Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Marka Tescil Kılavuzu » Marka Başvuru Rehberi » Etkin Patent Marka Tescil Kılavuzu, Marka Başvuru Rehberi, başvuru ve tescil kriterleri, nasıl ve nerede başvuru yapılacağını, istenen belgeler ve diğer bilgileri burada bulabilirsiniz.
Marka Tescil Kılavuzu » Marka Başvuru Rehberi

Blog

Marka Tescil Kılavuzu

556 SAYILI KHK MADDE 35/1 "Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun

Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet

556 SAYILI KHK MADDE 8/7 "Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer m

Markanın Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yapılan Aynı Veya Benzer Marka Başvurusu

556 SAYILI KHK MADDE 8/6 "Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka

Ortak ve Garanti Markalarının Sona Ermesinden Sonra Yapılan Aynı Marka Başvuruları

Diğer Sınaî Mülkiyet Hakları Endüstriyel Tasarımlar, Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topografyaları vb. Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya

Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları

Fotoğraf Hakkı İfade fotoğraf diyor olsa bile, kanunun özüne bağlı olarak, herhangi kişisel bir portre yeterli görülür. Bu portre, karikatürleri veya resmedilen

Fotoğraf Hakkı ve Telif Hakkı ile Korunan Marka Başvuruları

556 SAYILI KHK MADDE 8/5 "Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kaps

Tescil Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı veya Sınai Mülkiyet Hakkını Kapsaması

Tanınmışlığın İspatı: Deliller Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa

Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller

Ayırt Edicilik Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin farklı s

Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler

Tanınmışlık Düzeyi Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır.

Markada Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları

556 SAYILI KHK MADDE 8/4 "Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar vey

Tescil Edilmiş veya Başvurusu Yapılmış Bir Markadan Sonra Yapılan Aynı Marka Başvuruları

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez.a)

Tescilsiz Bir Markanın veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili

556 SAYILI KHK MADDE 8/2 "Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bi

Marka Sahibinin İzni Olmadan Marka Vekili veya Temsilcisinin Yaptığı Tescil Başvurusu

8/1(b) maddesinde "… bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa." ifades

Markaların İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmet

Markalarda Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçede anlamı bulunan kelimeler, Kelime markalarının uzunlu

Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler

Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ort

Markalarda Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik

İşitsel benzerlik, kelime markaları telaffuz edilirken ortaya çıkan benzerlik halidir. İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer

Markalarda İşitsel Benzerlik

Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Görsel benzerliğin tespiti, markaların benzer markal

Markalarda Görsel Benzerlik

İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alın

Markaların Benzerliği

Karıştırılma ihtimali kavramı "Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı

Marka Tescilinde karıştırılma ihtimali

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

Marka Nispi Red Nedenleri

Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zoru

Garanti Markası ve Ortak Marka Başvuruları

Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a),

Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili

Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, “Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı m

Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili

556 SAYILI KHK MADDE 7/1(j) "Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar" tescil edilemez. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici

Dini Sembolleri İçeren Marka Başvuruları

556 SAYILI KHK MADDE 7/1(ı) "Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar" tescil edilemez. 556 Sayılı

Sahibi Taradından İzin Verilmeyen Tanınmış Markaların Tescili

Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer a

Kamuyu İlgilendiren Tarihi Kültürel Değerler Bakımından Halka Mal Olmuş Armalar Amblemler İçeren Markaların Tescili

Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti iş

Devletlere Ait Arma Bayrak ve Amblemlerin Marka Tescili

"Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar" tescil edilemez. 7/1(f) maddesi , mal ve hizme

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi üretim yeri coğrafi kaynağı gösterir marka tescilleri

"Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekl

kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler marka başvuruları

"Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhası

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretler

Avrupa Adalet Divanı “Windsurfing Chimsee” kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir.

Coğrafi Yer Adı İçeren Marka Başvuruları

Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinas

Marka Tescil Başvurularında Yazım Hatalı Kelimeler (Misspellings)

Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtil

Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler

Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu tür kel

Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler

Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvuru

Kelime ve Kelime Kombinasyonları

Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine doğrudan atıfta b

Kullanılan Tanımlayıcı İşaretler

Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyal

Marka İsmi Logo Kombinasyonlarında Şekil Benzerliği

Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini” belir

Logo (Şekiller) Arası Marka Benzerliği

Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksız

Marka İsimlerine eklenen tanımlayıcı unsur içeren kelimeler ile yapılan marka tescil başvuruları