Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Çoğaltıma Yarayan Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımı Hakkında » Etkin Patent Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında Yargıtay içtihatını inceyebilirsiniz
Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Çoğaltıma Yarayan Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımı Hakkında

Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Çoğaltıma Yarayan Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımı Hakkında

Ana Kategori : Telif Hakları, Kategori : Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Fikir Ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller İle Çoğaltıma Yarayan Cihazlardan Yapılan Kesintilerin Kullanımı Hakkında Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında Yargıtay içtihatını inceyebilirsiniz Telif Hakları Yargıtay İçtihatları
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında Yargıtay içtihatını inceyebilirsiniz


27/09/2006 -26302 Resmi Gazete

2006-10880 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ödenecek paya ilişkin oranlar

MADDE 1 – (1) Mimari eserler hariç olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları nedeniyle özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları ile aynı Kanunun 2 nci maddesinin (1) numaralı bendinde belirtilen ve 3 üncü maddede sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından biri, eser sahibi veya mirasçıları tarafından bir defa satıldıktan sonra, koruma süresi içinde, bir sergide veya açık artırmada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağazada veya başka şekillerde satış konusu olarak el değiştirdikçe, bu satış bedeli ile bir önceki satış bedeli arasında açık bir nispetsizlik bulunması hâlinde, her satışta, satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi tarafından eser sahibine, o ölmüşse miras hükümlerine göre ikinci dereceye kadar (ve bu derece dahil) yasal mirasçılarına ve eşine, bunlar da yoksa ilgili alan meslek birliklerine bedel farkı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda pay ödenir:

a) Birbirini takip eden iki satış arasındaki farkın % 50 ile % 100 arasında olması durumunda farkın % 10´u.

b) Birbirini takip eden iki satış arasındaki farkın % 101 ile % 200 arasında olması durumunda farkın % 9´u.

c) Birbirini takip eden iki satış arasındaki farkın % 201 ve üzeri olması durumunda farkın %8´i.

(2) Bedeli 5000 YTL´yi aşmayan satışlar pay verme borcundan muaftır.

İlgili alan meslek birlikleri

MADDE 2 – (1) İlgili alan meslek birlikleri şunlardır:

a) Güzel sanat eserleri ve özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları için, güzel sanat eseri sahiplerine ilişkin meslek birliği,

b) İlim edebiyat eserlerinin yazarlarının el yazısı ile yazılmış asılları için, ilim edebiyat eseri sahiplerine ilişkin meslek birliği,

c) Musiki eserlerinin bestecilerinin el yazısı ile yazılmış asılları için, müzik eseri sahiplerine ilişkin meslek birliği.

(2) İlgili alanda birden fazla meslek birliğinin bulunması durumunda ödenecek pay bu meslek birlikleri arasında üye sayısı oranında paylaştırılır.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 3 – (1) Satışın gerçekleştirildiği işletme sahibi veya satıcı, eser sahibine, o ölmüşse diğer hak sahiplerine satıştan itibaren iki ay içinde satışla ilgili bilgi vermekle müştereken yükümlüdürler. Eser sahibi veya diğer hak sahiplerinin bulunamaması durumunda yukarıda belirtilen süre içinde ilgili alan meslek birliğine satışın bildirilmesi suretiyle bilgi verme yükümlülüğü yerine getirilebilir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.