Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Haberler

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi » Etkin Patent 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

Ana Kategori : Blog, Kategori : Kanun
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Kanun
Etkin Patent +90 212 212 35 17

5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN HAKKINDA BİLGİLER

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Kanun Numarası : 5651
Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007
Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26530


Amaç Ve Kapsam

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.


Tanımlar

Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygulamasında;
a Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,
b Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,
c Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,
ç Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
d Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
e Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,
f İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
g İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
ğ İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,
h İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,
ı Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,
i Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,
j Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,
k Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
l Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,
m Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.


Bilgilendirme Yükümlülüğü

Madde 3 - (1) İçerik, yer ve erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.


(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.


İçerik Sağlayıcının Sorumluluğu

Madde 4 - (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.
(2) İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur.


Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri

Madde 5 - (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.


(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.