Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü » Etkin Patent Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü

Ana Kategori : Telif Hakları, Kategori : Telif Hakları Mevzuat
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü hakkında bilgileri bulabilirsiniz. Telif Hakları Mevzuat
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü hakkında bilgileri bulabilirsiniz.

30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2003/5167
Ekli “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü”nün onaylanması; Kültür Bakanlığı'nın 27/12/2002 tarihli ve 9520 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı
Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4630 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre merkezi ...... da olmak üzere ......Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu Meslek Birliği, "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük"ün 7 nci maddesi uyarınca .........alanında faaliyet gösterir

Tanımlar
Madde2-Bu Tip Statü´de:

< Bakanlık>Kültür Bakanlığı

b) Federasyon: Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları

c) Meslek Birliği (Birlik) : Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını, korumak, Kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlik,

d) Kanun : 5/12/1951 tarihi ve 5646 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

e) Tüzük : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük

f) Eser Sahibi : Eseri meydana getiren gerçek kişi,

g) Bağlantılı hak sahibi : Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları

h) Mali hak sahibi : Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali haklan kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler,anlamında kullanılmıştır.

Birliğin amacı
Madde 3-........Meslek Birliğinin amacı:

Eser sahipleri ve/veya bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini , alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

Madde 4-Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.
Bakanlıkça , kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı taktirde, Birlik tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir.Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

Geçici yönetim kurulu
Madde 5- Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder.Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

Tüzel kişilik
Madde 6- Bu Birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tıp Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

Birliğin ilk genel kurul toplantısı
Madde 7- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet İzni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde , birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.
İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

Üyelerin temsili ve hakların takibi
Madde 8- Birlik; kamu kuruluşları,gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde,birliğe kayıtlı eser sahiplerinin/bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde,üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Eser sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri,birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik,dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez

Eser icra, tespit ve yayınlan izlemek
Madde 9- Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin, İcralarının, tespitlerinin ve yayınlarının kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar İçin gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Birliğin faaliyetleri
Madde 10- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

b)Üyelerinin eserlerinin, icralarının, tespitlerinin ve yayınlarının kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak.

c)Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

d) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak,lokal açmak ve bunları işletmek,

f) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

g) Üyelerinin eserlerinin, icralarının, tespitlerinin ve yayınlarının her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h)Üyelerinin eserlerinin icralarının, tespitlerinin ve yayınlarının kullanımlarına İlişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,

i)Meslek Birliğinin özeliğine göre yapılacak diğer faaliyetler
............
............
............

Meslek birliğinin kurucuları
Madde 11 - Birliğin asıl üye olma vasfını haiz ve Tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numaraları, yayın kuruluşları İçin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kayıtları, birliğe asıl üye olabilme