Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent Patent Başvuru Kılavuzu, Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu, nerede ve nasıl başvuru yapılacağını, formları, sınıfları, maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Başvuru Kılavuzu » Faydalı Model Başvuru Kılavuzu

Blog

Patent Başvuru Kılavuzu

Patent Sınıfları

Patent Sınıfları

551 sayılı KHK uyarınca belirli işlemlerin yapılması için belirlenmiş süreler mevcuttur. Belirli bir talebin yapılması için verilen süreler gün ya da ay hesabın

Faydalı Model Sürelerinin Hesaplanması

Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiş

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüşümü

Başvuru sahibi, başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir.

Faydalı Model Dönüşüm Talepleri

Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı 551 KHK 42-52nci maddelerde belirtilen şekl

Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar

İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya daİtiraz varsa

Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı

Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak

Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları

Başvuru tarihinin belirlenmesinden sonra, başvuru 551 KHK 42*-52 inci maddelerin ve yönetmeliğin öngördüğü şekli şartları yerine getirip getirmediği incelenir

Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama

Faydalı Model Belgesi almak için, açıkça Faydalı Model Belgesi verilmesine ilişkin bir yazılı başvuru, 551 KHK madde 42 fıkra 1 (b) – (f)’de belirtilen belgeler

Faydalı Model Başvuru ve Başvuru Tarihi

Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye’de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Türkiye’de kullanılıyorsa yeni olarak kabul edilmez

Faydalı Modellerde Yenilik Unsuru

Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak için başvuruda bulunabilir. başvuru tarihinden itibare

Faydalı Model Belgeleri

551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. Temel olarak özellikle öznel bir duyguya hitap eden este

Yemek Tarifleri ve Estetik Yaratmalarda Patent

Bilgisayar programı, aritmetik ya da kurumsal kanun, diğer yazılım özellikleri veya program ilişkili usuller içeren buluşlar patent koruması kapsamı dışında kal

Bilgisayar Yazılımları Programları, Kanunlar ve benzer buluşlar için Patent Koruması

Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiği, kullanıldığı ya da işlendiği u

Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular

Bir patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak

Patent Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK), başvuru sahibinin Enstitü kararlarına karşı itirazları inceleyen bir TPE birimidir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Prosedürü

Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir

İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi

Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent koruması talep edilen buluş, tarifnamede belirtilmelidir; tarifname buluşu tanımlama

Patentin Verilmesinin Hazırlanması

İnceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildiği ya da başvurunun reddedildiği bildirilir.

Patent İnceleme Raporları

Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent veya faydalı model başvurusunda bulunulabilir.

Rüçhan Hakkı Talep Eden Patent Başvurular

Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir (551 KHK madde 47).

Patent İstemleri ve Patent Kategorisi

Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu bölebilir.

Patent Başvurunun Başvuru sahibi tarafından Bölünmesi

Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup buluşla ilgili olmalıdır (551 KHK Madde 45 fıkra 1).

Buluş Bütünlüğünün incelenmesi ve başvurunun bölünmesi

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Bu durum buluşun b

Buluşun Sanayiye Uygulanabilirlik olması

Patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, - yenilik kriteri öncelikli olmakla birlikte - buluş basamağı içermek zorundadır. Buluş, tekniğin bilinen durumu göz ö

Buluş Basamağı

Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.

Buluşda Yenilik

Koruma talep edilen buluşu ve bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu kıyaslayacak ilgili alandaki uzman kişinin, koruma talep edilen istemleri ve bu alanda

Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka y

Patentde Tekniğin Bilinen Durumu

Patent talep edilen buluşun patentlenebilir nitelikte olması gerekir (551 KHK Madde 5-10). Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemler

Patent Verilebilirliğin İncelenmesi

İncelemenin konusu, başvurunun 551 KHK 42 – 52 nci maddelerinin öngördüğü koşulları yerine getirip getirmediğidir ve başvuru konusu buluşun 551 KHK 5-10 uncu ma

Buluşun İncelenmesi

551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması gerekir.

Patent İnceleme Talebinin Şekli İncelemesi

Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.

Patent İtirazların Değerlendirilmesi

Araştırma raporu düzenlendikten sonra, Enstitü raporu başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibinin incelemeli sistemi tercih etmek için tebliğden itibaren üç

Patent Prosedür Aşamaları

Başvuru sahibi, KHK’nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sistemini tercih edebilir. 551 KHK madde 62 gereğince

İncelemeli Patent Verilmesi Prosedürü

Tespit edilmiş yayınlar: İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent literatüründe i

Patent Araştırma Raporu

Başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde patent araştırma talebinin yapılması gerektiğini başvuru sahibine bildirir.

Patent Araştırma Talebi

Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde

Patent Araştırma Prosedürü

Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır. Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan

Patent Başvurusunun Yayınlanması

Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi, patentler ve faydalı modellere ilişkin rüçhan hakkı sağlar. Bu hak, usulüne uygun olarak yapılan ilk başv

Patent Rüçhan Hakkı

Başvuruda buluş bütünlüğü olsa bile, başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir (Paris Sözleşmesi). Bölünmüş başvuru, ancak işlemleri deva

Patent Başvurularının Bölünmesi