551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 551 Sayılı KHK’ nin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.
551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 551 Sayılı KHK’ nin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır. Patent Mevzuat 10.1.2018
PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME             Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi   : 24.6.1995,  No : 551           Yetki Kanununun Tarihi  : 8/6/1995,    No : 4113           Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,  No : 22326           V.Tertip Düsturun Cildi  : 34               Sh :   BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER VE TANIMLAR              Amaç ve Kapsam              Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.              Bu Kanun Hükmünde Kararname, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.              Korumadan Yararlanacak Kişiler             Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.              Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişilerde, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de patent ve/veya faydalı model belgesi korumasından yararlanır.              Tanımlar              Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Enstitü", 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü'dür.              Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Paris Anlaşması", Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele'dir.              Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması              Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde 2 nci maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir. İKİNCİ BÖLÜM PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI              Patent Verilerek Korunacak Buluşlar              Madde 5 – Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir  olan buluşlar, patent verilerek korunur.              Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar              Madde 6 – Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:              a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;              b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;              c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;              d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;              e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.              Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.              Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.              Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:              a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.              b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.              Yenilik              Madde 7 – Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.              Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.              Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.              Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar              Madde 8 – Bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez.              a - Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması;              b - Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;              1 – Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması;              2 – Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması veya;              c - Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.              Bu maddenin birinci fıkrasına göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent almaya hak kazanmış her kişi "buluş sahibi" sayılır.              Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasından doğan sonuçlar, bir süre ile sınırlı değildir ve her zaman ileri sürülebilir.              Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.              Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması              Madde 9 – Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.              Sanayiye Uygulanabilir Olma              Madde 10 – Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. İKİNCİ KISIM PATENT İSTEME HAKKI HAKKIN GASBI VE BULUŞ YAPANIN BELİRTİLMESİ              Patent İsteme Hakkı              Madde 11 – Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.              Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.              Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.              Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.              Patent İsteme Hakkının Gasbı              Madde 12 – Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu, 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre, iddia eden kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, 129 uncu madde hükmüne göre, dava açabilir. Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia edilemez. Dava sonucunda hak sahipliği iddiasının davacı lehine sonuçlanması halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, hak sahibi aşağıdaki hususlardan birinin yapılmasını talep edebilir:              a - Gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir.              b - Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir. Bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür. Bu durumda, gasbın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır.              c - Gasbın söz konusu olduğu başvurunun red edilmesini talep edebilir.              Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre yapılacak her yeni başvuru için uygulanır.              Birinci fıkra hükmüne göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan davanın sonuçlanmasına kadar başvuru, davacının rızası olmadan geri alınamaz. Davacının talebi red edilmişse başvurunun ilanından kararın kesinleşme tarihine kadar; talep kabul edilmişse kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç aylık bir süre ile patentin verilmesi işlemleri mahkeme tarafından ertelenir.              Patentin Gasbı              Madde 13 – 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patent gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, patentten doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla patentin kendisine devir edilmesini talep ve dava edebilir.              Patent üzerinde sadece kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre müşterek bir hak sahipliği tanınması talep ve dava edilebilir.              Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen talep ve dava hakları patentin ilanı tarihinden itibaren iki yıl içinde ve kötü niyet halinde, patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanılabilir.              İlgilinin talebi üzerine üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğurmak üzere, bu madde hükmüne göre açılan dava ve davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen kesin hüküm veya açılan davayı herhangi bir şekilde sona erdiren bütün diğer haller Patent Sicili'ne kayıt edilir.              Gasbın Sona Erdirilmesinin Sonuçları              Madde 14 – 13 üncü madde hükmüne göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi halinde, bu değişikliğin Patent Sicili'ne kayıt edilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o patentle ilgili lisans ve tanınan diğer hakları sona erer.              Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre gerçek patent sahibinin Patent Sicili'ne kayıt tarihinden önce; sonradan gerçek patent sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla davadan önce dava konusu patentle ilgili lisans anlaşması yapan, eğer buluşu kullanmaya başlamışsa veya kullanma için ciddi hazırlıklara girmiş bulunuyorsa, gerçek patent sahibi veya sahiplerinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.              Bu talebin yapılması için öngörülen süre, önceden sicilde patent sahibi olarak görünen kişi için iki ay ve lisans alan için dört aydır. Bu süreler gerçek patent sahibinin sicile kayıt edildiğinin Enstitü tarafından ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.              Bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre verilecek lisans, makul süre ve koşullar ile verilir. Bu süre ve koşulların saptanmasında zorunlu lisansın verilmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.              Patent sahibi veya lisans alan patenti kullanıma başladığı veya kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötü niyetli ise, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.              Buluş Yapanın Belirtilmesi              Madde 15 – Buluşu yapanın adı patentte belirtilir. Buluşu yapanın başvuru sahibi veya patent sahibinden buluşu yapan olarak tanınmasını ve adının patentte belirtilmesini isteme hakkı vardır. ÜÇÜNCÜ KISIM ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ İÇİNDE OLAN İŞÇİLERİN İŞÇİ BULUŞLARI              İşçi Buluşu Kavramı              Madde 16 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi buluşları patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir nitelikte olan buluşlardır.              Teknik iyileştirme teklifleri, patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir nitelikte değildir.              Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi, bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişidir. Ücretsiz olarak ve belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler ve pratik yapan öğrenciler de,bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi sayılır.              Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş Kavramları              Madde 17 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi buluşları; hizmet buluşları ve serbest buluşlar olarak nitelendirilir.              Hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır.              İkinci fıkrada sayılan hizmet buluşlarının dışında kalan buluşlar, serbest işçi buluşları olarak kabul edilir. Serbest işçi buluşları 31 inci ve 32 nci madde hükümlerine tabidir.              Hizmet Buluşları ve Bildirim Yükümlülüğü              Madde 18 – İşçi bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geçiktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür. Buluş birden çok işçi tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılabilir. İşveren, kendisine ulaşan bildirimin tebellüğ tarihini bildirimde bulunan kişi veya kişilere geçikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.              İşçi, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildirimde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene verir.              İşçi,yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların katkılarını ve bu katkıların şeklini, yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar yanında kendisinin katkı payını da belirtir.              İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini işçiye bildirir. İşverenin söz konusu bildirimin düzeltilmesi konusunda iki ay içinde talep yapmaması halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim, şartlara uygun olmasa dahi geçerli sayılır.              İşçinin Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi için, işveren gereken yardımı göstermek zorundadır.              İşverenin Buluşa İlişkin Hakkı              Madde 19 – İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir.              İşveren talebini yazılı olarak işçiye bildirmek zorundadır. Bu talep, işçinin bildiriminin işverene ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yapılır.              Talebin Hüküm ve Sonuçları              Madde 20 – İşveren hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması halinde bununla ilgili bildirimin işçiye ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur.              İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi halinde, işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Ancak bu kullanma,işçinin buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa,işçi,buluşa ilişkin hakkın iki ay içinde tamamen devir alınmasını veya kendisi için serbest bırakılmasını isteyebilir.              İşverenin hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunmasından önce, işçinin buluş üzerinde yapmış olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde işverene karşı geçersiz sayılır.              Hizmet Buluşunun Serbest Buluş Niteliği Kazanması              Madde 21 – Hizmet buluşu aşağıdaki hallerde serbest buluş niteliği kazanır.              a - İşveren hizmet buluşunu yazılı olarak serbest bırakmışsa;              b - İşveren buluşa yönelik kısmi bir hak talebinde bulunursa;              c - İşveren, işçinin 18 inci maddeye göre yaptığı bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren dört ay içinde veya 20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan teklifin ulaşmasından itibaren iki ay içinde cevap vermemişse.              Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre buluşun serbest hale gelmesi, işverenin 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kullanma hakkına zarar vermez.              İşçi, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda,31 inci ve 32 nci madde hükümlerine tabi olmaksızın,dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.              Tam Hak Talebinde Bedel              Madde 22 – İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse; işçinin kendisine uygun bir bedelin ödenmesini işverenden isteme hakkı doğar.              Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik değerlendirilebilirliği, işçinin işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı özellikle gözönünde tutulur.              Kısmi Hak Talebinde Bedel              Madde 23 – Hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep eden işveren buluştan yararlanmakta ise, işçi uygun bir bedelin kendisine ödenmesini isteyebilir. Bu bedelin hesaplanmasında 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.              İşveren,hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra buluşun korunmaya değer olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak, buluşun korunabilir olmadığı konusunda Enstitü tarafından veya Enstitü aleyhine açılan bir dava sonucunda mahkemenin karar vermesi halinde işçi bedel talebinde bulunamaz. İşçinin bedel talebi,buluşun korunabilirliğine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ileri sürülebilir. Bedelin Yönetmelikle Düzenlenmesi ve Tahkim Usulü              Madde 24 – İşçi buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işveren ve işçilerin en yüksek mesleki kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.              Bedelin Belirlenme Şekli              Madde 25 – İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını takiben bedelin miktar ve ödeme şekli 24 üncü maddede sözü edilen Yönetmelikteki hükümlere göre taraflarca tesbit edilir.              Taraflar, Yönetmelikteki hükümlere göre bedel tespiti ve ödenme şeklinin üzerinde otuz gün içinde anlaşamazlarsa uyuşmazlık tahkim suretiyle altmış gün içinde çözümlenir.              Tahkim kararı taraflar için bağlayıcılık ifade eder.              Hizmet buluşu birden çok işçi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, bedel ve ödeme şekli herbiri için ayrı ayrı yukarıdaki usulle saptanır.              Hizmet sözleşmesinde varsa bu konuda işçi lehine olan hükümler uygulanır.              İşverenin Ülke İçinde Patent Verilmesi İçin Başvuru Yükümü              Madde 26 – İşveren, kendisine bildirimi yapılan bir hizmet buluşu için patent verilmesi amacıyla Enstitü'ye başvuruda bulunma hakkına sahip olup, başvuruyu yapmakla da yükümlüdür. Ancak buluşun faydalı model belgesi ile korunmasının amaca daha uygun olduğu durumlarda, işveren patent almaya uygun bir hizmet buluşu için geçikmeksizin faydalı model belgesi verilmesini istemekle yükümlüdür.              İşverenin hizmet buluşu için başvuru yükümlülüğü, aşağıda belirtilen hallerde ortadan kalkar:              a - Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa;              b - İşçi buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermişse;              c - İşletme sırlarının korunması başvuru yapmamayı gerektiriyorsa.              İşveren tam hak talebinde bulunmuş olduğu hizmet buluşu için başvuruda bulunmaz ve işçinin belirleyeceği süre içinde de buşvuruyu yapmazsa, işçi, işveren adına ve hesabına, hizmet buluşu için Enstitü'ye başvurabilir.              Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, işçi, bizzat başvuru yapma hakkına sahiptir. İşverenin, hizmet buluşu için önceden başvuruda bulunmuş olması halinde, başvurudan doğan haklar buluşun serbest bırakılmasıyla işçiye geçer.              Hizmet Buluşu İçin Yabancı Ülkede Başvuru              Madde 27 – İşveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuş ise söz konusu buluşun yabancı bir ülkede de korunması için başvuruda bulunabilir.              İşveren, işçinin talebi üzerine, patent almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde işçiye patent almak için talep yapma imkanını sağlamakla yükümlüdür. Buluşun serbest bırakılması, milletlerarası anlaşmalara göre tanınan rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından, makul bir süre içinde yapılır.              İşveren, işçinin yabancı ülkelerde patent alabilmesi amacıyla buluşu serbest bırakırken sözü edilen ülkelerde uygun bir ücret karşılığında buluşu kullanabilmek için, inhisari olmayan nitelikte bir kullanım hakkını saklı tutmak ve yine o ülkelerde, saklı tuttuğu hakkından doğan menfaatlerine zarar gelmemesini talep etmek hakkına sahiptir.              Patent Hakkının Kazanılması Sırasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri              Madde 28 – İşveren, hizmet buluşuna patent verilmesi için yaptığı başvuru ve eklerinin suretlerini işçiye vermek ve işçinin talebi üzerine inceleme sırasındaki gelişmeleri ona bildirmekle yükümlüdür.              İşçi, patent alınabilmesi için gerekli bilgileri işverene bildirmek ve gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür.              Patent Başvurusu veya Patent Hakkından Doğan Ödevler              Madde 29 – İşveren, işçinin hizmet buluşu nedeniyle talep ettiği bedeli ödemeden önce patent verilmesi için yaptığı başvuruyu takip etmek istemez veya patent hakkının korunmasından vazgeçmek isterse, durumu işçiye bildirmekle yükümlüdür. İşçinin talebi üzerine işveren, masrafları işçiye ait olmak üzere patent hakkını veya patent alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri işçiye devir etmek zorundadır. İşçi, bu konuda kendisine yapılan bildirime, bu bildirimin ulaşması tarihinden itibaren üç ay içinde cevap vermezse, işveren patent başvurusu veya patentten doğan haklardan vazgeçebilir.              İşveren birinci fıkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluşundan inhisari nitelikte olmayan yararlanma hakkını uyğun bir bedel karşılığında saklı tutabilir.              Patent Başvurusu Yapmaktan Kaçınma              Madde 30 – İşletme menfaatları gerektiriyorsa işveren, kendisine bildirimi yapılan ve hukuken korunabilir olduğuna inandığı buluşlar için patent başvurusu yapmaktan kaçınarak onları gizli tutabilir.              Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen bir buluş için işverenin ödemesi gereken bedelin hesaplanmasında, buluşun patent alınmamasından kaynaklanan işçi aleyhine muhtemel ekonomik kayıplar gözönünde tutulur.              Serbest Buluşlar ve Bildirim Yükümlülüğü             Madde 31 – İşçi, bir iş akdi ilişkisi içinde iken serbest bir buluş yaptığı takdirde, durumu geciktirmeden işverene bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde: buluş ve gerekiyorsa buluşun gerçekleştirilme şekli hakkında bilgi vermek suretiyle, işverenin buluşun gerçek bir serbest buluş sayılıp sayılmayacağı konusunda bir kanaata varabilmesi sağlanır.              İşveren kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde, yazılı bir bildirim ile buluşun serbest bir buluş olmadığı yolunda itirazda bulunmazsa, sonradan hizmet buluşu olduğu iddiasını ileri süremez.              Serbest işçi buluşunun işverenin iş alanı içinde değerlendirilebilir olmadığı aşikar bir şekilde belli ise, işçinin bildirim yükümlülüğü yoktur.              Teklifte Bulunma Yükümlülüğü              Madde 32 – Serbest buluş işletmenin ilgili olduğu iş alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun ilgili olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse: işçi, serbest buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, uygun şartlar altında buluşundan tam hak tanımaksızın yararlanma imkanıvermek için işverene teklif yapmakla yükümlüdür. İşçi, bu konudaki teklifini 31 inci maddeninbirinci fıkrası hükmüne göre yapacağı bildirimin içinde de yapabilir.              İşveren, teklifin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu konudaki öncelik hakkını kayıp eder.              İşveren, yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde kendisine yapılan teklifi kabul eder ve öngörülmüş şartları uygun bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkemece tespit edilir.              İşçi veya işverenin, bedelin ve diğer sözleşme şartlarının belirlenmesinde esas aldıkları noktalarda, sonradan önemli değişikliklerin ortaya çıkması halinde, mahkemeden sözleşmenin yeni şartlara uydurulmasını talep hakları vardır.              Teknik İyileştirme Teklifleri              Madde 33 – Bu Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre, patent veya faydalı model belgesi ile korunamayacak nitelikte olan teknik iyileştirme tekliflerinin işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilmesi ile bunlardan yararlanma karşılığında, işveren işçiye uygun bir bedel ödemekle yükümlü olur. Hizmet buluşlarında, bildirim yükümlülüğü ile ilgili 18 inci madde ile bedelin hesaplanması ile ilgili 22 nci ve 25 inci maddelerin hükümleri burada da kıyasen uygulanır.              Teknik iyileştirme teklifleri ile ilgili diğer konular ferdi ve toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenir.   İKİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER              İşçilerle İlgili Hükümlerin Emredici Niteliği              Madde 34 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin işçilerle ilgili hükümleri işçilerin aleyhine olacak şekilde değiştirilemez. Tarafların işçi buluşlarına ilişkin sözleşme yapma serbestliği; hizmet buluşlarında patent verilmesi için yapılacak başvurudan sonra, serbest buluşlar ile teknik iyileştirme teklifleri ise, işçinin işverene yapacağı bildirim yükümünden sonra başlar.              Hakkaniyete Uygunluk Şartı              Madde 35 – Hizmet buluşları, serbest buluşlar ve teknik iyileştirme teklifleri konusunda işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmeler, işçi buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Aynı kural belirlenen bedel için de geçerlidir.              Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki itirazların, iş akdi ilişkisinin bitme tarihinden itibaren, en geç altı ay içinde yazılı olarak bildirmemiş olması halinde, hakkaniyete aykırılık iddiasında bulunulamaz.              Sır Tutma Yükümlülüğü              Madde 36 – İşveren, işçinin haklı menfaatlarının devamı süresince kendisine bildirimi yapılan veya haberdar edilen bir buluşa ilişkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.              İşçi, hizmet buluşunu serbest buluş niteliğini kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür.              Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bir buluştan haberi olan işçi ve işveren dışındaki kişiler de, buluşu başkalarına açıklayamaz ve buluş konusundan yararlanamaz.              Yükümlülüklerin Etkisi              Madde 37 – Buluşun serbest bırakılmasından başka sonuçlar doğmadıkça, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan genel yükümlülükler, işçi buluşları ve teknik iyileştirme teklifleriyle ilgili hükümlerden etkilenmez.              İşçi buluşları ve teknik iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümlerden doğan hak ve yükümlülükler, iş akdi ilişkisinin sona ermiş olmasından etkilenmez.              İşçinin Önalım Hakkı              Madde 38 – İşveren iflas eder ve iflas idaresi de buluşu işletmeden ayrı devir etmek isterse, işçinin yapmış olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu buluşu, işçinin öncelikle alma hakkı vardır.              İşçi buluşlarından veya teknik iyileştirme tekliflerinden doğan bedel alacağı imtiyazlı alacaklardandır. İflas idaresi bu nitelikteki birden çok bedel alacağını bunlar arasında garameden dağıtır.   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU HİZMETİ GÖREN KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI              Memurların Buluş ve Teknik İyileştirme Teklifleri              Madde 39 – Özel hukuk ilişkisine tabi olarak çalışan işçilerin buluş ve teknik iyileştirme teklifleri için uygulanan hükümler, kabul edilmiş özel düzenlemeler mahfuz kalmak şartıyla, genel, katma, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında çalışan memurların buluş ve teknik iyileştirme teklifleri için de uygulanır.              Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Buluşları              Madde 40 – Silahlı Kuvvetler mensuplarının buluş ve teknik iyileştirme teklifleri hakkında memurların buluş ve teknik iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümler uygulanır.              Üniversite Mensuplarının Buluşları              Madde 41 – 39 uncu ve 40 ıncı madde hükümlerinden farklı olarak,Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar,serbest buluş sayılır.              Bu buluşlar hakkında 31 inci, 32 nci ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Öğretim elemanı sıfatı,Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenir.              Öğretim kurumu buluşla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç ve gereçleri sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları öğretim kurumuna buluşun değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep edebilir. Ancak, talep edilecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz. DÖRDÜNCÜ KISIM PATENTİN VERİLMESİ BİRİNCİ BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU VE ŞARTLARI              Patent Başvurusu ve Ekleri              Madde 42 – Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekli ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır:              a - Başvuru dilekçesi;              b - Buluş konusunu açıklayan tarifname;              c - Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler;              d - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler;             e - Özet;              f - Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.              Bir patent veya patent başvurusu ile ilgili olarak, 121 inci maddeye göre yapılacak ek patent başvurusunda, söz konusu patentin veya patent başvurusunun numarası belirtilir.              Bir patent başvurusunun geçerliliği için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü başvuru ücretinin,başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir.              Bir patent başvurusu ile birlikte veya daha sonra Enstitü'ye verilecek her türlü belge,bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin yönetmelikte yazılı hususları kapsar.              Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçeye çevrilmesi ve Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Bu işlem için Yönetmelikte yazılı ücret ödenir.              Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi              Madde 43 – Patent başvurusu tarihi. Yönetmelikte şekli ve kapsamı yazılı olan ve aşağıda belirtilen unsurların Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir:              a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uymasa dahi, başvuru dilekçesi. Türkçe veya 42 nci maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname, istem veya istemler;              b - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler.              Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, Patent verilmesi istenilen buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak şekilde kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir. (1)              Buluşu Yapanın Başvuruda Belirtilmesi Zorunluluğu              Madde 44 – Başvuruda buluşu yapan belirtilir. Eğer başvuruda bulunan, buluşu yapan değilse veya buluşu yapan birden çok kişi ise, başvuruda bulunan kişinin, buluşu yapan veya yapanlardan patent isteme hakkını ne şekilde elde ettiği, başvuruda açıklanır.              Buluşu yapanın belirtilmemesi veya patent isteme hakkının ne şekilde elde edildiğinin açıklanmaması halinde, başvurunun incelenmesi işlemi başlatılmaz.              Buluşun Bütünlüğü              Madde 45 – Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir.  (1)    Bu fıkrada yeralan "buluş konusunun kısmen veya tamamen" ibaresi yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak şekilde kısmen veya tamamen" ibaresi getirilmiş olup, metne işlenmiştir.              Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmayan başvurular. Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak başvurulara ayrılır.              İlk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydı ile, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.              Tarifnamenin Açıklığı              Madde 46 – Tarifname buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır.              Eğer, buluş, mikrobiyolojik bir usulle ilgili ise ve ilişkin olduğu mikroorganizma ilgilenenler tarafından ulaşılabilir değilse, tarifnamenin bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar gerekir:              a - Mikroorganizmanın özellikleri ile ilgili bilgilerin tarifnamede yer alması;              b - Başvuru sahibi tarafından en geç başvuru tarihine kadar, Milletlerarası Anlaşmalara uygun olarak kurulmuş ve yetkili tevdi merciine bir mikroorganizma kültürünün verilmesi.              Tevdi mercii 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre ilanda belirtilir.              Patent İstemleri              Madde 47 – Başvuru bir veya birden çok istemi içerir.              İstem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstem veya istemler Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazılır.              Başvuru sahibi, istem veya istemleri Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazabileceği gibi, bir başka şekilde de yazabilir.              Özet              Madde 48 – Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder,başka amaçlar için kullanılamaz.              Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Enstitü,üçüncü kişilerin daha iyi bilgi edinmesi bakımından, gerekli gördüğü zaman özette değişiklik yapabilir. Bu durumda yapılan değişiklik başvuru sahibine bildirilir.              Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları              Madde 49 – Paris Anlaşması'na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren,oniki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Türkiye'de başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır.              Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı oniki aylık süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.              Rüçhan hakkına dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasında yazılı süre içinde başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkına konu olan patent veya faydalı model belgesi için,rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak başvurular ve bunlara verilecek patent veya faydalı model belgesi hükümsüzdür.              2 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı karşılıklılık uygulamasından yararlanan ülkeler uyruğu gerçek veya tüzel kişiler, bu madde hükmüne göre rüçhan hakkından yararlanma hakkına sahiptir.              Paris Anlaşması'na taraf bir ülke uyruğu bir gerçek veya tüzel kişi, Paris Anlaşması'na taraf olmayan bir ülkede,patent verilmesi için geçerli bir başvuru yapmış ise,bu madde hükmüne göre,söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır.              Rüçhan hakkı patent veya faydalı model belgesi başvurusunun yapıldığı gün itibariyle hüküm ifade eder.              Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları              Madde 50 – Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşması'na taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde, patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürününü teşhir eden,49 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler,sergideki teşhir tarihinden itibaren oniki ay içinde,Türkiye'de patent veya faydalı model belgesi almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.              Patent veya faydalı model belgesinin konusunu kapsayan ürün, serginin resmi açılış tarihinden önce,sergi yerine görünür şekilde konulmuşsa,bu durumda süre, ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar.49 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.              Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı sergilerden Türkiye'de açılacak olanların yetkili mercileri,patent veya faydalı model belgesi konusu ürünlerini sergide teşhir edenlere, teşhir ettikleri patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürünü,sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren;arkadan,önden,yandan ve alttan resimleyen,en az dört fotografı içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge verir.              Yabancı ülkelerde teşhir edilen ürüne ait,patent veya faydalı model belgesinin rüçhan hakkından yararlanılması için,serginin açıldığı ülkenin yetkili merciinden alınacak,üçüncü fıkrada yazılı hususları ihtiva eden bir belgenin ibrazı şarttır.              Başvurusu yapılmış veya verilmiş bir patent veya faydalı model belgesine dayanan ürünün Türkiye'de açılan sergilerde teşhirine ve sergi bittikten sonra ülkesine iadesine engel olunamaz.              Bir sergide teşhir edilmiş,aynı veya benzeri patent veya faydalı model belgesi konusu olan ürün hakkında birden fazla başvuru yapılmışsa,bu ürünü sergiye ilk koyan kişi veya ürünün sergiye aynı zamanda konulması ve teşhir olunması halinde, ilk başvuruda bulunan kişi,rüçhan hakkından yararlanır.              Rüçhan Hakkının Hükmü              Madde 51 – 49 uncu ve 50 nci madde hükümlerine göre rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları,rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar.              Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi              Madde 52 – Başvuru sahibi,yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.             Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunabilir.              Bir patent başvurusunda birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Bu durumda, süre talep edilen rüçhan haklarından en önceki tarihli olandan başlar. Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan hakkının doğduğu başvuru veya başvuruların ihtiva ettiği unsurları kapsar.              Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda,buluşun bazı unsurları rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusunun istem veya istemlerinde talep edilmemiş olsa dahi,rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusu tarifnamesinde açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yer almış ise,rüçhan hakkı söz konusu istem veya istemler için de kabul edilir. İKİNCİ BÖLÜM BAŞVURUNUN İNCELENMESİ              Başvurunun Geri Çevrilmesi              Madde 53 – 43 üncü madde şartlarının yerine getirilmesi ile başvuru tarihi kesinleşir. 43 üncü madde şartlarının yerine getirilmediği veya başvuru ücretinin yedi gün içinde ödenmediği veya 42 nci maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile verilen tarifname ve istem veya istemlerin Türkçe çevirilerinin bir ay içinde verilmediği tesbit edilirse, Enstitü başvuruyu geri çevirir ve geri çevirme kararını ilgilisine bildirir.(1)              Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi              Madde 54 – Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun 42 inci ila 52 inci maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uygunluğunu inceler.              Tarifname, istem veya istemler ve resimlerin, patent verilebilirlik şartları açısından yeterli olup olmadığı konusu bu incelemenin kapsamı dışındadır. Enstitü, başvuru konusunun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 10 uncu maddelerine göre patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını inceler. Ancak, başvuru konusu buluş, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, yenilik veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa, ilgilisinin de karşı görüşleri alındıktan sonra Enstitü, red gerekçesinin dayanaklarını da bildirmek suretiyle, başvuruyu reddeder.              İnceleme sonucunda, 53 üncü madde hükmüne göre,başvurunun şeklen bir eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuru sahibinden,Yönetmelikte öngörülen süre içinde, eksikliği gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitü'ye bildirmesi istenir.              Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu birden fazla başvuruya ayırabilir.              Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına başvuru sahibinin itirazının Enstitü tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, Yönetmelikte öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tesbit edilmesi ile Enstitü, istem veya istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder.              Enstitü tarafından, bu madde hükmü itibariyle yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığı anlaşılır veya söz konusu eksiklikler bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun bir şekilde giderilir veya tamamlanır ise, başvuru sahibine, önceden talepte bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için, 56 ncı maddede öngörülen süreler içinde, talep yapması gerektiği bildirilir.                 (Ek fıkra:22/6/2004 – 5194/1 md.)Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir.              Başvurunun Yayınlanması              Madde 55 – Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile,başvuru, Yönetmelik hükümlerine göre yayınlanarak toplumun incelenmesine açılır. Bu işlem, Enstitü'nün şekli şartlara uygunluk açısından, 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı incelemenin bitmesinden ve başvuru sahibi tarafından 56 ncı madde hükmüne göre tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmesinden sonra yapılır.              Yayınlanan başvurular, Yönetmelikte şekil ve şartları tesbit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende periyodik olarak duyurulur.              Başvuru sahibinin talebi üzerine bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen onsekiz aylık süre dolmamış olsa bile, başvuru, bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak Enstitü tarafından yayınlanır.              Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Araştırma Yapılmasının Talep Edilmesi ve Ücretinin Ödenmesi              Madde 56 – Başvuru sahibi, başvuru tarihinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitü'den talep eder ve ilgili ücreti öder.              Başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, söz konusu süre rüçhan hakkı tarihinden itibaren başlar.  (1)    Bu maddede yeralan, "getirilmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile başvuru tarihi kesinleşir." ibaresi yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "getirilmesi ile başvuru tarihi kesinleşir." ibaresi getirilmiş olup, metne işlenmiştir.                Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre, 54 üncü maddenin altıncı fıkrasında öngörülen bildirimin yapıldığı anda dolmuşsa, başvuru sahibi, bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep eder.              Başvuru sahibi, bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse, başvuru geri alınmış sayılır.              Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması, ancak asıl patent başvurusu ile birlikte istenmesi halinde veya daha önceki ek patent başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkrası hükümleri, ek patentler için de uygulanır.              Tekniğin Bilinen Durumu Konusundaki Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayınlanması              Madde 57 – Enstitü tarafından, 54 üncü maddede öngörülen hükümler doğrultusunda başvurunun incelenmesi ve 56 ncı maddeye göre başvuru sahibinin tekniğin bilinen durumu konusunda araştırma yapılması talebinde bulunmasından sonra, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılır.              Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, başvuru konusunu teşkil eden buluşun yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması niteliklerine dayanak teşkil edecek,tekniğin bilinen durumunun unsurlarını içerir.              Araştırma raporu, tarifname ve varsa resimler dikkate alınarak, istem veya istemler itibariyle, Enstitü tarafından veya Enstitü tarafından belirlenecek milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir.              Araştırma raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Raporda belirtilen referans patent ve yayınların kopyaları da başvuru sahibine rapor ile birlikte verilir.              Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren, 59 uncu madde hükümüne göre başvuru sahibine tanınan üç aylık süre dolduktan sonra, araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. (1)              Araştırma raporunun yayınlandığı ve başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesi veya incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiği, ilgili bültende ilan edilir.              Araştırma raporu düzenlendiği tarihte, patent başvurusu daha önce yayınlanmamış ise, araştırma raporu, patent başvurusu ile birlikte yayınlanır.              Yetersizlik Nedeniyle Araştırma Raporunun Düzenlenememesi              Madde 58 – Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini kısmen veya tamamen engelliyorsa, Enstitü, araştırma raporunun düzenlenebilmesi için söz konusu yetersizliğin giderilmesini ister. Bu yetersizlik, Yönetmelikte yazılı süre içinde giderilmediği takdirde, başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak üzere, araştırma raporunun düzenlenemeyeceği kararı başvuru sahibine bildirilir. Kısmen yetersizlik durumunda, araştırma raporu yeterince açık olan istem veya istemler için düzenlenir.              İnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi              Madde 59 – 62 nci madde hükümüne göre patent verilebilirlik şartları açısından gerekli incelemenin Enstitü tarafından yapılabilmesi için, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiğini, araştırma raporunun kendisine tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde Enstitü'ye bildirir. Söz konusu süre içinde bu bildirimin yapılmaması halinde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir.                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                           İNCELEMESİZ PATENT VERİLME SİSTEMİ              İncelemesiz Patent Verilmesi            Madde 60 – Üçüncü kişiler, Yönetmelikte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir. (1) Bu fıkrada yeralan, "62 nci" ibaresi yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "59 uncu" ibaresi getirilmiş olup, metne işlenmiştir.              Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin dolmasından sonra, Enstitü, üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri , görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir.              Başvuru sahibi araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirimi tarihinden itibaren üç ay içinde ileri sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir.              Enstitü, 57 nci maddeye göre düzenlenen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ve varsa üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir.              Verilen karara uygun olarak gerekli ücretler ödendikten sonra, Enstitü, başvuru tarihinden itibaren yedi yıl süre ile geçerli olmak üzere, patenti verir ve patentin verildiğini ilgili bültende ilan eder.              Verilen patente ilişkin belgeler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu ve bu rapora üçüncü kişiler tarafından verilen bütün görüşler, toplumun incelemesine açılır. Patent istem veya istemlerinde bir değişiklik olmuşsa, bütün değişiklikler, değişiklik tarihleri de belirtilerek toplumun incelemesine açılır.              İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir.              İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz.              Başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde, 62 nci maddede düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilerin 62 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilmelerini sağlamak amacıyla, incelemesiz verilen patentin, inceleme talebinin yapıldığı ilgili bültende ilan edilir.              İncelemesiz Verilen Patentin İlanı ve Basılması              Madde 61 – Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır:              a - Patent numarası;              b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları;              c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir unvan;              d - Başvuru sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı;              e – Özet;              f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarihi ve sayısı;              g - Patentin veriliş tarihi;              h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun ve araştırma raporu itibariyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen görüşlerin ve varsa başvuru sahibinin karşı görüşlerinin incelenmesinin mümkün olduğu hakkında bir açıklama;             i - İncelemesiz patent verildiği hakkında açıklama;              Her patent, Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı, gerektiğinde çoğaltma suretiyle de sağlanabilir.              Her  fasikül,  bu  maddenin  birinci  fıkrasında  belirlenenlere  ek  olarak: tarifname, istem veya  istemler  ve  varsa  resimlerin  tamamı  ve  tekniğin  bilinen durumu ile ilgili araştırma rapo- runun tam metni, ayrıca incelemesiz patent verilmesi kararının yayınlandığı bültenin sayısını da kapsar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İNCELENEREK PATENT VERİLME SİSTEMİ              İncelenerek Patentin Verilmesi              Madde 62 – 42 nci ila 58 inci maddelerde düzenlenen, patent başvurusu ve şartları ile başvurunun incelenmesine ilişkin hükümler, incelenerek patent verilme sistemi için de uygulanır.              Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler Yönetmelikte belirtilen şekilde ve altı ay içinde, yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığı dahil, patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir. Yapılan yazılı itiraza iddiayı kanıtlayan belgeler de eklenir.              Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun, 57 nci madde hükmüne göre yayınlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince tanımlandığı, buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve Yönetmelikte belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir. İnceleme ücreti, bu maddenin ikinci fıkrasında yazılı süre içinde herhangi bir tarihte ödenebilir.              Bu maddenin ikinci fıkrasına göre üçüncü kişilerce itiraz edilmesi halinde, bütün itirazlar ve bunların kanıtları bekletilmeksizin başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi yapılan itirazlara itiraz süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde ve talep ettiği takdirde üç aylık ek bir süre içinde cevap verebilir ve itirazları ortadan kaldırmaya yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir, gerekli görürse tarifname, resim veya istem veya istemleri değiştirebilir.              Enstitü, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre bittikten sonra, patent verilebilirlik şartları bakımından gerekli incelemeyi başlatır. İncelemenin başlatılması için, başvuru sahibi tarafından süresi içinde yapılan itirazlara cevap verilmemiş olması engel teşkil etmez.              Enstitü, başvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği konusunda kararını verir. Bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir. Enstitü tarafından yapılan bu inceleme, istem veya istemlerin kapsamı ile sınırlı olarak yapılır.              Enstitü, inceleme sonucunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği açısından düzenlediği inceleme raporunu, raporun gerekçesinin dayanaklarını da açıklamak suretiyle, başvuru sahibine bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için altı ay süre tanır.              Başvuru sahibi, Enstitü'nün inceleme raporunda bildirilen olumsuz görüşleri gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapabilir.              Enstitü, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceler. İnceleme raporundaki farklı görüşlerin giderilmediğine karar verirse, bu kararı ile ilgili gerekçesinin dayanaklarını da bildirerek, başvuru sahibine karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için üç ay süre tanır.              Başvuru sahibi, incelemenin bu safhasında karşı görüşlerin giderilmesine yönelik kendi görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir.              Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra kesin kararını verir. Enstitü'nün kesin kararı, istem ve istemlerin tamamı veya bir kısmı için patent verilmesi şeklinde olabilir.              Enstitü, hiç bir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını inceleme sonucunda tespit ederse, patentin verilmesine karar verir ve kararı başvuru sahibine tebliğ eder.              Verilen karara göre gerekli ücretler ödendikten sonra Enstitü istenen patenti verir.              İncelenerek patent verilme sistemi ile verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez.              İncelenerek Verilen Patentin İlanı ve Basılması              Madde 63 – Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır:              a - Patent Numarası;              b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları;              c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir unvan;              d - Patent sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı;              e – Özet;              f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarih ve sayısı;              g - Patentin veriliş tarihi,              h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun, Enstitü tarafından yapılan inceleme itibariyle yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve tarifnamenin yeterliliği konusunda varılan sonucu gösteren karar ile yapılmış itirazların incelenmesinin mümkün olduğu hakkında açıklama;              i - Yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması konusunda yapılan inceleme sonucunda patentin verildiği hakkında açıklama,              Her patent Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı gerektiğinde çoğaltma suretiyle de sağlanabilir.              Her fasikül bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlere ek olarak, tarifname, istem veya istemler, varsa resimler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun tam metni patent verilme kararının ilan edildiği bültenin tarih ve sayısını da kapsar. BEŞİNCİ BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU İLE İLGİLİ ŞEKLİ İŞLEMLER              Patent İstemlerinde Değişiklik              Madde 64 – İmla hataları yapılması, yanlış evrak verilmesi gibi belirgin hataların düzeltilmesi dışında, patent istem veya istemlerinin değiştirilebilmesi, ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin açıkça izin verdiği hallerde ve yalnız patent verilmesi işlemleri safhasında yapılabilir.              Başvuru sahibinin, yukarıdaki fıkra hükmüne uygun olarak, patent istem veya istemlerinde bir değişiklik yapabilmesi için, başvuru üzerinde Patent Sicili'nde hakları kayıt edilmiş kişilerden izin alması zorunlu değildir.             Patent istem veya istemlerinde yapılacak değişikliklerle başvurunun kapsamı genişletilemez.              Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi              Madde 65 – Başvuru sahibi, aşağıdaki bendlerde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, başvuru konusunun faydalı model belgesi verilerek korunmasını talep edebilir.              a - İncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu talep en geç araştırma raporuna görüş bildirilmesi için 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürenin bitimine kadar yapılabilir.              b - İncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, engeç Enstitü tarafından yapılan incelemeye cevap olarak sunulan itiraz ve görüşlerin verilmesi için 62 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürelerin bitimine kadar yapılabilir.             Patent başvurusu konusunun değişiklik talebi sonucu faydalı model belgesi verilerek korunması, ilk başvuru için rüçhan hakkı talep edilmiş ise aynı rüçhan hakkı tanınarak, ilk patent başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur.              Enstitü 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı inceleme sonucunda, başvuruyu faydalı model belgesi verilmesi amacıyla değiştirmesi için başvuru sahibine teklif yapabilir. Başvuru sahibi bu teklifi kabul veya red etmekte serbesttir. Başvuru sahibi Enstitü tarafından yapılan bu değiştirme teklifi karşısında açıkça bir değiştirme talebinde bulunmazsa teklif red edilmiş sayılır. Bu durumda işlem başvuru konusuna patent verilmesi doğrultusunda devam eder.              Başvuru sahibi, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi yapmış ise, başvurunun faydalı model belgesi başvurusuna çevrilerek işlem göreceğini ve bunun için Yönetmelikte tesbit edilen süre içinde, verilmesi gerekli belgeler Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.              Başvuru sahibi, bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği takdirde, değişiklik talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür.              Patent başvurusunun ilan edilmesinden sonra, başvurunun değiştirilmesinin kabulü konusundaki Enstitü kararı ilgili bültende yayınlanır.              Başvurunun Geri Çekilmesi              Madde 66 – Patent başvurusu patentin verilmesinden önce başvuru sahibi tarafından her zaman geri çekilebilir.              Patent başvurusu üzerinde Patent Sicili'nde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin rızası olmaksızın başvuru geri çekilemez.              Patent Başvuru Dosyalarının incelenme Şartları              Madde 67 – Henüz yayınlanmamış patent başvurularının dosyaları başvuru sahibinin yazılı izni olmadan üçüncü kişiler tarafından incelenemez.              Başvuru sahibinin, başvurusundan doğan haklarını, kendilerine karşı ileri sürmek istediğini ispat edebilen üçüncü kişiler, başvuru sahibinin izni olmaksızın, henüz yayınlanmamış patent başvurusu dosyasını inceleyebilir.              45 inci maddeye göre ayrılan bir başvurunun, 12 nci maddeye göre yapılan yeni bir patent başvurusunun veya 65 inci maddeye göre değiştirilmiş başvurunun yayınlanması halinde asıl başvuru dosyası, başvuru sahibinin izni olmaksızın, başvurunun yayınlanmasından önce üçüncü kişiler tarafından incelenebilir.              Patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente ilişkin dosya, Yönetmelikte tespit edilen sınırlamalar dahilinde incelenebilir.              Yayınlanmadan önce red edilen veya geri çekilen başvuru dosyası üçüncü kişiler tarafından incelenemez.              Geri Çekilen Başvurunun Yenilenmesi              Madde 68 – 55 inci madde hükmüne göre yayınlanmış olan bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında yeniden patent başvurusu yapılamaz.             55 inci madde hükmüne göre henüz yayınlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında ilk başvuru sahibi yeniden patent başvurusu yapabilir. Ancak, koruma son başvuru tarihinden itibaren başlar.              Patent Başvurusu veya Patent Numarasının Belirtilme Zorunluluğu              Madde 69 – Bir patent başvurusundan veya verilmiş bir patentten doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürmek isteyen kişi, patent başvurusunun veya patentin numarasını söz konusu üçüncü kişilere bildirmek zorundadır. Bir ürünün, bunun etiketlerinin veya ambalajlarının veya her türlü ilan veya reklam veya basılı evrakın üzerinde bir  patent  başvurusu  veya  verilmiş  bir  patentten  doğan bir  korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması halinde, beyanları koyan kişi patent başvurusu veya patentin numarasını belirtmek zorundadır. ALTINCI BÖLÜM PATENT VERİLDİKTEN SONRA PATENT VERİLMESİNDE ŞEKLİ EKSİKLİKLERE İTİRAZ              Şekli Eksikliklere İtiraz              Madde 70 – Üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 63 üncü maddelerde belirtilen işlemlerde şekli eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle, patentin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir. Bu itiraz için üçüncü kişilerin araştırma raporuna önceden görüş bildirmiş olmaları veya incelenerek patent verilmesi sisteminde itiraz yapmış olmaları gerekmez.              İncelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patentin yeniliğinin olmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı konuları itiraz konusu yapılamaz.              Şekli Eksikliklere İtirazın Etkisi              Madde 71 – Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü konusu dışında, patent verilmesi işlemleri ile ilgili şekli bir işlem yerine getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik yapılmışsa itirazın bu noktada giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, patent verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülmesi ve işlemlerin yeniden yapılması sonucunu doğurur. BEŞİNCİ KISIM PATENTTEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER              Patentin Süresi              Madde 72 – İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan yirmi yıldır.              İncelemesiz verilen patentin süresi yedi yıldır. İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan yirmi yıla tamamlanır.              Patentten Doğan Hakkın Kapsamı              Madde 73 – Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerliüretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.              Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır.              a - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması;              b - Patent konusu olan bir usulün kullanılması;              c - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,              d - Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.              Madde 73/A – (Ek : 3/11/1995 - 4128/1 md.;Değişik:22/6/2004 – 5194/2 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı patent veya faydalı model başvurusu açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar, patentli veya faydalı modelli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent veya faydalı model olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent  veya faydalı model başvurusu sahibi veya patent veya faydalı model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 86 ncı maddede yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya bunların koruma süresinin bittiği veya 129, 133 veya 165 inci maddelerde yazılı sebeple patentin veya faydalı modelin hükümsüzlüklerine veya sona ermelerine karar verilmesine rağmen, satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patentle veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullananlar hakkında iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, c) 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, Hükmolunur. (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 136 ncı maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında, olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Patentten veya faydalı modelden doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 136 ncı maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü, 44 üncü maddede yazılı açıklamanın gerçeğe aykırı olarak yapılması ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin veya faydalı modelin koruma süresinin bittiği veya hükümsüzlüğü veya sona erme durumlarında, kendisinin veya başkasının imâl ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patent veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullanılması durumlarında, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler, acele işlerden sayılır. Patent veya faydalı model başvurusu veya patentten veya faydalı modelden doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.              Patent Unsurlarının Üçüncü Kişilerce Kullanılması              Madde 74 – Patent sahibinin,patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından,patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün uygulanabilmesi için, söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir.    Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünler ise, üçüncü kişiler, söz konusu kişileri belirtilen fiilleri yapmaya tahrik etmediği takdirde bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.    75 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde gösterilen fiilleri yapanlar, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patenti kullanmaya yetkili olmayan kişiler sayılmaz.    Patentten Doğan Hakların Kapsamının Sınırları    Madde 75 – Aşağıdaki fiiller patentten doğan hakların kapsamı dışında kalır:    a - Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller;    b - Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller;    c - Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller;    d - Patent konusu buluşun Paris Anlaşması'na dahil ülkelerin gemi veya uzay aracı veya uçak veya kara nakil araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu araçların geçici veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla kullanılması;   e - 7.12.1944 tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması'nın 27 nci maddesinde öngörülen fiiller bir devletin havaaracı ile ilgili ise, bu araçlara bu maddenin hükümleri uygulanır.                  f- (Ek:22/6/2004 – 5194/3 md.) İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere, ruhsat konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.    Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi    Madde 76 – Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye'de satışa sunulmuş olan patentli ürünlerle ilgili fiiller patentten doğan hakkın kapsamı dışında kalır.    Ön Kullanım Hakkı    Madde 77 – Patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını önlemeye buluş sahibinin hakkı yoktur. Ancak, üçüncü kişilerin patent konusunu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Bu kullanma hakkı ancak işletme ile birlikte devredilebilir.    Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili faaliyetler, patent sahibinin 76 ncı madde anlamında patentten doğan hakkının kapsamı dışında kalır.    Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi    Madde 78 – Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.    Patent Konularının Bağımlılığı    Madde 79 – Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir.    Patentin Kullanımının Sınırları    Madde 80 – Bir patent konusunun kullanımı yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa zarar verecek şekilde olamayacağı gibi; bu kullanım, mevcut veya gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli kanuni yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlı olacaktır.              Kanuni Tekel              Madde 81 – Konusu tekel mevzuatına tabi olan bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi patent sahibinin iznine bağlıdır. Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında dikkate değer teknik bir ilerlemeyi sağlayabilecek buluşları, bunların kullanım hakkını elde ederek uygulamakla yükümlüdür.              Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için, patent sahibinden izin vermesini talep etmek hakkına sahiptir. Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi ondan patenti devir almasını isteyebilir. Patent konusu buluşun kullanılması karşılığında veya patentin tekel sahibince devir alınması halinde ödenecek bedel taraflarca birlikte belirlenir. Bu konuda anlaşma sağlanamazsa bedeli mahkeme tespit eder.              Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmakla birlikte tekel patentin verilmesinden sonra oluşmuşsa, patent sahibi tekel sahibinden buluşun kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devir almasını talep etmek hakkına sahiptir. Tarafların ödenecek bedel konusunda anlaşmaya varamamaları halinde, bedeli mahkeme tespit eder.              Mevcut bir kanuni tekel yüzünden bir patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent için yıllık ücret ödenmez.              Patent Başvurusunun Yayınlanmasının Etkileri              Madde 82 – Patent başvurusunun ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren ve başvuru yürürlükte kaldığı sürece, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilen patentlerin sahiplerine tanınan koruma patent başvurusu sahibi için de tanınır.              Patent başvurusu sahibinin izni olmadan, başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent başvurusu veya patent başvurusunun kapsamından haberdar edilmiş ise, yukarıda sözü edilen koruma, başvurunun yayınlandığı tarihten önce de söz konusu olur.              Patent başvurusunun konusu, mikroorganizmalarla ilgili bir usule ilişkin ise, koruma mikroorganizmanın ilgilenenlerin ulaşılabileceği hale gelmesinden itibaren başlar.              Patent başvurusu, geri çekilmiş olması halinde veya geri çekilmiş olarak kabul edildiği takdirde veya kesinleşmiş bir karar itibariyle red edildiği takdirde, bu maddenin birinci ila üçüncü fıkralarında belirtilen sonuçları hiç doğurmamış sayılır.             Patent Başvurusu veya Patentten Doğan Koruma Kapsamı ve İstem veya İstemlerin Yorumlanması              Madde 83  – Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler ile belirlenir. İstem veya istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır.              İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır.              Patent başvurusu yapılmış olan beşeri, veteriner ve zirai ilaçların imalat ve satış ruhsatlarının tasdiki için ilgili makamlarca talep edilen ve yaratılmaları ve birikimleri önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafından umuma açıklamamış olan bilgi ve test sonuçları talep sahibi makam tarafından gizli tutulur. Bilgi ve test sonuçlarını talep eden makam bunların haksız kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.              İstem veya istemler, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının tesbitinde istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman birkişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmez.              Patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, istem veya istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır.              Tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle aynı işlevi görüyorsa  ve  bunu  aynı  şekilde  gerçekleştiriyorsa  ve  istem veya istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir.              İstem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınır.              Patent, buluşun işlev veya sonuçlarının örneklerini veya buluşun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsıyorsa, istem veya istemler bu örneklerle sınırlanmış olarak yorumlanmaz. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz.              Usul Patentleri İle İlgili Haklar              Madde 84 – Belirli bir ürünün elde edilmesine ilişkin bir usul patentinin sahibi, söz konusu ürünün Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye'de o ürünün elde edilmesi ile ilgili olarak kendisine tanınmış olan haklardan, ithal edilen bu ürünler için de, aynı şekilde yararlanır.              Patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı özellikleri taşıyan her ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini savunan kişi,bunu ispatla yükümlüdür.              Bu maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen aksini savunma durumunda davalının üretim ve işletme sırlarının korunmasındaki haklı menfaati gözönünde tutulur. ALTINCI KISIM PATENT BAŞVURUSU VE PATENT ÜZERİNDE TASARRUFLAR BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLIK              Ortaklık İlişkisi              Madde 85 – Patent başvurusu veya patent bölünmeksizin birden çok kişiye aitse, hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre; böyle bir anlaşma yoksa Medeni Kanun'daki müşterek mülkiyete ilişkin hükümlere göre düzenlenir.              Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir:              a - Hak sahibi, kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Payın üçüncü kişiye devir edilmesi halinde, diğer pay sahiplerinin önalım hakkını kullanabilmeleri için, durum iki ay içinde Enstitü tarafından diğerlerine bildirilir. Önalım hakkı, bildirimin tebellüğünden itibaren bir ay içinde kullanılır.              b - Hak sahibi, diğer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra buluşu kullanabilir.              c - Hak sahibi, patent başvurusunun veya patentin korunması için gerekli önlemleri alabilir.              d - Hak sahibi, birlikte yapılan patent başvurusu veya alınan patentten doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması halinde üçüncü kişilere karşı hukuk veya ceza davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya katılabilmeleri için, durum davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren biray içinde kendilerine bildirilir.              Buluşun kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi, hak sahiplerinin tamamının karar vermesiyle mümkündür. Ancak mahkeme, mevcut şartları göz önünde tutarak, hakkaniyet düşüncesiyle, bu yetkiyi hak sahiplerinden sadece birine de verebilir. İKİNCİ BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU VE PATENT ÜZERİNDE HAK TESİSİ              Hak Tesisi              Madde 86 – Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir,kullanma hakkı lisans konusu olabilir. Patent başvurusu veya patent rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanun'un rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır.              Patent başvurusu ve patent üzerinde sağlararası işlemler yazılı şekle tabidir.              Patentin Bölünmezliği              Madde 87 – Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile bunların devri veya üzerlerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.              Sözleşmeye Dayalı Lisans              Madde 88 – Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.              Bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, patent başvurusu veya patentten doğan haklar, patent sahibi tarafından lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.              Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren patent konuşu bulusu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişin başka lisanslar da verebilir.              İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.              Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez.              Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan kişi, patentin koruma süresi boyunca milli sınırların bütünü içinde patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.              Bilgi Verme Yükümü              Madde 89 – Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, bir patent başvurusunu veya patenti devir eden veya lisansını veren, devir alan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu olan teknik bilgileri vermekle yükümlüdür.              Devir alan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin açıklanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.              Hakkın Devri ve Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk              Madde 90 – Patent başvurusu veya patentten doğan hakları bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak devir eden veya lisans veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılırsa, söz konusu kişi bu durumdan ilgililere karşı sorumlu olur.              Patent başvurusunun geri alınması veya başvurunun red edilmesi veya patent hakkının hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilmiş olması hallerinde, tarafların hakkı devir eden veya lisans veren bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 131 inci maddesi hükmü uygulanır.              Devir eden veya lisans verenin kötü niyetle hareket halinde, bunlar, fillerinden her zaman sorumludur. Devir eden veya lisans veren üzerinde tasarruf edilen patent başvurusu veya patente konu olan buluşun, patentle korunabilirliği konusunda Türkçe veya yabancı dildeki rapor ve kararları veya bu konuda bildiklerini karşı tarafa bildirmemiş ve bunlara ilişkin beyanları içeren belgelere sözleşmede yer vermemişse, kötü niyetin varlığı kabul edilir. Bu madde hükümlerinden doğan tazminatı talep süresi, sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme kararının kesinleşme tarihinden başlar. Zaman aşımı için Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.              Müteselsil Sorumluluk              Madde 91 – Devir edilen veya lisansı verilen patent başvurusu veya patent konusu buluşun ayıplı olmasından dolayı üçüncü kişiler zarar görürse, devir eden ve devir alan veya lisans veren ve lisans alan müteselsilen sorumlu olur.              Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre sorumlu kılınan devir eden veya lisans veren, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, devir alan veya lisans alana rücu edebilir. Rücu, devir eden veya lisans verenin kötü niyetli olmadığı hallerde ve hakkaniyet düşüncesi ile zarara kısmen veya tamamen devir alan veya lisans alanın katlanması gerektiği durumlarda mümkündür.              Patent Sicili'ne Kayıt ve Hükümleri              Madde 92 – Patent başvuruları ve patent Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Patent Sicili'ne kayıt edilir.              Patentin gasbı ile ilgili 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, patent başvuruları veya patentlere ilişkin devirler ve lisanslar, patent başvurularını veya patentleri etkiyelen iradi veya mecburi tasarruflar, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı Patent Sicili'ne kayıt tarihinden itibaren hüküm doğurur.              Patent başvurusu veya patentten doğan haklar usulüne uygun bir şekilde Patent Sicli'ne kayıt edilmedikçe, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.              Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, Patent Sicili'ne kayıt ettirilmedikçe, ürünlerin üzerinde bir patente dayandığı belirtilemez. Enstitü, patent sicilinde belirtilen ve resmi belgelere geçen işlemlerin hukuka uygun, geçerli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Patent sicili alenidir.              Rekabetin Kötüye Kullanımı              Madde 93 – Bir patent sahibi, patenti kullanırken haksız rekabete ilişkin genel hükümlere aykırı faaliyette bulunmuşsa, mahkeme tarafından lisans verme teklifinde bulunmaya mahkum edilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM LİSANS VERME TEKLİFİ Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi              Madde 94 – 96 ncı madde hükmüne göre, patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir.              Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, yapılan yargılama sonucunda patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni patent sahibinin Patent Sicili'ne kayıt edilmesi ile daha önce yapılmış lisans verme teklifi kendiliğinden geri alınmış sayılır.              Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Sicili'ne kayıt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.              Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü'ye verilmesi ile hüküm ve sonuç doğurur.              Lisans, Patent Sicili'ne inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, başkalarına ayrıca lisans verme teklifi yapamaz.              Lisans verme teklifi üzerine , lisans alan olarak buluşu kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi sayılır ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir.              Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Patent Sicili'ne kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez.              Lisans Verme Teklifinin Kabulü              Madde 95 – Lisans verme teklifinden yararlanmak suretiyle lisans almak isteyen kişi, buluşun kullanma şeklini de belirterek, bu talebini yazılı olarak üç suret halinde Enstitü'ye bildirir. Enstitü bir sureti patent sahibine gönderir. Diğer suretlerden birini de tekrar talepte bulunana geri yollar. Her iki surette de, Enstitü'nün mühürü ve aynı sevk tarihi bulunur.              Lisans bedeli konusunda tarafların anlaşamamaları halinde, taraflardan birinin yaptığı talep üzerine, yetkili mahkeme tarafları da dinleyerek, lisans bedelini tesbit eder.              Mahkeme, daha önce taraflarca uygun bulunan bedelin, daha sonra yetersiz hale gelmesi durumunda, bedelde değişiklik yapabilir. Lisans bedelinin değiştirilmesi talebi, Mahkeme tarafından bedelin belirlenmesinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra yapılabilir.              Lisans alan, her üç ayın bitiminde, patent sahibine buluşu kullandığına dair bilgi vermek ve lisans bedelini ödemekle yükümlüdür. Lisans alan, bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, lisans veren, lisans alandan bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir. Lisans alanın bu süre içinde de yükümlülüklerini yerine getirmediği mahkemece tesbit edilirse, lisans iptal edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KULLANMA ZORUNLULUĞU              Kullanma Zorunluluğu              Madde 96 – Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır.              Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir.              Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur.              Kullanımın İspatı              Madde 97 – Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile kanıtlar. Resmi nitelikli patent kullanım belgesi, Yönetmelikte belirlenen merci tarafından ve Yönetmelikte belirlenen genel kıstaslara ve kurallara göre düzenlenir.              Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınai işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını teyid eder. Belge ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluşun fiilen kullanılmakta olduğu konusundaki bilgiler bulunur.              Kullanım belgesi Patent Sicili'ne kayıt edilir.              Kullanımın Kabulü              Madde 98 – Patent konusu buluşun kullunılmakta olduğu belgelendiği takdirde, aksi dava yoluyla ispat edilmedikçe, patent konusu buluşun 97 nci maddede öngörülen şekilde kullanıldığı kabul edilir. YEDİNCİ KISIM ZORUNLU LİSANS BİRİNCİ BÖLÜM ZORUNLU LİSANSIN GENEL ŞARTLARI              Zorunlu Lisansın Verilme Şartları              Madde 99 – Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde verilebilir:              a - 96 ncı madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması;              b - 79 uncu maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması;              c - 103 üncü maddede belirtilen kamu yaranının söz konusu olması.              Zorunlu Lisans Talebi              Madde 100 – Zorunlu lisans talep edildiği anda patentin kullanımına henüz başlanılmadığı veya patentin kullanımındaki geçikmenin haklı bir sebebe dayanmadığı veya haklı bir sebebe dayanmaksızın kullanılmaya aralıksız olarak üç yıldan fazla ara verildiği gerekçesiyle ve 96 ncı maddede öngörülen süre bittikten sonra, ilgili herkes zorunlu lisans verilmesini yetkili mahkemeden isteyebilir.              Objektif nitelik taşıyan teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler, patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolu ve iradesi dışındaki sebeplerdir.              Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans              Madde 101 – Patent konusu buluşun, önceki bir patentten doğan hakka tecavüz edilmeksizin kullanılması mümkün değilse, sonraki patentin sahibi, kendi patentinin önceki patentten daha değişik bir sınai amaca hizmet ettiğini veya önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini ispat ederek, önceki tarihli patentin kullanılması için zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir.              79 uncu madde hükmüne göre, bağımlılığı olan patent konusu buluşlar, aynı sınai amaca hizmet ediyor ve bağımlı patentlerden biri lehine zorunlu lisans verilmişse, zorunlu lisansa konu olan patentin sahibi de diğer patentin kullanılması için kendisi lehine zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir.              Patentin konusu, patentle korunan kimyasal veya eczacılıkla ilgili bir maddenin elde edilmesini amaçlayan bir usule ait bulunuyorsa ve söz konusu usul patenti, önceki tarihli patente oranla önemli bir teknik ilerlemeyi gerçekleştiriyorsa, gerek usul patentinin sahibi ve gerekse ürün patentinin sahibi diğerinin patent konusunun kullanılması için,zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir.              79 uncu madde hükmüne göre, bağımlılığı olan bir patent sebebiyle verilen zorunlu lisansın kapsamı, ilgili patent konusu buluşun kullanılmasına imkan verir. Bağımlılığı olan patentlerden birinin iptali veya patent hakkının sona ermesi halinde, zorunlu lisans kararı da hükümsüz kalır.              İhracat Gerekçesiyle Zorunlu Lisans              Madde 102 – Patent konusu buluşun ihraç edilmesi durumu zorunlu lisans gerekçesi olarak kabul edilmez.              Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans              Madde 103 – Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kamuya yararlı olduğu gerekçesi ile kullanımının zorunlu lisans konusu yapılmasına Bakanlar Kurulu karar verebilir.              Kamu sağlığı veya milli savunma nedenleriyle buluşun kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması veya genel olarak yaygınlaştırılması veya yararlı bir kullanım için ıslah edilmesi büyük önem taşıyorsa, kamu yararının bulunduğu kabul edilir.              Patent konusu buluşun kullanılmamasının veya nitelik veya miktar bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin ekonomik veya teknik gelişmesi bakımından ciddi zararlara sebep olacağı hallerde de kamu yararının bulunduğu kabul edilir.              Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu lisansın verilmesine ilişkin kararnamenin çıkarılmasını ilgili Bakanlık teklif eder. Patent konusu buluşun kullanımının milli savunma veya halk sağlığı bakımından önemli olması halinde teklif, ilgili Bakanlık ile Milli Savunma veya Sağlık Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanır.              Milli savunma bakımından önemli olması dolayısıyla, zorunlu lisans verilmesine ilişkin karar, buluşun bir veya bir kaç işletme tarafından kullanılması ile sınırlandırılabilir.              Buluşun kullanımının genelleştirilmesi veya kullanımın patent sahibinden başka bir kişiye verilmesine ihtiyaç olmadan, buluşun kamu yararına kullanımı patent sahibi tarafından gerçekleştirilebilirse, patent konusu buluş, Bakanlar Kurulu Kararı ile şartlı olarak zorunlu lisans konusu yapılabilir. Böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu Kararına göre, mahkeme, bir yıldan fazla olmamak üzere belirlenecek bir süre içinde, patent sahibi tarafından buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullanımına başlanılmasına, mevcut kullanımın geliştirilmesine veya miktarın artırılmasına karar verir. Mahkeme, patent sahibinin de konu hakkındaki görüşünü aldıktan sonra, uygun olan süreyi belirler veya patent konusu buluşu derhal zorunlu lisans konusu yapar. Belirlenen sürenin geçmesinden sonra,mahkeme, kamu yararına kullanımın yapılıp yapılmadığına karar verir. Kamu yararına kullanımın karşılanmadığına mahkemece karar verilirse, patent konusu buluş zorunlu lisans konusu yapılır.              Arabuluculuğun Talep Edilmesi              Madde 104 – Zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kişi, önce, aynı patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi amacıyla Enstitü'den arabuluculuk etmesini isteyebilir.             Enstitü'nün arabuluculuğunu talep etmek için, Yönetmelikte belirlenen ücret ödenir ve aşağıdaki hususlar talepte yer alır:              a - Talepte bulunan hakkında bilgi;              b - Arabuluculuk talebine konu olan patent ve patent sahibi hakkında bilgi;              c - Zorunlu lisans verilmesini haklı kılan şartlar;              d - Talep edilen lisansın kapsamı ve talebin sebepleri;              e - Talepte bulunanın patent konusu buluşu gerçekten ve etkin bir şekilde kullanıp kullanamayacağı ve patent sahibi tarafından lisans verilmesi için istenilen makul teminatın verilip verilemeyeceği konusunda karar vermeye yetecek bilgiler.              Enstitü'nün arabulucu olması talebine aşağıdaki belgeler ayrıca eklenir:              a - Talebin dayanağını teşkil eden belgeler;              b - Miktarı Yönetmelikte belirtilen ve işlem masraflarının talepte bulunan tarafından ödeneceğini gösterir teminat ile ilgili belge;          c - Talep ve talebe eklenen belgelerin birer sureti. Enstitü'nün Arabuluculuğu              Madde 105 – Enstitü, arabuluculuk talebi konusundaki kararını talep tarihinden itibaren bir ay içinde verir.              Enstitü, kendisine yapılan arabuluculuk talebi ile bu talebe ekli belgelerden ve Enstitü tarafından yapılan araştırmadan sonra, zorunlu lisansın verilmesini gerektiren bir durum olduğu, talepte bulunan kişinin ödeme gücü olduğu ve buluşun kullanımı için gerekli araçlara sahip olduğu kanısına varırsa, arabuluculuk talebini kabul eder.              Enstitü, arabuluculuk talebi konusundaki kararını, talep sahibine ve ayrıca arabuluculuk talebinin bir sureti ile birlikte patent sahibine bildirir.              Enstitü'nün Arabuluculuk İşlemini Yapması              Madde 106 – Enstitü, arabuluculuk talebini kabul ederse, arabulucu olarak bulunacağı sözleşmeye dayalı lisans görüşmelerine ilgili tarafların katılması için gecikmeksizin çağrıda bulunur. Görüşmeler en çok iki ay sürer.              Arabuluculuk talebinin kabul edildiğinin taraflara bildirilmesini izleyen iki aylık süreye rağmen, sözleşmeye dayalı bir lisansın verilmesi mümkün olmamışsa, Enstitü arabuluculuk ve araştırma faaliyetinin sona erdiğini açıklar ve bunu ilgililere bildirir.              Enstitü, lisans sözleşmesinin gerçekten yapılabileceği kanısına varırsa, tarafların birlikte yapacağı ek süre telebini, iki aylık süre geçmesine rağmen, kabul edebilir.              Enstitü'nün son kararını vermesinden önce, sadece tarafların, arabuluculuk işlemleri ile ilgili belgelere bakma ve ücreti karşılığında suretleri isteme hakları vardır. Taraflar ve Enstitü personeli, belgelerin içeriğinin gizliliğine uymakla yükümlüdür.              Enstitü'nün Arabuluculuk Faaliyetinin Sonuçları              Madde 107 – Enstitü'nün arabulucu olduğu görüşmeler sonucunda, tarafların patent konusu buluşun kullanımı ile ilgili lisans konusunda anlaşmaya varmaları halinde, lisans alanın buluşu kullanmaya başlaması için kendisine süre tanınır.              Buluşun kullanılmaya başlaması için tanınan süre, bir yılı aşamaz ve arabulucuk faaliyetinin sonuçlanmasında aşağıdaki şartlar aranır:              a - Taraflarca kararlaştırılan lisansın inhisari lisans olması ve zorunlu lisansa konu olmasını engellememesi;              b - Arabuluculuk talebinde bulunanın, buluşun kullanılması için, gerekli araç ve gerece sahip olduğunu ve kullanıma başlamak için, buluşun konusu itibariyle, süreye ihtiyaç olduğunu kanıtlayan belgelerin temin edilmesi;              c - Talepte bulunanın, buluşun kullanımı için öngörülen süre içinde kullanıma başlayamaması halinde, doğabilecek sorumluluk için, Yönetmelikte miktarı tesbit edilen teminatın verilmesi;              d - Yönetmelikte bu amaç için tesbit edilen ücretin ödenmesi.              Enstitü, tarafların sundukları belgelere dayanarak, yukarıdaki fıkrada öngörülen şartların yerine getirilmiş olmasından ve tarafların patentin kullanımı konusunda hemen harekete geçeceklerine ilişkin arzularından kesin bir kanıya varırsa, arabuluculuk işlemlerini tamamlar ve arabuluculuk sonucu verilen lisansı Patent Sicili'ne kayıt eder.              Talepte bulunan, buluşun kullanımına başlanılmasıyla ilgili hazırlıklar ve mevcut durum hakkında Enstitü'ye bilgi vermekle yükümlüdür. Enstitü gerekli gördüğü takdirde, denetime yetkilidir.              Enstitü'nün arabuluculuğu sonucunda lisans alan, buluş konusunun kullanımı için tanınan süre içinde, söz konusu patent için zorunlu lisans verilmesi işlemlerinin durdurulmasını mahkemeden talep edebilir.              Zorunlu lisans verilmesi işlemlerinin durdurulması hakkındaki kararın, esaslı bir yanılmaya veya tarafların öngörülen süre içinde buluşa yönelik ciddi ve sürekli faaliyette bulunamayacakları düşüncesine dayandığının ispatı halinde, mahkeme durdurma kararını kaldırabilir.              Enstitü'nün arabuluculuk faaliyeti sonucu lisans alan, öngörülen süre içinde buluşu kullanmaya başlamazsa, Enstitü, lisans alanın lisans verene bir bedel ödemesi gerektiğine karar verebilir. Bedel, buluşun kullanılmadığı süreye eşdeğer süreli bir lisans sözleşmesinde lisans alanın patent sahibine ödemesi gereken lisans bedeline göre hesaplanır.              Zorunlu Lisansın Talep Edilmesi              Madde 108 – 106 ncı maddede öngörülen sürenin bitmesinden veya Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına ilişkin talebi reddeden kararından itibaren üç aylık süre geçmişse veya Enstitü tarafından yapılan arabuluculuk faaliyeti süresi içinde taraflar lisans sözleşmesi yapılması konusunda anlaşmaya varamamışlarsa, mahkemeden zorunlu lisans verilmesi talep edilebilir.              Zorunlu lisans talep eden, daha önce yapılan arabuluculuk işlemlerine ve bu amaçla sunulan belgelere dayanarak, zorunlu lisansın verilmesi ile ilgili şartların gerçekleştiğini ileri sürebilir.              Talep sahibi ayrıca, buluşu etkin bir şekilde kullanmayı sağlayan araç ve gereçleri ve lisans verilmesi halinde gösterebileceği teminatı belirtir.              Zorunlu lisans talebine aşağıdaki belgeler eklenir:              a - Daha önce yapılmış bir arabuluculuk faaliyetine ilişkin belgeler bulunmadığı takdirde, zorunlu lisans talebini inandırıcı bir şekilde destekleyen belgeler;              b - Zorunlu lisans işlemleri için gerekli olan masrafı karşılamak üzere Yönetmelikte belirtilen miktarda bir teminatın verileceği ile ilgili belgeler;             c - Yönetmelikte öngörülen ücretin ödendiğini gösterir belge;              d - Talebin ve sunulan belgelerin birer sureti.              Zorunlu Lisans İşleminin Başlaması              Madde 109 – 108 inci maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, mahkeme, zorunlu lisans talebiyle ilgili işlemlere başlar. Talebin bir sureti ile ekli belgelerin birer sureti patent sahibine gönderilir. Patent sahibi, belgelerin alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde bunlara karşı itirazda bulunabilir.             Enstitü'nün arabuluculuk talebini reddetmiş olması sebebiyle zorunlu lisans talebinde bulunulması halinde, patent sahibine tanınacak itiraz süresi iki aydan az olamaz.              Patent sahibi tarafından yapılan itirazda, daha önce Enstitü'nün yaptığı arabuluculuk işlemlerine ait belgeler gözönüne alınmalı ve bu işlemlerle ilgili olarak ileri sürülen fakat söz konusu belgelerde yer almayan deliller de sunulmalıdır. Delillerin birer suretleri, mahkeme tarafından talep sahibine gönderilir.              Zorunlu Lisans Kararı              Madde 110 – Mahkeme, patent sahibi tarafından yapılan itirazı zorunlu lisans talep edene tebliğ eder ve bir ay içinde, talebin reddi veya zorunlu lisansın verilmesine karar verir. Bu süre uzatılamaz. Patent sahibi, zorunlu lisans talebine itiraz etmemişse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar verir.              Zorunlu lisansın verildiği kararda, aşağıdaki hususlar yer alır:              Lisansın kapsamı, bedeli, süresi, lisans alan tarafından gösterilen teminat, kullanıma başlama zamanı ile patentin ciddi ve etkin kullanımını sağlayan önlemler.              Mahkeme kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulduğunda, patent sahibi tarafından uygulamanın durdurulması için sunulan deliller mahkemece yeterli görülürse, buluşun kullanımı, lisansa ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ertelenir. Düzeltme talebi kesinleşmiş kararın uygulanmasını geciktirmez.              Zorunlu Lisans Kararında Masraflar              Madde 111 – Zorunlu lisansın verilmesi ile ilgili kararda, tarafların her birinin ödemesi gereken masraflar da belirtilir.Müşterek masraflar, taraflarca yarı yarıya paylaştırılır.              Taraflardan birinin kötü niyetle veya kusurlu davrandığı hallerde, tüm masrafların bu tarafca ödenmesine karar verilebilir.              Zorunlu Lisans İşlemlerinin Durdurulması              Madde 112 – Zorunlu lisans verilmesi talebinin yapılmasından sonra mahkeme, lisans verilmesi ile ilgili kararın alınması bakımından gereken işlemlere başlar. Mahkeme, lisans talebinde bulunan ile patent sahibinin müştereken ve gerekçeli talepleri üzerine, her zaman ve sadece bir defa, işlemleri en çok üç aylık bir süre için durdurabilir. Bu sürenin dolması üzerine mahkeme, durumu taraflara bildirir ve işlemlere tekrar devam eder.              Yurt Dışında İkamet Edenlerde Patent Vekiline Tebligat              Madde 113 – Patent sahibinin Türkiye'de ikametgahı yoksa, bu kısımda öngörülen yazışmalar ve tebligat, patent vekili olan temsilcisine yapılır. İKİNCİ BÖLÜM ZORUNLU LİSANS SİSTEMİ              Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği              Madde 114 – Zorunlu lisans, inhisari değildir. Ancak 103 üncü maddede belirtilen kamu yararı gerekçesiyle, zorunlu lisans inhisari olarak verilebilir. Bununla beraber, inhisarilik zorunlu lisansın verilmesi amacına aykırı olmamalı ve patentle korunan buluşun ekonomik bakımdan değerlendirilebilmesi açısından gerekli bulunmalıdır. Zorunlu lisans verilmesi halinde, lisans alanın kural olarak patent konusunu ithal etmek hakkı yoktur. Ancak, zorunlu lisans kamu yararı gerekçesiyle lisans alana verilmiş ve lisans alan kamu yararı gereği açıkça ithale yetkili kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sınırlı olarak ve ancak geçici bir süre için verilir.              Zorunlu lisans halinde patent sahibine ekonomik bakımdan makul sayılabilen bir bedel ödenir. Lisans bedeli, özellikle buluşun ekonomik önemi gözönüne alınarak belirlenir.              Güven İlişkisinin İhlali              Madde 115 – Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan güven ilişkisi, patent sahibi tarafından ihlal edilirse, lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent sahibinin isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir.              Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı              Madde 116 – Zorunlu lisans, lisansın kabul tarihinde mevcut bulunan patentin eklerini de kapsar. Zorunlu lisansın verilmesinden sonra, patent için yeni ek patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu patentle aynı sınai kullanım amacına hizmet etmekte iseler, lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans kapsamına dahil edilmesi talebinde bulunabilir. Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına rağmen, taraflar ek patentler nedeniyle genişletilen lisansın bedeli ve diğer şartları konusunda anlaşamazlarsa, bunlar mahkeme tarafından belirlenir.              Zorunlu Lisansın Devri              Madde 117 – Bir zorunlu lisansın devrinin geçerli olabilmesi için, işletme ile birlikte devir edilmesi veya lisansın değerlendirilmekte olduğu işletme kısmının devir edilmesi gerekir. Devir, Enstitü tarafından sicile kayıt edilir. Zorunlu lisansın, bağlı patent sebebiyle verilmesi halinde lisans, bağlı patentle birlikte devir edilir.              Zorunlu lisans sahibi, alt lisans veremez. Bu amaçla yapılan işlem geçersiz sayılır.              Şartlarda Değişiklik Talebi              Madde 118 – Lisans alan veya patent sahibi, sonradan ortaya çıkan ve değişikliği haklı kılan olaylara dayanarak mahkemeden zorunlu lisans bedelinde veya şartlarında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Özellikle patent sahibi, zorunlu lisans verilmesinden sonra, zorunlu lisansa göre daha uygun şartlarda sözleşme lisansı yapmış olması halinde böyle bir talepte bulunma hakkı doğar.              Lisans alan, zorunlu lisanstan doğan yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etmekte veya sürekli olarak yerine getirmemekte ise, mahkeme patent sahibinin talebi üzerine, patent sahibinin tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, lisansı iptal edebilir.              Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliği              Madde 119 – 114 üncü ila 118 inci maddelerdeki hükümlere aykırı olmadığı takdirde, 88 inci maddede belirtilen sözleşmeye dayalı lisans ile ilgili hükümler, zorunlu lisansa da uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZORUNLU LİSANS TALEBİNİ ÖZENDİRME              Zorunlu Lisansı Özendirme Tedbirleri              Madde 120 – Enstitü, zorunlu lisans verilmesine aday patentler ile ilgili olarak lisans talebinde bulunmayı özendirmek amacıyla tedbir alır. Enstitü bu amaçla, bu tür patentleri sürekli olarak ilan yoluyla duyurur.                Patent konusu buluşların kullanılmasının önem kazandığı hallerde, Bakanlar Kurulu, kamu yararı gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesi gereken belirli patentler için lisans talebi yapılması konusunda teşebbüsleri teşvik etmek amacıyla gereken mali, ekonomik ve diğer özendirici tedbirleri alır. SEKİZİNCİ KISIM EK VE GİZLİ PATENTLER BİRİNCİ BÖLÜM EK PATENT              Ek Patent Başvurusu              Madde 121 – Patent başvurusu veya patentin sahibi, 45 inci maddenin birinci fıkrası anlamında, patent konusu buluşu mükemmelleştiren veya geliştiren ve asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için, ek patent başvurusunda bulunabilir.              Patent verilmesi kabul edilinceye kadar, patentin verilmesi kabul edilmese dahi, patent başvurusuna ek patent talepleri yapılabilir.              9 uncu maddede belirtilen tekniğin bilinen durumunun aşılması, ek patentler için uygulanmaz.              Ek Patentlerin Rüçhan Tarihi              Madde 122 – Ek patentlerin rüçhan tarihi, başvuru tarihlerine göre belirlenir. Ek patentin süresi, asıl patentin süresi kadar olup, ek patentler için yıllık ücret ödenmez.              Bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi öngörülmüş olmadıkça, ek patent asıl patentin tamamlayıcı bir parçasıdır. Ek Patentin Asıl Patente Dönüşmesi              Madde 123 – Ek patent başvurusu, başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin talebine göre, her zaman bağımsız bir patent başvurusu haline dönüştürülebilir. Aynı imkan, Enstitü tarafından yapılan inceleme sonunda, ek patent başvurusunun asıl patentle gerekli bağının olmadığının, ek patent başvurusunda bulunana bildirilmesinden sonraki, üç aylık süre içinde de kullanılabilir.              Kabul edilen ek patentler, asıl patent sahibinin asıl patentten feragat etmesi halinde bağımsız bir patente dönüştürülebilir.              Bir ek patent için, bağımsız bir patente dönüşüm hususunda talepte bulunulmuş ise, daha sonraki ekler, gerekli birlik ve bütünlüğü göstermeleri şartıyla, yeni patentin ekleri sayılır.              Ek patent iken, asıl patent haline dönüşen patentler, dönüşüm tarihinden itibaren, yıllık patent ücreti ödemelerine tabi olup, koruma süreleri asıl patentin koruma süresi ile aynıdır.              Ek Patente Patent Hükümlerinin Uygulanması              Madde 124 – Aksi açıkca öngörülmediği ve ek patentin niteliğine aykırı düşmediği takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin patentler ile ilgili hükümleri, ek patent için de geçerli sayılır. İKİNCİ BÖLÜM GİZLİ PATENT              Gizli Tutma Süresi ve Şartları              Madde 125 – Enstitü, önceden açıklanmasına karar vermezse, bir patent başvurusunun içeriği, başvuru tarihinden itibaren iki ay süre ile gizli tutulur.              Enstitü, başvuru konusu buluşun milli savunma açısından önem taşıdığı kanısına varırsa, söz konusu gizlilik süresini başvurunun yapıldığı tarih esas alınarak beş aya kadar uzatabilir. Enstitü durumu bir yazı ile başvuru sahibine ve başvurunun bir suretiyle birlikte gecikmeksizin Milli Savunma Bakanlığı'na bildirir.                Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen amaçlar için Enstitü ile Milli Savunma Bakanlığı arasında işbirliği sağlanarak bu işbirliği ile hangi buluşların milli savunma için önem taşıyacağı tesbit edilir. Milli Savunma Bakanlığı, gizli tutma yükümlülüğüne uymak şartıyla, yapılan tüm başvuruları önceden incelemek yetkisine sahiptir.              Milli savunma menfaatları söz konusu ise Milli Savunma Bakanlığı yukarıda sözü edilen beş aylık sürenin dolmasından önce, Enstitü'ye yapacağı bildirimle, patent başvurusu ile ilgili işlerin gizli yürütülmesini ve durumun başvuruda bulunana bildirilmesini ister.              Patent başvurusunun veya patentin gizliliğe tabi olması halinde, patent başvurusu veya patent sahibi buluşun içeriği hakkında yetkisi olmayan kişilerin bilgi edinmesini sağlayıcı davranışlardan kaçınır.              Milli Savunma Bakanlığı, patent başvurusu veya patent sahibinin talebi üzerine, patent başvurusu veya patent konusunun kısmen veya tamamen kullanılmasına, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği şartlar altında izin verebilir.             Gizli Patent Sicili,Gizlilik Süresinin Uzatılması ve Gizliliğin Kaldırılması              Madde 126 – Gizlilik kuralına uyularak verilen patent, gizli tutulan bir Patent Sicili'ne kayıt edilir ve verilmesinden itibaren bir yıllık süre içinde gizli tutulur. Gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılması mümkündür. Bu durumda, patent sahibine bilgi verilir.              Gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılması, savaş sırasında ve ateşkes tarihinden bir yıl sonrasına kadar uygulanmaz.              Enstitü, Milli Savunma Bakanlığı'nın izni ile,her zaman patent başvurusu veya patent için öngörülmüş gizliliği kaldırabilir.              Gizli Patentlerde Yıllık Ücret ve Tazminat              Madde 127 – Gizli patentler için yıllık patent ücreti ödeme yükümlülüğü yoktur.              Patent sahibi, patentin gizli tutulduğu süre için devletten tazminat isteyebilir. Tazminat patentin gizli kaldığı her yılın sonunda, o yıl için talep edilir. Ödenecek tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlanamaz ise tazminat miktarı mahkemece belirlenir. Tazminat, buluşun önemi ve patent sahibinin onu serbestçe kullanabilmesi halinde elde edeceği muhtemel gelirin miktarı göz önünde tutularak hesaplanır.              Gizli patent konusu olan buluş, sahibinin kusuruyla açıklanmışsa, tazminat isteme hakkı doğmaz.                 Gizli Patentler İçin Yabancı Ülkede Başvuru İzni Alınması              Madde 128 – Türkiye'de gerçekleştirilen bir buluş, 125 inci madde hükmüne tabi ise, patent başvurusunun Enstitü'ye yapıldığı tarihten itibaren, iki aylık süre geçmeden ve Enstitü'nün izni olmadan söz konusu buluş için hiç bir yabancı ülkede, patent başvurusunda bulunulamaz. Yabancı ülkede başvuru için izin, Milli Savunma Bakanlığı'nın özel onayı olmadan verilemez.              Buluş sahibinin ikametgahı Türkiye'de ise,aksi ispat edilinceye kadar, buluşun Türkiye'de yapılmış olduğu kabul edilir. DOKUZUNCU KISIM PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE PATENT HAKKININ SONA ERMESİ BİRİNCİ BÖLÜM PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ              Hükümsüzlük Halleri              Madde 129 – Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:              a - Patent konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen, patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;                b - Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;              c - Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya patentin 45 inci madde anlamında ayrılmış olan bir başvuruya veya 12 inci maddeye göre yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse;              d - Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.              Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır.              Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.              Kısmi hükümsüzlük sonucu, patent ile korunan buluşun iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 7 inci madde hükümlerine uygun olması halinde, patent bu kısım için geçerli kalır.              Hükümsüzlük Talebi              Madde 130 – Patentin hükümsüzlüğü, zarar gören kişiler veya Cumhuriyet Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar tarafından istenebilir. Ayrıca, patentin hükümsüzlüğünü, 129 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre patent isteme hakkına sahip kişiler de ileri sürebilir.              Patentin hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir.              Patentin hükümsüzlüğü davası,davanın açıldığı anda Patent Sicili'nde patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır.              Hükümsüzlüğün Etkisi              Madde 131 – Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili doğar. Bu nedenle, patent veya patent başvurusuna, hukuki bakımdan bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan koruma, hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılır.              Patent sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.              a - Patentin hükümsüz sayılmasından önce, bir patente tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar;              b - Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.              Bir patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur.              Hükümsüzlüğün Ek Patente Uygulanması              Madde 132 – Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak, ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için, başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurur. İKİNCİ BÖLÜM PATENT HAKKININ SONA ERMESİ              Sona Ermenin Sebepleri              Madde 133 – Patent hakkı:              a - Koruma süresinin dolması;              b - Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;              c - Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;              sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.              Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır. Bu husus, Enstitü tarafından ilgili bültende ilan edilir.             Yıllık patent ücretinin ödenmemesi halinde, patent hakkının sona ermesine ilişkin sebebin ödeme yapılması gereken vade tarihi itibariyle gerçekleştiği kabul edilir.              Mücbir Sebeple Yıllık Ücretin Ödenememesi              Madde 134 – Yıllık patent ücretinin ödenmemesi yüzünden patent hakkı sona ermişse, patent sahibinin ödemenin mücbir sebepten dolayı yapılamadığını ispat etmesi ile patent yeniden geçerlilik kazanır.              Mücbir sebeple ilgili talebin, patent hakkının sona erdiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlanmasından itibaren, altı ay içinde yapılması gerekir. Patent sahibinin mücbir sebeple ilgili talebi bültende ilan edilir. İlgililer, ilandan itibaren bir ay içinde, bu konuda görüşlerini açıklayabilir.              Patentin yeniden geçerlilik kazanması, Enstitü'nün kararı ile olur. Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının sona ermesi sonucunda hak kazanmış üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı, mahkeme tarafından belirlenir.              Patentin yeniden geçerlilik kazanması halinde, patent sahibi, ödemediği ücretler ile ek ücretleri ödemekle yükümlü olur.              Patent Hakkından Vazgeçme              Madde 135 – Patent sahibi, patentin tamamından veya bir veya birden çok patent isteminden vazgeçebilir.              Patentten kısmen vazgeçilirse, istem veya istemlerin ayrı bir patentin konusunu teşkil etmesi ve vazgeçmenin patentin kapsamının genişletilmesine ilişkin olmaması şartıyla, vazgeçilmeyen istem veya istemler itibariyle patent geçerli kalır.              Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Patent Sicili'ne kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.              Patent Sicili'ne kayıt edilmiş hakların ve lisansların sahiplerinin izni olmadıkça, patent sahibi patentten vazgeçemez.              Patent üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça, patentten vazgeçilemez. ONUNCU KISIM PATENTTEN DOĞAN HAKKA TECAVÜZ VE TECAVÜZ HALİNDE HUKUK DAVALARI BİRİNCİ BÖLÜM TECAVÜZ DURUMLARI              Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller              Madde 136 – Aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır:               a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek, (1)              b - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, (1)              c - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;              d - Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,              e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,              f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.              Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür.             Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.(Ek cümle:22/6/2004 – 5194/4 md.) Ancak mahkeme, patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilânın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.   İKİNCİ BÖLÜM HUKUK DAVALARI              Patent Sahibinin Talepleri ve Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme              Madde 137 – Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir:           a - Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi,              b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,              c - Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya, kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi,              d - Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi: Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir,              e - Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi,              f - Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.              Patent sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme,davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir. (1) Bu bent; Anayasa Mahkemesi'nin 5/2/2009 tarihli ve E.: 2005/57, K.: 2009/19 sayılı Kararı ile 551 sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yönünden iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı 10/6/2009 tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.             Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme sicilde kayıtlı patent vekilinin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise,Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.              Üçüncü kişiler tarafından patent başvurusu veya patent sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme,davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Patent başvurusu veya patent sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.              Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.              Tazminat              Madde 138 – Patent sahibinin izni olmaksızın,patentle korunan ürünü üreten, satan,dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran veya patentli bir usulü kullanan kişi,hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olur.              Patentle korunan buluşu herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, patent sahibinin patentin varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde,sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.              Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler              Madde 139 – Patent sahibi,patent konusu buluşun kendi izni olmaksızın kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden buluşun kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir.              Yoksun Kalınan Kazanç              Madde 140 – Patent sahibinin uğradığı zarar,sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca patent hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.              Yoksun kalınan kazanç,zarar gören patent sahibinin seçimine bağlı olarak aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:              a - Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı,patent sahibinin patenti kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre;              b - Patentten doğan hakka tecavüz edenin,patent konusu buluşu kullanmakla elde ettiği kazanca göre;              c - Patentten doğan hakka tecavüz edenin,buluşu bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.              Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında,özellikle buluşun ekonomik önemi, patent hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında patente ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.              Mahkeme, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatına varırsa, yoksun kalınan kazanç, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanır.              Yoksun Kalınan Kazancın Artırımı              Madde 141 – Patent üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 140 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün üretilmesi veya usulün kullanılmasında patent konusu buluşun ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.              Patentin, ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin oluşmasında patent konusu buluşun belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir.              Buluşun İtibarı              Madde 142 – Patentten doğan haklara tecavüz eden tarafından, patent konusu buluşun kötü şekilde üretimi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, patent konusu buluşun itibarı zarara uğrarsa, patent sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.              Tazminatın İndirilmesi              Madde 143 – Patent sahibine ödenecek tazminat, patent sahibinin diğer kişilerden buluşunun başka bir şekilde kullanılmasından dolayı aldığı bedelden daha fazla ise, tazminat bu bedel dikkate alınarak ve bu bedele uygun olarak tesbit edilerek bedelden indirilir.              Tazminat İstenmeyecek Kişiler              Madde 144 – Patent sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı, patent sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından, piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz.              Zamanaşımı              Madde 145 – Patentten doğan haklara tecavüzden doğan, özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanunu'nun, zaman aşımına ilişkin hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHTİSAS MAHKEMELERİ              Görevli ve Yetkili Mahkeme              Madde 146 –(Değişik:22/6/2004 – 5194/5  md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara İhtisas mahkemeleridir.              Hükmün İlanı              Madde 147 – Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına sahiptir.              İlanın şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER              Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları              Madde 148 – Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından patent sahibinin patentten doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumuna, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisar olmayan lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur.              Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre, patente tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını patent sahibinden isteyebilir.              Patent sahibinin, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen talebi, kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek kendi adına dava açabilir.              Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.              Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, dava açan lisans alanın, dava açtığını patent sahibine bildirmesi gerekir.              Patente Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava ve Şartları              Madde 149 – Menfaatı olan herkes, patent sahibine karşı dava açarak, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir.              Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin patentten doğan haklara tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, patent sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep edebilir.              Bu talebin patent sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde patent sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir.              Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dava, patentten doğan haklara tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz.             Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili'ne kayıt edilmiş olan, bütün hak sahiplerine tebliğ edilir.             Bu maddede belirtilen dava,patentin hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir.              Delillerin Tesbiti (1)              Madde 150 – Patentle sağlanan hakları ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir.              İhtiyati Tedbir Talebi              Madde 151 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu patentin Türkiye'de kullanılmakta olduğunun veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığının ispat edilmesi şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir.              İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir.              İhtiyati Tedbirin Niteliği              Madde 152 – İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır:              a - Davacının patentten doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması;              b - Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması;              c - Her hangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.              Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması              Madde 153 – Tesbit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. (2)(1)     Bu madde başlığı  "Delillerin Tesbiti Davası"iken, 22/6/2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2)     Bu maddede geçen "Tesbit davaları" ibaresi, 22/6/2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle"Tesbit talepleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                                                           ONBİRİNCİ KISIM                                                  FAYDALI MODEL BELGELERİ             Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunan Buluşlar             Madde 154 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 156 ncı maddesi hükmüne göre yeni olan ve 10 uncu madde anlamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunur.             Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular             Madde 155 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde belirtilen konuların yanısıra usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.             Yenilik             Madde 156 – Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.             Faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden, oniki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya bir başka yolla yapılan açıklama veya kullanma, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.             Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır. Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkı             Madde 157 – Faydalı model belgesi isteme hakkı buluş yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.             Faydalı model belgesi konusu buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, faydalı model belgesi isteme hakkı, taraflarca başka türlü kararlaştırılmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Bu konuda Medeni Kanun'un müşterek mülkiyet hükümleri uygulanır.            Aynı faydalı model belgesi konusu olan buluş, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmiş ve bunlardan birinin başvuru yapmış olması durumunda, faydalı model belgesi isteme hakkının kime ait olduğu, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 12 nci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir.             Hakların Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi             Madde 158 – Faydalı model belgesi konusu buluşun özü, üçüncü kişi veya kişilerin tarifname, resim ve modellerinden, techizatından veya tesisatından bu kişi veya kişilerin izni olmadan alındığı takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma, faydalı model belgesi sahibi tarafından bu kişi veya kişilere karşı ileri sürülemez.             (İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi'nin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/100, K.: 2014/14 sayılı Kararı ile.) Bu nedenle açılan davanın ve dava sonucunun sicile kayıt edilmesi ve ilgili bültende yayınlanması, ilgililerin Enstitü'ye başvurusu ile gerçekleşir. Faydalı model belgesi sahibinin tazminat talebi ile ilgili hakları saklıdır.             Faydalı Model Belgesi Başvurusu             Madde 159 – Faydalı model belgesi verilmesi için yapılacak başvuruyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde sayılan belgeler Enstitü'ye verilir ve faydalı model belgesi korumasının talep edildiği açıkça belirtilir.             Faydalı model belgesi başvurusu tarihinin kesinleşmesi için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü ve 53 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.              Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi ve Yayınlanması              Madde 160 – Faydalı model belgesi başvurusu, başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uygunluk açısından Enstitü tarafından incelenir.              Başvuru, şekli şartlara uygunluk açısından, Enstitü tarafından incelendikten sonra, şekli şartlarda eksiklik ve başvuru konusunun, 154 üncü ve 155 inci madde hükümlerine göre, faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tesit edilirse, işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuru sahibine, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verir.              Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer var ise başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra, kesin kararını verir. Enstitü'nün kesin kararı, istem veya istemlerin tamamı veya bir kısmı için faydalı model belgesi verilmesi şeklinde olabilir.              Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda, korumaya engel olacak bir eksikliğin bulunmadığına veya mevcut eksikliğin giderildiğine karar verildiği takdirde, Enstitü, işlemin devamı konusundaki kararını başvuru sahibine bildirir ve başvurunun toplumun incelemesine açılması için, başvuru konusu buluşa ait tarifname, istem veya istemler ve varsa resim veya resimler, yönetmelik hükümlerine göre yayınlanır. Yayınlanan başvurular, Yönetmelikte şekil ve şartları tespit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende ilan edilir.              Patentler için Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu faydalı model belgeleri için düzenlenmez. Ancak, faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya faydalı model belgesi sahibi tarafından, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi, Enstitü'den özel olarak talep edilmesi halinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, faydalı model belgesi için de düzenlenir.              Üçüncü Kişilerin İtirazı              Madde 161 – Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, özellikle 156 ncı madde hükmüne göre yenilik niteliğinin olmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür.              Yapılan yazılı itiraza, itirazı kanıtlayan yazılı deliller eklenir.              İtirazlar, itiraz süresi sonunda Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.              Başvuru sahibi, itirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karşı gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir veya gerekli görürse, istem veya istemlerini değiştirebilir veya yapılan itirazları dikkate almaksızın belge verilmesini talep edebilir.              Başvuru sahibinin faydalı model belgesi istemeye hakkı olmadığı iddiası ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için Enstitüye yapılan talepler kabul edilmez.              Enstitü Kararı, Faydalı Model Belgesinin Verilmesi ve İlanı              Madde 162 – Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra, Enstitü, üçüncü kişilerce yapılan itirazları dikkate almaksızın faydalı model belgesi verilmesi hakkında kararını verir ve Yönetmelikte belirtilen ücretin, üç ay içinde ödenmesini, kararı ile birlikte başvuru sahibine bildirir.              Ücret, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde ödenmediği veya ödenmesi için ek süre talep edilmediği takdirde, faydalı model belgesi verilmez ve başvuru geri alınmış sayılır.              Faydalı model belgeleri için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesinde belirtilen, tarifnameler yayınlanmaz.              Faydalı model belgesinin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez.              Faydalı model belgesinin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır:              a - Belge numarası,              b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları,              c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan,             d - Belge sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı,              e - Özet,              f - Faydalı model belgesi başvurusunun yayınlandığı bültenin, ilan edildiği yayının tarih ve sayısı,              g - Belgenin veriliş tarihi,              h - Faydalı Model Belgesi ile ilgili dosyanın ve yapılan itirazların ve bu itirazlara karşı ileri sürülen görüşlerin incelenmeye açık olduğu hakkında açıklama.              Faydalı Model Belgesi Verildikten Sonra Şekli Eksikliklere İtiraz              Madde 163 – Faydalı model belgesi verildikten sonra, üçüncü kişiler, faydalı model belgesinin verilmesine karşı, buluşun bütünlüğü ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen şekli eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle Enstitü'ye itiraz yapabilir. Bu hususta bir itiraz yapabilmek için, yayınlanmış bulunan faydalı model belgesi başvurusuna daha önce itiraz yapılmış olması gerekmez.              Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü dışında, faydalı model belgesi verilmesi işlemleri ile ilgili 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen, şekli bir işlem yerine getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik yapılmışsa, itirazın bu noktada giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, faydalı model belgesi verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülerek, işlemlerin yeniden yapılması sonucunu doğurur.             Koruma Şekli ve Süresi              Madde 164 – Patent sahibine tanınan koruma, faydalı model belgesi sahibine de aynen tanınır.              Faydalı model belgesi, başvuru tarihinden itibaren on yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz.              Faydalı model belgelerine, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 121 inci maddesi anlamında, kıyasen ek belge verilemez.              Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri              Madde 165 – Aşağıdaki hallerde faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:              a – Faydalı model belgesi konusunun, buKanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat edilmişse,              b - Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse,             c - Faydalı model belgesi konusunun, faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya faydalı model belgesi 45 inci maddeye göre ayrılmış olan bir başvuruya veya 12 nci maddeye göre yapılan başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse,              d - Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.          Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar veya bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler tarafından talep edilebilir.              (Iptal: Anayasa Mahkemesinin 23/3/2004 tarihli ve E.:2001/1, K.:2004/36 sayılı Kararı ile)              Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, koruma süresinin devamınca talep edilebilir.              Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır.              Hükümsüzlük nedenleri faydalı model belgesinin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.              Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı model belgesinin iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 7 nci maddesi hükümlerine uygun olması halinde, faydalı model belgesi, bu istem veya istemler için geçerli kalır.                Üçüncü kişilerin gerekçeli itirazlarının başvuru sahibi tarafından dikkate alınmaksızın faydalı model belgesinin verilmesi ve yapılan itirazla illiyeti nedeniyle, mahkeme tarafından bu maddeye göre faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, itirazda bulunmuş olan zarar gören üçüncü kişilerin, hükümsüzlüğüne karar verilen faydalı model belgesi sahibinden tazminat talep etme hakkı doğar.              Patentler İle İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği              Madde 166 – Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.              Faydalı Model Belgesi Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi              Madde 167 – Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce, faydalı model belgesi başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitü'den talep edebilir.              Bu talep tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü, faydalı model belgesi başvurusunun, patent başvurusuna değiştirilerek işlem göreceğini ve bunun için sunulması gerekli olan belgeleri başvuru sahibine bildirir. Enstitü yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, başvuru sahibi, sunulması istenilen belgeleri tamamlar. Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri sunmadığı takdirde değiştirme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru faydalı model belgesi başvurusu olarak işlem görmeye devam eder.              Faydalı model belgesi başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model belgesi başvurusu geçersiz olur.              Faydalı model belgesi başvurusunun,patent başvurusuna değiştirilmesi halinde, faydalı model belgesi başvurusunda rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan hakkı veya hakları patent başvurusuna da tanınarak, patent başvurusu faydalı model belgesi başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur.              Bu maddenin dördüncü fıkrası gereğince Enstitü tarafından talep edilen belgeler, başvuru sahibi tarafından tamamlandıktan sonra, faydalı model belgesi başvurusunun patent başvurusuna değiştirildiği ilgili bültende yayınlanır. Bu yayında faydalı model belgesi başvurusunun ve eklerinin yayınlandığı ilgili bültenin tarih ve numarası belirtilir.              Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Değiştirilmesi              Madde 168 – Patent başvurusunun faydalı model belgesi başvurusuna değiştirilmesi hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 65 inci maddesi hükümleri uygulanır.              Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili              Madde 169 – Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil edilebilir. Bu durumda ilgili kanun hükümleri uygulanır.              Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilememesi              Madde 170 – Aynı buluş konusu için, birbirinden bağımsız olarak, patent ve faydalı model belgesi verilmez.              Patent veya faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan bir başvuru, ancak 65 inci, 167 nci ve 168 inci madde hükümlerine uygun olarak diğerine çevrilebilir. ONİKİNCİ KISIM İŞLEM YETKİSİ OLAN KİŞİLER VE PATENT VEKİLLERİ              İşlem Yetkisi Olan Kişiler              Madde 171 – Aşağıdaki kişiler Enstitü nezdinde işlem yapabilir:              a - Gerçek veya tüzel kişiler.              b - Enstitü siciline kayıtlı Patent Vekilleri.              Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce temsil edilir.             İkametgahı yurt dışında bulunan kişiler ancak patent vekilleri vasıtasıyla temsil edilir.              Vekil tayin edilmesi halinde, tüm işlemler vekil vasıtasıyla yapılır. Vekile yapılan tebligat asile yapılmış sayılır. ONÜÇÜNCÜ KISIM ÜCRETLERİN ÖDENMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI              Ücretlerin Ödeme Süreleri ve Sonuçları              Madde 172 – Yönetmelikte belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili ücretler, başvuru sahibi veya patent sahibi veya Patent Vekilleri tarafından ödenir.              Yönetmelikte belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı, Enstitü tarafından başvuru sahibi veya patent sahibi veya Patent Vekiline önceden tebliğ edilir.              Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemde ilgili ücret ödenmemişse, durumun Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirileceği tarihten itibaren işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.              Bir patentin verilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen süreler içinde, ödenmemesi halinde, patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir.              Yıllık Ücretler              Madde 173 – Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve Yönetmelikte belirtilen yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.              Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, Yönetmelikte belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde,gecikmeli olarak ödenebilir.              Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer. ONDÖRDÜNCÜ KISIM SON HÜKÜMLER              Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat              Madde 174 – (Mülga : 3/11/1995 - 4128/1 md.)   GEÇİCİ HÜKÜMLER              Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanması              Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvuruları hakkında, başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanır.              Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve sicile kaydedilmiş devir, intikal ve lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, bu çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.   Enstitü'de Tekniğin Bilinen Durumu ile ilgili Araştırma Raporu Düzenlenmesi için Gerekli Teşkilat Kuruluncaya kadar Araştırma Raporunun Düzenlenmesi             Geçici Madde 2 – Enstitü'de tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi için gerekli teşkilat kuruluncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir.  Yıllık Ücretlerin Ödenmesi             Geçici Madde 3 – Vade tarihinde yıllık ücretleri ve harçları ödenmediği için hükümden düşmüş bulunan patentlerin, vadesi geçmiş yıllara ait ücretleri, Enstitü'nün bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması için çıkarılcak Yönetmelikte belirtilen ücret ve ayrıca bu ücretin iki katı ek ücretle birlikte ödendiği takdirde, patent hakkı devam eder. Bu hükmün uygulanabilmesi için, patentin koruma süresinin bitmemiş olması gerekir.             İlaç Üretim Usulleri ve İlaç Ürünlerinin Korunması (1)             Geçici Madde 4 – (Değişik : 19/9/1995 - KHK-566/1 md.)             Tıbbi ve veteriner ilaç üretim usullerine ve ürünlerine bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki patent belgesi ile sağlanan koruma 1 Ocak 1999 tarihinde başlar.  Yürürlük  Madde 175 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 176 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1)     Bu madde başlığı, 19/9/1995 tarih ve 566 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.   768-2/776-2  551 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE     Değiştiren Kanunun/KHK'nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası   551 sayılı KHK'nın değişen veya iptal edilen maddeleri   Yürürlüğe Giriş  Tarihi KHK/566 Geçici Madde 4     22/9/1995 4128 43, 53, 57, 73/A             4/11/1995   5194    54,73/A,75,136,146,150,153             26/6/2004 Anayasa Mahkemesi'nin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/100, K.: 2014/14 SAYILI Kararı ile. 158       29/5/2014    
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname


551 Sayılı KHK Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME             

Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi   : 24.6.1995,  No : 551           

Yetki Kanununun Tarihi  : 8/6/1995,    

No : 4113           

Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,  No : 22326         

  V.Tertip Düsturun Cildi  : 34               

Sh :   BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER VE TANIMLAR              

Amaç ve Kapsam              

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.              

Bu Kanun Hükmünde Kararname, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.             

 Korumadan Yararlanacak Kişiler             

Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır.             

 Bu maddenin birinci fıkrası hükmü kapsamı dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişilerde, karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de patent ve/veya faydalı model belgesi korumasından yararlanır.              

Tanımlar              

Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Enstitü", 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü'dür.             

 Bu Kanun Hükmünde Kararname anlamında "Paris Anlaşması", Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20 Mart 1883 tarihli Mukavele'dir.              

Milletlerarası Anlaşmaların Öncelikle Uygulanması              

Madde 4 – Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşma hükümlerinin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde 2 nci maddede belirtilen kişiler, elverişli hükümlerin uygulanmasını talep etme hakkına sahiptir. İKİNCİ BÖLÜM PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI             

 Patent Verilerek Korunacak Buluşlar              

Madde 5 – Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir  olan buluşlar, patent verilerek korunur.              

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar              

Madde 6 – Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:              

a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;              

b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;              

c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;              

d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;             

 e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.              

Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.              

Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.              

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:              

a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.              

b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.              

Yenilik              Madde 7 – Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.              

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.              

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.             

 Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar              

Madde 8 – Bir buluşa patent verilmesini etkileyecek nitelikte olmakla birlikte, başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde ve aşağıda sayılan durumlarda açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez.             

 a - Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması;              

b - Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması ve bu merci tarafından açıklanan bilginin;             

 1 – Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması ve söz konusu başvurunun bir merci tarafından açıklanmaması gerektiği halde açıklanması;             

 2 – Buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan bir üçüncü kişi tarafından, buluş sahibinin bilgisi veya izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması veya;            

  c - Açıklamanın buluş sahibinden doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgi elde eden bir üçüncü kişi tarafından yapılmış olması.              

Bu maddenin birinci fıkrasına göre, başvurunun yapıldığı tarihte patent almaya hak kazanmış her kişi "buluş sahibi" sayılır.              

Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasından doğan sonuçlar, bir süre ile sınırlı değildir ve her zaman ileri sürülebilir.              

Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu fıkranın uygulanması gerektiğini ileri süren taraf, şartların gerçekleştiğini veya gerçekleşmesinin beklendiğini ispatla yükümlüdür.              

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması             

 Madde 9 – Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.              

Sanayiye Uygulanabilir Olma              

Madde 10 – Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. İKİNCİ KISIM PATENT İSTEME HAKKI HAKKIN GASBI VE BULUŞ YAPANIN BELİRTİLMESİ             

 Patent İsteme Hakkı              

Madde 11 – Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.              

Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur.             

 Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.              

Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir.              

Patent İsteme Hakkının Gasbı              

Madde 12 – Patentin verilmesi işlemleri sırasında, patent isteme hakkının gerçek sahibi olduğunu, 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre, iddia eden kişi, başvuru sahibinin hak sahipliğine karşı, 129 uncu madde hükmüne göre, dava açabilir. Patent isteme hakkının başvuru sahibine ait olmadığı Enstitü nezdinde iddia edilemez. Dava sonucunda hak sahipliği iddiasının davacı lehine sonuçlanması halinde, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde, hak sahibi aşağıdaki hususlardan birinin yapılmasını talep edebilir:             

 a - Gasbın söz konusu olduğu dava konusu önceki patent başvurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini isteyebilir.             

 b - Aynı rüçhan hakkından yararlanarak aynı buluş için yeni bir patent başvurusu yapabilir. Bu başvuru ilk başvurunun tarihi itibariyle işlem görür. Bu durumda, gasbın söz konusu olduğu başvuru hükümsüz kalır.              

c - Gasbın söz konusu olduğu başvurunun red edilmesini talep edebilir.              

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre yapılacak her yeni başvuru için uygulanır.              

Birinci fıkra hükmüne göre patent isteme hakkını belirlemek için açılan davanın sonuçlanmasına kadar başvuru, davacının rızası olmadan geri alınamaz. Davacının talebi red edilmişse başvurunun ilanından kararın kesinleşme tarihine kadar; talep kabul edilmişse kararın kesinleşme tarihinden itibaren üç aylık bir süre ile patentin verilmesi işlemleri mahkeme tarafından ertelenir.              

Patentin Gasbı              

Madde 13 – 11 inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patent gerçek hak sahibinden başkasına verilmişse, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişi, patentten doğan diğer hak ve talepleri saklı kalmak şartıyla patentin kendisine devir edilmesini talep ve dava edebilir.              

Patent üzerinde sadece kısmi bir hakkın iddia edilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre müşterek bir hak sahipliği tanınması talep ve dava edilebilir.              

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen talep ve dava hakları patentin ilanı tarihinden itibaren iki yıl içinde ve kötü niyet halinde, patentin koruma süresinin bitimine kadar kullanılabilir.              

İlgilinin talebi üzerine üçüncü kişilere karşı hüküm ve sonuç doğurmak üzere, bu madde hükmüne göre açılan dava ve davada ileri sürülen talepler, dava sonunda verilen kesin hüküm veya açılan davayı herhangi bir şekilde sona erdiren bütün diğer haller Patent Sicili'ne kayıt edilir.              

Gasbın Sona Erdirilmesinin Sonuçları              

Madde 14 – 13 üncü madde hükmüne göre patente ilişkin hak sahipliğinin değişmesi halinde, bu değişikliğin Patent Sicili'ne kayıt edilmesi ile birlikte, üçüncü kişilerin o patentle ilgili lisans ve tanınan diğer hakları sona erer.             

 Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre gerçek patent sahibinin Patent Sicili'ne kayıt tarihinden önce; sonradan gerçek patent sahibi olmadığı anlaşılan kişi veya onunla davadan önce dava konusu patentle ilgili lisans anlaşması yapan, eğer buluşu kullanmaya başlamışsa veya kullanma için ciddi hazırlıklara girmiş bulunuyorsa, gerçek patent sahibi veya sahiplerinden inhisari olmayan bir lisans verilmesini talep edebilir.              

Bu talebin yapılması için öngörülen süre, önceden sicilde patent sahibi olarak görünen kişi için iki ay ve lisans alan için dört aydır. Bu süreler gerçek patent sahibinin sicile kayıt edildiğinin Enstitü tarafından ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.             

 Bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre verilecek lisans, makul süre ve koşullar ile verilir. Bu süre ve koşulların saptanmasında zorunlu lisansın verilmesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.              

Patent sahibi veya lisans alan patenti kullanıma başladığı veya kullanım için ciddi hazırlıklar yaptığı sırada kötü niyetli ise, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.             

 Buluş Yapanın Belirtilmesi              

Madde 15 – Buluşu yapanın adı patentte belirtilir. Buluşu yapanın başvuru sahibi veya patent sahibinden buluşu yapan olarak tanınmasını ve adının patentte belirtilmesini isteme hakkı vardır. ÜÇÜNCÜ KISIM ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ İÇİNDE OLAN İŞÇİLERİN İŞÇİ BULUŞLARI             

 İşçi Buluşu Kavramı              

Madde 16 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi buluşları patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir nitelikte olan buluşlardır.             

 Teknik iyileştirme teklifleri, patent veya faydalı model belgesi ile korunabilir nitelikte değildir.             

 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi, bir özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuk ilişkisi gereği, başkasının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişidir. Ücretsiz olarak ve belirli bir süreye bağlı olmaksızın hizmet gören stajyerler ve pratik yapan öğrenciler de,bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi sayılır.              

Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş Kavramları              

Madde 17 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işçi buluşları; hizmet buluşları ve serbest buluşlar olarak nitelendirilir.              

Hizmet buluşları, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır.             

 İkinci fıkrada sayılan hizmet buluşlarının dışında kalan buluşlar, serbest işçi buluşları olarak kabul edilir. Serbest işçi buluşları 31 inci ve 32 nci madde hükümlerine tabidir.             

 Hizmet Buluşları ve Bildirim Yükümlülüğü              

Madde 18 – İşçi bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geçiktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür. Buluş birden çok işçi tarafından gerçekleştirilmişse, bu bildirim birlikte yapılabilir. İşveren, kendisine ulaşan bildirimin tebellüğ tarihini bildirimde bulunan kişi veya kişilere geçikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.              

İşçi, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildirimde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene verir.             

 İşçi,yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa diğer çalışanların katkılarını ve bu katkıların şeklini, yaptığı işle ilgili olarak aldığı talimatları ve söz konusu katkılar yanında kendisinin katkı payını da belirtir.              

İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini işçiye bildirir. İşverenin söz konusu bildirimin düzeltilmesi konusunda iki ay içinde talep yapmaması halinde, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim, şartlara uygun olmasa dahi geçerli sayılır.              

İşçinin Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen şekilde bildirimde bulunabilmesi için, işveren gereken yardımı göstermek zorundadır.              

İşverenin Buluşa İlişkin Hakkı              

Madde 19 – İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir.             

 İşveren talebini yazılı olarak işçiye bildirmek zorundadır. Bu talep, işçinin bildiriminin işverene ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yapılır.              

Talebin Hüküm ve Sonuçları            

  Madde 20 – İşveren hizmet buluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması halinde bununla ilgili bildirimin işçiye ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur.            

  İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi halinde, işveren, kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Ancak bu kullanma,işçinin buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa,işçi,buluşa ilişkin hakkın iki ay içinde tamamen devir alınmasını veya kendisi için serbest bırakılmasını isteyebilir.             

 İşverenin hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunmasından önce, işçinin buluş üzerinde yapmış olduğu tasarruflar, işverenin haklarını ihlal ettiği ölçüde işverene karşı geçersiz sayılır.              

Hizmet Buluşunun Serbest Buluş Niteliği Kazanması              

Madde 21 – Hizmet buluşu aşağıdaki hallerde serbest buluş niteliği kazanır.              

a - İşveren hizmet buluşunu yazılı olarak serbest bırakmışsa;            

  b - İşveren buluşa yönelik kısmi bir hak talebinde bulunursa;              

c - İşveren, işçinin 18 inci maddeye göre yaptığı bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren dört ay içinde veya 20 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan teklifin ulaşmasından itibaren iki ay içinde cevap vermemişse.              

Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre buluşun serbest hale gelmesi, işverenin 20 nci maddenin ikinci fıkrasındaki kullanma hakkına zarar vermez.              

İşçi, serbest buluş niteliği kazanmış hizmet buluşu konusunda,31 inci ve 32 nci madde hükümlerine tabi olmaksızın,dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.             

 Tam Hak Talebinde Bedel              

Madde 22 – İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse; işçinin kendisine uygun bir bedelin ödenmesini işverenden isteme hakkı doğar.             

 Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik değerlendirilebilirliği, işçinin işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı özellikle gözönünde tutulur.             

 Kısmi Hak Talebinde Bedel              

Madde 23 – Hizmet buluşu üzerinde kısmi hak talep eden işveren buluştan yararlanmakta ise, işçi uygun bir bedelin kendisine ödenmesini isteyebilir. Bu bedelin hesaplanmasında 22 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.             

 İşveren,hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra buluşun korunmaya değer olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak, buluşun korunabilir olmadığı konusunda Enstitü tarafından veya Enstitü aleyhine açılan bir dava sonucunda mahkemenin karar vermesi halinde işçi bedel talebinde bulunamaz. İşçinin bedel talebi,buluşun korunabilirliğine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ileri sürülebilir.

 Bedelin Yönetmelikle Düzenlenmesi ve Tahkim Usulü              

Madde 24 – İşçi buluşları ile ilgili bedel tarifesi ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işveren ve işçilerin en yüksek mesleki kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.             

 Bedelin Belirlenme Şekli              

Madde 25 – İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi veya tam hak talebinde bulunmasını takiben bedelin miktar ve ödeme şekli 24 üncü maddede sözü edilen Yönetmelikteki hükümlere göre taraflarca tesbit edilir.              

Taraflar, Yönetmelikteki hükümlere göre bedel tespiti ve ödenme şeklinin üzerinde otuz gün içinde anlaşamazlarsa uyuşmazlık tahkim suretiyle altmış gün içinde çözümlenir.              

Tahkim kararı taraflar için bağlayıcılık ifade eder.              

Hizmet buluşu birden çok işçi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, bedel ve ödeme şekli herbiri için ayrı ayrı yukarıdaki usulle saptanır.              

Hizmet sözleşmesinde varsa bu konuda işçi lehine olan hükümler uygulanır.              

İşverenin Ülke İçinde Patent Verilmesi İçin Başvuru Yükümü            

  Madde 26 – İşveren, kendisine bildirimi yapılan bir hizmet buluşu için patent verilmesi amacıyla Enstitü'ye başvuruda bulunma hakkına sahip olup, başvuruyu yapmakla da yükümlüdür. Ancak buluşun faydalı model belgesi ile korunmasının amaca daha uygun olduğu durumlarda, işveren patent almaya uygun bir hizmet buluşu için geçikmeksizin faydalı model belgesi verilmesini istemekle yükümlüdür.             

 İşverenin hizmet buluşu için başvuru yükümlülüğü, aşağıda belirtilen hallerde ortadan kalkar:              

a - Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa;              

b - İşçi buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermişse;             

 c - İşletme sırlarının korunması başvuru yapmamayı gerektiriyorsa.             

 İşveren tam hak talebinde bulunmuş olduğu hizmet buluşu için başvuruda bulunmaz ve işçinin belirleyeceği süre içinde de buşvuruyu yapmazsa, işçi, işveren adına ve hesabına, hizmet buluşu için Enstitü'ye başvurabilir.              

Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa, işçi, bizzat başvuru yapma hakkına sahiptir. İşverenin, hizmet buluşu için önceden başvuruda bulunmuş olması halinde, başvurudan doğan haklar buluşun serbest bırakılmasıyla işçiye geçer.             

 Hizmet Buluşu İçin Yabancı Ülkede Başvuru             

 Madde 27 – İşveren, hizmet buluşu için tam hak talebinde bulunmuş ise söz konusu buluşun yabancı bir ülkede de korunması için başvuruda bulunabilir.             

 İşveren, işçinin talebi üzerine, patent almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve bu ülkelerde işçiye patent almak için talep yapma imkanını sağlamakla yükümlüdür. Buluşun serbest bırakılması, milletlerarası anlaşmalara göre tanınan rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından, makul bir süre içinde yapılır.              

İşveren, işçinin yabancı ülkelerde patent alabilmesi amacıyla buluşu serbest bırakırken sözü edilen ülkelerde uygun bir ücret karşılığında buluşu kullanabilmek için, inhisari olmayan nitelikte bir kullanım hakkını saklı tutmak ve yine o ülkelerde, saklı tuttuğu hakkından doğan menfaatlerine zarar gelmemesini talep etmek hakkına sahiptir.              

Patent Hakkının Kazanılması Sırasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri              

Madde 28 – İşveren, hizmet buluşuna patent verilmesi için yaptığı başvuru ve eklerinin suretlerini işçiye vermek ve işçinin talebi üzerine inceleme sırasındaki gelişmeleri ona bildirmekle yükümlüdür.              

İşçi, patent alınabilmesi için gerekli bilgileri işverene bildirmek ve gerekli yardımı yapmakla yükümlüdür.            

  Patent Başvurusu veya Patent Hakkından Doğan Ödevler             

 Madde 29 – İşveren, işçinin hizmet buluşu nedeniyle talep ettiği bedeli ödemeden önce patent verilmesi için yaptığı başvuruyu takip etmek istemez veya patent hakkının korunmasından vazgeçmek isterse, durumu işçiye bildirmekle yükümlüdür. İşçinin talebi üzerine işveren, masrafları işçiye ait olmak üzere patent hakkını veya patent alınması ve korunması için gerekli olan belgeleri işçiye devir etmek zorundadır. İşçi, bu konuda kendisine yapılan bildirime, bu bildirimin ulaşması tarihinden itibaren üç ay içinde cevap vermezse, işveren patent başvurusu veya patentten doğan haklardan vazgeçebilir.             

 İşveren birinci fıkrada belirtilen bildirimle birlikte hizmet buluşundan inhisari nitelikte olmayan yararlanma hakkını uyğun bir bedel karşılığında saklı tutabilir.              

Patent Başvurusu Yapmaktan Kaçınma             

 Madde 30 – İşletme menfaatları gerektiriyorsa işveren, kendisine bildirimi yapılan ve hukuken korunabilir olduğuna inandığı buluşlar için patent başvurusu yapmaktan kaçınarak onları gizli tutabilir.              

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen bir buluş için işverenin ödemesi gereken bedelin hesaplanmasında, buluşun patent alınmamasından kaynaklanan işçi aleyhine muhtemel ekonomik kayıplar gözönünde tutulur.              

Serbest Buluşlar ve Bildirim Yükümlülüğü             

Madde 31 – İşçi, bir iş akdi ilişkisi içinde iken serbest bir buluş yaptığı takdirde, durumu geciktirmeden işverene bildirmekle yükümlüdür. Bildirimde: buluş ve gerekiyorsa buluşun gerçekleştirilme şekli hakkında bilgi vermek suretiyle, işverenin buluşun gerçek bir serbest buluş sayılıp sayılmayacağı konusunda bir kanaata varabilmesi sağlanır.              

İşveren kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde, yazılı bir bildirim ile buluşun serbest bir buluş olmadığı yolunda itirazda bulunmazsa, sonradan hizmet buluşu olduğu iddiasını ileri süremez.              

Serbest işçi buluşunun işverenin iş alanı içinde değerlendirilebilir olmadığı aşikar bir şekilde belli ise, işçinin bildirim yükümlülüğü yoktur.             

 Teklifte Bulunma Yükümlülüğü             

 Madde 32 – Serbest buluş işletmenin ilgili olduğu iş alanına girmekteyse veya işletme söz konusu buluşun ilgili olduğu alanda faaliyette bulunmak için ciddi hazırlıklar içindeyse: işçi, serbest buluşunu iş ilişkisini sürdürmekte olduğu sırada başka bir şekilde değerlendirmeye başlamadan önce, uygun şartlar altında buluşundan tam hak tanımaksızın yararlanma imkanıvermek için işverene teklif yapmakla yükümlüdür. İşçi, bu konudaki teklifini 31 inci maddeninbirinci fıkrası hükmüne göre yapacağı bildirimin içinde de yapabilir.            

  İşveren, teklifin kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç ay içinde cevap vermezse, bu konudaki öncelik hakkını kayıp eder.             

 İşveren, yukarıdaki fıkrada belirtilen süre içinde kendisine yapılan teklifi kabul eder ve öngörülmüş şartları uygun bulmazsa, şartlar tarafların talebi üzerine mahkemece tespit edilir.              

İşçi veya işverenin, bedelin ve diğer sözleşme şartlarının belirlenmesinde esas aldıkları noktalarda, sonradan önemli değişikliklerin ortaya çıkması halinde, mahkemeden sözleşmenin yeni şartlara uydurulmasını talep hakları vardır.             

 Teknik İyileştirme Teklifleri             

 Madde 33 – Bu Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre, patent veya faydalı model belgesi ile korunamayacak nitelikte olan teknik iyileştirme tekliflerinin işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilmesi ile bunlardan yararlanma karşılığında, işveren işçiye uygun bir bedel ödemekle yükümlü olur. Hizmet buluşlarında, bildirim yükümlülüğü ile ilgili 18 inci madde ile bedelin hesaplanması ile ilgili 22 nci ve 25 inci maddelerin hükümleri burada da kıyasen uygulanır.              

Teknik iyileştirme teklifleri ile ilgili diğer konular ferdi ve toplu iş sözleşmeleriyle düzenlenir.   İKİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER              

İşçilerle İlgili Hükümlerin Emredici Niteliği             

 Madde 34 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin işçilerle ilgili hükümleri işçilerin aleyhine olacak şekilde değiştirilemez. Tarafların işçi buluşlarına ilişkin sözleşme yapma serbestliği; hizmet buluşlarında patent verilmesi için yapılacak başvurudan sonra, serbest buluşlar ile teknik iyileştirme teklifleri ise, işçinin işverene yapacağı bildirim yükümünden sonra başlar.              

Hakkaniyete Uygunluk Şartı             

 Madde 35 – Hizmet buluşları, serbest buluşlar ve teknik iyileştirme teklifleri konusunda işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmeler, işçi buluşlarıyla ilgili emredici hükümlere aykırı olmasa dahi, önemli ölçüde hakkaniyetle bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Aynı kural belirlenen bedel için de geçerlidir.             

 Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki itirazların, iş akdi ilişkisinin bitme tarihinden itibaren, en geç altı ay içinde yazılı olarak bildirmemiş olması halinde, hakkaniyete aykırılık iddiasında bulunulamaz.              

Sır Tutma Yükümlülüğü              

Madde 36 – İşveren, işçinin haklı menfaatlarının devamı süresince kendisine bildirimi yapılan veya haberdar edilen bir buluşa ilişkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.             

 İşçi, hizmet buluşunu serbest buluş niteliğini kazanmadığı sürece gizli tutmakla yükümlüdür.              

Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bir buluştan haberi olan işçi ve işveren dışındaki kişiler de, buluşu başkalarına açıklayamaz ve buluş konusundan yararlanamaz.              

Yükümlülüklerin Etkisi              

Madde 37 – Buluşun serbest bırakılmasından başka sonuçlar doğmadıkça, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan genel yükümlülükler, işçi buluşları ve teknik iyileştirme teklifleriyle ilgili hükümlerden etkilenmez.              

İşçi buluşları ve teknik iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümlerden doğan hak ve yükümlülükler, iş akdi ilişkisinin sona ermiş olmasından etkilenmez.              

İşçinin Önalım Hakkı              

Madde 38 – İşveren iflas eder ve iflas idaresi de buluşu işletmeden ayrı devir etmek isterse, işçinin yapmış olduğu ve işverenin de tam hak talebinde bulunduğu buluşu, işçinin öncelikle alma hakkı vardır.             

 İşçi buluşlarından veya teknik iyileştirme tekliflerinden doğan bedel alacağı imtiyazlı alacaklardandır. İflas idaresi bu nitelikteki birden çok bedel alacağını bunlar arasında garameden dağıtır.   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU HİZMETİ GÖREN KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI              

Memurların Buluş ve Teknik İyileştirme Teklifleri              

Madde 39 – Özel hukuk ilişkisine tabi olarak çalışan işçilerin buluş ve teknik iyileştirme teklifleri için uygulanan hükümler, kabul edilmiş özel düzenlemeler mahfuz kalmak şartıyla, genel, katma, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında çalışan memurların buluş ve teknik iyileştirme teklifleri için de uygulanır.              

Silahlı Kuvvetler Mensuplarının Buluşları             

 Madde 40 – Silahlı Kuvvetler mensuplarının buluş ve teknik iyileştirme teklifleri hakkında memurların buluş ve teknik iyileştirme tekliflerine ilişkin hükümler uygulanır.             

 Üniversite Mensuplarının Buluşları              

Madde 41 – 39 uncu ve 40 ıncı madde hükümlerinden farklı olarak,Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda bilimsel çalışma yapmakta olan öğretim elemanlarının yaptığı buluşlar,serbest buluş sayılır.              

Bu buluşlar hakkında 31 inci, 32 nci ve 34 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Öğretim elemanı sıfatı,Yüksek Öğretim Kanunu hükümlerine göre belirlenir.              

Öğretim kurumu buluşla sonuçlanan araştırmalar için özel olarak belli araç ve gereçleri sağlamak suretiyle harcamalarda bulunmuşsa, öğretim elemanları öğretim kurumuna buluşun değerlendirildiğini yazı ile bildirmek ve talep halinde buluşun ne şekilde değerlendirildiği ve elde edilen kazanç miktarı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Öğretim kurumu, kendisine yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde elde edilen kazançtan uygun bir miktarın verilmesini talep edebilir. Ancak, talep edilecek miktar kurum tarafından yapılan harcamaları aşamaz. DÖRDÜNCÜ KISIM PATENTİN VERİLMESİ BİRİNCİ BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU VE ŞARTLARI              

Patent Başvurusu ve Ekleri              

Madde 42 – Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekli ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır:              

a - Başvuru dilekçesi;              

b - Buluş konusunu açıklayan tarifname;              

c - Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler;              

d - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler;             

e - Özet;             

 f - Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.              

Bir patent veya patent başvurusu ile ilgili olarak, 121 inci maddeye göre yapılacak ek patent başvurusunda, söz konusu patentin veya patent başvurusunun numarası belirtilir.              

Bir patent başvurusunun geçerliliği için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü başvuru ücretinin,başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gün içinde ödenmesi şarttır. Başvuru ücretinin bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir.             

 Bir patent başvurusu ile birlikte veya daha sonra Enstitü'ye verilecek her türlü belge,bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin yönetmelikte yazılı hususları kapsar.              

Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçeye çevrilmesi ve Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Bu işlem için Yönetmelikte yazılı ücret ödenir.              

Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi              

Madde 43 – Patent başvurusu tarihi. Yönetmelikte şekli ve kapsamı yazılı olan ve aşağıda belirtilen unsurların Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir:              

a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uymasa dahi, başvuru dilekçesi. Türkçe veya 42 nci maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname, istem veya istemler;              

b - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler.              

Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, Patent verilmesi istenilen buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak şekilde kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir. (1)             

 Buluşu Yapanın Başvuruda Belirtilmesi Zorunluluğu             

 Madde 44 – Başvuruda buluşu yapan belirtilir. Eğer başvuruda bulunan, buluşu yapan değilse veya buluşu yapan birden çok kişi ise, başvuruda bulunan kişinin, buluşu yapan veya yapanlardan patent isteme hakkını ne şekilde elde ettiği, başvuruda açıklanır.              

Buluşu yapanın belirtilmemesi veya patent isteme hakkının ne şekilde elde edildiğinin açıklanmaması halinde, başvurunun incelenmesi işlemi başlatılmaz.              

Buluşun Bütünlüğü             

 Madde 45 – Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir. 

 (1)    Bu fıkrada yeralan "buluş konusunun kısmen veya tamamen" ibaresi yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "buluş konusunun ilk başvurudaki kapsamın dışına çıkacak şekilde kısmen veya tamamen" ibaresi getirilmiş olup, metne işlenmiştir.             

 Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun olmayan başvurular. Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak başvurulara ayrılır.             

 İlk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydı ile, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.              

Tarifnamenin Açıklığı              

Madde 46 – Tarifname buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır.              

Eğer, buluş, mikrobiyolojik bir usulle ilgili ise ve ilişkin olduğu mikroorganizma ilgilenenler tarafından ulaşılabilir değilse, tarifnamenin bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uygun sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar gerekir:              

a - Mikroorganizmanın özellikleri ile ilgili bilgilerin tarifnamede yer alması;              

b - Başvuru sahibi tarafından en geç başvuru tarihine kadar, Milletlerarası Anlaşmalara uygun olarak kurulmuş ve yetkili tevdi merciine bir mikroorganizma kültürünün verilmesi.              

Tevdi mercii 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre ilanda belirtilir.              

Patent İstemleri              

Madde 47 – Başvuru bir veya birden çok istemi içerir.              İstem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstem veya istemler Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazılır.              

Başvuru sahibi, istem veya istemleri Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yazabileceği gibi, bir başka şekilde de yazabilir.              

Özet             

 Madde 48 – Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder,başka amaçlar için kullanılamaz.              

Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Enstitü,üçüncü kişilerin daha iyi bilgi edinmesi bakımından, gerekli gördüğü zaman özette değişiklik yapabilir. Bu durumda yapılan değişiklik başvuru sahibine bildirilir.              

Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları              

Madde 49 – Paris Anlaşması'na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren,oniki ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Türkiye'de başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır.             

 Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı oniki aylık süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.             

 Rüçhan hakkına dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasında yazılı süre içinde başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkına konu olan patent veya faydalı model belgesi için,rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak başvurular ve bunlara verilecek patent veya faydalı model belgesi hükümsüzdür.              

2 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı karşılıklılık uygulamasından yararlanan ülkeler uyruğu gerçek veya tüzel kişiler, bu madde hükmüne göre rüçhan hakkından yararlanma hakkına sahiptir.              

Paris Anlaşması'na taraf bir ülke uyruğu bir gerçek veya tüzel kişi, Paris Anlaşması'na taraf olmayan bir ülkede,patent verilmesi için geçerli bir başvuru yapmış ise,bu madde hükmüne göre,söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır.              

Rüçhan hakkı patent veya faydalı model belgesi başvurusunun yapıldığı gün itibariyle hüküm ifade eder.              

Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları              

Madde 50 – Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşması'na taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde, patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürününü teşhir eden,49 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler,sergideki teşhir tarihinden itibaren oniki ay içinde,Türkiye'de patent veya faydalı model belgesi almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.              

Patent veya faydalı model belgesinin konusunu kapsayan ürün, serginin resmi açılış tarihinden önce,sergi yerine görünür şekilde konulmuşsa,bu durumda süre, ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar.49 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.              

Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı sergilerden Türkiye'de açılacak olanların yetkili mercileri,patent veya faydalı model belgesi konusu ürünlerini sergide teşhir edenlere, teşhir ettikleri patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürünü,sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren;arkadan,önden,yandan ve alttan resimleyen,en az dört fotografı içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge verir.             

 Yabancı ülkelerde teşhir edilen ürüne ait,patent veya faydalı model belgesinin rüçhan hakkından yararlanılması için,serginin açıldığı ülkenin yetkili merciinden alınacak,üçüncü fıkrada yazılı hususları ihtiva eden bir belgenin ibrazı şarttır.              

Başvurusu yapılmış veya verilmiş bir patent veya faydalı model belgesine dayanan ürünün Türkiye'de açılan sergilerde teşhirine ve sergi bittikten sonra ülkesine iadesine engel olunamaz.              

Bir sergide teşhir edilmiş,aynı veya benzeri patent veya faydalı model belgesi konusu olan ürün hakkında birden fazla başvuru yapılmışsa,bu ürünü sergiye ilk koyan kişi veya ürünün sergiye aynı zamanda konulması ve teşhir olunması halinde, ilk başvuruda bulunan kişi,rüçhan hakkından yararlanır.             

 Rüçhan Hakkının Hükmü             

 Madde 51 – 49 uncu ve 50 nci madde hükümlerine göre rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları,rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar.             

 Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi              

Madde 52 – Başvuru sahibi,yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.             

Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunabilir.              

Bir patent başvurusunda birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Bu durumda, süre talep edilen rüçhan haklarından en önceki tarihli olandan başlar. Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan hakkının doğduğu başvuru veya başvuruların ihtiva ettiği unsurları kapsar.              

Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda,buluşun bazı unsurları rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusunun istem veya istemlerinde talep edilmemiş olsa dahi,rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusu tarifnamesinde açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yer almış ise,rüçhan hakkı söz konusu istem veya istemler için de kabul edilir. İKİNCİ BÖLÜM BAŞVURUNUN İNCELENMESİ              

Başvurunun Geri Çevrilmesi              

Madde 53 – 43 üncü madde şartlarının yerine getirilmesi ile başvuru tarihi kesinleşir. 43 üncü madde şartlarının yerine getirilmediği veya başvuru ücretinin yedi gün içinde ödenmediği veya 42 nci maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile verilen tarifname ve istem veya istemlerin Türkçe çevirilerinin bir ay içinde verilmediği tesbit edilirse, Enstitü başvuruyu geri çevirir ve geri çevirme kararını ilgilisine bildirir.(1)             

 Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi             

 Madde 54 – Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun 42 inci ila 52 inci maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uygunluğunu inceler.             

 Tarifname, istem veya istemler ve resimlerin, patent verilebilirlik şartları açısından yeterli olup olmadığı konusu bu incelemenin kapsamı dışındadır. Enstitü, başvuru konusunun bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 10 uncu maddelerine göre patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını inceler. Ancak, başvuru konusu buluş, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, yenilik veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa, ilgilisinin de karşı görüşleri alındıktan sonra Enstitü, red gerekçesinin dayanaklarını da bildirmek suretiyle, başvuruyu reddeder.             

 İnceleme sonucunda, 53 üncü madde hükmüne göre,başvurunun şeklen bir eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuru sahibinden,Yönetmelikte öngörülen süre içinde, eksikliği gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitü'ye bildirmesi istenir.              

Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu birden fazla başvuruya ayırabilir.             

 Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına başvuru sahibinin itirazının Enstitü tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, Yönetmelikte öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tesbit edilmesi ile Enstitü, istem veya istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder.             

 Enstitü tarafından, bu madde hükmü itibariyle yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığı anlaşılır veya söz konusu eksiklikler bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun bir şekilde giderilir veya tamamlanır ise, başvuru sahibine, önceden talepte bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için, 56 ncı maddede öngörülen süreler içinde, talep yapması gerektiği bildirilir.                 

(Ek fıkra:22/6/2004 – 5194/1 md.)Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir.             


 Başvurunun Yayınlanması             

 Madde 55 – Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren onsekiz aylık sürenin dolması ile,başvuru, Yönetmelik hükümlerine göre yayınlanarak toplumun incelenmesine açılır. Bu işlem, Enstitü'nün şekli şartlara uygunluk açısından, 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı incelemenin bitmesinden ve başvuru sahibi tarafından 56 ncı madde hükmüne göre tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmesinden sonra yapılır.              

Yayınlanan başvurular, Yönetmelikte şekil ve şartları tesbit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende periyodik olarak duyurulur.             

 Başvuru sahibinin talebi üzerine bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen onsekiz aylık süre dolmamış olsa bile, başvuru, bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak Enstitü tarafından yayınlanır.             

 Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Araştırma Yapılmasının Talep Edilmesi ve Ücretinin Ödenmesi              

Madde 56 – Başvuru sahibi, başvuru tarihinden itibaren onbeş ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını Enstitü'den talep eder ve ilgili ücreti öder.             

 Başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, söz konusu süre rüçhan hakkı tarihinden itibaren başlar.  

(1)    Bu maddede yeralan, "getirilmesi ve başvuru ücretinin ödenmesi ile başvuru tarihi kesinleşir." ibaresi yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "getirilmesi ile başvuru tarihi kesinleşir." ibaresi getirilmiş olup, metne işlenmiştir.               

 Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre, 54 üncü maddenin altıncı fıkrasında öngörülen bildirimin yapıldığı anda dolmuşsa, başvuru sahibi, bu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep eder.              

Başvuru sahibi, bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse, başvuru geri alınmış sayılır.            

  Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması, ancak asıl patent başvurusu ile birlikte istenmesi halinde veya daha önceki ek patent başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. Bu maddenin birinci ila dördüncü fıkrası hükümleri, ek patentler için de uygulanır.              

Tekniğin Bilinen Durumu Konusundaki Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayınlanması              

Madde 57 – Enstitü tarafından, 54 üncü maddede öngörülen hükümler doğrultusunda başvurunun incelenmesi ve 56 ncı maddeye göre başvuru sahibinin tekniğin bilinen durumu konusunda araştırma yapılması talebinde bulunmasından sonra, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılır.             

 Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, başvuru konusunu teşkil eden buluşun yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması niteliklerine dayanak teşkil edecek,tekniğin bilinen durumunun unsurlarını içerir.              

Araştırma raporu, tarifname ve varsa resimler dikkate alınarak, istem veya istemler itibariyle, Enstitü tarafından veya Enstitü tarafından belirlenecek milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir.            

  Araştırma raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Raporda belirtilen referans patent ve yayınların kopyaları da başvuru sahibine rapor ile birlikte verilir.             

 Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren, 59 uncu madde hükümüne göre başvuru sahibine tanınan üç aylık süre dolduktan sonra, araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır. (1)             

 Araştırma raporunun yayınlandığı ve başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesi veya incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiği, ilgili bültende ilan edilir.              

Araştırma raporu düzenlendiği tarihte, patent başvurusu daha önce yayınlanmamış ise, araştırma raporu, patent başvurusu ile birlikte yayınlanır.              

Yetersizlik Nedeniyle Araştırma Raporunun Düzenlenememesi              

Madde 58 – Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini kısmen veya tamamen engelliyorsa, Enstitü, araştırma raporunun düzenlenebilmesi için söz konusu yetersizliğin giderilmesini ister. Bu yetersizlik, Yönetmelikte yazılı süre içinde giderilmediği takdirde, başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmak üzere, araştırma raporunun düzenlenemeyeceği kararı başvuru sahibine bildirilir. Kısmen yetersizlik durumunda, araştırma raporu yeterince açık olan istem veya istemler için düzenlenir.              

İnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi              

Madde 59 – 62 nci madde hükümüne göre patent verilebilirlik şartları açısından gerekli incelemenin Enstitü tarafından yapılabilmesi için, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiğini, araştırma raporunun kendisine tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde Enstitü'ye bildirir. Söz konusu süre içinde bu bildirimin yapılmaması halinde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir.                                                             

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                           

İNCELEMESİZ PATENT VERİLME SİSTEMİ              

İncelemesiz Patent Verilmesi            

Madde 60 – Üçüncü kişiler, Yönetmelikte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir. 

(1) Bu fıkrada yeralan, "62 nci" ibaresi yerine, 3/11/1995 tarih ve 4128 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "59 uncu" ibaresi getirilmiş olup, metne işlenmiştir.              

Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin dolmasından sonra, Enstitü, üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri , görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir.              

Başvuru sahibi araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirimi tarihinden itibaren üç ay içinde ileri sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir.              

Enstitü, 57 nci maddeye göre düzenlenen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ve varsa üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir.              

Verilen karara uygun olarak gerekli ücretler ödendikten sonra, Enstitü, başvuru tarihinden itibaren yedi yıl süre ile geçerli olmak üzere, patenti verir ve patentin verildiğini ilgili bültende ilan eder.              

Verilen patente ilişkin belgeler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu ve bu rapora üçüncü kişiler tarafından verilen bütün görüşler, toplumun incelemesine açılır. Patent istem veya istemlerinde bir değişiklik olmuşsa, bütün değişiklikler, değişiklik tarihleri de belirtilerek toplumun incelemesine açılır.              

İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir.              

İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz.             

 Başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde, 62 nci maddede düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilerin 62 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilmelerini sağlamak amacıyla, incelemesiz verilen patentin, inceleme talebinin yapıldığı ilgili bültende ilan edilir.             

 İncelemesiz Verilen Patentin İlanı ve Basılması              

Madde 61 – Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır:              

a - Patent numarası;             

 b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları;             

 c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir unvan;              

d - Başvuru sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı;              

e – Özet;              

f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarihi ve sayısı;             

 g - Patentin veriliş tarihi;             

 h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun ve araştırma raporu itibariyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen görüşlerin ve varsa başvuru sahibinin karşı görüşlerinin incelenmesinin mümkün olduğu hakkında bir açıklama;            

 i - İncelemesiz patent verildiği hakkında açıklama;              Her patent, Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı, gerektiğinde çoğaltma suretiyle de sağlanabilir.            

  Her  fasikül,  bu  maddenin  birinci  fıkrasında  belirlenenlere  ek  olarak: tarifname, istem veya  istemler  ve  varsa  resimlerin  tamamı  ve  tekniğin  bilinen durumu ile ilgili araştırma rapo- runun tam metni, ayrıca incelemesiz patent verilmesi kararının yayınlandığı bültenin sayısını da kapsar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İNCELENEREK PATENT VERİLME SİSTEMİ              

İncelenerek Patentin Verilmesi             

 Madde 62 – 42 nci ila 58 inci maddelerde düzenlenen, patent başvurusu ve şartları ile başvurunun incelenmesine ilişkin hükümler, incelenerek patent verilme sistemi için de uygulanır.              

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler Yönetmelikte belirtilen şekilde ve altı ay içinde, yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığı dahil, patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir. Yapılan yazılı itiraza iddiayı kanıtlayan belgeler de eklenir.              

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun, 57 nci madde hükmüne göre yayınlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay içinde, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince tanımlandığı, buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve Yönetmelikte belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir. İnceleme ücreti, bu maddenin ikinci fıkrasında yazılı süre içinde herhangi bir tarihte ödenebilir.              

Bu maddenin ikinci fıkrasına göre üçüncü kişilerce itiraz edilmesi halinde, bütün itirazlar ve bunların kanıtları bekletilmeksizin başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi yapılan itirazlara itiraz süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde ve talep ettiği takdirde üç aylık ek bir süre içinde cevap verebilir ve itirazları ortadan kaldırmaya yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir, gerekli görürse tarifname, resim veya istem veya istemleri değiştirebilir.              

Enstitü, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre bittikten sonra, patent verilebilirlik şartları bakımından gerekli incelemeyi başlatır. İncelemenin başlatılması için, başvuru sahibi tarafından süresi içinde yapılan itirazlara cevap verilmemiş olması engel teşkil etmez.              

Enstitü, başvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği konusunda kararını verir. Bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir. Enstitü tarafından yapılan bu inceleme, istem veya istemlerin kapsamı ile sınırlı olarak yapılır.             

 Enstitü, inceleme sonucunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği açısından düzenlediği inceleme raporunu, raporun gerekçesinin dayanaklarını da açıklamak suretiyle, başvuru sahibine bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için altı ay süre tanır.              Başvuru sahibi, Enstitü'nün inceleme raporunda bildirilen olumsuz görüşleri gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapabilir.              

Enstitü, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceler. İnceleme raporundaki farklı görüşlerin giderilmediğine karar verirse, bu kararı ile ilgili gerekçesinin dayanaklarını da bildirerek, başvuru sahibine karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için üç ay süre tanır.              

Başvuru sahibi, incelemenin bu safhasında karşı görüşlerin giderilmesine yönelik kendi görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir.              

Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra kesin kararını verir. Enstitü'nün kesin kararı, istem ve istemlerin tamamı veya bir kısmı için patent verilmesi şeklinde olabilir.             

 Enstitü, hiç bir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını inceleme sonucunda tespit ederse, patentin verilmesine karar verir ve kararı başvuru sahibine tebliğ eder.             

 Verilen karara göre gerekli ücretler ödendikten sonra Enstitü istenen patenti verir.             

 İncelenerek patent verilme sistemi ile verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez.            

  İncelenerek Verilen Patentin İlanı ve Basılması             

 Madde 63 – Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır:             

 a - Patent Numarası;             

 b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları;              

c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir unvan;              

d - Patent sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı;              

e – Özet;              

f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarih ve sayısı;              

g - Patentin veriliş tarihi,              

h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun, Enstitü tarafından yapılan inceleme itibariyle yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve tarifnamenin yeterliliği konusunda varılan sonucu gösteren karar ile yapılmış itirazların incelenmesinin mümkün olduğu hakkında açıklama;              

i - Yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması konusunda yapılan inceleme sonucunda patentin verildiği hakkında açıklama,              

Her patent Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı gerektiğinde çoğaltma suretiyle de sağlanabilir.              

Her fasikül bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlere ek olarak, tarifname, istem veya istemler, varsa resimler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun tam metni patent verilme kararının ilan edildiği bültenin tarih ve sayısını da kapsar. BEŞİNCİ BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU İLE İLGİLİ ŞEKLİ İŞLEMLER             

 Patent İstemlerinde Değişiklik              

Madde 64 – İmla hataları yapılması, yanlış evrak verilmesi gibi belirgin hataların düzeltilmesi dışında, patent istem veya istemlerinin değiştirilebilmesi, ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin açıkça izin verdiği hallerde ve yalnız patent verilmesi işlemleri safhasında yapılabilir.              

Başvuru sahibinin, yukarıdaki fıkra hükmüne uygun olarak, patent istem veya istemlerinde bir değişiklik yapabilmesi için, başvuru üzerinde Patent Sicili'nde hakları kayıt edilmiş kişilerden izin alması zorunlu değildir.             

Patent istem veya istemlerinde yapılacak değişikliklerle başvurunun kapsamı genişletilemez.              

Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi             

 Madde 65 – Başvuru sahibi, aşağıdaki bendlerde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, başvuru konusunun faydalı model belgesi verilerek korunmasını talep edebilir.             

 a - İncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu talep en geç araştırma raporuna görüş bildirilmesi için 60 ıncı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürenin bitimine kadar yapılabilir.             

 b - İncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, engeç Enstitü tarafından yapılan incelemeye cevap olarak sunulan itiraz ve görüşlerin verilmesi için 62 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre kabul edilen sürelerin bitimine kadar yapılabilir.            

 Patent başvurusu konusunun değişiklik talebi sonucu faydalı model belgesi verilerek korunması, ilk başvuru için rüçhan hakkı talep edilmiş ise aynı rüçhan hakkı tanınarak, ilk patent başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur.              

Enstitü 54 üncü madde hükmüne göre yaptığı inceleme sonucunda, başvuruyu faydalı model belgesi verilmesi amacıyla değiştirmesi için başvuru sahibine teklif yapabilir. Başvuru sahibi bu teklifi kabul veya red etmekte serbesttir. Başvuru sahibi Enstitü tarafından yapılan bu değiştirme teklifi karşısında açıkça bir değiştirme talebinde bulunmazsa teklif red edilmiş sayılır. Bu durumda işlem başvuru konusuna patent verilmesi doğrultusunda devam eder.             

 Başvuru sahibi, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi yapmış ise, başvurunun faydalı model belgesi başvurusuna çevrilerek işlem göreceğini ve bunun için Yönetmelikte tesbit edilen süre içinde, verilmesi gerekli belgeler Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.              

Başvuru sahibi, bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği takdirde, değişiklik talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür.              

Patent başvurusunun ilan edilmesinden sonra, başvurunun değiştirilmesinin kabulü konusundaki Enstitü kararı ilgili bültende yayınlanır.              

Başvurunun Geri Çekilmesi              

Madde 66 – Patent başvurusu patentin verilmesinden önce başvuru sahibi tarafından her zaman geri çekilebilir.             

 Patent başvurusu üzerinde Patent Sicili'nde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin rızası olmaksızın başvuru geri çekilemez.              

Patent Başvuru Dosyalarının incelenme Şartları              

Madde 67 – Henüz yayınlanmamış patent başvurularının dosyaları başvuru sahibinin yazılı izni olmadan üçüncü kişiler tarafından incelenemez.             

 Başvuru sahibinin, başvurusundan doğan haklarını, kendilerine karşı ileri sürmek istediğini ispat edebilen üçüncü kişiler, başvuru sahibinin izni olmaksızın, henüz yayınlanmamış patent başvurusu dosyasını inceleyebilir.              

45 inci maddeye göre ayrılan bir başvurunun, 12 nci maddeye göre yapılan yeni bir patent başvurusunun veya 65 inci maddeye göre değiştirilmiş başvurunun yayınlanması halinde asıl başvuru dosyası, başvuru sahibinin izni olmaksızın, başvurunun yayınlanmasından önce üçüncü kişiler tarafından incelenebilir.             

 Patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente ilişkin dosya, Yönetmelikte tespit edilen sınırlamalar dahilinde incelenebilir.             

 Yayınlanmadan önce red edilen veya geri çekilen başvuru dosyası üçüncü kişiler tarafından incelenemez.              

Geri Çekilen Başvurunun Yenilenmesi              

Madde 68 – 55 inci madde hükmüne göre yayınlanmış olan bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında yeniden patent başvurusu yapılamaz.             

55 inci madde hükmüne göre henüz yayınlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında ilk başvuru sahibi yeniden patent başvurusu yapabilir. Ancak, koruma son başvuru tarihinden itibaren başlar.              

Patent Başvurusu veya Patent Numarasının Belirtilme Zorunluluğu              

Madde 69 – Bir patent başvurusundan veya verilmiş bir patentten doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürmek isteyen kişi, patent başvurusunun veya patentin numarasını söz konusu üçüncü kişilere bildirmek zorundadır. Bir ürünün, bunun etiketlerinin veya ambalajlarının veya her türlü ilan veya reklam veya basılı evrakın üzerinde bir  patent  başvurusu  veya  verilmiş  bir  patentten  doğan bir  korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması halinde, beyanları koyan kişi patent başvurusu veya patentin numarasını belirtmek zorundadır. ALTINCI BÖLÜM PATENT VERİLDİKTEN SONRA PATENT VERİLMESİNDE ŞEKLİ EKSİKLİKLERE İTİRAZ              

Şekli Eksikliklere İtiraz             

 Madde 70 – Üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 63 üncü maddelerde belirtilen işlemlerde şekli eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle, patentin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir. Bu itiraz için üçüncü kişilerin araştırma raporuna önceden görüş bildirmiş olmaları veya incelenerek patent verilmesi sisteminde itiraz yapmış olmaları gerekmez.              

İncelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patentin yeniliğinin olmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı konuları itiraz konusu yapılamaz.              

Şekli Eksikliklere İtirazın Etkisi              

Madde 71 – Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü konusu dışında, patent verilmesi işlemleri ile ilgili şekli bir işlem yerine getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik yapılmışsa itirazın bu noktada giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, patent verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülmesi ve işlemlerin yeniden yapılması sonucunu doğurur. BEŞİNCİ KISIM PATENTTEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER              

Patentin Süresi              

Madde 72 – İncelenerek verilen patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan yirmi yıldır.              

İncelemesiz verilen patentin süresi yedi yıldır. İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi halinde patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan yirmi yıla tamamlanır.              

Patentten Doğan Hakkın Kapsamı              

Madde 73 – Patent hakkı sahibi, buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerliüretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.              

Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır.              

a - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması;             

 b - Patent konusu olan bir usulün kullanılması;              

c - Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi,              

d - Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.             

 Madde 73/A – (Ek : 3/11/1995 - 4128/1 md.;Değişik:22/6/2004 – 5194/2 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; a) 44 üncü maddede yazılı açıklamayı patent veya faydalı model başvurusu açısından gerçeğe aykırı olarak yapanlar, patentli veya faydalı modelli bir eşya veya ambalajı üzerine haklı olarak konulmuş patent veya faydalı model olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar veya kendisini haksız olarak patent  veya faydalı model başvurusu sahibi veya patent veya faydalı model sahibi olarak gösterenler hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde 86 ncı maddede yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya bunların koruma süresinin bittiği veya 129, 133 veya 165 inci maddelerde yazılı sebeple patentin veya faydalı modelin hükümsüzlüklerine veya sona ermelerine karar verilmesine rağmen, satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patentle veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullananlar hakkında iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, c) 136 ncı maddede yazılı fiillerden birini gerek faydalı model, gerek patentli buluş açısından işleyenler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine, Hükmolunur. (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken, 136 ncı maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında, olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Yukarıda sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikâyete bağlıdır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Patentten veya faydalı modelden doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 136 ncı maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü, 44 üncü maddede yazılı açıklamanın gerçeğe aykırı olarak yapılması ile patent veya faydalı modelle korunan bir buluşun sahibi olmadığı veya patentin veya faydalı modelin koruma süresinin bittiği veya hükümsüzlüğü veya sona erme durumlarında, kendisinin veya başkasının imâl ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticarî evrakına veya ilânlarına, korunan bir patent veya faydalı modelle ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilân ve reklamlarda bu tarzda yazı ve işaretler kullanılması durumlarında, 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetin, fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir. Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikâyetler, acele işlerden sayılır. Patent veya faydalı model başvurusu veya patentten veya faydalı modelden doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.              

Patent Unsurlarının Üçüncü Kişilerce Kullanılması             

 Madde 74 – Patent sahibinin,patent konusu buluşun uygulanmasını mümkün kılan ve buluşun esasını teşkil eden bir kısmı ile ilgili unsurların veya araçların üçüncü kişiler tarafından,patent konusu buluşu kullanmaya yetkili olmayan kişilere verilmesini önleme hakkı vardır. Bu hükmün uygulanabilmesi için, söz konusu üçüncü kişilerin, bu unsurların veya araçların buluşu uygulamaya yeterli olduğunu ve bu amaçla kullanılacağını bilmeleri veya bu durumun yeterince açık olması gerekir.    Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen unsurlar veya araçlar piyasada her zaman bulunabilen ürünler ise, üçüncü kişiler, söz konusu kişileri belirtilen fiilleri yapmaya tahrik etmediği takdirde bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.    75 inci maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde gösterilen fiilleri yapanlar, bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre patenti kullanmaya yetkili olmayan kişiler sayılmaz.    

Patentten Doğan Hakların Kapsamının Sınırları    

Madde 75 – Aşağıdaki fiiller patentten doğan hakların kapsamı dışında kalır:    

a - Sınai veya ticari bir amaç taşımayan ve özel maksatla sınırlı kalan fiiller;    

b - Patent konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller;    

c - Sadece bir reçetenin oluşturulması için eczanelerde yapılan ilaçların seri üretim olmadan hazırlanarak kullanılması ve bu şekilde hazırlanan ilaçlara ilişkin fiiller;    

d - Patent konusu buluşun Paris Anlaşması'na dahil ülkelerin gemi veya uzay aracı veya uçak veya kara nakil araçlarının yapımında veya çalıştırılmasında veya bu araçların ihtiyaçlarının karşılanmasında, söz konusu araçların geçici veya tesadüfi olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunması şartıyla kullanılması;   

e - 7.12.1944 tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması'nın 27 nci maddesinde öngörülen fiiller bir devletin havaaracı ile ilgili ise, bu araçlara bu maddenin hükümleri uygulanır.                  

f- (Ek:22/6/2004 – 5194/3 md.) İlaçların ruhsatlandırılması ve bunun için gerekli test ve deneyler de dahil olmak üzere, ruhsat konusu buluşu içeren deneme amaçlı fiiller.    Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi    

Madde 76 – Patent sahibi veya onun izni ile Türkiye'de satışa sunulmuş olan patentli ürünlerle ilgili fiiller patentten doğan hakkın kapsamı dışında kalır.    

Ön Kullanım Hakkı    

Madde 77 – Patent başvurusunun yapıldığı tarih ile rüçhan hakkı tarihi arasında buluşu iyi niyetli olarak ülke içinde kullanmakta olan veya kullanım için ciddi ve gerçek tedbirler almış kişi veya kişilere karşı, patent konusunu aynı şekilde kullanmaya devam etmelerini veya alınmış tedbirlere uygun olarak kullanmaya başlamalarını önlemeye buluş sahibinin hakkı yoktur. Ancak, üçüncü kişilerin patent konusunu kullanmaya devam etmeleri veya alınmış tedbirlere uygun kullanımları sahip oldukları işletmenin makul ihtiyaçlarını giderecek ölçüde olabilir. Bu kullanma hakkı ancak işletme ile birlikte devredilebilir.    

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen kişilerce satışa sunulmuş olan ürünlerle ilgili faaliyetler, patent sahibinin 76 ncı madde anlamında patentten doğan hakkının kapsamı dışında kalır.   

 Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi    

Madde 78 – Patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez.    

Patent Konularının Bağımlılığı    

Madde 79 – Patent konusu buluşun kullanılması, önceki tarihli bir patentle korunan buluşun kullanılması ile mümkün olması halinde bu husus patentin geçerliğine hiç bir engel teşkil etmez. Böyle bir durumda, ne önceki tarihli patent sahibi, sonraki tarihli patenti onun geçerli olduğu süre içinde sahibinin izni olmaksızın kullanabilir, ne de sonraki tarihli patent sahibi önceki tarihli patentin geçerliliği süresince, sahibinin izni olmaksızın patent konusunu kullanabilir. Ancak, sonraki tarihli patent sahibi, önceki tarihli patent sahibinin iznini almış veya o patent üzerinde zorunlu lisans elde etmişse, önceki tarihli patenti de kullanabilir.    

Patentin Kullanımının Sınırları    

Madde 80 – Bir patent konusunun kullanımı yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa zarar verecek şekilde olamayacağı gibi; bu kullanım, mevcut veya gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli kanuni yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlı olacaktır.              

Kanuni Tekel             

 Madde 81 – Konusu tekel mevzuatına tabi olan bir buluş için patent verildiğinde, tekel sahibinin buluşu kullanabilmesi patent sahibinin iznine bağlıdır. Tekel sahibi iştigal ettiği sanayi alanında dikkate değer teknik bir ilerlemeyi sağlayabilecek buluşları, bunların kullanım hakkını elde ederek uygulamakla yükümlüdür.              

Tekel sahibi patent konusu buluşun kullanımını elde etmek için, patent sahibinden izin vermesini talep etmek hakkına sahiptir. Tekel sahibi böyle bir talepte bulunduğunda patent sahibi ondan patenti devir almasını isteyebilir. Patent konusu buluşun kullanılması karşılığında veya patentin tekel sahibince devir alınması halinde ödenecek bedel taraflarca birlikte belirlenir. Bu konuda anlaşma sağlanamazsa bedeli mahkeme tespit eder.              

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmakla birlikte tekel patentin verilmesinden sonra oluşmuşsa, patent sahibi tekel sahibinden buluşun kullanılmakta olduğu işletme veya tesisatı da devir almasını talep etmek hakkına sahiptir. Tarafların ödenecek bedel konusunda anlaşmaya varamamaları halinde, bedeli mahkeme tespit eder.              

Mevcut bir kanuni tekel yüzünden bir patent konusu buluş kullanılamıyorsa, söz konusu patent için yıllık ücret ödenmez.              

Patent Başvurusunun Yayınlanmasının Etkileri              

Madde 82 – Patent başvurusunun ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren ve başvuru yürürlükte kaldığı sürece, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilen patentlerin sahiplerine tanınan koruma patent başvurusu sahibi için de tanınır.             

 Patent başvurusu sahibinin izni olmadan, başvuru konusu buluşu kullanan kişi, patent başvurusu veya patent başvurusunun kapsamından haberdar edilmiş ise, yukarıda sözü edilen koruma, başvurunun yayınlandığı tarihten önce de söz konusu olur.              

Patent başvurusunun konusu, mikroorganizmalarla ilgili bir usule ilişkin ise, koruma mikroorganizmanın ilgilenenlerin ulaşılabileceği hale gelmesinden itibaren başlar.             

 Patent başvurusu, geri çekilmiş olması halinde veya geri çekilmiş olarak kabul edildiği takdirde veya kesinleşmiş bir karar itibariyle red edildiği takdirde, bu maddenin birinci ila üçüncü fıkralarında belirtilen sonuçları hiç doğurmamış sayılır.            

 Patent Başvurusu veya Patentten Doğan Koruma Kapsamı ve İstem veya İstemlerin Yorumlanması              

Madde 83  – Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı istem veya istemler ile belirlenir. İstem veya istemler tarifname ve resimler esas alınarak yorumlanır.              

İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan üçüncü kişilere de korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır.             

 Patent başvurusu yapılmış olan beşeri, veteriner ve zirai ilaçların imalat ve satış ruhsatlarının tasdiki için ilgili makamlarca talep edilen ve yaratılmaları ve birikimleri önemli bir gayret ve masraf gerektiren ve sahipleri tarafından umuma açıklamamış olan bilgi ve test sonuçları talep sahibi makam tarafından gizli tutulur. Bilgi ve test sonuçlarını talep eden makam bunların haksız kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.             

 İstem veya istemler, kullanılan kelimelerle sınırlı olarak yorumlanamaz. Bununla beraber, patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının tesbitinde istem veya istemler, buluşu yapan tarafından düşünülen fakat istem veya istemlerde talep edilmeyen, buna karşılık ilgili teknik alanda uzman birkişi tarafından tarifname ve resimlerin yorumlanması ile ortaya çıkacak özellikleri kapsayacak şekilde kabul edilmez.              

Patent başvurusu veya patentten doğan koruma kapsamının belirlenmesinde tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, istem veya istemlerde belirtilmiş unsurlara eşdeğer nitelikte olan unsurlar da dikkate alınır.             

 Tecavüzün varlığının ileri sürüldüğü tarihte, eşdeğer unsur, esas itibariyle aynı işlevi görüyorsa  ve  bunu  aynı  şekilde  gerçekleştiriyorsa  ve  istem veya istemlerde talep edilen unsur ile aynı sonucu ortaya çıkarıyorsa, genel olarak istem veya istemlerde talep edilen unsurun eşdeğeri olarak kabul edilir.             

 İstem veya istemlerin kapsamını belirlemek için patentin verilmesi ile ilgili işlemler sırasında veya patentin geçerliliği süresince, koruma kapsamının belirlenmesinde patent başvurusu veya patent sahibinin beyanları dikkate alınır.              

Patent, buluşun işlev veya sonuçlarının örneklerini veya buluşun bir düzenlenmesinin örneklerini kapsıyorsa, istem veya istemler bu örneklerle sınırlanmış olarak yorumlanmaz. Özellikle, ürün veya usulün sahip olduğu ilave özelliklerin patentte açıklanan örneklerde bulunmaması, bu örneklerde bulunan özellikleri kapsamaması veya bu örneklerde belirtilen her amaç veya özelliği gerçekleştirememesi hallerinde, ürün veya usul istem veya istemler ile sağlanan koruma kapsamının dışında tutulmaz.              

Usul Patentleri İle İlgili Haklar             

 Madde 84 – Belirli bir ürünün elde edilmesine ilişkin bir usul patentinin sahibi, söz konusu ürünün Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye'de o ürünün elde edilmesi ile ilgili olarak kendisine tanınmış olan haklardan, ithal edilen bu ürünler için de, aynı şekilde yararlanır.             

 Patent konusunun yeni ürün veya maddelerin elde edilmesine ilişkin bir usul olması halinde, aynı özellikleri taşıyan her ürün ve maddenin patent verilmiş buluş konusu usule göre elde edilmiş olduğu kabul edilir. Aksini savunan kişi,bunu ispatla yükümlüdür.              

Bu maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen aksini savunma durumunda davalının üretim ve işletme sırlarının korunmasındaki haklı menfaati gözönünde tutulur. ALTINCI KISIM PATENT BAŞVURUSU VE PATENT ÜZERİNDE TASARRUFLAR BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLIK             

 Ortaklık İlişkisi              

Madde 85 – Patent başvurusu veya patent bölünmeksizin birden çok kişiye aitse, hak üzerindeki ortaklık taraflar arasındaki anlaşmaya göre; böyle bir anlaşma yoksa Medeni Kanun'daki müşterek mülkiyete ilişkin hükümlere göre düzenlenir.             

 Her hak sahibi diğerlerinden bağımsız olarak aşağıdaki işlemleri kendi adına yapabilir:              

a - Hak sahibi, kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Payın üçüncü kişiye devir edilmesi halinde, diğer pay sahiplerinin önalım hakkını kullanabilmeleri için, durum iki ay içinde Enstitü tarafından diğerlerine bildirilir. Önalım hakkı, bildirimin tebellüğünden itibaren bir ay içinde kullanılır.              

b - Hak sahibi, diğer hak sahiplerine bir bildirimde bulunduktan sonra buluşu kullanabilir.             

 c - Hak sahibi, patent başvurusunun veya patentin korunması için gerekli önlemleri alabilir.              

d - Hak sahibi, birlikte yapılan patent başvurusu veya alınan patentten doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması halinde üçüncü kişilere karşı hukuk veya ceza davası açabilir. Diğer hak sahiplerinin davaya katılabilmeleri için, durum davayı açan tarafından davanın açıldığı tarihten itibaren biray içinde kendilerine bildirilir.             

 Buluşun kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi, hak sahiplerinin tamamının karar vermesiyle mümkündür. Ancak mahkeme, mevcut şartları göz önünde tutarak, hakkaniyet düşüncesiyle, bu yetkiyi hak sahiplerinden sadece birine de verebilir. İKİNCİ BÖLÜM PATENT BAŞVURUSU VE PATENT ÜZERİNDE HAK TESİSİ              

Hak Tesisi              

Madde 86 – Patent başvurusu veya patent başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir,kullanma hakkı lisans konusu olabilir. Patent başvurusu veya patent rehin edilebilir. Rehin hakkı bakımından Medeni Kanun'un rehin hakkına ilişkin hükümleri uygulanır.              

Patent başvurusu ve patent üzerinde sağlararası işlemler yazılı şekle tabidir.              

Patentin Bölünmezliği              

Madde 87 – Patent başvurusu veya patent üzerinde birden çok kişinin hak sahipliği söz konusu olsa bile bunların devri veya üzerlerinde bir hak tesisi için bölünebilmeleri mümkün değildir.              

Sözleşmeye Dayalı Lisans             

 Madde 88 – Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir.              

Bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, patent başvurusu veya patentten doğan haklar, patent sahibi tarafından lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir.             

 Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren patent konuşu bulusu kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı buluşa ilişin başka lisanslar da verebilir.             

 İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluşu kullanamaz.              

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devir edemez veya alt lisans veremez.              

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, sözleşmeye dayalı olarak lisans hakkını alan kişi, patentin koruma süresi boyunca milli sınırların bütünü içinde patent konusu buluşun kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.              Bilgi Verme Yükümü             

 Madde 89 – Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, bir patent başvurusunu veya patenti devir eden veya lisansını veren, devir alan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı için zorunlu olan teknik bilgileri vermekle yükümlüdür.             

 Devir alan veya lisans alan kişi, kendisine verilen gizli bilgilerin açıklanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.             

 Hakkın Devri ve Lisans Vermeden Doğan Sorumluluk              

Madde 90 – Patent başvurusu veya patentten doğan hakları bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak devir eden veya lisans veren kişinin bu işlemleri yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılırsa, söz konusu kişi bu durumdan ilgililere karşı sorumlu olur.              

Patent başvurusunun geri alınması veya başvurunun red edilmesi veya patent hakkının hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilmiş olması hallerinde, tarafların hakkı devir eden veya lisans veren bakımından daha kapsamlı bir sorumluluğu sözleşme ile öngörmemiş olmaları halinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 131 inci maddesi hükmü uygulanır.             

 Devir eden veya lisans verenin kötü niyetle hareket halinde, bunlar, fillerinden her zaman sorumludur. Devir eden veya lisans veren üzerinde tasarruf edilen patent başvurusu veya patente konu olan buluşun, patentle korunabilirliği konusunda Türkçe veya yabancı dildeki rapor ve kararları veya bu konuda bildiklerini karşı tarafa bildirmemiş ve bunlara ilişkin beyanları içeren belgelere sözleşmede yer vermemişse, kötü niyetin varlığı kabul edilir. Bu madde hükümlerinden doğan tazminatı talep süresi, sorumluluk davasına dayanak olan mahkeme kararının kesinleşme tarihinden başlar. Zaman aşımı için Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.             

 Müteselsil Sorumluluk            

  Madde 91 – Devir edilen veya lisansı verilen patent başvurusu veya patent konusu buluşun ayıplı olmasından dolayı üçüncü kişiler zarar görürse, devir eden ve devir alan veya lisans veren ve lisans alan müteselsilen sorumlu olur.              

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre sorumlu kılınan devir eden veya lisans veren, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, devir alan veya lisans alana rücu edebilir. Rücu, devir eden veya lisans verenin kötü niyetli olmadığı hallerde ve hakkaniyet düşüncesi ile zarara kısmen veya tamamen devir alan veya lisans alanın katlanması gerektiği durumlarda mümkündür.              

Patent Sicili'ne Kayıt ve Hükümleri              

Madde 92 – Patent başvuruları ve patent Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Patent Sicili'ne kayıt edilir.              

Patentin gasbı ile ilgili 13 üncü maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, patent başvuruları veya patentlere ilişkin devirler ve lisanslar, patent başvurularını veya patentleri etkiyelen iradi veya mecburi tasarruflar, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı Patent Sicili'ne kayıt tarihinden itibaren hüküm doğurur.              

Patent başvurusu veya patentten doğan haklar usulüne uygun bir şekilde Patent Sicli'ne kayıt edilmedikçe, üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.              

Patent başvurusu veya patentten doğan haklar, Patent Sicili'ne kayıt ettirilmedikçe, ürünlerin üzerinde bir patente dayandığı belirtilemez. Enstitü, patent sicilinde belirtilen ve resmi belgelere geçen işlemlerin hukuka uygun, geçerli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Patent sicili alenidir.             

 Rekabetin Kötüye Kullanımı              

Madde 93 – Bir patent sahibi, patenti kullanırken haksız rekabete ilişkin genel hükümlere aykırı faaliyette bulunmuşsa, mahkeme tarafından lisans verme teklifinde bulunmaya mahkum edilebilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM LİSANS VERME TEKLİFİ 

Patent Sahibinin Lisans Verme Teklifi              

Madde 94 – 96 ncı madde hükmüne göre, patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir.              

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesine göre, yapılan yargılama sonucunda patent sahipliğinde değişiklik olmuşsa, yeni patent sahibinin Patent Sicili'ne kayıt edilmesi ile daha önce yapılmış lisans verme teklifi kendiliğinden geri alınmış sayılır.              

Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Sicili'ne kayıt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır. Enstitü, bu incelemeyi sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.             

 Lisans almak için patent sahibine bir talep yapılmadığı sürece, patent sahibi yaptığı lisans verme teklifini her zaman geri alabilir. Teklifin geri alınması, geri alınma talebinin Enstitü'ye verilmesi ile hüküm ve sonuç doğurur.             

 Lisans, Patent Sicili'ne inhisari lisans olarak kayıt edilmişse, patent sahibi, başkalarına ayrıca lisans verme teklifi yapamaz.             

 Lisans verme teklifi üzerine , lisans alan olarak buluşu kullanmaya yetkili olan herkes, inhisari olmayan lisans sahibi sayılır ve bu madde hükmüne göre verilen lisans, hukuken sözleşmeye dayalı lisans olarak kabul edilir.              

Lisans verme teklifi yapıldıktan sonra, inhisari lisansın Patent Sicili'ne kayıt talebine, lisans verme teklifi geri alınmadığı veya geri alındığı kabul edilmediği takdirde, izin verilemez.              

Lisans Verme Teklifinin Kabulü            

  Madde 95 – Lisans verme teklifinden yararlanmak suretiyle lisans almak isteyen kişi, buluşun kullanma şeklini de belirterek, bu talebini yazılı olarak üç suret halinde Enstitü'ye bildirir. Enstitü bir sureti patent sahibine gönderir. Diğer suretlerden birini de tekrar talepte bulunana geri yollar. Her iki surette de, Enstitü'nün mühürü ve aynı sevk tarihi bulunur.              

Lisans bedeli konusunda tarafların anlaşamamaları halinde, taraflardan birinin yaptığı talep üzerine, yetkili mahkeme tarafları da dinleyerek, lisans bedelini tesbit eder.              

Mahkeme, daha önce taraflarca uygun bulunan bedelin, daha sonra yetersiz hale gelmesi durumunda, bedelde değişiklik yapabilir. Lisans bedelinin değiştirilmesi talebi, Mahkeme tarafından bedelin belirlenmesinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra yapılabilir.              

Lisans alan, her üç ayın bitiminde, patent sahibine buluşu kullandığına dair bilgi vermek ve lisans bedelini ödemekle yükümlüdür. Lisans alan, bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, lisans veren, lisans alandan bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyebilir. Lisans alanın bu süre içinde de yükümlülüklerini yerine getirmediği mahkemece tesbit edilirse, lisans iptal edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KULLANMA ZORUNLULUĞU             

 Kullanma Zorunluluğu             

 Madde 96 – Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır.              

Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilir.              

Kullanmanın değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur.              

Kullanımın İspatı              

Madde 97 – Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, Enstitü nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile kanıtlar. Resmi nitelikli patent kullanım belgesi, Yönetmelikte belirlenen merci tarafından ve Yönetmelikte belirlenen genel kıstaslara ve kurallara göre düzenlenir.             

 Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınai işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını teyid eder. Belge ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluşun fiilen kullanılmakta olduğu konusundaki bilgiler bulunur.              

Kullanım belgesi Patent Sicili'ne kayıt edilir.              

Kullanımın Kabulü             

 Madde 98 – Patent konusu buluşun kullunılmakta olduğu belgelendiği takdirde, aksi dava yoluyla ispat edilmedikçe, patent konusu buluşun 97 nci maddede öngörülen şekilde kullanıldığı kabul edilir. YEDİNCİ KISIM ZORUNLU LİSANS BİRİNCİ BÖLÜM ZORUNLU LİSANSIN GENEL ŞARTLARI              

Zorunlu Lisansın Verilme Şartları             

 Madde 99 – Zorunlu lisans, lisans verilmesi teklifinde bulunulmamış bir patent için ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde verilebilir:              

a - 96 ncı madde hükümlerine göre patent konusu buluşun kullanılmaması;              

b - 79 uncu maddede belirtilen patent konularının bağımlılığının söz konusu olması;              

c - 103 üncü maddede belirtilen kamu yaranının söz konusu olması.              

Zorunlu Lisans Talebi              

Madde 100 – Zorunlu lisans talep edildiği anda patentin kullanımına henüz başlanılmadığı veya patentin kullanımındaki geçikmenin haklı bir sebebe dayanmadığı veya haklı bir sebebe dayanmaksızın kullanılmaya aralıksız olarak üç yıldan fazla ara verildiği gerekçesiyle ve 96 ncı maddede öngörülen süre bittikten sonra, ilgili herkes zorunlu lisans verilmesini yetkili mahkemeden isteyebilir.             

 Objektif nitelik taşıyan teknik veya ekonomik veya hukuki sebepler, patentin kullanılamamasının haklı sebepleri olarak kabul edilir. Patent konusu buluşun kullanılmasını engelleyecek nitelikte kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolu ve iradesi dışındaki sebeplerdir.              Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans             

 Madde 101 – Patent konusu buluşun, önceki bir patentten doğan hakka tecavüz edilmeksizin kullanılması mümkün değilse, sonraki patentin sahibi, kendi patentinin önceki patentten daha değişik bir sınai amaca hizmet ettiğini veya önemli bir teknik ilerleme gösterdiğini ispat ederek, önceki tarihli patentin kullanılması için zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir.              

79 uncu madde hükmüne göre, bağımlılığı olan patent konusu buluşlar, aynı sınai amaca hizmet ediyor ve bağımlı patentlerden biri lehine zorunlu lisans verilmişse, zorunlu lisansa konu olan patentin sahibi de diğer patentin kullanılması için kendisi lehine zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir.              

Patentin konusu, patentle korunan kimyasal veya eczacılıkla ilgili bir maddenin elde edilmesini amaçlayan bir usule ait bulunuyorsa ve söz konusu usul patenti, önceki tarihli patente oranla önemli bir teknik ilerlemeyi gerçekleştiriyorsa, gerek usul patentinin sahibi ve gerekse ürün patentinin sahibi diğerinin patent konusunun kullanılması için,zorunlu lisans verilmesini mahkemeden isteyebilir.              

79 uncu madde hükmüne göre, bağımlılığı olan bir patent sebebiyle verilen zorunlu lisansın kapsamı, ilgili patent konusu buluşun kullanılmasına imkan verir. Bağımlılığı olan patentlerden birinin iptali veya patent hakkının sona ermesi halinde, zorunlu lisans kararı da hükümsüz kalır.              

İhracat Gerekçesiyle Zorunlu Lisans              

Madde 102 – Patent konusu buluşun ihraç edilmesi durumu zorunlu lisans gerekçesi olarak kabul edilmez.              

Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans              

Madde 103 – Patent başvurusu veya patent konusu buluşun kamuya yararlı olduğu gerekçesi ile kullanımının zorunlu lisans konusu yapılmasına Bakanlar Kurulu karar verebilir.             

 Kamu sağlığı veya milli savunma nedenleriyle buluşun kullanılmaya başlanılması, kullanımın artırılması veya genel olarak yaygınlaştırılması veya yararlı bir kullanım için ıslah edilmesi büyük önem taşıyorsa, kamu yararının bulunduğu kabul edilir.             

 Patent konusu buluşun kullanılmamasının veya nitelik veya miktar bakımından yetersiz kullanılmasının ülkenin ekonomik veya teknik gelişmesi bakımından ciddi zararlara sebep olacağı hallerde de kamu yararının bulunduğu kabul edilir.              

Bakanlar Kurulu tarafından zorunlu lisansın verilmesine ilişkin kararnamenin çıkarılmasını ilgili Bakanlık teklif eder. Patent konusu buluşun kullanımının milli savunma veya halk sağlığı bakımından önemli olması halinde teklif, ilgili Bakanlık ile Milli Savunma veya Sağlık Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanır.             

 Milli savunma bakımından önemli olması dolayısıyla, zorunlu lisans verilmesine ilişkin karar, buluşun bir veya bir kaç işletme tarafından kullanılması ile sınırlandırılabilir.             

 Buluşun kullanımının genelleştirilmesi veya kullanımın patent sahibinden başka bir kişiye verilmesine ihtiyaç olmadan, buluşun kamu yararına kullanımı patent sahibi tarafından gerçekleştirilebilirse, patent konusu buluş, Bakanlar Kurulu Kararı ile şartlı olarak zorunlu lisans konusu yapılabilir. Böyle bir durumda, Bakanlar Kurulu Kararına göre, mahkeme, bir yıldan fazla olmamak üzere belirlenecek bir süre içinde, patent sahibi tarafından buluşun kamu yararını karşılayacak yeterlikte kullanımına başlanılmasına, mevcut kullanımın geliştirilmesine veya miktarın artırılmasına karar verir. Mahkeme, patent sahibinin de konu hakkındaki görüşünü aldıktan sonra, uygun olan süreyi belirler veya patent konusu buluşu derhal zorunlu lisans konusu yapar. Belirlenen sürenin geçmesinden sonra,mahkeme, kamu yararına kullanımın yapılıp yapılmadığına karar verir. Kamu yararına kullanımın karşılanmadığına mahkemece karar verilirse, patent konusu buluş zorunlu lisans konusu yapılır.              

Arabuluculuğun Talep Edilmesi              

Madde 104 – Zorunlu lisans verilmesi için talepte bulunmak isteyen kişi, önce, aynı patent için sözleşmeye dayalı lisans verilmesi amacıyla Enstitü'den arabuluculuk etmesini isteyebilir.             

Enstitü'nün arabuluculuğunu talep etmek için, Yönetmelikte belirlenen ücret ödenir ve aşağıdaki hususlar talepte yer alır:              

a - Talepte bulunan hakkında bilgi;             

 b - Arabuluculuk talebine konu olan patent ve patent sahibi hakkında bilgi;              

c - Zorunlu lisans verilmesini haklı kılan şartlar;             

 d - Talep edilen lisansın kapsamı ve talebin sebepleri;              

e - Talepte bulunanın patent konusu buluşu gerçekten ve etkin bir şekilde kullanıp kullanamayacağı ve patent sahibi tarafından lisans verilmesi için istenilen makul teminatın verilip verilemeyeceği konusunda karar vermeye yetecek bilgiler.             

 Enstitü'nün arabulucu olması talebine aşağıdaki belgeler ayrıca eklenir:              

a - Talebin dayanağını teşkil eden belgeler;              

b - Miktarı Yönetmelikte belirtilen ve işlem masraflarının talepte bulunan tarafından ödeneceğini gösterir teminat ile ilgili belge;          

c - Talep ve talebe eklenen belgelerin birer sureti. Enstitü'nün Arabuluculuğu              

Madde 105 – Enstitü, arabuluculuk talebi konusundaki kararını talep tarihinden itibaren bir ay içinde verir.              

Enstitü, kendisine yapılan arabuluculuk talebi ile bu talebe ekli belgelerden ve Enstitü tarafından yapılan araştırmadan sonra, zorunlu lisansın verilmesini gerektiren bir durum olduğu, talepte bulunan kişinin ödeme gücü olduğu ve buluşun kullanımı için gerekli araçlara sahip olduğu kanısına varırsa, arabuluculuk talebini kabul eder.             

 Enstitü, arabuluculuk talebi konusundaki kararını, talep sahibine ve ayrıca arabuluculuk talebinin bir sureti ile birlikte patent sahibine bildirir.              

Enstitü'nün Arabuluculuk İşlemini Yapması              

Madde 106 – Enstitü, arabuluculuk talebini kabul ederse, arabulucu olarak bulunacağı sözleşmeye dayalı lisans görüşmelerine ilgili tarafların katılması için gecikmeksizin çağrıda bulunur. Görüşmeler en çok iki ay sürer.             

 Arabuluculuk talebinin kabul edildiğinin taraflara bildirilmesini izleyen iki aylık süreye rağmen, sözleşmeye dayalı bir lisansın verilmesi mümkün olmamışsa, Enstitü arabuluculuk ve araştırma faaliyetinin sona erdiğini açıklar ve bunu ilgililere bildirir.              

Enstitü, lisans sözleşmesinin gerçekten yapılabileceği kanısına varırsa, tarafların birlikte yapacağı ek süre telebini, iki aylık süre geçmesine rağmen, kabul edebilir.              

Enstitü'nün son kararını vermesinden önce, sadece tarafların, arabuluculuk işlemleri ile ilgili belgelere bakma ve ücreti karşılığında suretleri isteme hakları vardır. Taraflar ve Enstitü personeli, belgelerin içeriğinin gizliliğine uymakla yükümlüdür.              

Enstitü'nün Arabuluculuk Faaliyetinin Sonuçları            

  Madde 107 – Enstitü'nün arabulucu olduğu görüşmeler sonucunda, tarafların patent konusu buluşun kullanımı ile ilgili lisans konusunda anlaşmaya varmaları halinde, lisans alanın buluşu kullanmaya başlaması için kendisine süre tanınır.              

Buluşun kullanılmaya başlaması için tanınan süre, bir yılı aşamaz ve arabulucuk faaliyetinin sonuçlanmasında aşağıdaki şartlar aranır:              

a - Taraflarca kararlaştırılan lisansın inhisari lisans olması ve zorunlu lisansa konu olmasını engellememesi;              

b - Arabuluculuk talebinde bulunanın, buluşun kullanılması için, gerekli araç ve gerece sahip olduğunu ve kullanıma başlamak için, buluşun konusu itibariyle, süreye ihtiyaç olduğunu kanıtlayan belgelerin temin edilmesi;             

 c - Talepte bulunanın, buluşun kullanımı için öngörülen süre içinde kullanıma başlayamaması halinde, doğabilecek sorumluluk için, Yönetmelikte miktarı tesbit edilen teminatın verilmesi;              

d - Yönetmelikte bu amaç için tesbit edilen ücretin ödenmesi.              

Enstitü, tarafların sundukları belgelere dayanarak, yukarıdaki fıkrada öngörülen şartların yerine getirilmiş olmasından ve tarafların patentin kullanımı konusunda hemen harekete geçeceklerine ilişkin arzularından kesin bir kanıya varırsa, arabuluculuk işlemlerini tamamlar ve arabuluculuk sonucu verilen lisansı Patent Sicili'ne kayıt eder.              

Talepte bulunan, buluşun kullanımına başlanılmasıyla ilgili hazırlıklar ve mevcut durum hakkında Enstitü'ye bilgi vermekle yükümlüdür. Enstitü gerekli gördüğü takdirde, denetime yetkilidir.              

Enstitü'nün arabuluculuğu sonucunda lisans alan, buluş konusunun kullanımı için tanınan süre içinde, söz konusu patent için zorunlu lisans verilmesi işlemlerinin durdurulmasını mahkemeden talep edebilir.              

Zorunlu lisans verilmesi işlemlerinin durdurulması hakkındaki kararın, esaslı bir yanılmaya veya tarafların öngörülen süre içinde buluşa yönelik ciddi ve sürekli faaliyette bulunamayacakları düşüncesine dayandığının ispatı halinde, mahkeme durdurma kararını kaldırabilir.              

Enstitü'nün arabuluculuk faaliyeti sonucu lisans alan, öngörülen süre içinde buluşu kullanmaya başlamazsa, Enstitü, lisans alanın lisans verene bir bedel ödemesi gerektiğine karar verebilir. Bedel, buluşun kullanılmadığı süreye eşdeğer süreli bir lisans sözleşmesinde lisans alanın patent sahibine ödemesi gereken lisans bedeline göre hesaplanır.              

Zorunlu Lisansın Talep Edilmesi            

  Madde 108 – 106 ncı maddede öngörülen sürenin bitmesinden veya Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına ilişkin talebi reddeden kararından itibaren üç aylık süre geçmişse veya Enstitü tarafından yapılan arabuluculuk faaliyeti süresi içinde taraflar lisans sözleşmesi yapılması konusunda anlaşmaya varamamışlarsa, mahkemeden zorunlu lisans verilmesi talep edilebilir.             

 Zorunlu lisans talep eden, daha önce yapılan arabuluculuk işlemlerine ve bu amaçla sunulan belgelere dayanarak, zorunlu lisansın verilmesi ile ilgili şartların gerçekleştiğini ileri sürebilir.              

Talep sahibi ayrıca, buluşu etkin bir şekilde kullanmayı sağlayan araç ve gereçleri ve lisans verilmesi halinde gösterebileceği teminatı belirtir.              

Zorunlu lisans talebine aşağıdaki belgeler eklenir:             

 a - Daha önce yapılmış bir arabuluculuk faaliyetine ilişkin belgeler bulunmadığı takdirde, zorunlu lisans talebini inandırıcı bir şekilde destekleyen belgeler;              

b - Zorunlu lisans işlemleri için gerekli olan masrafı karşılamak üzere Yönetmelikte belirtilen miktarda bir teminatın verileceği ile ilgili belgeler;             

c - Yönetmelikte öngörülen ücretin ödendiğini gösterir belge;             

 d - Talebin ve sunulan belgelerin birer sureti.              

Zorunlu Lisans İşleminin Başlaması             

 Madde 109 – 108 inci maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, mahkeme, zorunlu lisans talebiyle ilgili işlemlere başlar. Talebin bir sureti ile ekli belgelerin birer sureti patent sahibine gönderilir. Patent sahibi, belgelerin alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde bunlara karşı itirazda bulunabilir.             

Enstitü'nün arabuluculuk talebini reddetmiş olması sebebiyle zorunlu lisans talebinde bulunulması halinde, patent sahibine tanınacak itiraz süresi iki aydan az olamaz.             

 Patent sahibi tarafından yapılan itirazda, daha önce Enstitü'nün yaptığı arabuluculuk işlemlerine ait belgeler gözönüne alınmalı ve bu işlemlerle ilgili olarak ileri sürülen fakat söz konusu belgelerde yer almayan deliller de sunulmalıdır. Delillerin birer suretleri, mahkeme tarafından talep sahibine gönderilir.              

Zorunlu Lisans Kararı             

 Madde 110 – Mahkeme, patent sahibi tarafından yapılan itirazı zorunlu lisans talep edene tebliğ eder ve bir ay içinde, talebin reddi veya zorunlu lisansın verilmesine karar verir. Bu süre uzatılamaz. Patent sahibi, zorunlu lisans talebine itiraz etmemişse, mahkeme gecikmeksizin zorunlu lisansa karar verir.              

Zorunlu lisansın verildiği kararda, aşağıdaki hususlar yer alır:              

Lisansın kapsamı, bedeli, süresi, lisans alan tarafından gösterilen teminat, kullanıma başlama zamanı ile patentin ciddi ve etkin kullanımını sağlayan önlemler.             

 Mahkeme kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulduğunda, patent sahibi tarafından uygulamanın durdurulması için sunulan deliller mahkemece yeterli görülürse, buluşun kullanımı, lisansa ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ertelenir. Düzeltme talebi kesinleşmiş kararın uygulanmasını geciktirmez.              

Zorunlu Lisans Kararında Masraflar              

Madde 111 – Zorunlu lisansın verilmesi ile ilgili kararda, tarafların her birinin ödemesi gereken masraflar da belirtilir.Müşterek masraflar, taraflarca yarı yarıya paylaştırılır.              

Taraflardan birinin kötü niyetle veya kusurlu davrandığı hallerde, tüm masrafların bu tarafca ödenmesine karar verilebilir.             

 Zorunlu Lisans İşlemlerinin Durdurulması              

Madde 112 – Zorunlu lisans verilmesi talebinin yapılmasından sonra mahkeme, lisans verilmesi ile ilgili kararın alınması bakımından gereken işlemlere başlar. Mahkeme, lisans talebinde bulunan ile patent sahibinin müştereken ve gerekçeli talepleri üzerine, her zaman ve sadece bir defa, işlemleri en çok üç aylık bir süre için durdurabilir. Bu sürenin dolması üzerine mahkeme, durumu taraflara bildirir ve işlemlere tekrar devam eder.              

Yurt Dışında İkamet Edenlerde Patent Vekiline Tebligat             

 Madde 113 – Patent sahibinin Türkiye'de ikametgahı yoksa, bu kısımda öngörülen yazışmalar ve tebligat, patent vekili olan temsilcisine yapılır. İKİNCİ BÖLÜM ZORUNLU LİSANS SİSTEMİ              

Zorunlu Lisansın Hukuki Niteliği             

 Madde 114 – Zorunlu lisans, inhisari değildir. Ancak 103 üncü maddede belirtilen kamu yararı gerekçesiyle, zorunlu lisans inhisari olarak verilebilir. Bununla beraber, inhisarilik zorunlu lisansın verilmesi amacına aykırı olmamalı ve patentle korunan buluşun ekonomik bakımdan değerlendirilebilmesi açısından gerekli bulunmalıdır. Zorunlu lisans verilmesi halinde, lisans alanın kural olarak patent konusunu ithal etmek hakkı yoktur. Ancak, zorunlu lisans kamu yararı gerekçesiyle lisans alana verilmiş ve lisans alan kamu yararı gereği açıkça ithale yetkili kılınmışsa patent konusu ithal edilebilir. Bu ithal izni, ihtiyaçla sınırlı olarak ve ancak geçici bir süre için verilir.             

 Zorunlu lisans halinde patent sahibine ekonomik bakımdan makul sayılabilen bir bedel ödenir. Lisans bedeli, özellikle buluşun ekonomik önemi gözönüne alınarak belirlenir.              

Güven İlişkisinin İhlali             

 Madde 115 – Zorunlu lisans sebebiyle, patent sahibi ve lisans alan arasında doğan güven ilişkisi, patent sahibi tarafından ihlal edilirse, lisans alan, ihlalin buluşun değerlendirilmesindeki etkisine göre, patent sahibinin isteyebileceği lisans bedelinden indirim yapılmasını talep edebilir.              

Ek Patentte Zorunlu Lisans Kapsamı              

Madde 116 – Zorunlu lisans, lisansın kabul tarihinde mevcut bulunan patentin eklerini de kapsar. Zorunlu lisansın verilmesinden sonra, patent için yeni ek patentler verilmişse ve bunlar lisans konusu patentle aynı sınai kullanım amacına hizmet etmekte iseler, lisans alan, mahkemeden eklerin de zorunlu lisans kapsamına dahil edilmesi talebinde bulunabilir. Enstitü'nün arabuluculuk yapmasına rağmen, taraflar ek patentler nedeniyle genişletilen lisansın bedeli ve diğer şartları konusunda anlaşamazlarsa, bunlar mahkeme tarafından belirlenir.             

 Zorunlu Lisansın Devri             

 Madde 117 – Bir zorunlu lisansın devrinin geçerli olabilmesi için, işletme ile birlikte devir edilmesi veya lisansın değerlendirilmekte olduğu işletme kısmının devir edilmesi gerekir. Devir, Enstitü tarafından sicile kayıt edilir. Zorunlu lisansın, bağlı patent sebebiyle verilmesi halinde lisans, bağlı patentle birlikte devir edilir.             

 Zorunlu lisans sahibi, alt lisans veremez. Bu amaçla yapılan işlem geçersiz sayılır.             

 Şartlarda Değişiklik Talebi             

 Madde 118 – Lisans alan veya patent sahibi, sonradan ortaya çıkan ve değişikliği haklı kılan olaylara dayanarak mahkemeden zorunlu lisans bedelinde veya şartlarında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Özellikle patent sahibi, zorunlu lisans verilmesinden sonra, zorunlu lisansa göre daha uygun şartlarda sözleşme lisansı yapmış olması halinde böyle bir talepte bulunma hakkı doğar.              

Lisans alan, zorunlu lisanstan doğan yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etmekte veya sürekli olarak yerine getirmemekte ise, mahkeme patent sahibinin talebi üzerine, patent sahibinin tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, lisansı iptal edebilir.              

Sözleşmeye Dayalı Lisans Hükümlerinin Uygulanabilirliği              

Madde 119 – 114 üncü ila 118 inci maddelerdeki hükümlere aykırı olmadığı takdirde, 88 inci maddede belirtilen sözleşmeye dayalı lisans ile ilgili hükümler, zorunlu lisansa da uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZORUNLU LİSANS TALEBİNİ ÖZENDİRME              

Zorunlu Lisansı Özendirme Tedbirleri             

 Madde 120 – Enstitü, zorunlu lisans verilmesine aday patentler ile ilgili olarak lisans talebinde bulunmayı özendirmek amacıyla tedbir alır. Enstitü bu amaçla, bu tür patentleri sürekli olarak ilan yoluyla duyurur.               

 Patent konusu buluşların kullanılmasının önem kazandığı hallerde, Bakanlar Kurulu, kamu yararı gerekçesiyle zorunlu lisans verilmesi gereken belirli patentler için lisans talebi yapılması konusunda teşebbüsleri teşvik etmek amacıyla gereken mali, ekonomik ve diğer özendirici tedbirleri alır. SEKİZİNCİ KISIM EK VE GİZLİ PATENTLER BİRİNCİ BÖLÜM EK PATENT              

Ek Patent Başvurusu             

 Madde 121 – Patent başvurusu veya patentin sahibi, 45 inci maddenin birinci fıkrası anlamında, patent konusu buluşu mükemmelleştiren veya geliştiren ve asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için, ek patent başvurusunda bulunabilir.             

 Patent verilmesi kabul edilinceye kadar, patentin verilmesi kabul edilmese dahi, patent başvurusuna ek patent talepleri yapılabilir.             

 9 uncu maddede belirtilen tekniğin bilinen durumunun aşılması, ek patentler için uygulanmaz.              

Ek Patentlerin Rüçhan Tarihi             

 Madde 122 – Ek patentlerin rüçhan tarihi, başvuru tarihlerine göre belirlenir. Ek patentin süresi, asıl patentin süresi kadar olup, ek patentler için yıllık ücret ödenmez.              

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede aksi öngörülmüş olmadıkça, ek patent asıl patentin tamamlayıcı bir parçasıdır. Ek Patentin Asıl Patente Dönüşmesi              

Madde 123 – Ek patent başvurusu, başvuru işlemleri sırasında başvuru sahibinin talebine göre, her zaman bağımsız bir patent başvurusu haline dönüştürülebilir. Aynı imkan, Enstitü tarafından yapılan inceleme sonunda, ek patent başvurusunun asıl patentle gerekli bağının olmadığının, ek patent başvurusunda bulunana bildirilmesinden sonraki, üç aylık süre içinde de kullanılabilir.              

Kabul edilen ek patentler, asıl patent sahibinin asıl patentten feragat etmesi halinde bağımsız bir patente dönüştürülebilir.              

Bir ek patent için, bağımsız bir patente dönüşüm hususunda talepte bulunulmuş ise, daha sonraki ekler, gerekli birlik ve bütünlüğü göstermeleri şartıyla, yeni patentin ekleri sayılır.              

Ek patent iken, asıl patent haline dönüşen patentler, dönüşüm tarihinden itibaren, yıllık patent ücreti ödemelerine tabi olup, koruma süreleri asıl patentin koruma süresi ile aynıdır.              

Ek Patente Patent Hükümlerinin Uygulanması              

Madde 124 – Aksi açıkca öngörülmediği ve ek patentin niteliğine aykırı düşmediği takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin patentler ile ilgili hükümleri, ek patent için de geçerli sayılır. İKİNCİ BÖLÜM GİZLİ PATENT              

Gizli Tutma Süresi ve Şartları              

Madde 125 – Enstitü, önceden açıklanmasına karar vermezse, bir patent başvurusunun içeriği, başvuru tarihinden itibaren iki ay süre ile gizli tutulur.             

 Enstitü, başvuru konusu buluşun milli savunma açısından önem taşıdığı kanısına varırsa, söz konusu gizlilik süresini başvurunun yapıldığı tarih esas alınarak beş aya kadar uzatabilir. Enstitü durumu bir yazı ile başvuru sahibine ve başvurunun bir suretiyle birlikte gecikmeksizin Milli Savunma Bakanlığı'na bildirir.                

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen amaçlar için Enstitü ile Milli Savunma Bakanlığı arasında işbirliği sağlanarak bu işbirliği ile hangi buluşların milli savunma için önem taşıyacağı tesbit edilir. Milli Savunma Bakanlığı, gizli tutma yükümlülüğüne uymak şartıyla, yapılan tüm başvuruları önceden incelemek yetkisine sahiptir.             

 Milli savunma menfaatları söz konusu ise Milli Savunma Bakanlığı yukarıda sözü edilen beş aylık sürenin dolmasından önce, Enstitü'ye yapacağı bildirimle, patent başvurusu ile ilgili işlerin gizli yürütülmesini ve durumun başvuruda bulunana bildirilmesini ister.             

 Patent başvurusunun veya patentin gizliliğe tabi olması halinde, patent başvurusu veya patent sahibi buluşun içeriği hakkında yetkisi olmayan kişilerin bilgi edinmesini sağlayıcı davranışlardan kaçınır.           

   Milli Savunma Bakanlığı, patent başvurusu veya patent sahibinin talebi üzerine, patent başvurusu veya patent konusunun kısmen veya tamamen kullanılmasına, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği şartlar altında izin verebilir.            

 Gizli Patent Sicili,Gizlilik Süresinin Uzatılması ve Gizliliğin Kaldırılması             

 Madde 126 – Gizlilik kuralına uyularak verilen patent, gizli tutulan bir Patent Sicili'ne kayıt edilir ve verilmesinden itibaren bir yıllık süre içinde gizli tutulur. Gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılması mümkündür. Bu durumda, patent sahibine bilgi verilir.             

 Gizlilik süresinin yıllık olarak uzatılması, savaş sırasında ve ateşkes tarihinden bir yıl sonrasına kadar uygulanmaz.             

 Enstitü, Milli Savunma Bakanlığı'nın izni ile,her zaman patent başvurusu veya patent için öngörülmüş gizliliği kaldırabilir.            

  Gizli Patentlerde Yıllık Ücret ve Tazminat             

 Madde 127 – Gizli patentler için yıllık patent ücreti ödeme yükümlülüğü yoktur.            

  Patent sahibi, patentin gizli tutulduğu süre için devletten tazminat isteyebilir. Tazminat patentin gizli kaldığı her yılın sonunda, o yıl için talep edilir. Ödenecek tazminat miktarı konusunda anlaşma sağlanamaz ise tazminat miktarı mahkemece belirlenir. Tazminat, buluşun önemi ve patent sahibinin onu serbestçe kullanabilmesi halinde elde edeceği muhtemel gelirin miktarı göz önünde tutularak hesaplanır.              

Gizli patent konusu olan buluş, sahibinin kusuruyla açıklanmışsa, tazminat isteme hakkı doğmaz.                

 Gizli Patentler İçin Yabancı Ülkede Başvuru İzni Alınması              

Madde 128 – Türkiye'de gerçekleştirilen bir buluş, 125 inci madde hükmüne tabi ise, patent başvurusunun Enstitü'ye yapıldığı tarihten itibaren, iki aylık süre geçmeden ve Enstitü'nün izni olmadan söz konusu buluş için hiç bir yabancı ülkede, patent başvurusunda bulunulamaz. Yabancı ülkede başvuru için izin, Milli Savunma Bakanlığı'nın özel onayı olmadan verilemez.              

Buluş sahibinin ikametgahı Türkiye'de ise,aksi ispat edilinceye kadar, buluşun Türkiye'de yapılmış olduğu kabul edilir. DOKUZUNCU KISIM PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE PATENT HAKKININ SONA ERMESİ BİRİNCİ BÖLÜM PATENTİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ              Hükümsüzlük Halleri              

Madde 129 – Aşağıdaki hallerde patentin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:             

 a - Patent konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 10 uncu maddelerinde belirtilen, patent verilebilirlik şartlarına sahip olmadığı ispat edilmişse;               

 b - Buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse;             

 c - Patent konusunun, yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya patentin 45 inci madde anlamında ayrılmış olan bir başvuruya veya 12 inci maddeye göre yapılan bir başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse;             

 d - Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.              

Patent sahibinin, 11 inci maddeye göre patent isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır.             

 Hükümsüzlük nedenleri patentin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.              

Kısmi hükümsüzlük sonucu, patent ile korunan buluşun iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 7 inci madde hükümlerine uygun olması halinde, patent bu kısım için geçerli kalır.             

 Hükümsüzlük Talebi              

Madde 130 – Patentin hükümsüzlüğü, zarar gören kişiler veya Cumhuriyet Savcıları kanalıyla ilgili resmi makamlar tarafından istenebilir. Ayrıca, patentin hükümsüzlüğünü, 129 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre patent isteme hakkına sahip kişiler de ileri sürebilir.              

Patentin hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir.             

 Patentin hükümsüzlüğü davası,davanın açıldığı anda Patent Sicili'nde patent sahibi olarak kayıtlı kişiye karşı açılır. Patent üzerinde sicilde hak sahibi görülen kişilerin davaya katılabilmelerini sağlamak için ayrıca onlara tebligat yapılır.             

 Hükümsüzlüğün Etkisi              

Madde 131 – Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili doğar. Bu nedenle, patent veya patent başvurusuna, hukuki bakımdan bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan koruma, hükümsüzlük kapsamında doğmamış sayılır.              Patent sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez.              

a - Patentin hükümsüz sayılmasından önce, bir patente tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar;              

b - Patentin hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.              

Bir patentin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar herkese karşı hüküm doğurur.              

Hükümsüzlüğün Ek Patente Uygulanması              Madde 132 – Patentin hükümsüzlüğüne ilişkin karar, zorunlu olarak, ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurmaz. Ancak, hükümsüzlük kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde, ek patentlerin bağımsız patentlere dönüştürülmesi için, başvuruda bulunulmazsa, patentin hükümsüzlüğü ek patentlerin de hükümsüz olması sonucunu doğurur. İKİNCİ BÖLÜM PATENT HAKKININ SONA ERMESİ              Sona Ermenin Sebepleri              

Madde 133 – Patent hakkı:              

a - Koruma süresinin dolması;             

 b - Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;             

 c - Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;             

 sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.              

Hakkı sona eren patentin konusu, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren, toplumun malı sayılır. Bu husus, Enstitü tarafından ilgili bültende ilan edilir.             

Yıllık patent ücretinin ödenmemesi halinde, patent hakkının sona ermesine ilişkin sebebin ödeme yapılması gereken vade tarihi itibariyle gerçekleştiği kabul edilir.              Mücbir Sebeple Yıllık Ücretin Ödenememesi             

 Madde 134 – Yıllık patent ücretinin ödenmemesi yüzünden patent hakkı sona ermişse, patent sahibinin ödemenin mücbir sebepten dolayı yapılamadığını ispat etmesi ile patent yeniden geçerlilik kazanır.              

Mücbir sebeple ilgili talebin, patent hakkının sona erdiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlanmasından itibaren, altı ay içinde yapılması gerekir. Patent sahibinin mücbir sebeple ilgili talebi bültende ilan edilir. İlgililer, ilandan itibaren bir ay içinde, bu konuda görüşlerini açıklayabilir.             

 Patentin yeniden geçerlilik kazanması, Enstitü'nün kararı ile olur. Patentin yeniden geçerlilik kazanması, patent hakkının sona ermesi sonucunda hak kazanmış üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkilemez. Üçüncü kişilerin hakları ve bunların kapsamı, mahkeme tarafından belirlenir.              

Patentin yeniden geçerlilik kazanması halinde, patent sahibi, ödemediği ücretler ile ek ücretleri ödemekle yükümlü olur.              

Patent Hakkından Vazgeçme             

 Madde 135 – Patent sahibi, patentin tamamından veya bir veya birden çok patent isteminden vazgeçebilir.             

 Patentten kısmen vazgeçilirse, istem veya istemlerin ayrı bir patentin konusunu teşkil etmesi ve vazgeçmenin patentin kapsamının genişletilmesine ilişkin olmaması şartıyla, vazgeçilmeyen istem veya istemler itibariyle patent geçerli kalır.              

Vazgeçmenin yazılı olarak Enstitü'ye bildirilmesi gerekir. Vazgeçme, Patent Sicili'ne kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.              

Patent Sicili'ne kayıt edilmiş hakların ve lisansların sahiplerinin izni olmadıkça, patent sahibi patentten vazgeçemez.              

Patent üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça, patentten vazgeçilemez. ONUNCU KISIM PATENTTEN DOĞAN HAKKA TECAVÜZ VE TECAVÜZ HALİNDE HUKUK DAVALARI BİRİNCİ BÖLÜM TECAVÜZ DURUMLARI              

Patentten Doğan Hakka Tecavüz Sayılan Fiiller             

 Madde 136 – Aşağıda yazılı fiiller patentten doğan hakka tecavüz sayılır:               

a - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek, (1)              

b - Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak, (1)             

 c - Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;             

 d - Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,             

 e - Bu maddenin 1 inci ila 4 üncü bendlerinde yazılı fillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,             

 f - Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.              

Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür.             

Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.(Ek cümle:22/6/2004 – 5194/4 md.) Ancak mahkeme, patent veya faydalı modelin verildiğine ilişkin ilânın ilgili bültende yayımlanmasından önce öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak karar veremez.   İKİNCİ BÖLÜM HUKUK DAVALARI              

Patent Sahibinin Talepleri ve Hukuk Davalarında Yetkili Mahkeme             

 Madde 137 – Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan patent sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir:          

 a - Patentten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi,              

b - Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,              

c - Patentten doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya, kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi,              

d - Mümkün olduğu takdirde bu fıkranın üçüncü bendi uyarınca el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi: Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir,              

e - Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin üçüncü bendine göre el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi,              

f - Patentten doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.             

 Patent sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme,davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

 (1) Bu bent; Anayasa Mahkemesi'nin 5/2/2009 tarihli ve E.: 2005/57, K.: 2009/19 sayılı Kararı ile 551 sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yönünden iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı 10/6/2009 tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.             

Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme sicilde kayıtlı patent vekilinin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise,Enstitü merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.              

Üçüncü kişiler tarafından patent başvurusu veya patent sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme,davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Patent başvurusu veya patent sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.              

Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.              

Tazminat              

Madde 138 – Patent sahibinin izni olmaksızın,patentle korunan ürünü üreten, satan,dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran veya patentli bir usulü kullanan kişi,hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlü olur.              

Patentle korunan buluşu herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, patent sahibinin patentin varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde,sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.             

 Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler              

Madde 139 – Patent sahibi,patent konusu buluşun kendi izni olmaksızın kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden buluşun kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir.             

 Yoksun Kalınan Kazanç              

Madde 140 – Patent sahibinin uğradığı zarar,sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca patent hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.              

Yoksun kalınan kazanç,zarar gören patent sahibinin seçimine bağlı olarak aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:              

a - Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı,patent sahibinin patenti kullanması ile elde edebileceği muhtemel gelire göre;             

 b - Patentten doğan hakka tecavüz edenin,patent konusu buluşu kullanmakla elde ettiği kazanca göre;              

c - Patentten doğan hakka tecavüz edenin,buluşu bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.              

Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında,özellikle buluşun ekonomik önemi, patent hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında patente ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.              

Mahkeme, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatına varırsa, yoksun kalınan kazanç, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanır.              

Yoksun Kalınan Kazancın Artırımı              

Madde 141 – Patent üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 140 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün üretilmesi veya usulün kullanılmasında patent konusu buluşun ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.             

 Patentin, ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin oluşmasında patent konusu buluşun belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir.              

Buluşun İtibarı             

 Madde 142 – Patentten doğan haklara tecavüz eden tarafından, patent konusu buluşun kötü şekilde üretimi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda, patent konusu buluşun itibarı zarara uğrarsa, patent sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.              

Tazminatın İndirilmesi             

 Madde 143 – Patent sahibine ödenecek tazminat, patent sahibinin diğer kişilerden buluşunun başka bir şekilde kullanılmasından dolayı aldığı bedelden daha fazla ise, tazminat bu bedel dikkate alınarak ve bu bedele uygun olarak tesbit edilerek bedelden indirilir.              

Tazminat İstenmeyecek Kişiler              

Madde 144 – Patent sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı, patent sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından, piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz.              

Zamanaşımı              

Madde 145 – Patentten doğan haklara tecavüzden doğan, özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanunu'nun, zaman aşımına ilişkin hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHTİSAS MAHKEMELERİ              

Görevli ve Yetkili Mahkeme              

Madde 146 –(Değişik:22/6/2004 – 5194/5  md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hâkimli olarak görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendirileceği ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler. Enstitünün bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve Enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara İhtisas mahkemeleridir.             

 Hükmün İlanı              

Madde 147 – Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatının bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına sahiptir.             

 İlanın şekli ve kapsamı kararda tesbit edilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra üç ay içinde talep edilmezse düşer. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL HÜKÜMLER            

  Lisans Alanın Dava Açması ve Şartları              

Madde 148 – Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından patent sahibinin patentten doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumuna, patent sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisar olmayan lisans sahibi olanların, dava açma hakları yoktur.              

Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre, patente tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını patent sahibinden isteyebilir.              

Patent sahibinin, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen talebi, kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek kendi adına dava açabilir.              

Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.             

 Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, dava açan lisans alanın, dava açtığını patent sahibine bildirmesi gerekir.             

 Patente Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava ve Şartları              

Madde 149 – Menfaatı olan herkes, patent sahibine karşı dava açarak, fiillerinin patentten doğan haklara tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesini talep edebilir.              

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen davanın açılmasından önce, kendisinin Türkiye'de giriştiği veya girişeceği sınai faaliyeti veya bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin patentten doğan haklara tecavüz teşkil edip etmediği hakkında, patent sahibinden görüşlerini bildirmesini noter aracılığı ile talep edebilir.              

Bu talebin patent sahibine tebliğinden itibaren bir ay içinde patent sahibinin cevap vermemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, menfaat sahibi bu maddenin birinci fıkrasına göre dava açabilir.              

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen dava, patentten doğan haklara tecavüzden dolayı kendisine karşı dava açılmış bir kişi tarafından açılamaz.             

Dava, patent üzerinde hak sahibi bulunan ve Patent Sicili'ne kayıt edilmiş olan, bütün hak sahiplerine tebliğ edilir.             

Bu maddede belirtilen dava,patentin hükümsüzlüğü davasıyla birlikte de açılabilir.              

Delillerin Tesbiti (1)             

 Madde 150 – Patentle sağlanan hakları ileri sürmeye yetkili olan kişi, bu haklara tecavüz sayılabilecek olayların tesbitini mahkemeden isteyebilir.              

İhtiyati Tedbir Talebi              

Madde 151 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu patentin Türkiye'de kullanılmakta olduğunun veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığının ispat edilmesi şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir.              

İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya daha sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, davadan ayrı olarak incelenir.              

İhtiyati Tedbirin Niteliği              

Madde 152 – İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır:              

a - Davacının patentten doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması;              

b - Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması;             

 c - Her hangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.              

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin Uygulanması              

Madde 153 – Tesbit talepleri ve ihtiyati tedbirlerle ilgili diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. (2)

(1)     Bu madde başlığı  "Delillerin Tesbiti Davası"iken, 22/6/2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(2)     Bu maddede geçen "Tesbit davaları" ibaresi, 22/6/2004 tarihli ve 5194 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle"Tesbit talepleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                                                           ONBİRİNCİ KISIM                                                  

FAYDALI MODEL BELGELERİ             

Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunan Buluşlar            

 Madde 154 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 156 ncı maddesi hükmüne göre yeni olan ve 10 uncu madde anlamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunur.             

Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular            

 Madde 155 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde belirtilen konuların yanısıra usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.             Yenilik            

 Madde 156 – Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.             

Faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden, oniki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya bir başka yolla yapılan açıklama veya kullanma, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.             

Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır. Faydalı Model Belgesi İsteme Hakkı             

Madde 157 – Faydalı model belgesi isteme hakkı buluş yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür.             

Faydalı model belgesi konusu buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, faydalı model belgesi isteme hakkı, taraflarca başka türlü kararlaştırılmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Bu konuda Medeni Kanun'un müşterek mülkiyet hükümleri uygulanır.            

Aynı faydalı model belgesi konusu olan buluş, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmiş ve bunlardan birinin başvuru yapmış olması durumunda, faydalı model belgesi isteme hakkının kime ait olduğu, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 12 nci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir.             

Hakların Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi             

Madde 158 – Faydalı model belgesi konusu buluşun özü, üçüncü kişi veya kişilerin tarifname, resim ve modellerinden, techizatından veya tesisatından bu kişi veya kişilerin izni olmadan alındığı takdirde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma, faydalı model belgesi sahibi tarafından bu kişi veya kişilere karşı ileri sürülemez.             

(İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi'nin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/100, K.: 2014/14 sayılı Kararı ile.) Bu nedenle açılan davanın ve dava sonucunun sicile kayıt edilmesi ve ilgili bültende yayınlanması, ilgililerin Enstitü'ye başvurusu ile gerçekleşir. Faydalı model belgesi sahibinin tazminat talebi ile ilgili hakları saklıdır.             

Faydalı Model Belgesi Başvurusu            

 Madde 159 – Faydalı model belgesi verilmesi için yapılacak başvuruyla, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinde sayılan belgeler Enstitü'ye verilir ve faydalı model belgesi korumasının talep edildiği açıkça belirtilir.            

 Faydalı model belgesi başvurusu tarihinin kesinleşmesi için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü ve 53 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.              

Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi ve Yayınlanması              

Madde 160 – Faydalı model belgesi başvurusu, başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen ve Yönetmelikte öngörülen şekli şartlara uygunluk açısından Enstitü tarafından incelenir.              

Başvuru, şekli şartlara uygunluk açısından, Enstitü tarafından incelendikten sonra, şekli şartlarda eksiklik ve başvuru konusunun, 154 üncü ve 155 inci madde hükümlerine göre, faydalı model belgesi verilecek nitelikte olmadığı tesit edilirse, işlem durdurulur. Enstitü, bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması veya itiraz edebilmesi için, başvuru sahibine, kararın tebliği tarihinden itibaren üç ay süre verir.              

Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer var ise başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra, kesin kararını verir. Enstitü'nün kesin kararı, istem veya istemlerin tamamı veya bir kısmı için faydalı model belgesi verilmesi şeklinde olabilir.              

Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda, korumaya engel olacak bir eksikliğin bulunmadığına veya mevcut eksikliğin giderildiğine karar verildiği takdirde, Enstitü, işlemin devamı konusundaki kararını başvuru sahibine bildirir ve başvurunun toplumun incelemesine açılması için, başvuru konusu buluşa ait tarifname, istem veya istemler ve varsa resim veya resimler, yönetmelik hükümlerine göre yayınlanır. Yayınlanan başvurular, Yönetmelikte şekil ve şartları tespit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende ilan edilir.              

Patentler için Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu faydalı model belgeleri için düzenlenmez. Ancak, faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya faydalı model belgesi sahibi tarafından, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi, Enstitü'den özel olarak talep edilmesi halinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, faydalı model belgesi için de düzenlenir.              

Üçüncü Kişilerin İtirazı              

Madde 161 – Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde, menfaati olan her kişi veya kurum, faydalı model belgesi verilmesi için yapılan başvuruya gerekçe göstererek itirazda bulunabilir. İtirazda faydalı model belgesi verilmesi için gerekli şartların yerine getirilmediği, özellikle 156 ncı madde hükmüne göre yenilik niteliğinin olmadığı veya tarifnamenin buluş konusunu uygulayacak yeterlikte açık ve tam olmadığı ileri sürülür.              

Yapılan yazılı itiraza, itirazı kanıtlayan yazılı deliller eklenir.              

İtirazlar, itiraz süresi sonunda Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir.              

Başvuru sahibi, itirazın tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde, itirazlara karşı gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir veya gerekli görürse, istem veya istemlerini değiştirebilir veya yapılan itirazları dikkate almaksızın belge verilmesini talep edebilir.              

Başvuru sahibinin faydalı model belgesi istemeye hakkı olmadığı iddiası ile ilgili merci mahkemedir. Bu tür iddialar için Enstitüye yapılan talepler kabul edilmez.              

Enstitü Kararı, Faydalı Model Belgesinin Verilmesi ve İlanı              

Madde 162 – Başvuru sahibi tarafından itirazlara karşı görüş bildirildikten veya gerekli değişiklikler yapıldıktan veya başvuru sahibi tarafından itirazlara cevap vermesi için tanınan süre dolduktan sonra, Enstitü, üçüncü kişilerce yapılan itirazları dikkate almaksızın faydalı model belgesi verilmesi hakkında kararını verir ve Yönetmelikte belirtilen ücretin, üç ay içinde ödenmesini, kararı ile birlikte başvuru sahibine bildirir.              

Ücret, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde ödenmediği veya ödenmesi için ek süre talep edilmediği takdirde, faydalı model belgesi verilmez ve başvuru geri alınmış sayılır.              

Faydalı model belgeleri için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesinde belirtilen, tarifnameler yayınlanmaz.             

 Faydalı model belgesinin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez.             

 Faydalı model belgesinin verilmesi ilgili bültende ilan edilir. Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır:              

a - Belge numarası,              

b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları,              

c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan,             

d - Belge sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı,              

e - Özet,              

f - Faydalı model belgesi başvurusunun yayınlandığı bültenin, ilan edildiği yayının tarih ve sayısı,              

g - Belgenin veriliş tarihi,              

h - Faydalı Model Belgesi ile ilgili dosyanın ve yapılan itirazların ve bu itirazlara karşı ileri sürülen görüşlerin incelenmeye açık olduğu hakkında açıklama.              

Faydalı Model Belgesi Verildikten Sonra Şekli Eksikliklere İtiraz              

Madde 163 – Faydalı model belgesi verildikten sonra, üçüncü kişiler, faydalı model belgesinin verilmesine karşı, buluşun bütünlüğü ile ilgili 45 inci madde hükmü hariç olmak üzere, 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen şekli eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle Enstitü'ye itiraz yapabilir. Bu hususta bir itiraz yapabilmek için, yayınlanmış bulunan faydalı model belgesi başvurusuna daha önce itiraz yapılmış olması gerekmez.              

Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü dışında, faydalı model belgesi verilmesi işlemleri ile ilgili 42 nci ila 52 nci maddelerde belirtilen, şekli bir işlem yerine getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik yapılmışsa, itirazın bu noktada giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, faydalı model belgesi verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülerek, işlemlerin yeniden yapılması sonucunu doğurur.             

Koruma Şekli ve Süresi              

Madde 164 – Patent sahibine tanınan koruma, faydalı model belgesi sahibine de aynen tanınır.              

Faydalı model belgesi, başvuru tarihinden itibaren on yıllık bir süre için verilir. Bu süre uzatılamaz.              

Faydalı model belgelerine, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 121 inci maddesi anlamında, kıyasen ek belge verilemez.              

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri              

Madde 165 – Aşağıdaki hallerde faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir:              

a – Faydalı model belgesi konusunun, buKanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat edilmişse,             

 b - Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam olarak tanımlanmadığı ispat edilmişse,             

c - Faydalı model belgesi konusunun, faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan başvurunun kapsamı dışına çıktığı veya faydalı model belgesi 45 inci maddeye göre ayrılmış olan bir başvuruya veya 12 nci maddeye göre yapılan başvuruya dayandığı ve onların kapsamlarını aştığı ispat edilmişse,              

d - Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı ispat edilmişse.          

Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar veya bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler tarafından talep edilebilir.              

(Iptal: Anayasa Mahkemesinin 23/3/2004 tarihli ve E.:2001/1, K.:2004/36 sayılı Kararı ile)             

 Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğü, koruma süresinin devamınca talep edilebilir.              

Faydalı model belgesi sahibinin, 157 nci maddeye göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip bulunmadığı hakkındaki iddia, ancak buluşu yapan veya halefleri tarafından ileri sürülebilir. Bu durumda, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır.             

 Hükümsüzlük nedenleri faydalı model belgesinin sadece bir bölümüne ilişkin bulunuyorsa, sadece o bölümü etkileyen istem veya istemlerin iptali suretiyle, kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Bir istemin kısmen hükümsüzlüğüne karar verilemez.             

 Kısmi hükümsüzlük sonucu, faydalı model belgesinin iptal edilmeyen istem veya istemleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ila 7 nci maddesi hükümlerine uygun olması halinde, faydalı model belgesi, bu istem veya istemler için geçerli kalır.                

Üçüncü kişilerin gerekçeli itirazlarının başvuru sahibi tarafından dikkate alınmaksızın faydalı model belgesinin verilmesi ve yapılan itirazla illiyeti nedeniyle, mahkeme tarafından bu maddeye göre faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, itirazda bulunmuş olan zarar gören üçüncü kişilerin, hükümsüzlüğüne karar verilen faydalı model belgesi sahibinden tazminat talep etme hakkı doğar.              

Patentler İle İlgili Hükümlerin Uygulanabilirliği             

 Madde 166 – Faydalı model belgelerine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı ve faydalı model belgelerinin özelliği ile çelişmediği takdirde, patentler için öngörülen hükümler, faydalı model belgeleri için de uygulanır.              

Faydalı Model Belgesi Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi              

Madde 167 – Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak karardan önce, faydalı model belgesi başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini Enstitü'den talep edebilir.              

Bu talep tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü, faydalı model belgesi başvurusunun, patent başvurusuna değiştirilerek işlem göreceğini ve bunun için sunulması gerekli olan belgeleri başvuru sahibine bildirir. Enstitü yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, başvuru sahibi, sunulması istenilen belgeleri tamamlar. Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri sunmadığı takdirde değiştirme talebi yapılmamış sayılır ve başvuru faydalı model belgesi başvurusu olarak işlem görmeye devam eder.              

Faydalı model belgesi başvurusunun Patent başvurusuna değiştirilmesi ile faydalı model belgesi başvurusu geçersiz olur.              

Faydalı model belgesi başvurusunun,patent başvurusuna değiştirilmesi halinde, faydalı model belgesi başvurusunda rüçhan hakkı talep edilmişse, aynı rüçhan hakkı veya hakları patent başvurusuna da tanınarak, patent başvurusu faydalı model belgesi başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur.              

Bu maddenin dördüncü fıkrası gereğince Enstitü tarafından talep edilen belgeler, başvuru sahibi tarafından tamamlandıktan sonra, faydalı model belgesi başvurusunun patent başvurusuna değiştirildiği ilgili bültende yayınlanır. Bu yayında faydalı model belgesi başvurusunun ve eklerinin yayınlandığı ilgili bültenin tarih ve numarası belirtilir.              

Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Değiştirilmesi             

 Madde 168 – Patent başvurusunun faydalı model belgesi başvurusuna değiştirilmesi hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 65 inci maddesi hükümleri uygulanır.              

Faydalı Model Belgesi Konusunun Endüstriyel Tasarım Olarak Tescili             

 Madde 169 – Bir faydalı model belgesi konusu, aynı zamanda endüstriyel tasarım olarak da tescil edilebilir. Bu durumda ilgili kanun hükümleri uygulanır.              

Aynı Buluşa Patent ve Faydalı Model Belgesi Verilememesi              

Madde 170 – Aynı buluş konusu için, birbirinden bağımsız olarak, patent ve faydalı model belgesi verilmez.              

Patent veya faydalı model belgesi verilmesi için yapılmış olan bir başvuru, ancak 65 inci, 167 nci ve 168 inci madde hükümlerine uygun olarak diğerine çevrilebilir. ONİKİNCİ KISIM İŞLEM YETKİSİ OLAN KİŞİLER VE PATENT VEKİLLERİ              

İşlem Yetkisi Olan Kişiler              

Madde 171 – Aşağıdaki kişiler Enstitü nezdinde işlem yapabilir:             

 a - Gerçek veya tüzel kişiler.              

b - Enstitü siciline kayıtlı Patent Vekilleri.              

Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce temsil edilir.             

İkametgahı yurt dışında bulunan kişiler ancak patent vekilleri vasıtasıyla temsil edilir.              

Vekil tayin edilmesi halinde, tüm işlemler vekil vasıtasıyla yapılır. Vekile yapılan tebligat asile yapılmış sayılır. ONÜÇÜNCÜ KISIM ÜCRETLERİN ÖDENMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI              Ücretlerin Ödeme Süreleri ve Sonuçları              

Madde 172 – Yönetmelikte belirlenen, patent başvurusu ve patentle ilgili ücretler, başvuru sahibi veya patent sahibi veya Patent Vekilleri tarafından ödenir.              

Yönetmelikte belirlenen ve ödenmesi gereken bütün ücretlerin ödenme zamanı, Enstitü tarafından başvuru sahibi veya patent sahibi veya Patent Vekiline önceden tebliğ edilir.              

Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemde ilgili ücret ödenmemişse, durumun Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirileceği tarihten itibaren işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.              

Bir patentin verilmesi ile ilgili işlemler için ödenmesi gereken ücretin, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen süreler içinde, ödenmemesi halinde, patent başvurusu geri çekilmiş kabul edilir.             

 Yıllık Ücretler              

Madde 173 – Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve Yönetmelikte belirtilen yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde peşinen ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.              

Yıllık ücretlerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, Yönetmelikte belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde,gecikmeli olarak ödenebilir.              

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erer. ONDÖRDÜNCÜ KISIM SON HÜKÜMLER             

 Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat              

Madde 174 – (Mülga : 3/11/1995 - 4128/1 md.)   GEÇİCİ HÜKÜMLER              

Önceki Kanun Hükümlerinin Uygulanması              

Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış patent başvuruları hakkında, başvuru tarihindeki kanun hükümleri uygulanır.              Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve sicile kaydedilmiş devir, intikal ve lisans işlemlerinden dolayı kazanılmış haklar saklı kalmak üzere, bu çeşit işlemlerde meydana gelecek değişiklikler için bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.   Enstitü'de Tekniğin Bilinen Durumu ile ilgili Araştırma Raporu Düzenlenmesi için Gerekli Teşkilat Kuruluncaya kadar Araştırma Raporunun Düzenlenmesi             

Geçici Madde 2 – Enstitü'de tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi için gerekli teşkilat kuruluncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Enstitü tarafından düzenlenmesi öngörülen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir.  

Yıllık Ücretlerin Ödenmesi             

Geçici Madde 3 – Vade tarihinde yıllık ücretleri ve harçları ödenmediği için hükümden düşmüş bulunan patentlerin, vadesi geçmiş yıllara ait ücretleri, Enstitü'nün bildirim tarihinden itibaren altı ay içinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması için çıkarılcak Yönetmelikte belirtilen ücret ve ayrıca bu ücretin iki katı ek ücretle birlikte ödendiği takdirde, patent hakkı devam eder. Bu hükmün uygulanabilmesi için, patentin koruma süresinin bitmemiş olması gerekir.            

 İlaç Üretim Usulleri ve İlaç Ürünlerinin Korunması (1)             

Geçici Madde 4 – (Değişik : 19/9/1995 - KHK-566/1 md.)             

Tıbbi ve veteriner ilaç üretim usullerine ve ürünlerine bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki patent belgesi ile sağlanan koruma 1 Ocak 1999 tarihinde başlar. 

 Yürürlük  Madde 175 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 

Madde 176 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1)     Bu madde başlığı, 19/9/1995 tarih ve 566 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.   768-2/776-2  551 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE     Değiştiren Kanunun/KHK'nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası   551 sayılı KHK'nın değişen veya iptal edilen maddeleri   Yürürlüğe Giriş  Tarihi KHK/566 Geçici Madde 4     22/9/1995 4128 43, 53, 57, 73/A             4/11/1995   5194    54,73/A,75,136,146,150,153             

26/6/2004 Anayasa Mahkemesi'nin 29/1/2014 tarihli ve E.: 2013/100, K.: 2014/14 SAYILI Kararı ile. 158       29/5/2014    


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Marka Davaları
  Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası Cins, Çeşit Bildiren Tescilli Markanın İptali Lisans Alanın Dava Açma Hakkı Benzer Marka Tescili Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Şekil Eksikliği Nedeni ile Başvurunun Reddinin İptali Ticaret Alanında Değer Gösteren Markalar Tescil Edilemez Patent Sahibine Karşı Dava Açma Hakkı Haksız Fiil Tanınmış Marka Kriterleri Marka Hükümsüzlük Kararı Unvandaki İbarenin Terkinin İstenmemesi Marka Hakkının Pay Edilmesi Ticaret Ünvanının Kullanım Hakkı Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğü Yasaklanmış işaretlerin İptali Tescilli Marka, Haksız Rekabet Markalarda Benzerlik ve İltibas Marka Hakkına Tecavüz Marka Benzerliği Marka Tescil Prosedürü Marka Tescilinde Esas Unsur Markaya kullanım yoluyla ayırt edicilik sağlanması Tescilli Markaya Tecavüz Haksız Rekabet ve Ticaret Unvanına Tecavüz Sahte Marka Kullanmak Marka Tescil Seminer Sunumları Marka Hakkının Kötüye Kullanılması Markanın Hükümsüz Kılma Hakkının Gerçekleşmesi Tanınmış Markanın Korunması Marka Hakkının İptali Marka Haklarının Tüketilmesi Markanın Kullanılması Haksız Rekabet Marka kullanım izninin geri alınması Markanın Devri ve Şirketin Temsili Tescilli Markanın Ticari Ünvan İçinde Kullanımı Tanınmış markaların farklı sınıflarda tescili Dava Açma Süresi Tescilli Markanın Terkini Markanın Takliti, Tescilin Hükümsüzlüğü Markanın üzerindeki kodların sökülmesi ve marka tecavüzü Markanın kullanılmaması nedeniyle iptali Ayırt edicilik sağlanan marka hükümsüz kılınamaz Markada Tanınmışlık İddiası Markada Karıştırılma İhtimali Nedeni İle Hükümsüzlük İstemi Farklı ürün gruplarında marka tescil kriterleri Üçüncü kişilerin marka hükümsüzlük dava açma hakkı Haksız Rekabet, Tespit Davası Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı Marka Haklarına Tecavüzün Önlenmesi Ortak logonun sonradan tek başına kullanımı Markanın Terkini Tazminat ve Tecavüzün Önlenmesi Haksız Rekabet Ticari İşletmeye Husumet Yönetilmesi Tescilli Markanın Kullanılmayan Emtiaları Hükümsüzlük Davası Barokart da Marka Savaşı Benzer Marka Tesciline Yapılan İtiraz Davacı Yararına Bozma Markanın Hükümsüzlüğü Haksız Rekabet ve Manevi Tazminat Marka Başvurusunun Reddi ve Terkini Marka Tescilinde Ret İçin Mutlak Nedenler Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri Marka Tescilinin Ret Edilmesinin Mutlak Nedenleri Devir Sözleşmesi Görevsizlik Kararı, Muaraza Tahkim Şartı Eseri izinsiz çoğaltma ve haksız rekabet ile marka tecavüzü Markanın İptali Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler ve İltibas Haksız Rekabete Yol Açan Markaların Tescili Benzer Marka Tescil Başvurusunda Ayırt Edicilik Unsuru Tescilli Markanın Koruma Sınırı İrtifak Hakkı Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti Karar Düzeltme Markaya Tecavüz Tanınmış Markada Hak Düşürücü Süre ve Hükümsüzlük Haksız Rekabet ve Marka Hakkına Tecavüz Hakkın Kötüye Kullanılması Faydalı Modelde Tecavüzün Bulunmadığının Tespiti Ticaret Ünvanı ve Markanın Korunması Tescilli Marka Üzerinde Kazanılmış Hak Elde Edilmesi Marka Başvurusunda Ayırt Edicilik Marka Hakkına Tecavüz ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Haksız Rekabetin Refi ve Meni Talebi Tescilli Markalardan Faydalanma Haklarına Tecavüz Markada Tanınmışlık Tespiti Bir Alan Adının Başkasının Marka Hakkını İhlal Etmesi İltibas değerlendirilmesinde markanın asli unsuru Tescilli Markanın Hükümsüzlüğünün Talep Edilmesi Coğrafi İşaret Tescilinden Doğan Haklara Tecavüz YİDK Tarafından Marka Başvurusu Hükümden Düşmeden Karar Verilmesi Ayırt Edici Vasfın Oluşup Oluşmadığına İlişkin Yargıtay Kararları Aynı veya Alt Sınıflarda Marka Tescillerine İlişkin Yargıtay Kararları Benzer Marka Tescillerin Hükümsüzlüğü Tanınmışlık tarihten sonraki başvurulara itiraz gerekçesi olabilir Tanımlayıcı sözcüklerin marka tesciline ilişkin içtihat İki Kelimenin Kök Kelimesinin Tek Başına Marka Tescili Unvan ve Markanın Karıştırılma İhtimali Logonun Farklı Sınıflarda Tescil Edilip Edilemeyeceği Cins isim niteliğinde markaların tescil koşulları Markanın Kullanılmaması Nedeniyle Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Markanın Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesine İlişkin Yargıtay İçtihatları Markaya Tecavüzün Tesbiti, Men-i ve Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararları Renk Kombinasyonlarının Tescili Tanınmış Marka İddiasının İspat Edilmesi Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı Tanınmış Marka Tespitinde Uzman Bilirkişilerin Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı Tanınmış Markanın Farklı Sınıflarda Benzerinin Tescil Edilip Edilmeyeceği Tanınmış Markanın Sonradan Farklı Sınıflarda Tescil İstemine İlişkin Yargıtay Kararları Tanınmış Markanın Kullanılmayan Sınıflarda Tescilin İptali Tanınmış Tescilsiz Markanın Marka Tescilinde Öncelik Hakkı Markanın Tek Harfin Dahi Kullanımdan Dolayı Ayırt Edici Hale Getirilmesi Ticaret Ünvanının Bir Başkası Tarafından Marka Tescilinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Yargıtay Kararı Kullanım Sonucu Tanınmışlık Kazanmış Markanın Tescil Başvurusunun Reddi Tescili İstenen Bir Markanın Tescilli Başka Bir Markaya Benzerliği Dolayısıyla Ret Edilmesi Marka benzerliği nedeniyle haksız rekabet Tazminat İsteminin Vaktinden Evvel İfası Markaya Tecavüzün Tespiti Ve Önlenmesi Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı Marka Tecavüzünün Önlenmesi Ve Marka Hükümsüzlüğü Markanın Hükümsüzlüğü Halleri Ve Nispi Ret Nedenleri Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Önceki Kararda Direnme Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Hüsnüniyet Kaidelerine Aykırı Hareketler Tescilli Markanın Hükümsüzlüğü Talebi Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Marka Hükümsüzlüğü Marka Devri ve Marka Devir Sözleşmesi Anayasa Mahkemesi Tanınmış Markaların Farklı Sınıflardaki Başvuruların Resen RED Gerekçesini İptal Etti İkinci El Bilgisayar Yazılımı Satışında Telif Haklarının İhlali Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir YİDK karar tarihindeki hukuki durum Markanın Kullanmama Sebebiyle Hükümsüzlük Koşulları Taklit Markayı Taşıyan Ürünler Piyasaya Sunulmasa Dahi Zarar Karşılanmalıdır Yönlendirici kod ile marka tecavüzü Marka hükümsüzlüğünün tespiti Tanımlayıcı İbarelerin Marka Tescili Tanınmış Markaların Farklı Sınıflarda Tescil Ve Hükümsüzlüğü Haksız Rekabetin Tespiti Ve Meni Markaya Tecavüzün Tespiti, Önlenmesi, Terkini Ve Tazminat Marka Hükümsüzlüğü ve Dava Zamanaşımı Marka İtibarının Zedelenmesi Ve Tazminat TPE, YİDK İptal Davası Tasarım Tescil Ve Marka Tescil Tecavüzü Markaya Tecavüz Niteliğindeki Ticaret Unvanlarının İptali Marka Tecavüzü ve Haksız Rekabetin Tespiti ve Meni
  Marka Kütüphanesi
  Türk Patent Enstitüsünce bugüne kadar 139 ürün coğrafi olarak tescil etti Yöresel lezzetlerimizi hiçbir ülke sahiplenemeyecek Geleceğin en önemli pazarlama yöntemi viral reklamlar Geleceğin trendleri İtalya da marka patent tasarım tescil ve koruma Safranbolu Safranı coğrafi işaret ilanı Mardin taşı coğrafi işaret ilanı Sivas Köftesi coğrafi işaret ilanı Yamula Patlıcanı coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Vişne Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Ahududu Likörü coğrafi işaret ilanı Geleneksel Türk Çilek Likörü coğrafi işaret ilanı Bergama Kozak Çam Fıstığı coğrafi işaret ilanı Konya Etli Düğün Pilavı coğrafi işaret ilanı Karamürsel Sepeti coğrafi işaret ilanı Türk koruması olan markalar Tanınmış markalar listesi Tescilli coğrafi işaretler Farklı sınıflarda RTE marka tescil başvuruları 5833 Sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili Marka Kanunu Antlaşması Markada Kullanım Sonucu Kazanılmış Ayırt Edicilik KHK 7 1- F bendi kapsamında Marka red nedenleri KHK.nin 7 1 e Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 d Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 c Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri KHK.nin 7 1 a Bendi Kapsamında Marka Red Nedenleri Marka İncelemesinde Mutlak Ret Nedenleri Marka tescil 35 sınıfın yeniden tanımlanması Denizliden çıkarılan doğal taş Denizli Traverteni adıyla coğrafi işaret tescil belgesi aldı
  Marka Makale
  Marka Sloganları Tescili Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi Kelime Markaların Tescili Marka Benzerliği ve Marka Karşılaştırma 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı Marka Tescil İşlemleri Marka Tescil Başvurularında Kötü Niyet Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvuruları Dini Değerler ve Sembollerin Marka Tescil Başvuruları Mala asli değerini veren şekillerin tescili Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescili Tanımlayıcı İşaretler Ses Markalarının Tescili Hareket Markalarının Tescili Etkinlik Adından Oluşan Marka İsimleri Harf ve Sayıların Marka Tescili Renk ve Renk Kombinasyonların Marka Tescili Şekillerin Marka Tescilleri Yenilenmeyen ortak ve garanti markalara benzer başvurular Markanın Koruma Süresinden Sonraki Benzer Marka Başvuru Fotoğraf Hakkı ve Telif Hakkı ile Korunan Marka Başvuruları Sınai Mülkiyet Hakları Olan Marka Başvuruları Tescilsiz Bir Markanın veya Kullanılan Bir İşaretin Tescili Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili Markada Tanınmışlık Kavramı ve Unsurları Markada Tanınmışlığın Tespitinde Uygulancak Kriterler Markada Tanınmışlığın İspatı Deliller Başvurusu Yapılmış Markanın Telif Hakkı Kapsaması Markalarda Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Markaların İlişkilendirme (Çağrıştırma) İhtimali Marka vekil veya temsilcinin izinsiz marka başvuruları Dini Sembolleri İçeren Marka Başvuruları Kamu Düzenine Ve Genel Ahlaka Aykırı Markaların Tescili Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanmış Markanın Tescili Garanti Markası ve Ortak Marka Başvuruları Marka Nispi Red Nedenleri Marka Tescilinde karıştırılma ihtimali Markaların Benzerliği Markalarda Görsel Benzerlik Markalarda İşitsel Benzerlik Markalarda Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik Markada Benzerliğin Tespitinde Temel Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Yabancı Dillerdeki Tanımlayıcı Kelimeler Şekil ve Tanımlayıcı Kelimeler Marka Tescil Başvurularında Yazım Hatalı Kelimeler Coğrafi Yer Adı İçeren Marka Başvuruları Ticaret Alanında Ortak Kullanılan İşaretlerin Tescili Şekli İçeren İşaretler Marka Başvuruları Nitelik üretim yeri ve coğrafi kaynak bildirir markalar Devletlere Ait Arma Bayrak ve Amblemlerin Marka Tescili Tarihi Kültürel Değerler İçeren Markaların Tescili Sahibi Tarafından İzin Verilmeyen Tanınmış Markaların Tescili Ses Marka Tescilleri Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri Harfler ve Sayıların Marka Tescil Başvuruları Marka Tescil Başvurularında Aynılık veya Benzerliğin Tespiti İl isimlerinin marka tescili Ayırt Edici İşaretle Birlikte Mal Hizmet Marka Adı Kullanılması Kişi adlarının marka tescili Sayıların Rakam ve Harflerle Marka Tescil Başvuruları İki veya Üç Harften Oluşan Marka Tescil Başvuruları Tek Harf ve Tek Basamaklı Rakamların Özgün Tasarımı Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar Marka İsimlerine eklenen tanımlayıcı kelimeler Logo (Şekiller) Arası Marka Benzerliği Marka İsmi Logo Kombinasyonlarında Şekil Benzerliği Kullanılan Tanımlayıcı İşaretler Ünlü Markalar Online Marka Başvurusu En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Marka Patent Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar Belgeler Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz Marka Bülteni Marka Tescil Firmaları Ofisleri ve Danışmanları Marka Tescil Başvuru İstatistikleri Tanınmış Marka Esasları Tescilli Marka TPE Marka Sorgulama Tescil Sorgulama Marka İsim Tescil Başvuru Belgesi Nedir, Nasıl Tescil Alınır Marka İsim Sorgulama Marka Tescil İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar 35 Sınıfta Önceden Tescilli Markanın aynısının tescili Önceden Tescilli Markayla Aynı olan Yeni Başvuru Yapılabilecek Devirlerde Benzer Markalarında Devri Şartını Anayasa Mahkemesi İptal Etti Hukuk Sözlüğü Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler Kelime ve Kelime Kombinasyonları Markalarda ayırt edicilik Sloganların Marka tescili Etkinlik Adından Oluşan Markalar Tescili Kelime ve Logo başvurularında ayırt ediciliğinin tespiti İsim Hakkı Alma Marka Tescili Sorgulama Marka Tescili Nasıl Yapılır Online Marka Sorgulama Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Yeni Sınai Mülkiyet Kanunun Getirdiği Önemli Değişiklikler Etkin Patent'ten Tescil Garantisi
  Marka Haberleri
  Aile Şirketlerinin Geleceği Anayasa İle Garantide Marka kraldır Antep baklavası tescil edildi Ünlü spor adamlarının isimleri tehlikede Peynirde marka savaşını İtalyanlar kazandı Dedelerinin zeytinyağını marka yaptı Tescilli Adana kebabı dünyaya açıldı Kızıyla gidecek kafe bulamadı kendi kafe markasını yarattı Fikir korunmuyor diye iki yabancı kaçtı Vakkonun tescil isyanı Atatürk Türkiyenin markası kimse ticari amaçlı kullanamaz Taklidin önüne geçmeyi esas alan Marka Koruma Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı Elazığ öküzgözü üzümünün Coğarfi işaret tescili sonuçlandı Diyarbakır karpuzu coğarfi işaret kapsamında tescillendi 900 bin firmanın marka tescili yok Çetinkayada çakma Bisse skandalı Akhisar Köfteci Ramiz in öyküsü Işın kılıcı taklit davası Birçok şirket Caillou lisansı almak istiyor Google, sonunda Çinden lisansı kopardı Bvlgari Art Türk markası oldu Yargıtay dan taklit ürün satana özgürlük En değerli 100 marka Kürtçe isimler marka tescili yapılabilecek Tescilli kürtçe marka isimleri Symantec in yeni logosu güvenlik anlayışını sembolize ediyor. Gazipaşa çekirdeksiz nara marka tescili Bursa da Taklit Mallar Müzesi kuruluyor Logolarını sadeleştiren markaların sayısı artıyor Höşmerim tatlısı için patent Başvurusu yapıldı Reklamcılardan çağrı, Hızla markalaşmalıyız Son coğrafi tescilleri arasına Çubuk Turşusu da girdi. Bayramiç beyazı adlı tüysüz şeftali tescilleniyor TÜSİAD, yeni kurumsal logosunu belirledi Türk Traktör, Ankara şampiyonlar sıralamasında birinci oldu İspir fasulyesi tescil edildi Adanalı kebapçılar, angus eti kullanılmasından yakınıyorlar Hilal Cebecinin Panpişi marka oluyor. Dr.Mehmet ÖZ dr.oz.com.tr Alan Adı İptal davasını kazandı Google Akıllı Lensler Yurtdışı markaların Türkiye tescil yarışı Tescilli eczacı markası davalık oldu Tokat Kebabı coğrafi işaret tescili yayinlandı Monica Bellucci marka tescili mahkeme kararıyla iptal edildi Kıbleyi ve namaz vakitlerini gösterecek otomobil yolda Batman ve Valencia yarasa logosu nedeniyle davalık oldu İskender Döneri türevi markaların kullanımı Bonus Kafa Marka davası sonuçlandı Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tatlıses logosunu kulanan firmaya ateş püskürdü Beştepe Marka tescil başvurusu yaptı Aydın kestanesi AB tescil başvurusu Yerli Otomobil için Cadillac BLS platformu satın alındı En pahalı Surface Book tükendi Tokat Başçiftlik Beyazı Patatesi tescili Kestane Balına Coğrafi İşaret Tescili Saab Grubu , Markamızı artık telaffuz etmeyin! Giresun Kalite Tombul Fındığı Coğrafi İşaret olarak tescil edildi İzmir Lokma Tatlısı tescili Ordu Kivisi için coğrafi tescil başvurusu yapıldı İvanka Trump Markası Facebook fikri meğer çalıntıymış! Anthony Davis Birleşik Kaş Modelinin Telif Hakkını Aldı
  Patent Haberleri
  Zıraat Bankası nın insansız banka şubesi hizmete girdi Türk sinemasında 3 boyutlu film heyecanı yaşanıyor Bu bedava araç internette fare kullanmayı tarihe karıştıracak. İnovasyona yüklenelim siyaset ve ekonomide daha güçlü olalım İnovasyonun Hızı Kıymalı elma dolmasında saklanmış inovasyon Yeni fikirler yeni işlere dönüşecek Fabrikalara Ar-Ge teşviki teknoparkları tedirgin etti Riccardo Illy, Türk sanayicilerine inovasyonu (yenilik) anlattı. Küreselleşme ve internet Yaratıcı olanın başımızın üstünde yeri var Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması Bir fikri olup da sermayesi olmayana sermaye Rekabet için en önemli silah inovasyon oldu Microsoft,inovasyon merkezi kurma kararı aldı Amaç yeni insanlar, yeni fikirler ve yeni trendler keşfetmek. İyi bir Fikri olanlara sermaye desteği Eşimin bulduğu ilaç sayesinde akciğer hipertansiyonuna çözüm ürettik. Yeni inovasyon merkezi listemizde Türkiye kesinlikle yer alır Yeşil devrim yaşanıyor Artık iş dünyasında başarılı olabilmenin sırrı inovasyonda... Mustafa olayı başlı başına bir algılama yönetimi olayı. Göbekli, bıyıklı aşçıların yerini, ince görünümlü, yabancı dilli, dünyayı takip eden aşçılar alıyor. Ünlü Trend sosyologları ve fütüristler bu yıl da gelecek yıla dair tahminlerini açıkladılar Kriz firmaları inovasyona yönelti Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları Hayata Artı Gençlik Programı, gençlerin çevre odaklı projelerine destek oluyor İnovasyon insanın sınırlarını aşmasına izin verir İnteraktif pazarlama dünyasındaki yenilikler 10 milyon kişiye ulaşması hedeflenen Global Girişimcilik Haftası Yaşlanmayı geciktiren havlular, yara iyileştiren kumaşlar, vücuttaki statik elektiği alan ürünler Depremi önceden uyaracak alet Bellek teknolojisini değiştirecek çalışma Bilim adamları tüm vücudu kontrol eden beyni kontrol etmeyi başardı Nokia dan Apple a patent ihlali davası Katlanıp cebe giren görüntü Otomobiller için Telepathy uzaktan yönetim ve kontrol sistemi geliştirildi Öldürmeyen silah Türk yapımı güneş arabası Formula G yarışlarına katılıyor Türk yapımı üç boyutlu cep telefonu Tasarlanan robot makine dalgıçları büyük bir sıkıntıdan kurtardı Felçlilerin nefes alıp vererek yazı yazabilmesini sağlayan burun içi bir cihaz ekran koruyucu gibi çalışan bir program çok ender görülen bir yıldıza ulaştı Parmak izinin yok olması halinde bile tespit edebilen nanoteknoloji tabanlı bir yöntem geliştirdi Bilim adamları kuru su üretti İngiliz bilim adamları buğdayın genetik şifresini çözdüler Apple Dokunmatik iMac için patent başvurusu yaptı Güneş sistemi dışında Satürne benzeyen iki yeni gezegen keşfedildi 120 megapiksel dijital kamera algılayıcısı Yağa gerek duymayan fritöz İnsanlı ve insansız olarak kullanılabilen Hibrid hava aracı Güneş enerjili prototip makam ve hasta servis aracı ODTÜ nün susuz yangın söndürme arac buluşu Googleın en iyi fikir yarışması sonuçlandı Yozgatlı mücitin geliştirdiği yakıt tasarruf cihazı DYO dan Hybrid teknolojiyle üretilen leke itici boya Göz Dokunuşu Şifreler 25 kat daha hızlı çözülebilecek Spam yollayana 2 yıl hapis cezası Yapay Zeka Mac OS X in son bombası! Müzik her yerde! Nortonun 2008 sürümleri Peynir suyundan alkol! Mönitörlerin arkası radyasyon yayıyor! Şıklık ve sadelik bir arada 420 fotoğrafçının kadrajından İstanbul Dünyanın en hızlı kamerası Hafif ve ince BMW-Intel F1 Blu-Ray Medya IBM yenilikleri tanıttı Google benzinliklerde bilgi pompalayacak Türk Buluşuna Altın Ödül Sahibini takip eden bavul Yazı tahtaları tarih oluyor İnsanlarda kopyalanacak Dünyanın doğuşu görüntülendi Nanoteknolojiyle Hayaller gerçekleşecek mi? İlginç Türk buluşları Türk vuruşu tam isabet Çığır açacak icatlar yarıştı Bu kağıt kendini temizliyor Gazete tarihe karışacak ODTÜnün akıllı camı ucuzlatan buluşu İnsan hayatını etkileyen 25 buluş Oyalı dünyaya geldi Toyota kırmızı ışıkta kendiliğinden duracak Hayat kurtaran buluş İşitme ve denge organını yapan gen bulundu! Japonya güvenlikçi robot üretti Patent kredilere teminat olacak Bu da çişimgeldi-cell İç organlarımız 3 boyutlu Türk doktor Tıbbi Buluşlar ve Teknoloji Kongresi nden mansiyonla döndü Kemer ve ceketlerde kullanılabilecek bu bilgisayarlar hayatınızı değiştirecek Diş fırçası güneş enerjisi ile çalışabiliyor Toyota şirketi keman çalabilen robot üretti Kamera artık böyle birşey Nokia N82 Bilim adamlarından akıllı sutyen Eşcinsel davranışa yol açan gen yüksek çözünürlüklü süper mercek Nasanın akıl erdiremediği sır Bluteoothu bileğinizde taşımak ister misiniz? TÜBİTAK yakıt pilinde teknoloji devleriyle yarışıyor Vücut saatini düzenleyen düğme Japonyada bir firma akıllı eldiven geliştirdi Temiz Enerji Evi Dünyada bir ilk! İlk makinistsiz tren Türk bilim adamlarından süper tomografi Kanserin yayılmasını önleyecek buluş Milyar dolarlık sektörlerin arkasında milyon dolarlık buluşlar yatıyor Düşünceleri okuyabilen cihaz 10 yıl içinde klavye ve fare kullanılmayacak Mucize fikirler Bilim adamları süper havuç üretti Maymun beynini kullanarak robot yaptılar! Kazara keşfedilen 10 buluş Akıl almaz icatlar Kullanıcının parmak izini tanıyan bir sistem geliştirildi. Japonlardan dev buluş 85 milyon bilinmeyenli denklemi çözdüler Nuri Sözkesen, Hibrit Isı Maddesi (HIM) adlı yeni nesil akıllı madde geliştirildiğini açıkladı. Ağlatmayan soğan üretildi Dünyayı kurtaracak altı proje! Yeni geliştirilen bir teknoloji sayesinde Otomobiller birbiriyle konuşacak! TÜBİTAK tamamen özgün ve milli bir yazılımla kripto özellikli cep telefonu geliştirdi Samanyolunda Dünyaya benzeyen gezegenlere sık rastlandığı ortaya çıktı Mıknatısları kullanarak yakıtsız motor icat etti Araç Güvenlik Savunma ve Takip Sistemi Sanal dünya ile düşünceleri yardımıyla iletişime geçebilecek. Özel güç giysileri geliyor Kendini onarabilen ve yeniden yapışabilen bir materyal geliştirİLDİ AIDS hastalığının vücüda yayılmasını engelleyen aşı bulundu Türk girişimci Yenersoyun Akıllı Raf teknolojisini Merkel tanıttı Yeni geliştirilen robot bebeğin hedefi insanlar gibi konuşmak. IBM bilimadamları,bilgi akışını kablolarla değil, ışık ile göndermenin yolunu buldu. IBM, 1500 bilgisayarın işini tek başına yapabilen anabilgisayar geliştirdi. Japon bilimadamları,Her şeyi bulan gözlük geliştirdi 10 yeni fikir dünyayı değiştirecek Depremde, bina titreşim emici cihaz buluşu Hücrenin içindeki büyüleyici hayat Robotlar hayvanların yerini alıyor! Bıçak geçirmeyen t-shirt Türk bilimadamlarından önemli buluş! Farelerde siroz tedavi edildi Minimum elektrik ile maksimum ısı sağlayan Hibrit Isı Maddesi (HIM) buldum Nobele adayız çok bacaklı robot teknolojisi Kanserde en küçük tümörleri tespit eden yeni teknoloji Hamburger makinesi icat edildi Buzlanmayı gerçek zamanlı bildiren boya geliştirildi 10 bin kat daha hızlı İnternet Kök hücreden yapay kemik ve kıkırdak ürettiler Bilimadamları radyasyona karşı ilaç geliştirdi 100 yıllık tedavi yönteminde yeni icat Her yeni araştırma, evrende çarpıcı matematiksel düzenler ortaya koyuyor, Dizayn edilmiş bebekler geliyor Kendi kendini temizleyen kumaş geliştirildi Bu su ııtıcısı,cep telefonları ile iletişim kurabiliyor Kendi kendisini karıştıran bardak buluşu Bilim Adamlarından müthiş buluş Evrenin kütlesini oluşturan,Görünmez karanlık maddenin keşfi Dünyanın ilk gerçek biyonik gözü Bu hava yastığı yayaları koruyor İsveçli bilim insanları,Sigarayı bıraktıran aşının denenmesine başlandı su soğutmalı t-shirt Parmak uçlarında sensörleri bulunan ve henüz test aşamasında olan eldivenler ilgi çekiyor. Sanal Kırmızı Işık,sürücülerin kırmızı ışkta geçmesini engelleyecek Artık, su altında konuşmak hayal değil! Eti Maden İşletmeleri ilk kez bir buluşa imza atarak, Bordan yeni bir kimyasal üretti Güvenliğe önem verenler için dokunmatik kapı kilidi geliyor. Giyilebilir kamera teknolojisi Otomobil yakıtı olarak kullanılan etanolü evde üreten ilk makine Tıp dünyasında mucize buluş Toprağa ihtiyaç duymayan sadece suda yetişen domates buluşu MEF-EBAV Proje Yarışması sonuçlandı. Günümüzün ajanları yerlerini küçük robot böceklere bırakacak. Japonlardan,depremin ne zaman olacağını söyleyen saat Hırsızı kandıran TV Dokunmatik duvar Bill Gates tarafından tanıtıldı. Türk dahiden tüm dünyanın hayatını kolaylaştıracak müthiş buluş! Kanser hücresinin yayılması engelleneyen proje,Türk ikizlere ödül getirdi Organik kimya ve nanoteknoloji kullanarak yeni nesil görüntüleme teknolojisi! Yazılım devi Microsoft, proaktif analize dayalı anti virüs patenti başvurusunda bulundu. Dev teleskopla Londradan bak,New Yorku gör! Müslüman bilim adamlarının müzede sergilenen buluşları Gelecekle ilgili bilimsel öngörülerde bulunup, teknolojik buluşlar geliştiriyor, Kanser hücrelerini dondurarak tedavi eden buluş Isıtmadan soğutmaya geçti tasarruflu vantilatör üretti Tıpta biyonik gözbuluşu Sadece bir bardak su ile yıkayabilen çamaşır makinesi geliştirdi. Nokianın aldığı yeni bir N85 patenti kamera yerleşiminde son noktayı işaret ediyor. Yeni dürbünler beyin dalgalarını kullanarak düşmanları tespit etmeyi kolaylaştıracak. üç lise öğrencisinin otoyol aydınlatılmasında tasarruf amacıyla geliştirdiği proje Bilimadamları,dünyanın en hızlı bilgisayarını üretti Balık gibi hareket eden robot Petrol üreten bakteri Öğrencilerden Ambulansı tanıyan trafik ışıkları NATOnun kripto cihazları TÜBİTAKtan Japonlar sonunda suyla çalışan otomobil üretti Elektrik üreten perde buluşu 3 dakikada istediğin meyveden dondurma yapan makina buluşu Türkiyenin ilk güneş evi Start-stop sisteminin otomatik şanzıman bir arada kullanılmasına olanak sağlayan HIS sistemi Kızıl Gezegeni yakın takibe alan NASA, gezegende mahşer anının izini buldu. İşte robot barmen İŞBİR, masaj yapan akıllı yatak üretti Japon bilim adamları, yapay zeka özelliği gösteren DNA molekülü yaptı. ODTÜ de bilgisayar oyunları pazarında yer edinmek için büyük bir atılım başladı Bilkent Üniversitesi geleceğin bilgisayar teknolojisi olarak öngörülen nanooptik devreler geliştiriliyor Taşıma robotu Winglet (Kanatçık) Tokyoda basına tanıtıldı. Egzersiz yapıyormuş hissi veren bir madde geliştirildi Geleceği değiştirecek buluş Bilim adamları insanları görünmez kılacak materyallerin geliştirilmesine bir adım daha yakın Geleceğin enerjisi Ayda saklı Evrenin oluşumundaki sırları ortaya çıkarması hedeflenen deney 10 eylülde Felçlileri yürütecek buluş! insan vücudunun hareketini, elektrik enerjisine çevirecek buluş Kuyruklu yıldızların kökenine açıklık getirebilecek bir gök taşı bulundu. Gezegenler arası internet CERN deneyi için merak ettiğiniz tüm soruları Prof. Dr. Cengiz Yalçın yanıtladı CERN deneyi için merak ettiğiniz tüm sorular 2.BÖLÜM Türk profesörden, Yeni hormon keşfi Uzaktan kumandayla sperm akışını kontrol edebilen yöntem ODTÜ den El-kol hareketlerinden yüksek oranda elektrik üretimi Bardaklı Meşrubat Şişesi tasarımı Xeroxun silinebilir kağıt buluşu, ABDde düzenlenen WIRED NextFestte kamuoyuna tanıtıldı. Nobel Fizik Ödülü açıklandı Hastalıkların tedavi süresini kısaltacak buluş Hidrolik ayakkabı icat edildi Michelin, lastik ömrünü yüzde 40 uzatan Michelin Energy Saver otomobil lastiği geliştirdi Yüzde 53.3 enerji tasarrufu sağlayan çevreci asansörü üretti. 2008 yılının en iyi 50 buluşunu seçti CTD Systems Türkçe konuşmaları bilgisayarda yazıya dönüştüren dikte yazılımını geliştirdi IBM kavramsal bilgisayar geliştirecek ekibe liderlik yapacağını açıkladı Giyenin suda batmasını önleyen mayo üretip 80 ülkede patentini aldı. 10 ünlü bilim adamının 10 güzel deneyi Japon bilim adamları, rüyalar ile beyinden geçen düşünceleri dijital ortama aktarmayı başardı.. Hibrit Isı Maddesi ile elektrik faturasını düşüren buluş Bilim tarihi ödülü. İlk kez bir Türke verildi. Japonlardan uyanamayanlar için yastık buluşu Kendi kendine alkol testi yapabilecek iphone En önemli buluşlar Devir OLED teknolojisini kullanan ampüllerin devri. Nokia nın patent başvurusu yaptığı, en ilginç cebin sinyallerini veriyor Mercedes yeni E serisi uyuklayan sürücüleri uyaracak Türk girişimcinin akıllı klozet buluşu Vücut hareketi, ısı ve titreşimi enerjiye çevirme buluşu dünyayı değiştirecek Rus Bilim adamları uzayda beşinci boyutu(karanlık enerji) araştıracak. GE, fizyolojik temelli sanal insan geliştirecek Ceplerin foto kalitesi Nano-teknoloji ile artacak Sinema keyfini olduğu gibi evinizde yaşayabilirsiniz Ortalama yaşam süresi 160 yıl civarına çıkacak Yeni buluş, sessiz bir ortamda bangır bangır bağıran cep telefonlarını tarihe gömecek... TV, radyo ve internet hizmetlerini tek bir elektrik kablosu üzerinden alabileceğiz. Damarlarımızda gezinen minik robotlar artık hayal değil internet bağlantısı engelleyen duvar boyası Robot fotoğraf makinesi ABDde piyasaya sürüldü. Kontakt lens gibi göze takılan televizyonlar geliyor Kızıl ötesi ışınlar ile düşünceyi okuyorlar En ince akıllı telefon Nokia E55 ile bir ay bekleme süresi Çok konuşulacak buluşlar Çalındığını haber veren cüzdan 20 bilim insanı dünyayı değiştiren 10 buluşun bir listesini çıkardı Ekran teknolojisinde yeni buluş Üniversite öğrencisi, jeneratör yardımıyla rüzgardan elektrik üretti Bilim adamları,ilk kez yüksek frekanslı sesleri ışığa çevirdi Ölmüş beyin hücreleri yenileniyor, felç tarihe karışıyor. Kaynak makinalarındaki gazda, kullanıma göre yüzde 40 ile 90 arasında tasarruf sağlayan sistem TÜBİTAK ile yeni proje geliştirdi ve özel bir plastikten arı kovanı yaptı. İrlandalı bilim adamları,cinsel performansı altı kat artıran bir sprey geliştirdi Bilkentte,DVDlerin kapasitelerini günümüzdekinden binlerce kat arttıracak yeni bir teknoloji geliştirildi. ODTÜ, araştırmacıları,sinir doku mühendisliği çalışmalarında önemli başarı gösterdiler... TÜBİTAK Hassas Güdüm Kitini geliştirdi Dünyada ilk kez gerçekleştirilen yeni bir sistemle parmak izinden yüz tanımlanabilecek. Geliştirilen yeni bir disk teknolojisi ile pcniz ışık hızında açılacak Nokianın yeni patent başvurusu klasik cep mesajlarına renk katacak hem de gerçek anlamda... Googleın son icadı beyin okuma Üç Türk işadamının buluşu olan mekanik Eğimölçer aleti, büyük ilgi görüyor. Toyota beyin dalgalarıyla çalışan tekerlekli sandalye geliştirdi. Geleceğin bilgisayarları nasıl olacak? TÜBİTAK, geliştirdiği yeni bir sistemle elektrik tellerinden bilgi hırsızlığına çare buldu. Görme engellilerin otomobil kullanması sizce hayal mi? Düşünceyle hareket eden mekanik kol Bilim dünyasının unutulan kadınları güneş ışığında kendi kendini temizlemesini sağlayan kumaş buluşu Klimalı Tabut Türkiye nin ilk insansı robotu Türkiye nin ilk elektrikli minibüsü Fincanda pişen Türk kahvesi için patent başvurusu Son 3 yılda patent başvurularında dünya ikincisiyiz İTU den sınır gözetleme robot buluşu Keneden koruyacak elbise modelleri ÜÇ yerli buluşla katılan Türk Patent Enstitüsü Almanya dan ödülle döndü Nitrat kaplama, cihazları çizilmeye karşı daha fazla koruyacak Doç. Dr. Mehmet Arık dan yeni nesil LED ampül buluşu Su filtreli elektrikli süpürge patenti dev bir küresel markayla üretim anlaşması getirdi Yaraları iyileştiren akıllı yara bandı ilk yerli güneş enerjisi ile çalışan araçlar seri üretime hazırlanıyor Apple dan 3D piyasasını korkutacak bir patent geliyor Elektromanyetik radyasyonu yutan ve yansıtan perde Çin ile Patent hakları işbirliği anlaşması yapıldı Lodosda ölüme karşı döner baca buluşu Türk doktorun geliştirdiği kanseri durduran yeni ilaç önümüzdeki yıl denenecek Patent başvurusunda Türkiye 5 nci sırada Polser, çatıdan elektrik enerjisi üretimi sağlayacak örtü sisteminin patentini aldı X-RAY cihazında ötmeyen kemer yok satıyor Cep telefonlarında çığır açacak buluş Apple, Pilsiz Iphone için patent başvurusu yaptı Bursa nın patent fabrikası Bu ilaç kanamalı yaralanmalarda ölüm riskini yüzde 10 azaltacak Benzinle çalışan Çay toplama makina buluşu Evsel ve endüstriyel atıklardan gaz üretim sistemi Termal kameralı iPhone XEROX, 1,600 yeni buluşun patentini aldı Cep telefonları dokunmadan parmak hareketleri ile kumanda edilecek İşte boyutları ufalan, kapasitesi artan mucize Apple pilleri Çölyak hastaları için gluten bulunmayan erişte üretildi. İşte dev şirketin son patent başvurusu Google, Doodle olarak bilinen logo sisteminin patentini aldı. Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkanı Habib Asan, 12 binin üzerinde de patent başvurusu beklediklerini söyledi. Hocasının hastalanması, asistan öğrencilerinden birinin yeni buluşa imza atmasına neden oldu. ayçiçek saplarından izolasyon maddesi Çorba Çeşmesi Tescillendi... Türk girişimci suda batmayan araç için patent başvurusu yaptı. Hastane bakterilerini öldüren krem Microsoft satın aldığı Skype programı için casusluk yazılımı hazırladı. Nortel Networks 6 bin adet patentini 4.5 milyar dolara sattı İyice kızışan patent kavgasında Apple, Samsunga şimdiye kadarki en sert yumruğunu salladı. Patenti Türk doktor Ziya Özele ait olan zakkum ekstreli kanser ilacının FDAdan ilk rapor. Kenenin vücuda yapışmasını önleyen kıyafet, TPE tarafından tescillendi Google 5 yıl önce neyin patentini için başvuruda bulundu? İşte Googleın peşinden koştuğu patent... İnsan saçından 100 bin kez daha ince, çelikten dayanıklı İşte Honda ve karbon nano tüplerinin sırrı Zararlı elektromanyetik dalgalara karşı kumaş ve boya ile korunma teknolojisi İşte ninni söyleyen yastık Nokiadan Applea patent ihlali davası En ilginç buluşlar Katlanıp cebe giren görüntü Cep pillerinden otomobile yakıt Tek dokunuşla güvenli kablosuz bağlantı hazır Bitkisel hayattaki hasta düşünce okuyan teknoloji ile konuştu Çatı sistemi bedava elektrik üretecek Kurşun kalem ile baskı yapan ve kendi kendini silen yazıcı Türkiyede ilk kez TÜBİTAK destekli çevre dostu yeşil LPGli dizel motor üretildi Dünyanın ilk uçan koltuğu ile tanışmaya hazırlanın... Cep telefonu ve bilgisayarlar vücut üzerine yansıtılan ekrandan kontrol edilebilecek. Prof. Dr. Nuray Uçar, teri içinde hapsedip kuruluk hissi veren yeni bir lif yapısı geliştirdi Intel laboratuvarıyla birlikte geliştirilen Robot Herb, evde hasta ve yaşlıların kötü gün dostu olacak Yayalar yürürken çevrelerini aydınlatmaya yetecek kadar enerji üretecek buluş Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Camdan elektrik üretimi ve ışık veren duvar kağıdı buluşu Öğrenme ve hareket kapasiteleri son derece gelişmiş biri çocuk diğeri bebek iki yeni robot. sanal gerçeklikn cihazı TÜBİTAKtan destek aldı. el yazısıyla email yazmak İnsansız deniz aracı İnsanları yaşlandıran gen tespit edildi Kendi kendine evi temizleyen robot Roomba Süper beyinler bilim arenasında Kimyasal, biyolojik saldırıları tespit eden üstün özelliklere sahip lazer sistemi geliştirdi Tasarlanan robot makine, dalgıçları büyük bir sıkıntıdan kurtardı 1001 İcat sergisi Londradan sonra İstanbulda açılıyor Görünmezlik pelerini Çocuksuz milyoner,fıkra anlatabilen bir çocuk robot icat etti Hurdalıktan topladığı malzemelerle küçük buluşlara imza atıyor Objelerin üç boyutlu taranması ve çıktı alnması Bilim adamları, Dünyadan en az 100 ışık yılı uzaklıkta 7 gezegenli bir güneş sistemi keşfetti. Viskinin yan ürünlerinden yeni bir biyoyakıt geliştirildi. Silikon Vadisinde patent savaşları Adresi bil, daha az benzin yak Milli İşletim Sistemi 2008e hazırlanıyor Nokianın en incesi geldi iPoda parmak ucunda müzik Googledan ucuz cep telefonu Asus, önce incelik, sonra hafiflik Mac OS Xin son bombası! 5 gezegenli bir yıldız sistemi keşfedildi. Dejavunün sırrı çözüldü! IBM, yenilikleri tanıttı ODTÜden radarla görünmezlik teknolojisi Toyota, kırmızı ışıkta kendiliğinden duracak Bu robot sizi uyandırıyor, yemeğinizi hazırlıyor, sohbet ediyor Patent, kredilere teminat olacak Xeroxtan hibrit arama buluşu Nokianın patent başvurusu yaptığı, en ilginç cebin sinyallerini veriyor Nokianın yeni patent başvurusu klasik cep mesajlarına renk katacak hem de gerçek anlamda Dokunmatik cebinizin ekranında kalan parmak izlerine son Tek silindirli, yüzde 35 43 tasarruf sağlayan enjeksiyonlu motoruna uluslararası patent aldı HTC, Googledan satın aldığı 9 yeni patenti kullanmaya hazırlanıyor Kaspersky Lab yeni patent ile e-postaları daha güvenli bir hale getiriyor İki genç mucitten çöl aracı buluşu Yerli paslanmaz loblu pompalar DemirDöküm güneş enerjisi sektöründe bir ilke imza attı Ekonomik koşullarda hidrojen gazı elde etme buluşu TDK dan kabakmacun ve kabaklavaya teşekkür belgesi Doğal Ahşap Kaplama tekniğine patent başvurusu yaptılar Tüm banka kredi ve marka kartları dijital cüzdana giriyor Türkiye nin BPA içermeyen ilk PES Biberon markası Mamajoo raflarda yerini aldı Philips ev atıklarının aydınlatma için kullanılabildiği bio-ışık geliştirdi Apple ın Samsung u durdurma çabaları nafile çıktı İndigo boya Kral Tekstil in geliştirdiği yeni bir makine ile tüm kumaşlarda kullanılacak Apple Motorola ya karşı davayı kaybetti Patent davalarının kazananı Apple bu kez kaybeden tarafında Türk girişimcileri hem yurtiçinde hem yurtdışında rekabette bir adım öne geçiyor YHT ismi ve kullanım şekli marka olarak tescil edildi Artık Apple cihazlarda bildiğiniz pilleri görmeyeceksiniz İşte Çinlilerin ortaya karışık son oyuncağı Diyarbakırlı çiftçi sap tolamalı saman makinesi icad etti Yunanistandan sonra Bulgaristan da lezzetlerimize göz dikti Google teknoloji devi IBM den yüzlerce ek patent satın aldı Devrim Karamahmut Türkiyenin ilk patentli hamilelik danışma merkezini kurdu Çinde iPadler toplanıyor Google Motorola Mobility yi patentleriyle alıyor Apple yeni patentiyle geleceğin iPhone una ilk adımı attı Mermer gibi görünen plastik mezar taşına patent aldı Apple ın yeni klavye patenti Genç mucit omurilik felçlilerinin ihtiyaçlarına göre bir robot icat etti Patent Kanunundaki değişiklik ile üniversiteler kurumsal patent başvurusu yapabilecek Samsungdan hiç de dahiyane olmayan patent başvurusu Apple ve Samsung patent davasında bu kez aynı saftalar Geleceğin telefonu Nokia patentli Microsoftun patent davasında Linux şoku Türk Yunan patent savaşında yeni raund simit Motorola ile arasındaki patent davasında şimdilik Microsoft avantajlı Google ve Oracle arasındaki patent anlaşmazlığı mahkemede Cep telefonları İki Yüzlü olacak Batık tırnak tedavisinde ödüllü aparat Hamilelere özel emniyet kemerleri tasarlayıp patentini aldı Doktor Volker Höltke tarafından icat edilen şnorkel yüzücülere kolaylık sağlayacak Kordsa Global yeni ürün geliştirdi hedefe 700 milyon dolarlık pazarı koydu Türk bilimadamlarından büyük buluş iPhone için değiştirilebilir lens patenti Genç mucitler ödüllerini aldı Duygu algılayan teknoloji Yerli ilaç firmaları teker teker satılıyor iPad ismine 60 milyon dolar CERN Laboratuvarları, Higgs bozonu olabilecek bir atom altı parçacık keşfedildiğini açıkladı. Bodrum Mandalini Tescillendi Patent Başvuruları Arttı Tescil Azaldı Patentte Geri Kaldık Akıllı Baret Sistemi iki lise öğrencisi, uzun ömürlü ekmek geliştirdi Apple ile Samsung arasındaki patent savaşları Patent ve Tasarım tescilli yerli kepçeler Apple Samsun Patent Savaşını Apple Kazandı Samsung ve Microsoft arasında sorun olan yazılım patentlerinde anlaşma ihtimali İçkinin içeriğinde yabancı madde tespit eden oje Damar görüntüleme spreyi icat edildi Yeni bir kan tahlili parametresi geliştirildi Hacettepe Üniversitesi difteri, tetanos ve Hepatit B aşılarını üretmeye hazırlanıyor Orman mühendisi iki girişimcinin geliştirdiği Akılı Yatak ıslandığında alarm çalarak uyarıyor. Japonlardan Kablosuz Enerji buluşu devrim yaratacak Patentte Dünya Lideri Toyota Hidrojen destekli pil ile İphone şarjınız bir hafta dayanabilecek Piknik Tüpüyle Çalışan ve Isınma Masrafını Yüzde 80 Azaltan Cihaz Üretti Bina yapımında kullanılan kurşun geçirmez bims geliştirildi Facebook Fotoğrafın İlk çekeni görecek sistemin patentini aldı Tüy kadar hafif olmasına karşın çelikten güçlü yeni bir madde geliştirildi Göğüsleri 7 günde büyüten ve daha da canlandıran yeni bir cihaz geliştirdi. Apple akıllı yüzük patenti başvurusu iRing Microsoft birden fazla işletim sisteminin tek bir cihazda çalışması için patent aldı İkinci nesil Google Glass gözlük Kanser geninin patent başvurusu reddedildi Apple patent davasını kaybetti Kanserli Rahimler İçin Manipülatör ve yumuşak doku sertlik ölçer cihaz patenti çok konuşulacak Yüzde 100 Türk tasarımı İnsansız Hava Aracı İphone ekran koruma patenti Acar Deri patent ve faydalı ürün kategorisinde ödül aldı İnsanlar gelecekte neye benzeyecek? Ses dalgaları kullanılarak nanoteknoloji yöntemiyle esnek güneş paneli Hayvansal atıklarla yılda 10 bin ton sentetik petrol üretilecek Yeni Google Glass nasıl görünecek? Apple ve Samsung arasındaki iMessage davası Vücut hareketlerine göre kontrol edilebilen Hoverboardlarda Patent Savaşları Destek bulamayan Mucit ABD vatandaşı oluyor Geç donan asfalt Apple artırılmış gerçeklik kullanan projektör patenti aldı Balıklarda bağışıklık sistemini güçlendirici dezenfektan patenti Samsung akıllı yüzük için Amerikan Patent Ofisinden bir patent aldı Patent Başvuru Sayısında Patlama Mermer tozu ve kömür külünden, ısıya ve suya dayanıklı beton blok üretildi Apple aldığı yeni patent çift ekranlı bir iPad Hava Yastıklarından yüzen otomobil buluşu Apple ilk araç donanımı patentini almış durumda Depresyonu Yenen Molekül Lise öğrencisinden sıcaklığı sabitleyen çoklu odalı cihaz Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bilimsel araştırma projelerine destek Evcil kedi ve köpeklerin ayak ve tuvalet temizliği için yeni cihaz
  Patent Başvuru Kılavuzu
  Avrupa bilgisayar uygulamalı buluşların içtihatları Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekler Bilgisayar uygulamalı buluşlar için istemlerin yazılması Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat Patent Başvurularında Şekli Şartlara Uygunluk İncelenmesi Patent Başvuru Ücreti Ödeme Koşulları Patent Vekilleri Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Patent Başvurularının Şekli ve Fiziksel Eksikliklerin İncelenmesi Patent Başvurularının Bölünmesi Patent Rüçhan Hakkı Patent Başvurusunun Yayınlanması Patent Araştırma Prosedürü Patent Araştırma Talebi Patent Araştırma Raporu İncelemeli Patent Verilmesi Prosedürü Patent Prosedür Aşamaları Patent İtirazların Değerlendirilmesi Patent İnceleme Talebinin Şekli İncelemesi Buluşun İncelenmesi Patent Verilebilirliğin İncelenmesi Patentde Tekniğin Bilinen Durumu Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler Buluşda Yenilik Buluş Basamağı Buluşun Sanayiye Uygulanabilirlik olması Buluş Bütünlüğünün incelenmesi ve başvurunun bölünmesi Patent Başvurunun Başvuru sahibi tarafından Bölünmesi Patent İstemleri ve Patent Kategorisi Rüçhan Hakkı Talep Eden Patent Başvurular Patent İnceleme Raporları Patentin Verilmesinin Hazırlanması İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi Patent Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Biyoteknolojik Buluşlarla İlgili Başvurular Bilgisayar yazılımları ve programların patentlenmesi Yemek Tarifleri ve Estetik Yaratmalarda Patent Faydalı Model Belgeleri Faydalı Modellerde Yenilik Unsuru Faydalı Model Başvuru ve Başvuru Tarihi Faydalı Model Şekli İnceleme ve Yayınlama Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı Faydalı Model Belgesinin Verilmesinden Sonra Yapılan İtirazlar Faydalı Model Dönüşüm Talepleri Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüşümü Faydalı Model Sürelerinin Hesaplanması Patent Sınıfları Serbest İşçi Buluşları İşçi Hizmet Buluşları
  Tasarım Haberleri
  Garip laptop tasarımları görmeye alıştık, ama bu tasarım Gelecekte otomobillerin şehirlere göre şekillenecek vücuda ve yatış şekline göre özel olarak tasarlanan yataklar Nokia Prism Koleksiyonu İstanbul Tasarım Sistemine Doğru Tasarım eğitiminde nitelik ve nicelik meseleleri Yeni Movisi Tasarımları Julien Cueff , Interior Motives Yılın Öğrenci Tasarımcısı 6. Alman Tasarım Konferansı Görmezden Gelinemeyecek On Tasarım Trendi Nurus, Design Management Europe Awards Adayı 2015 Kentlerinin Oyun Bahçeleri Endüstriyel Tasarımın Ekonomi Politiği Üzerine Solarise Abajur, Pu Tai Philips Gelecek İçin Tasarım Konseptlerini Tanıttı Maison Française Re-Tabure Sergisi Tüm dünyadan 18 tasarımcı Türk mermerini işledi Türk olduğumu Osmanlı motifleriyle göstermeye karşıyım 4 Türk firması Avrupada tasarım ödülü kazandı Yeşil Güzellik Yeni nesil market arabası tasarımı Paşabahçe tasarımlarında varoluşun simgesi 7 İşportacılıktan dünya markasına Liseli gençlerin ilginç tasarımları Dizüstünde rahatlık Cepte farklı tasarım USB deyip geçme Sanatla moda, tasarımla ticaret iç içe Plazmanın dekorasyona etkileri Tasarım Oscarını kutlayan olmadı Tasarım sektörünün gizli kalmış kahramanı Keçe tasarımcısıyım Manken-Tasarımcı kankalar Genç tasarımcılardan içimizdeki dünya Tasarımla mizah yapıyor YKMnin vitrininde bir hafta yaşayacak Vitrine hikaye yazan tasarımcılar 51 yıllık Divan yeniden tasarlandı İstanbuldan New Yorka bir tasarım hikayesi 2008 vitrin trendleri Tasarım ödüllü çamaşır makinesi, 2007nin en iyileri bunlar Tasarım Nobeli Bir Türke Verildi Bu kıyafetler teknoloji dünyasının moda ikonu Yatakta kolum altta kaldı işkencesi sona eriyor! 60 tasarımcı bir arada Googledan 23 Nisan logo tasarım yarışması Tasarımın milli takımı bu fuarda kurulacak Halı dediğin tasarımıyla uçurur İlginç teknolojik mont tasarımı ile 6.000 Sterlin ödül kazandı Hedef tasarımla katma değer sağlamak Rahat etmenizi sağlayacak çok özel bir koltuk tasarımı geliyor. En lüks ve en pahalı cep telefonlarını yaratmak onun fikriydi. Kahvaltıyı kolaylaştıran yeni tasarımlar 2008 yılının en iyi 100 tasarımı Çocuklar sandalye tasarlıyor Tasarımcılar,hayallerindeki dekoratif objeleri tasarladı Yüz tanıyan interaktif ayna 30 tasarımcının, alev alev renklerin cama yansıttıkları sergi Blaise Mautin, oteller için parfüm tasarlıyor Geleceğin mesleği tasarımcılık Kale Tasarım Merkezi açıldı İtalya İle Kasım Ayında GOL! Adlı Tasarım Maçlarımız Var Türkiye, tasarımı 360 derece kavramış bir ülke Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışmasının galipleri belli oldu. Volitan adını verdikleri tekne tasarımıyla,ünyanın en prestijli ödüllerini aldılar EDIDA tasarım yarışmasının Türkiye ayağında yılın tasarımcısı Victoria Beckham Range Rover Evoqueun iç tasarımını yaptı ressam Şahin Paksoy,Hermes markasına porselen tasarımı yapacak Ipadın üç katı fiyatına markalardan özel kılıf tasarımlar Art Vespa tasarım yarışması İstanbul Design Week eski galata köprüsünde 5 Yıldızlı İç Tasarım ödülü Akmerkez e verildi Çok ilginç ayakkabı tasarımları Ox Home Sihirli Aynalar tasarımı dünya markası yarattı Bisikletçiler için hava yastığı üretildi Nazar boncuklu mumluk, meyvelik ve vazolar İznik çinisiyle üretildi Halı Tasarım Yarışmasını Duygu Şenol kazandı Üç dilde konuşan sütyen Gelinlik Tasarım Yarışmasında ilk eleme sonuçlandı. İstanbul için Taksi Sistemi Tasarımı Fikir Projesi Yarışması İlk üçe giren tasarımlar gönüllü sanayiciler tarafından üretilecek. Havacılığın tasarım merkezi olduk ?Deri Tasarım ve Üretim Yarışması? ödülleri sahiplerini buldu. Atıl Kutoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında köprü gibi iPhone 5 ile ilgili bilgileri toplayıp Photoshopla kendileri yarattılar. Erkekler için son damla pedli külot tasarımı Ağaçlar sanatçının eline geçince pahalı kutulara dönüşüyor Otto 312den bardak altlığı tasarımı ödül aldı YouTube nin tasarımı yenileniyor Otomobilin tasarımı fiyattan sadakatten çevreden ve güvenlikten önce geliyor Pınar cam şişe tasarımını yeniledi Ulusal Ev Mobilyaları Tasarım Yarışması genç yetenekleri arıyor Milano Tasarım Haftası bu kez Türk karma tasrım grubunu ağırlayacak Özel tasarım kütük yatak Dikişsiz giysiler Hublot Beşiktaş İçin özel Hublot King Beşiktaş Titanium saat üretecek Görme Engelliler tarafından tasarlanana özel halı koleksiyonu Meme Kanseri için hem şık hem de feminen sutyen tasarladı ECOSF amblem mühür tasarım yarışması düzenleyecek İşyerinde siesta için çek-yat masa tasarımı Milli otomobilden sonra milli savaş uçağında da konsept belli oldu Yat Tasarımcısına ve Yat İç Mekan Tasarımı yapabilen İç Mimarlara duyulan ihtiyaç büyük Depremde can kaybını azaltan mobilya Ar-Ge ve tasarıma yeni teşvikler geliyor Kanadalı mucit Charles Bombardier, sesten 24 kat daha hızlı giden bir uçak tasarladı Kumandalı çamaşır kurutma askılığı
  ISO Belgelendirme Haberleri
  Bahçelievler Gazi İlköğretim Okulu ISO 9001 belgesi aldı BUCA Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ISO 9001 belgesi aldı Marport ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 belgelerini aldı Alçesu ISO 9001 belgesi aldı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi IS0 9001 belgesi aldı TEKEL e ISO 9001 belgesi Türk Kızılay ISO 9001 önetim Sistemi Belgesi aldı Güres ISO 9001 belgesi aldı Helin,HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve TSE aldı Meclise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Ürgüp Belediyesine ISO 9001 kalite yönetim belgesi Otopark ISO 9001 kalite belgesi aldı Meteoroloji ISO 9001 belgesi aldı Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa kalite örgütüne kabul edildi Beşiktaş 3 yıllık ISO 9001 2000 belge yenileme onayı aldı Türkiyenin ISO 9001 kalite sertifikalı ilk çiçekçisi Huzurevine ISO 9001 belgesi OYDEM ISO 9001 belgesi aldı Özel Hüseyin Aslan Anaokuluna ISO 9001 belgesi Ege Ulaşım ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi aldı Pırıl Hotel ISO 9001 Kalite Belgesi aldı TAV Georgia ISO 9001 ve ISO 14001 belgelerini aldı Anadolu Bilişim ISO 9001 belgesini aldı Suat Seren Göğüs Hastalıkları ISO 14001 belgesi aldı DEİK ISO 9001 Belgesi Aldı Devlet hastanesine ISO 9001 kalite belgesi Kazan Belediyesine ISO 9001 Kalite Belgesi verildi Meslek Yüksek Okuluna ISO 9001 belgesi Çocuk Hastanesine ISO 9001 belgesi Çan Anadolu Lisesine ISO 9001 belgesi Polatlı borsasına akreditasyon belgesi RTÜK ISO 9001 başvurusu yaptı Altındağ Belediye Anaokulu IS0 9001 belgesini aldı Esenboğa Havalimanına İSO 9001 2008 Belgesi THY ye ISO 9001 kalite belgesi Sakaryaspor ISO 9001 sertifikası aldı Çorum leblebicisine ISO 9001 ve 22000 belgesi İZELTAŞ, çevreye ve insana verdiği değeri tescillendirdi. Petkim ISO 14001 ve OHSAS belgelerini de aldı Bursaspor ISO 9001 belgesi alıyor Kertil Çam ISO 9001 2008 Belgesi Aldı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ISO 9001 kalite belgesi Bayraklı Belediyesine ISO 9001 ve ISO 14001 kalite belgesi BEDAŞA iso 9001 belgesi İzer Hotel iso 9001 belgesi aldı TSE,Silgi, kalem ve boyaları alırken standardına bakın Mersin Üniversitesi,ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgesi aldı Ağaoğlu My City Hotel iso 9001 belgesi aldı TBMM lokantalarına, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verildi. Kültür ve Turizm bakanlığına ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Buca kadın doğum ISO 9001, 2008 Kalite Sistem Belgesi aldı. Moova Gıda Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kayhan kendi çiftliklerinde üretilen sütü kullanıyor TAV Bilişim Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (İSO 27001) sertifikası aldı
  Hukuk Haberleri
  AB Komisyonu, internet arama motoru piyasasının lideri Googleın rekabeti ihlal edip etmediğini incelemeye aldı. Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi Profilo kendini batıran Çinli Towaya dava açtı İnternetten dava açma dönemi başladı Heidi Klum hırsız mı? Danıştay,petkimin satışında üstün kamu yararı yok Patronun eşine hakaret kovulma nedeni Sabancı 8 yılda Porschesine kavuşabildi Bu yasalar hayatımızı değiştirecek Tüketicinin zaferi 50 bin TL yi hacker kaptı Yargıtay faiziyle iade ettirdi Türkiyeyi şok eden en son yasak... Fransız Yargıtayı keyfi kimlik kontrolünü mahkum etti Dolandırıcılar KOSGEB girişimcilerin fikirlerini çalıyor Tüketiciden alınan kayıp kaçak ve okuma bedeli geri ödenecek Yargıtay haksız tahrik indirimi uygulayan yerel mahkemenin kararını bozdu Boşanma Davasında Kadına Şiddete Yüksek Tazminat Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu Dosya masraflarının iadesine ilişkin emsal karar Valiliklerin il genelinde keyfi olarak uygulanan alkollü içki yasağına Danıştay vize vermedi SGK Yüzlerce kişiye dava açtı Dolandırıcılar ücretsiz dilekçeleri 700 liraya satıyor Meslek Odalarına kayıtlı esnafa aidat müjdesi Para Transferlerinde Bankanın Sorumluluğu Sulukule konut projesi tamamlanmak üzereyken iptal edildi Danıştay, sözleşmeli personele tayin ve becayişlerde harcırah ödenmesini engelleyen düzenlemenin yürütmeliğini durdurdu Yargıtay,mevduat sahibinin hesabından bilgisayar korsanlığı ile yapılan aktarımlardan banka sorumlu Banka kartı çalınan ve hesabından 660 YTL çekilen emekli, Tüketici Mahkemesinde açtığı davayı kazandı. Mekanik su sayaçları yerine kartlı sayaca mahkeme engeli Tapu Dairesinde vatandaşlardan alınan paralar, Mahkeme tarafından, rüşvet olarak kabul edilmedi Eyüp İkinci Sulh Hukuk Mahkemesi Otogara giriş ücreti haksız Yargıtay 5inci Ceza Dairesi, devlet memurlarının yapması gereken bir işi yapması ya da yapmaması gereken bir işi yapmaması için yarar sağlamasını rüşvet değil görevi kötüye kullanmak suçu oldu Telefonla tacizde emsal karar İnternet suçlarına 2 yeni suç ekleniyor Çocuk pornosu saklayana 5 yıl hapis Türkiyenin ilk e-davası Yargıtay Ondokuzuncu Hukuk Dairesi, tüketicileri sevindirecek bir karara imza attı. Dolabı söküp alan kiracı hırsızlıktan yargılanacak
  Kalite Makale
  ISO-9000 Kalite Güvence Sistemi Çevre Eğitimi ISO 9001 Eğitimi bilgi-guvenligi-egitimi Globalgap Eurogap Tanımları ISO 9001 Nedir İş Güvenliği Eğitimi İş Güvenliği İş Sağlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü İş Kanunu İş Sağlığı ve İş Güvenliği ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Yönetmenliği ISO 22000 Eğitimi CE Nedir CE Uygunluk İşaretinin Kullanılmasına Dair Yönetmenlik Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmenlik Ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine Dair Yönetmenlik Gemi teçhizatı yönetmeliği Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmenliği Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmenliği Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmenliği Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmenliği Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmenliği Gürültü Direktifi Beton Taşıma ve Püskürtme Makinası Gürültü Direktifi Tıbbi Cihazlar Direktifi Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğİ Makine Emniyeti Direktifi Endüstriyel Mutfak İçin Elektromanyetik Uyum Direktifi Asansör Yönetmeliği Hizmet Belgelendirme Standartları Hizmet Belgelendirme Yönergesi Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı Karavan ve Çelik Binalar Hizmet Yeterlilik Belgesi Ahşap Plastik Alüminyum Perdeler Hizmet Yeterlilik Belgesi Tuvalet Banyolar Temizlik Elemanları Cihazları HYB Belgesi Tamir ve Bakım Servisleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Temizlik Makinaları Mağazaları Hizmet Yeterlilik Belgesi İş ve İnşaat MakinalarI Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kapı Kilitlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Kapı Sistemlerine Hizmet Yeterlilik Belgesi Sırt Geçirme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Polisaj Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Titreşimli Parçaların Balans İş Yerlerine HYB Belgesi Yol ve Asfalt Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Asansör Tahrik Makinası Hizmet Yeterlilik Belgesi Beton Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Karayolu Araçları Soğutma Cihazları HYB Belgesi Sportif Araçlara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Metal Dedektörleri Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Çelik Raf Kalıp İskele Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Amotisörler Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tıbbi Atık Taşımacılığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Takograf Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Matbaa Makinaları Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Kahve Öğütme Makinaları Hizmet Yeterlilik Belgesi Süt Sağma Makinalarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi GSM Test Cihazlarına Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Tüfek ve Tabancalara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Soğuk Hava Oda ve Depoları Hizmet Yeterlilik Belgesi Spot Isıtıcılara Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu Garanti ve Tamir Süresi Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler Garanti Belgesi Başvuru İşlemleri Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken Bilgiler İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddeler Garanti Belgesi Zorunlu Mallar ve Garanti Süreleri Garanti Belgesi Yönetmenliği İşçi Sağlığı Kalite Yönetim Sistemi

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Marka patent, tescil, uyarı, zamanlama, yönlendirme, öneri ve görüşleriyle şirketimizin son 10 yılda çok olumlu oluşumlara imza attığımızı Etkin Patent çalışanları sayesinde elde ettiğimizi ve başarılarımızın devamının süreceğinden inancımız tereddütsüz tamdır. Teşekkürler Etkin Patent…

  Atakan GÜNDÜZErta Kimya Tic. Ve San. Ltd. Şti.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın

  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi:

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin