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir

Davalı vekili, müvekkilinin tescilli markalarını kullandığını, markanın haksız kullanımından söz edilemeyeceğini, markalar arasında iltibas tehlikesi bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalının markalarını tescil kapsamında kullandığı, eyleminin tecavüz teşkil etmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir olunan 1.100 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynakargıt:yay.gov.tr