Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Patent Davaları » Emsal Yargıtay Kararları » Etkin Patent Patent Davaları, Emsal Yargıtay Kararlarını, kabul görmüş ulusal ve uluslararası içtihatları, uzman görülerini, bilirkişi raporlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Davaları » Emsal Yargıtay Kararları

Blog

Patent Davaları

Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası

Mahkemece aralarında patent uzmanı bulunan bilirkişi heyetinden inceleme yapılarak görüş alınması ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

Yenilik niteliğini haiz olmadığı gerekçesiyle açılan Faydalı Model Hükümsüzlüğü

Kendisi ayrı bir Faydalı Model veya patent tescil ettirse bile bağlı patent söz konusu olduğu sürece öncekinin koruma kapsamı ve geçerliliğinin devam eder.

Faydalı Model Haklarına Tecavüz Emsal Karar

3 aylık süre içinde araştırma ücretini ödediği, bu nedenle dahi davalı TPE' nin uygulanmasının anılan düzenlemeye aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne,

Bölünmüş Patent Başvurusu

Ön başvurudan davalının haberdar edilmiş sayılıp sayılmayacağının tartışılmaması ve bu olgunun hukuki sonuçlarının değerlendirilmemesi doğru bulunmamıştır.

Haksız rekabet ve rekabetin korunması

İnceleme raporunda saptanan eksikliklerin verilen sürede gerekli belgeleri etirmeyen ve inceleme ücretini göndermeyen davacının davasının reddi gerekir.

Patent başvuru itirazlarında belgelerin tamamlanmaması durumunda itirazın reddi