Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

Marka Tescil Kılavuzu » Marka Başvuru Rehberi » Etkin Patent Marka Tescil Kılavuzu, Marka Başvuru Rehberi, başvuru ve tescil kriterleri, nasıl ve nerede başvuru yapılacağını, istenen belgeler ve diğer bilgileri burada bulabilirsiniz.
Marka Tescil Kılavuzu » Marka Başvuru Rehberi

Blog

Marka Tescil Kılavuzu

Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından 3 ay içerisinde

Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine redd

Markanın Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yapılan Aynı Veya Benzer Marka Başvurusu

Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz ü

Ortak ve Garanti Markalarının Sona Ermesinden Sonra Yapılan Aynı Marka Başvuruları

Marka başvurusu, başvuru tarihi önce olan aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir sınai mülkiyet başvurusunu veya tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kaps

Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları

Telif hakkı veya onun ürünleri tarafından korunan bir işareti ihtiva eden marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.Bu nedenle Madde 8/5 kapsamında fotoğrafın

Fotoğraf Hakkı ve Telif Hakkı ile Korunan Marka Başvuruları

Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibin

Tescil Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı veya Sınai Mülkiyet Hakkını Kapsaması

Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa ait olduğu konusunda KHK’da açı

Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller

Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin başkaları adına çok say

Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler

Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır

Markada Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları

tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki ma

Tescil Edilmiş veya Başvurusu Yapılmış Bir Markadan Sonra Yapılan Aynı Marka Başvuruları

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez

Tescilsiz Bir Markanın veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili

Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadanyapılan başvuru, marka sahibinin itirazı

Marka Sahibinin İzni Olmadan Marka Vekili veya Temsilcisinin Yaptığı Tescil Başvurusu

bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.” ifadesiyle ilişkili olma ih

Markaların İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali

Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmet

Markalarda Mal ve Hizmetlerin Benzerliği

Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçede anlamı bulunan kelimeler, Kelime markalarının uzunlu

Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler

Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ort

Markalarda Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik

İşitsel benzerlik, kelime markaları telaffuz edilirken ortaya çıkan benzerlik halidir. İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer

Markalarda İşitsel Benzerlik

Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar. Görsel benzerliğin tespiti, markaların benzer markal

Markalarda Görsel Benzerlik

İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alın

Markaların Benzerliği

Karıştırılma ihtimali kavramı Bir mal veya hizmetin alıcısının, halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir

Marka Tescilinde karıştırılma ihtimali

Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez: Tescil içi

Marka Nispi Red Nedenleri

Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zoru

Garanti Markası ve Ortak Marka Başvuruları

Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a),

Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili

Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, “Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı m

Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili

“Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar” tescil edilemez. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici, bu duyguları istismar etme

Dini Sembolleri İçeren Marka Başvuruları

“Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar” tescil edilemez.

Sahibi Taradından İzin Verilmeyen Tanınmış Markaların Tescili

Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer a

Kamuyu İlgilendiren Tarihi Kültürel Değerler Bakımından Halka Mal Olmuş Armalar Amblemler İçeren Markaların Tescili

Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti iş

Devletlere Ait Arma Bayrak ve Amblemlerin Marka Tescili

“Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar” tescil edilemez.

Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi üretim yeri coğrafi kaynağı gösterir marka tescilleri

Malın şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez

kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler marka başvuruları

Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları içeren m

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretler

Avrupa Adalet Divanı “Windsurfing Chimsee” kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir.

Coğrafi Yer Adı İçeren Marka Başvuruları

Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinas

Marka Tescil Başvurularında Yazım Hatalı Kelimeler (Misspellings)

Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtil

Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler

Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir.

Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler

Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvuru

Kelime ve Kelime Kombinasyonları

Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine doğrudan atıfta b

Kullanılan Tanımlayıcı İşaretler

Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyal

Marka İsmi Logo Kombinasyonlarında Şekil Benzerliği

Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini” belir

Logo (Şekiller) Arası Marka Benzerliği

Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksız

Marka İsimlerine eklenen tanımlayıcı unsur içeren kelimeler ile yapılan marka tescil başvuruları