Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik » Etkin Patent Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz.
Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

Ana Kategori : Telif Hakları, Kategori : Telif Hakları Mevzuat
Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz. Telif Hakları Mevzuat
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz.

Resmi Gazete Tarihi: 04.09.1986 Resmi Gazete Sayısı: 19211

Amaç
Madde 1 -

Bu yönetmeliğin amacı, fikri ve sanat eseri sahiplerinin veya eserin mali haklarına sahip olanların meslek birliğine üye olmaları, meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin esaslarını kaldırmak.Kapsam
Madde 2 -

Bu yönetmelik, fikir ve sanat eserleri veya mali hak sahiplerinin meslek birliğine verecekleri yazılı yetki belgesinde yer alacak hususları kapsar.Yetki belgesi
Madde 3 -

Meslek Birliğine üye veya mali hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bu yönetmelik esaslarına uygun olarak bir tane yetki belgesi vermek mecburiyetindirler. Telif ücretlerinin tahsil ve ücretleri dağıtımı, meslek birliği üzerinden yapılır. Yetki belgesi ile bu haklar, mali belgesinde belirttiği eserler için geçerlidir.Meslek birliği, yetki belgesi vermiş üyelerin temsilcisi durumundadır.Yetki belgesinde belirtmek gerekli hususlar
Madde 4 -

Eser sahipleri veya mali hak sahipleri yetki belgesinde yer alacak olan aşağıdaki hususlara uymak mecburiyet ederler.A)

Hak sahibi, eser sahipliğinden veya mali hak sahipliğinden doğan mali haklarını en az beş yıl süre ile meslek birliğine devretmeyi yetki belgesindeki sürenin son ermesinden bir yıl önce, hak sahibi noter ile ile belki de yetki belgesini feshetmediği takdirde aynı süre için bir defaya mahsus olmak üzere yetki süresinin uzatılmış Sayılacağını,B)

Meslek birliği tüzüğüne, telif hak dağıtım yönergesine ve planına uymayı,C)

Meslek birliği hissesini ödemeyi,D)

Devredilen haklar varsa bunları ayrı ayrı göstermeyi,E)

Özel sözleşme yapmışlarsa bunun bir örneğini meslek birliğine vermeyi,F)

Sonradan doğacak hakların takibi habuz meslek birliğinin yetkililerini,G)

Yetki belgesinde tarif eserden meslek birliği arşivi için bir örnek vermeyi,H)

Eser sahibi veya mali hak sahibi, meslek birliğine devredeceğinizi belirtmek için ilgili bilgiler, açık adres ve adres, eserin adını, yayınlanmışsa, çoğaltılırsa sayıyı, eserin niteliğini ve özelliklerini belirten diğer hak sahiplerinin adları ve adresleri ve eserin cinsini belirtmeyi,ben)

Eser sahibi veya mali hak sahibi; "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük", "Meslek Birliği Tüzüğü" ve yetki belgesiyle verilen yükümlülükleri yerine getirmeyi,J)

Yetki Belgesinde Belirtilir ki Bir Eseri, Bir Birlikte Bir İsteğe Bağlı Olan Kişiler, Bir Kişinin İmtihası, Satın Alınması Gereklidir, Kabul Edersiniz.Meslek birliğinin yetki belgesinde uyması gereken hususlar
Madde 5 -

Meslek birliği, eser sahibi veya mali hak sahiplerince verilecek yetkiler belgesinde yer alacak, aşkın belirlenen hususlara uymakla yükümlüdür.A)

Eser sahipleri veya mali hak sahipleri tarafından devredilen eserin bütün haklarını meslek birliği kendi adına kullanmaya, değerlendirmeye, karşılığında ödenen ücreti teslim almaya ve devraldığı bir bütün olarak şahsa devretmeye veya vermektan erkeklerle çalışmak, bu hakların takibi ve tahsili için her türlü idari, kazai Ve icrai yollara müracaat etmeye ve takip etmeye yetkilidir.B)

Mali hak sahibi, eser sahibinden devraldığı hak başkasına devrettiği takdirde sözleşmeli sözleşmesinin kesinini bir ay içinde birleşmek bildirmekle yükümlüdür. Hak sahipleri onun adres değişikliğini, firma sahiplerini ve ortaklık durumunu veya firmanın unvan değişikliğini, varsa şubesini ve yer değişikliğini, en kısa sürede mezarlığı birleştirecek bildirmek mecburiyetindedir.C)

Eser sahibinin veya mali hak sahibinin ölümü halinde "Yetki Belgesi" kanuni mirasçılarla devam ettirilir ve mirasçı birden fazla ise bunlar haklarını korumak üzere içlerinden birisini vekil tayin etmekle yükümlüdür.D)

Eser kullananlar, meslek birliğinden yararlanmak üzere verilmişler, yalnız meslek birliği ile anlaştığı takdirde başkasına devredebilir.E)

Eser sahibinin ölümü halinde, veraset kanuni yollarıyla ispat edilinceye ve vekil belirleninceye kadar meslek birliği ödeme yapmak mecburiyetinde değildir.Eser sahibi veya mali yıldönümleri sonradan gelecek yıllar arka planda ve arkada masraf ve yardımatları karşılamayacak miktarda ise yetki belgesi daha ileri takvim yıl bitiminde sona erer.Çeşitli hükümler
Madde 6 -

Yetki belgesinin sonlarına ermesiyle haklar, hak sahibine özel bir geri verme işlemi gerçekleştirmeden iade edilmiş olur.Madde 7 -

Onun meslek birliği bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde "İpucu Yetki Belgesi" ve gerekli formları hazırlar.Madde 8 -

Eser sahipleri veya mali hak sahipleri, üye oldukları birleşime hazırlanan ipucu ve ilgili diğer formlar doğru olarak doldurup imzalayarak meslek birliğine vermek mecburiyet ederler.Hukuki Dayanak
Madde 9 -

Bu yönetmelik 2936 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile değiştir 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu" nun 20 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince hazırlanmıştır.Yürürlük
Madde 10 -

Bu Yönetmelik yayımı üzerinden yürürlüğe girer.Yürütme
Madde 11 -

Bu yönetmelik hükümlerinin Kültür ve Turizm bakanlığı yürütür.