Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği » Etkin Patent Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz.
Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği

Ana Kategori : Telif Hakları, Kategori : Telif Hakları Mevzuat
Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz. Telif Hakları Mevzuat
Etkin Patent +90 212 212 35 17

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz.

Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23172

Birinci Bölüm
Genel Hükümler

Amaç
Madde, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri İle İlgili Sipariş Verme Emeği Geçen Hafta İçeriği Gizle Hakkındaki Sahiplerine Aldığınızdan Mesaj Gönderebilirsiniz, Bir Hak Sahiplerinin Birliği ve Eserleri Sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesidir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik esasına göre yapılanlar ve tanımlamalara göre halel getirmemek koşuluyla görüş ve sanat özetleri icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla, bu icrayı ya da sesleri ilk kez saptamak ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo ve televizyon kuruluşlarının eser sahibinin haklarına komşu Haklarının düzenlenmesine ilişkin ilke ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 7/6/1995 tarihli ve 4110 sayılı Kanunla eklenen Ek 3 üncü maddesine ve 26/10/1961 tarihinde Roma'da imzalanan İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunması Dair Roma Sözleşmesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

a) Komşu hak: Eser sahibinin haklarına zarar vermeden ve onun rızası ile özgün biçimde icra eden ya da icrasına katılan, bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden, yayınlayan gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran sahipleri Oldukları; Icrayı tespit etme, çoğaltma, kiralama, telli-telsiz her türlü araçla yayınlama ve kamuya açık alanlarda temsiliyet bundan faydalanma haklarını,

b) İcracı sanatçı: Sanat eserleri ile folklor eserlerini düzgün biçimlendirme, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimli icra eden oyucuları, ses sanatçıları, müzisyenleri ve dansçıları vb. D) Yayın kuruluşları: Radyo ve televizyon kuruluşları, e) Tespit: Seslerin maddi bir araç herhangi birisi üzerine kurulmuşsa ,

c) Ses taşıyıcısı yapımcısı: Seslerin taşıyıcısı yapımcısı

veya üyeleri;

Bir kez algılanabilmesini, çoğaltılabilmesini ya da bir başka yoldan kamuya iletilmesini sağlayacak biçimde kaydedildi.

F) Ses taşıyıcısı: Bir icranın seslene ya da elektronik bir yöntemle üzerine tespit edilenleri her türlü aracı,

g) Yayın:

H) Anında yayın: Bir yayın kuruluşunun yapmış olduğu yayının diğer bir yayın kuruluşu aynı anda yayınlamasını,

i) Kiralama: Üzerine seslerin ya Da görüntülerin ya da ikisinin kaydedildiği maddi araçların bir kopyasının ticari amaçla belli bir süre için ücret karşılığında zilyetliğinin el değiştirmesini, ifade eder.

Sınır
Madde 5- Komşu haklar, maddi ve manevi haklarına zarar veremez. Komşu hak sahipleri bu haklarını kullanırken, eser sahibinin haklarını sınırlandıramazlar.

İkinci Bölüm
İcracı Sanatçıların Hakları

Hakkın Niteliği
Madde 6 İcracı sanatçının icra ettiği eskari iceriktir sanatçının topluma yansıyan kişiliği zedeleyecek biçimde kullanılamaz.

İcracı Sanatçının İzni
Madde 7- 7- Nedir; icracı sanatçının;

A) Daha önce tespit edilmemiş icralarının tespiti,

b) Ticari amaçla çoğaltılmış icralarının kopyalarının kiraya verilebilmesi,

c) İlk tespiti yapılan icraların çoğaltılması,

d) Çoğaltma izni niyetinde bulunulması,

e) Ticari amaçla sunulan bir tespitten feragat edilemez veya bir radyo Ve televizyon yayını icraların, radyo ve televizyon kuruluşları tarafından yayınlanması için yazılı izni gereklidir.

Sözleşme Yapılması Durumu
Madde 8- Bir icracı sanatçı ile yapımcı arasında yapılan sözleşmeyle çoğaltma, kiralama, icranın telli ve telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili yolu ile faydalanmak hakkı uygun bir bedell karşılığında yapımcıya devredilmişse, icracı ve yorumcu sanatçıların yazılı izni aranmaz. Ancak, bu haklardan belli bir bölümünün yapımcıya devredilmesi durumunda, devredilmeyen hakların kullanımı söz konusu ise bunlar icracı sanatçılarla ithaf edilmiştir sadece izninin alınması gereklidir.

İcracı sanatçıların icralarını iş ve hizmetten alma, yaptırma ve yaptırma, bu icra şartları işveren ya da icracı sanatçılarııı arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.

Koro, Orkestra ve Sahne Eserlerinin İcrasından Doğan Hakların Devri
9- Koro, orkestra ve sahne eserlerinin icrasını tespit etmede, bu tespiti çoğaltma, kiralama, icranın telli-telsiz her türlü araçla yayınlanması ya da temsili emintiyle yararalanmak hakkının devrinde yalnız şefin izni yeterlidir.

Sanatçıların Adlarına Belirtilmesi
Madde 10- İcracı sanatçılar, koro ve orkestralarda şef ve solistler, tiyatro gruplarında şeflik yapan veya başrol oynayan aktörler işareti, resim ve ses nakli yarayan araçlarda reklamları belirterek isteme hakkına verirler.

Birden Fazla İcracı Sanatçı
Madde 11- Bir sanat eseri birden fazla icracı sanatçı tarafından icra ediliyorsa ve ortaya çıkmış eser de parçalarsa ayrılırabiliyorsa, bu sanatçılardan her biri vücuda getirdiği bölümün sahibi sayılır. Şayet icra edilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, bu yapımın sahibi onu vücuda getirenlerin birliğidir. Ortaya gelmek ortak yapımda ilgili tüm hakların kullanımında birbirinin haklarına öncelikle riayet etmek zorluklar. İcracı sanatçılar haklarının korunması ortak hareket edebilirler ya da içlerinden birisine yetki verebilirler. İcracı sanatçılardan biri, bir arada olmak bir muameleye muhik bir sebep vermeksizin müsaade etmezse, bu müsaade mahkemece verilebilir. İcracı sanatçılardan birisi menfaatlerine tecavüz edildideğerde tek başına hareket edebilir.

Üçüncü Bölüm
Ses Taşıyıcısı Yapımcılarının Hakları

Yapımcının Yazılı İzni
12- Aşağıdan ses taşıyıcısı yapımcılı yazılı izin alınması zorunludur.

A) Tespit edilen seslere, ya da dolaylı olarak çoğaltılabilmesi,

b) Bu ses taşıyıcısı kopyalarının kiralanması,

c) Ticari dolaşıma konmuş ses taşıyıcılarının radyo ve televizyon kuruluşları tarafından yayınlanması ya da kamuya açık yerlerde temsil edilmesi.

Yapımcıların Haklarını Kullanması
Madde 13- Ses taşıyıcısı yapımcıları haklarını 5846 sayılı kanunla genel hükümler çerçevesinde kullanılabilirler.

Gelir Üzerinden Talep
Madde 14- İcracı bir sanatçının icrasının teşhis edildiği ses taşıyıcısı, herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kamuya arz edildiği takdirde, ses C) Ticari dolaşıma konmuş ses taşıyıcılarının radyo ve televizyon kuruluşları ya da diğer kuruluşlar tarafından yayınlanması ya da kamuya açık yerlerde temsil edilmesi. Yapımcıların Haklarını Kullanması Madde 13- Ses taşıyıcısı yapımcıları haklarını 5846 sayılı kanunla genel hükümler çerçevesinde kullanılabilirler. Gelir Üzerinden Talep Madde 14- İcracı bir sanatçının icrasının teşhis edildiği ses taşıyıcısı, herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kamuya arz edildiği takdirde, ses C) Ticari dolaşıma konmuş ses taşıyıcılarının radyo ve televizyon kuruluşları ya da diğer kuruluşlar tarafından yayınlanması ya da kamuya açık yerlerde temsil edilmesi. Yapımcıların Haklarını Kullanması Madde 13- Ses taşıyıcısı yapımcıları haklarını 5846 sayılı kanunla genel hükümler çerçevesinde kullanılabilirler. Gelir Üzerinden Talep Madde 14- İcracı bir sanatçının icrasının teşhis edildiği ses taşıyıcısı, herhangi bir şekilde ticari amaçlarla kamuya arz edildiği takdirde