Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Maddi Manevi Tazminat Davası » Etkin Patent Maddi Manevi Tazminat Davası; Mali hakları dahil sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.
Maddi Manevi Tazminat Davası

Maddi Manevi Tazminat Davası

Ana Kategori : Telif Hakları, Kategori : Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Maddi Manevi Tazminat Davası Maddi Manevi Tazminat Davası; Mali hakları dahil sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Maddi Manevi Tazminat Davası; Mali hakları dahil sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

11. Hukuk Dairesi 2004/11266 E., 2005/10524 K.
# ESER SAHİBİNİN HAKLARI
# MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]
# 5663 S. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA ... [ Madde 1 ]

"ÖZET"
BK. NUN 355. MADDESİNE GÖRE SİPARİŞ EDİLENİN AYNI ZAMANDA FSEK HÜKÜMLERİ UYARINCA BİR ESER OLMASI HALİNDE; SİPARİŞ VEREN İŞ SAHİBİ ESERİ TESLİM ALMAKLA SADECE ESERİN FİZİKİ MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN TASARRUF YETKİSİNİ HAİZ OLUP, ESER SAHİBİNE TANINAN MALİ HAKLARIN SAHİBİ DEĞİLDİR. BU SEBEPLE, İŞ SAHİBİ ESERDEN KAYNAKLANAN MALİ HAKLARI BİZZAT KULLANAMAYACAĞI GİBİ BU HAKKI BAŞKASINA DA DEVREDEMEZ. ANCAK BU HAKLARIN DEVRİ VEYA KULLANMA YETKİSİNİN DEVRİ BİR SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRABİLİR. FSEK. NUN 48. MADDESİNE GÖRE DE, ESER SAHİBİ MALİ HAKLARINI SÜRE, YER VE MUHTEVA İTİBARİYLE SINIRLI VEYA SINIRSIZ, KARŞILIKLI VEYA KARŞILIKSIZ OLARAK BAŞKALARINA DEVİR EDEBİLECEĞİ GİBİ, BU HAKLARIN SADECE KULLANMA YETKİSİNİ DEDİĞER BİR KİMSEYE BIRAKABİLİR. AYNI YASANIN 50. MADDESİ UYARINCA 48 VE 49. MADDELERDE SAYILAN TASARRUF MUAMELELERİNE DAİR TAAHHÜTLER ESER HENÜZ VÜCUDA GETİRİLMEDEN ÖNCE YAPILMIŞ OLSA DAHİ GEÇERLİDİR. YİNE FSEKNUN 52. MADDESİ UYARINCA MALİ HAKLARI DAHİL SÖZLEŞME VE TASARRUFLARIN YAZILI OLMASI VE KONULARI OLAN HAKLARIN AYRI AYRI GÖSTERİLMESİ ŞARTTIR.

"İçtihat Metni"

Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 06.04.2004 tarih ve 2002/246 - 2004/186 sayılı kararın Yargıtay´ca duruşmalı olarak incelenmesi taraflarca istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, taraflar arasındaki 13.02.2001 tarihli sözleşme uyarınca, müvekkilince münhasıran davalının yayınlayacağı tanıtım kataloğunda kullanılmak üzere (12) adet özgün tasarım ürünü cam bardak fotoğraflarının çekilerek davalıya teslim edildiğini, davalının sözleşme amacının dışına çıkarak fotoğrafları müvekkilini adını belirtmeksizin pek çok dergi ilanlarında ve Internet ortamında yayınlayarak müvekkilinin mali ve manevi haklarına tecavüz ettiğini ileri sürerek, 6´şar milyar TL maddi ve manevi olmak üzere toplam 12.000.000.000.-TL tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, hükmün ilanına, tecavüz kaldırılması ve önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, sunulan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak davacı eser sahibinin dava hakkının bulunduğu, davacının sözleşmeyle davaya konu fotoğrafların çoğaltma ve yayımına ilişkin mali haklarını davalıya devrettiği ancak fotoğrafların dergi ve Internet ilanlarında kullanılırken davacı eser sahibinin adına yer verilmemesinin manevi hak ihlali oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, koşulları oluşmayan maddi tazminat isteminin reddine, 3.000.000.000.-TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Karar, taraflarca temyiz edilmiştir.

1 - Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Dava konusu fotoğrafların 5846 sayılı FSEK hükümlerine göre eser niteliğinde oldukları hususunda bir uyuşmazlık mevcut değildir.

Taraflar arasında çözümü gereken husus; fotoğraf sanatçısı olan davacı ile davalı arasındaki 13.02.2001 tarihli sözleşme uyarınca davacı tarafından çekimi yapılan özgün tasarımlı cam bardak fotoğraflarının ve bunların dia pozitiflerinin davalıya teslimi işleminin; FSEK 48/1 inci fıkrasına göre eser sahibine tanınan mali haklardan çoğaltma ve yayma haklarının davacı tarafından davalıya devri mi yoksa aynı maddenin ikinci fıkrasına göre bu hakların kullanma hakkının (ruhsat) devrini mi oluşturduğu ve davalıya verilen kullanım yetkisinin bu fotoğrafların yayımlanacakları katalogla sınırlı olup olmadığıdır.

13.02.2001 tarihli "Toplam 12 Adet Özgün Tasarım Cam Bardak Çekimi" başlıklı sözleşme ve ekini oluşturan "Teklif ve Sipariş Formu" içeriğine göre; taraflar arasında BK. nun 355 inci maddesine göre eser sipariş sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmeye göre fotoğraf sanatçısı davacı yüklenici olup, davalı ise iş sahibidir. Davacı, bu sözleşme ile üstlendiği çekim işini tamamlayarak meydana getirdiği eserleri (fotoğraflar ile dia pozitiflerini) davalı tarafa teslim etmiş ve davalı da bedelini ödemek suretiyle taraflar karşılıklı olarak edimlerini yerine getirmişlerdir.

Yüklenici/davacı tarafından meydana getirilen fotoğraflar FSEK hükümlerine göre eser niteliğinde olduklarından, davacı aynı zamanda "eser sahibi" olarak fotoğraflar üzerinde mali ve manevi hak sahibidir. Davalı/iş sahibi ise teslim ile birlikte dava konusu edilen 12 adet fotoğraf ve dia pozitiflerinin malik ve zilyedi olmuştur.

BK. nun 355 inci maddesine göre sipariş edilenin aynı zamanda FSEK hükümleri uyarınca bir eser olması halinde; sipariş veren iş sahibi eseri teslim almakla sadece eserin fiziki mülkiyetinden kaynaklanan tasarruf yetkisine haiz olup, eser sahibine tanınan mali hakların sahibi değildir. Bu sebeple, iş sahibi eserden kaynaklanan mali hakları bizzat kullanamayacağı gibi bu hakkı başkasına da devredemez. Ancak, bu hakların devri veya kullanma yetkisinin (ruhsat) devri bir sözleşme ile kararlaştırılabilir.

FSEK. nun 48 inci maddesine göre de, eser sahibi mali haklarını süre, yer ve muhteva itibariyle sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devir edebileceği gibi (devir), bu hakların sadece kullanma yetkisini de diğer bir kimseye bırakabilir (ruhsat). Aynı yasanın 50 nci maddesi uyarınca 48 ve 49 uncu maddelerde sayılan tasarruf muamelelerine dair taahhütler eser henüz vücuda getirilmeden önce yapılmış olsa dahi geçerlidir. Yine FSEK. nun 52 nci maddesi uyarınca mali hakları dahil sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.