Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi » Etkin Patent Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi; İhtarname ile sözleşmenin feshedildiğine rağmen marka kullanmaktadır.
Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi

Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi

Ana Kategori : Blog, Kategori : Marka Davaları
Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi; İhtarname ile sözleşmenin feshedildiğine rağmen marka kullanmaktadır. Marka Davaları
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Franchise Sözleşmesi'nin Sona Ermesine Rağmen Markanın Kullanımına Devam Edilmesi; İhtarname ile sözleşmenin feshedildiğine rağmen marka kullanmaktadır. T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/6497 E. , 2014/20280 K. MAHKEMESİ : İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 28/06/2012 NUMARASI : 2007/324-2012/192

Taraflar arasında görülen davada İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 28/06/2012 tarih ve 2007/324-2012/192 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş olup bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 25/02/2014 günü hazır bulunan asıl davada davalı birleşen davada davacı V... Gayrimenkul Danışmanlık Tur. Yat. Paz. A.Ş. vekili Av. M.. K.. ile asıl davada davacı birleşen davada davalı U.. A... vekili Av. S..A.. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında imzalanan 28.02.2002 tarihli "C... 21 Emlak Komisyonculuğu Franchise Sözleşmesi'nin, davalıların edimlerini yerine getirmemeleri üzerine müvekkili tarafından 07.08.2003 tarihli ihtarname ile sözleşmenin feshedildiğini, buna rağmen davalıların "C.. 21" markasını kullanmaya devam ettiğini, müvekkilinin bu nedenle zarara uğradığını ileri sürerek, 25.000 USD maddi, 5.000 USD manevi tazminatın davalılardan faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın yerinde olmadığını savunarak, reddini istemiş; davalı şirket vekili tarafından açılan birleşen davada ise davalı U.. A...'nin müvekkili ile akdettiği franchise sözleşmesini haksız olarak feshettiğini ileri sürerek, davalının feshinin haksız olduğunun hüküm altına alınmasına, müvekkilinin uğradığı müspet ve menfi zarar karşılığı şimdilik 2.000,00 TL'nin ve 1.994,75 TL cari hesap alacağının fesih tarihi olan 07.08.2003 TL tarihinden itibaren işleyecek ticari faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline, davalının haksız ihtarname konusu ederek haksız tahsil girişiminde bulunduğu toplam 31.860,00 USD bedelden ötürü müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine ve bu bedel üzerinden kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında yapılan ıslah ile müspet zarar bedeli olarak istenen miktar ıslah edilerek toplam 215.952,01 TL'nin birleşen davalıdan fesih tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.

Birleşen dava davalısı vekili, müvekkili şirket tarafından davacının üzerine düşen edimleri yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini, davacının uğradığı bir zararın ve cari hesap alacağının olmadığını, menfi tespit isteminin zaman aşımına uğradığını savunarak, birleşen davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre sözleşmenin haksız olarak feshedildiği ve bu haksız fesih nedeniyle V.. A.Ş'nin müspet zararının tazmininin talep edebileceği, zarar olarak sözleşmenin 8/A-C maddeleri ile sözleşmenin 9/A maddesinde belirlenen tutarların esas alınması suretiyle fesihten itibaren sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar geçecek 42.7 ay ile çarpımı sonucu bulunan miktarın esas alındığı, ayrıca taraflar arasındaki cari hesap ilişkisi yönünden davacı V... A.Ş'nin davalıya 42.129,12 TL borçlu olmadığının tespit edildiği gerekçesiyle asıl davada; dava üç kez takipsiz bırakıldığından HMK 150/5 ve 6. maddeleri uyarınca davanın açılmamış sayılmasına; birleşen davada davacının müspet zararı olarak 23.601,90 TL'nin davalıdan tahsiline, bu miktarın 2.000,00 TL fesih tarihi olan 07.08.2003 tarihinden, 21.601,90 TL'ye ıslah tarihi olan 09.05.2012 tarihinden itibaren ticari faiz uygulanmasına, davacının davalıdan cari hesaptan kaynaklanan alacağı bulunmadığından bu yöne ilişkin talebinin reddine, davacı tarafından davalıya keşide edilip verilen 31.07.2002 vade tarihli 2.950,00 USD bedelli, 31.08.2002 vade tarihli 2.950,00 USD bedelli senetler nedeniyle İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2003/16849 sayılı dosyasında yapılan takip nedeniyle ve davalı tarafından Beyoğlu 24. Noterliği'nin 07.08.2003 Tarih 18429 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile talep edilen 31.860,00 USD tutarındaki bedel olmak üzere toplam 37.760,00 USD'den davacının davalıya borçlu olduğu miktar düşüldükten sonra kalan 42.129,12 TL borçlu olmadığının tespitine, icra takibinde davalı haksız ve kötü niyetli olmadığından %40 kötü niyet talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı-davacı V.. Gayrimenkul D..Yat. Paz. A.Ş.vekili ile katılma yolu ile davacı-davalı U.. A... vekili temyiz etmiştir. 1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-davacı V.. Gayrimenkul A.Ş. vekili ile davacı-davalı U..Emlak Hiz.A.Ş'nin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Birleşen dava, taraflar arasındaki Franchise Sözleşmesinin, franchise veren taraf olan davalı U...Emlak Hiz.A.Ş tarafından haksız olarak feshedildiği iddiasıyla davalının yaptığı feshin haksız olduğunun hüküm altına alınması ile uğranılan menfi-müspet zararların tazmini, alacak ve davalının alacak iddiasında bulunduğu toplam 31.860,00 USD bedelden dolayı borçlu olunmadığının tespiti ile kötü niyet tazminatı istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, franchise veren U.. Emlak Hiz.A.Ş'nin sözleşmenin feshine ilişkin 17/M bendine aykırı hareket ederek en az 10 günlük süre tanımadan sözleşmeyi doğrudan feshetmesi haksız fesih olarak kabul edilmiş ve bu haksız fesih nedeniyle V.. Gayrimenkul D.. Yat. Paz. A.Ş'nin müspet zararının tazminini talep edebileceği belirlendikten sonra sözleşmenin 19/A maddesinde, sözleşmenin erken feshi nedeniyle meydana gelen kazanç kaybının, franchise veren U.. A... yönünden sözleşmeye göre ödenmesi gereken ortalama aylık lisans ücreti ve ortalama aylık Ulusal Reklam Fonu katkı tutarının toplanması suretiyle elde edilecek miktarın erken fesih ve sona erme tarihleri arasında kalan ay sayısı ve kesirleri ile çarpılması ve bu tutarlardan %8 oranında iskonto yapılması suretiyle hesaplanacağının kararlaştırıldığı, sözleşmenin bir tarafı için belirlenen bu hesaplama yönteminin sözleşmenin karşı tarafı için de geçerli olduğu gerekçesiyle davacı V.. Gayrimenkul D.y. Yat. Paz. A.Ş. yararına açıklanan yönteme göre bulunan miktar esas alınarak yazılı şekilde müspet zarara hükmedilmiştir.

Dosya kapsamına göre franchise veren U..Emlak Hiz.A.Ş. tarafından yapılan fesih işleminin haksız olduğu ve bundan dolayı davacı franchise alan V.. Gayrimenkul D... Yat. Paz. A.Ş'nin müspet zararını isteyebileceğine ilişkin mahkeme tespiti yerinde ise de sözleşmenin 19/A maddesindeki müspet zararın hesaplanma yöntemine ilişkin olarak franchise veren taraf olan U.. Emlak Hiz.A.Ş. için getirilen düzenlemenin sözleşmenin karşı tarafı olup, sözleşmesel menfaati ve sözleşmeden dolayı elde edeceği gelir miktarı ile bu geliri elde etme yöntemi franchise veren taraf olan U.. Emlak Hiz.A.Ş.'den oldukça farklı olan franchise alan V.. Gayrimenkul A.Ş. için de uygulanması usul ve yasa hükümleri ile sözleşmenin niteliğine ve hakkaniyete aykırı bulunmaktadır.Bu durumda sözleşmede franchise alan V.. A.Ş. için sözleşmenin haksız feshi halinde talep edebileceği müspet zararın hesaplanma yöntemine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış olması karşısında anılan tarafın müspet zararının, genel hükümler ve Dairemizin bu konudaki yerleşik içtihatlarında belirtilen ilkelere göre hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre mahkemece, aralarında davaya konu sözleşmenin ilgili olduğu emlak komisyonculuğu alanında bir uzmanın da bulunduğu bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile öncelikle davacı V.. A.Ş.'nin aynı nitelikte benzer bir sözleşmeyi yapabileceği veya benzer bir işi bulabileceği makul bir sürenin belirlenmesi, davacının sözleşme haksız olarak feshedilmeseydi bu makul süre içinde elde etmesi muhtemel gelirinin tespit edilmesi ve sonrasında bu geliri elde etmek için yapacağı tüm harcama ve giderlerin de mahsup edilmesi sonrasında belirlenecek karının, sözleşmenin haksız olarak feshi nedeniyle mahrum kalınan kar olarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde franchise alan V.. A.Ş'ye uygulanması mümkün olmayan sözleşme hükmüne göre ve fesih tarihinden itibaren sözleşme süresinin sonuna kadar yapılan hesaplamaya göre bulunan miktarın hüküm altın alınması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle taraflar yararına bozulması gerekmiştir.

3-Öte yandan, davacı V.. A.Ş. ıslah ile artırdığı tazminat miktarı için de haksız fesih tarihinden itibaren faiz uygulanmasını istemiş olmasına rağmen mahkemece, ıslah edilen miktar yönünden ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu yönden davacı V ..A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir. 4-Ayrıca, davacı V...Ş. davalı U.. A.Ş'nin alacak iddiasında bulunduğu toplam 31.860,00 USD için borçlu olmadığının tespiti isteminde bulunmuş, yargılama sırasında bu konuda yapılan incelemeler sonucu, dava tarihi itibariyle 31.860 USD'nin TL karşılığı olan 47.868,69 TL'den davalı U.. Emlak A.Ş.'nin alacaklı olduğu 5.739,57 TL'nin çıkarılması sonucu kalan miktar olan 42.129,12 TL yönünden V A.Ş'nin menfi tespit isteminin yerinde olduğunun belirlenmiş olmasına göre mahkemece "toplam 31.860 ,00 USD'den davacının davalıya borçlu olduğu miktar düşüldükten sona kalan 42.129,12 TL için borçlu olunmadığının tespitine" şeklinde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde "37.760,00 USD'den davacının davalıya borçlu olduğu miktar düşüldükten sonra kalan 42.129,12 TL borçlu olmadığının tespitine" karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle de davacı V.. A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-davalı V.. A.Ş. vekili ile davalı-davacı U Emlak Hiz.A.Ş vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden şirketler vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile birleşen davada verilen kararın taraflar yararına; (3) ve (4) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle birleşen dava davacısı V.. Gayrimenkul A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile birleşen davada verilen kararın birleşen dava davacısı V.. Gayrimenkul A.Ş. yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL vekalet ücretinin her bir yandan alınarak yek diğerine verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 23/12/2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Taraflar arasında görülen davada İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 28/06/2012 tarih ve 2007/324-2012/192 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl davada davalı-birleşen davada davacı vekili tarafından istenmiş olup bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 25/02/2014 günü hazır bulunan asıl davada davalı birleşen davada davacı V.. Gayrimenkul Danışmanlık Tur. Yat. Paz. A.Ş. vekili Av. M.. H..K.. ile asıl davada davacı birleşen davada davalı U..Emlak Hizmetleri A.Ş. vekili Av. S.. A.. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı.

Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkili ile davalılar arasında imzalanan 28.02.2002 tarihli "C.. 21 Emlak Komisyonculuğu Franchise Sözleşmesi'nin, davalıların edimlerini yerine getirmemeleri üzerine müvekkili tarafından 07.08.2003 tarihli ihtarname ile sözleşmenin feshedildiğini, buna rağmen davalıların "C.. 21" markasını kullanmaya devam ettiğini, müvekkilinin bu nedenle zarara uğradığını ileri sürerek, 25.000 USD maddi, 5.000 USD manevi tazminatın davalılardan faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekili, davanın yerinde olmadığını savunarak, reddini istemiş; davalı şirket vekili tarafından açılan birleşen davada ise davalı U.. Emlak Hizmetleri A.Ş.'nin müvekkili ile akdettiği franchise sözleşmesini haksız olarak feshettiğini ileri sürerek, davalının feshinin haksız olduğunun hüküm altına alınmasına, müvekkilinin uğradığı müspet ve menfi zarar karşılığı şimdilik 2.000,00 TL'nin ve 1.994,75 TL cari hesap alacağının fesih tarihi olan 07.08.2003 TL tarihinden itibaren işleyecek ticari faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline, davalının haksız ihtarname konusu ederek haksız tahsil girişiminde bulunduğu toplam 31.860,00 USD bedelden ötürü müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine ve bu bedel üzerinden kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında yapılan ıslah ile müspet zarar bedeli olarak istenen miktar ıslah edilerek toplam 215.952,01 TL'nin birleşen davalıdan fesih tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.

Birleşen dava davalısı vekili, müvekkili şirket tarafından davacının üzerine düşen edimleri yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini, davacının uğradığı bir zararın ve cari hesap alacağının olmadığını, menfi tespit isteminin zamanaşımına uğradığını savunarak, birleşen davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre sözleşmenin haksız olarak feshedildiği ve bu haksız fesih nedeniyle V.. A.Ş'nin müspet zararının tazmininin talep edebileceği, zarar olarak sözleşmenin 8/A-C maddeleri ile sözleşmenin 9/A maddesinde belirlenen tutarların esas alınması suretiyle fesihten itibaren sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar geçecek 42.7 ay ile çarpımı sonucu bulunan miktarın esas alındığı, ayrıca taraflar arasındaki cari hesap ilişkisi yönünden davacı V.. A.Ş'nin davalıya 42.129,12 TL borçlu olmadığının tespit edildiği gerekçesiyle asıl davada; dava üç kez takipsiz bırakıldığından HMK 150/5 ve 6. maddeleri uyarınca davanın açılmamış sayılmasına; birleşen davada davacının müspet zararı olarak 23.601,90 TL'nin davalıdan tahsiline, bu miktarın 2.000,00 TL fesih tarihi olan 07.08.2003 tarihinden, 21.601,90 TL'ye ıslah tarihi olan 09.05.2012 tarihinden itibaren ticari faiz uygulanmasına, davacının davalıdan cari hesaptan kaynaklanan alacağı bulunmadığından bu yöne ilişkin talebinin reddine, davacı tarafından davalıya keşide edilip verilen 31.07.2002 vade tarihli 2.950,00 USD bedelli, 31.08.2002 vade tarihli 2.950,00 USD bedelli senetler nedeniyle İstanbul 8. İcra Müdürlüğünün 2003/16849 sayılı dosyasında yapılan takip nedeniyle ve davalı tarafından Beyoğlu 24. Noterliği'nin 07.08.2003 Tarih 18429 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile talep edilen 31.860,00 USD tutarındaki bedel olmak üzere toplam 37.760,00 USD'den davacının davalıya borçlu olduğu miktar düşüldükten sonra kalan 42.129,12 TL borçlu olmadığının tespitine, icra takibinde davalı haksız ve kötü niyetli olmadığından %40 kötü niyet talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı-davacı V.. Gayrimenkul D.. Yat. Paz. A.Ş.vekili ile katılma yolu ile davacı-davalı U.. Emlak Hizmetleri A.Ş. vekili temyiz etmiştir. 1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı-davacı V.. Gayrimenkul A.Ş. vekili ile davacı-davalı U.. E.. Hiz.A.Ş'nin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Birleşen dava, taraflar arasındaki Franchise Sözleşmesinin, franchise veren taraf olan davalı U.. Emlak Hiz.A.Ş tarafından haksız olarak feshedildiği iddiasıyla davalının yaptığı feshin haksız olduğunun hüküm altına alınması ile uğranılan menfi-müspet zararların tazmini, alacak ve davalının alacak iddiasında bulunduğu toplam 31.860,00 USD bedelden dolayı borçlu olunmadığının tespiti ile kötü niyet tazminatı istemlerine ilişkindir. Mahkemece, franchise veren U.. Emlak Hiz.A.Ş'nin sözleşmenin feshine ilişkin 17/M bendine aykırı hareket ederek en az 10 günlük süre tanımadan sözleşmeyi doğrudan feshetmesi haksız fesih olarak kabul edilmiş ve bu haksız fesih nedeniyle V..Gayrimenkul D.. Yat. Paz. A.Ş'nin müspet zararının tazminini talep edebileceği belirlendikten sonra sözleşmenin 19/A maddesinde, sözleşmenin erken feshi nedeniyle meydana gelen kazanç kaybının, franchise veren U... Emlak Hizmetleri A.Ş. yönünden sözleşmeye göre ödenmesi gereken ortalama aylık lisans ücreti ve ortalama aylık Ulusal Reklam Fonu katkı tutarının toplanması suretiyle elde edilecek miktarın erken fesih ve sona erme tarihleri arasında kalan ay sayısı ve kesirleri ile çarpılması ve bu tutarlardan %8 oranında iskonto yapılması suretiyle hesaplanacağının kararlaştırıldığı, sözleşmenin bir tarafı için belirlenen bu hesaplama yönteminin sözleşmenin karşı tarafı için de geçerli olduğu gerekçesiyle davacı V.. Gayrimenkul D.. Yat. Paz. A.Ş. yararına açıklanan yönteme göre bulunan miktar esas alınarak yazılı şekilde müspet zarara hükmedilmiştir.

Dosya kapsamına göre franchise veren U.. Emlak Hiz.A.Ş. tarafından yapılan fesih işleminin haksız olduğu ve bundan dolayı davacı franchise alan V.. Gayrimenkul D.. Yat. Paz. A.Ş'nin müspet zararını isteyebileceğine ilişkin mahkeme tespiti yerinde ise de sözleşmenin 19/A maddesindeki müspet zararın hesaplanma yöntemine ilişkin olarak franchise veren taraf olan U.. Emlak Hiz.A.Ş. için getirilen düzenlemenin sözleşmenin karşı tarafı olup, sözleşmesel menfaati ve sözleşmeden dolayı elde edeceği gelir miktarı ile bu geliri elde etme yöntemi franchise veren taraf olan U.. Emlak Hiz.A.Ş.'den oldukça farklı olan franchise alan V. Gayrimenkul A.Ş. için de uygulanması usul ve yasa hükümleri ile sözleşmenin niteliğine ve hakkaniyete aykırı bulunmaktadır.Bu durumda sözleşmede franchise alan V.. A.Ş. için sözleşmenin haksız feshi halinde talep edebileceği müspet zararın hesaplanma yöntemine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış olması karşısında anılan tarafın müspet zararının, genel hükümler ve Dairemizin bu konudaki yerleşik içtihatlarında belirtilen ilkelere göre hesaplanması gerekmektedir.

Buna göre mahkemece, aralarında davaya konu sözleşmenin ilgili olduğu emlak komisyonculuğu alanında bir uzmanın da bulunduğu bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile öncelikle davacı V.. A.Ş.'nin aynı nitelikte benzer bir sözleşmeyi yapabileceği veya benzer bir işi bulabileceği makul bir sürenin belirlenmesi, davacının sözleşme haksız olarak feshedilmeseydi bu makul süre içinde elde etmesi muhtemel gelirinin tespit edilmesi ve sonrasında bu geliri elde etmek için yapacağı tüm harcama ve giderlerin de mahsup edilmesi sonrasında belirlenecek karının, sözleşmenin haksız olarak feshi nedeniyle mahrum kalınan kar olarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde franchise alan V.. A.Ş'ye uygulanması mümkün olmayan sözleşme hükmüne göre ve fesih tarihinden itibaren sözleşme süresinin sonuna kadar yapılan hesaplamaya göre bulunan miktarın hüküm altın alınması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle taraflar yararına bozulması gerekmiştir.

3-Öte yandan, davacı V.. A.Ş. ıslah ile artırdığı tazminat miktarı için de haksız fesih tarihinden itibaren faiz uygulanmasını istemiş olmasına rağmen mahkemece, ıslah edilen miktar yönünden ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu yönden davacı V.. A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir. 4-Ayrıca, davacı V.. A.Ş. davalı U.. A.Ş'nin alacak iddiasında bulunduğu toplam 31.860,00 USD için borçlu olmadığının tespiti isteminde bulunmuş, yargılama sırasında bu konuda yapılan incelemeler sonucu, dava tarihi itibariyle 31.860 USD'nin TL karşılığı olan 47.868,69 TL'den davalı U.. Emlak A.Ş.'nin alacaklı olduğu 5.739,57 TL'nin çıkarılması sonucu kalan miktar olan 42.129,12 TL yönünden V.. nin menfi tespit isteminin yerinde olduğunun belirlenmiş olmasına göre mahkemece "toplam 31.860 ,00 USD'den davacının davalıya borçlu olduğu miktar düşüldükten sona kalan 42.129,12 TL için borçlu olunmadığının tespitine" şeklinde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde "37.760,00 USD'den davacının davalıya borçlu olduğu miktar düşüldükten sonra kalan 42.129,12 TL borçlu olmadığının tespitine" karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle de davacı V.. A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı-davalı V... A.Ş. vekili ile davalı-davacı U.. Emlak Hiz.A.Ş vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden şirketler vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile birleşen davada verilen kararın taraflar yararına; (3) ve (4) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle birleşen dava davacısı V.. Gayrimenkul A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile birleşen davada verilen kararın birleşen dava davacısı V.. Gayrimenkul A.Ş. yararına BOZULMASINA, takdir olunan 1.100 TL vekalet ücretinin her bir yandan alınarak yek diğerine verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 23/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak:yargıtay.gov.tr