3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci » Etkin Patent 3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.
3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci

3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun

  • Anasayfa
  • Blog
  • Kanun
  • 3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun
3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun 3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Kanun  Tarih :  25.4.2018       Google Plus      
Kanun,  Kategori : 

3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun

ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN

3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun hakkında bilgileri burada bulabilirsiniz.

 

Kanun Numarası : 3580
Kabul Tarihi : 15/6/1989
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 4.7.1989 Sayı: 20215
Yayımlandığı Düstur : Tertip: Cilt: Sayfa:


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, öğretmenlik mesleğini ve eğitim uzmanlığını cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek; öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek Öğretim kurumlarına talebi artırmak için Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburî hizmet karşılığı parasız yatılı veya burslu öğrenci okutmak ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren programında, Millî Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmet karşılığı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaya hak kazanmış olan öğrencileri kapsar.

 

Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunda geçen;
"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,
"Parasız Yatılılık", şartları taşıyan Öğrencilerin mecburî hizmet karşılığında barınma, bes lenme, giyinme, öğrenim harcı ve harçlık gibi ihtiyaçlannın karşılanmasını,
"Bursluluk", şartları taşıyan öğrencilerin mecburî hizmet karşılığında belirlenecek miktarda para verilmek suretiyle desteklenmelerini, (Değişik: 03/05/1990 - 3641 /1 md.) Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları; Eğitim Yüksek Okullarını, Sanat Eğitimi Yüksek Okullarını, Eğitim Fakültelerini, Meslekî ve Teknik Eğitim Fakültelerini, İlahiyat Fakültelerini, Fen Fakültelerini, Edebiyat Fakültelerini, Fen-Edebiyat Fakültelerini, Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini; ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılılık ve Bursluluk ile ilgili Hükümler

 

Parasız Yatılı Okutulacak veya Burs Verilecek Öğrencilerin Tespiti

Madde 4- Bakanlık, kendisine bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının Öğretmen ve uzman ihtiyacını karşılamak üzere, öğretmen ve eğitim uzmanı yetiş tiren yüksek öğretim kurumlarında parasız yatılı ve burslu öğrenci okutabilir.
Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları Bakanlıkça tespit edilir.

 

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Süresi
Madde 5- Parasız yatılılık ve bursluluk süresi, Öğrencinin devam ettiği öğretim programının süresi kadardır. Bu süre Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bir yıl uzatılabilir.

 

Parasız Yatılılık veya Bursluluktan Faydalanma
Madde 6- Parasız yatılılık veya bursluluk, öğrencinin okula kesin kaydının yapıldığı tarihi izleyen ilk ayın başından itibaren başlar, Burs ve harçlıkların ödenmesine tatil aylarında da devam edilir.

 

Parasız Yatılılıktan Bursluluğa, Bursluluktan Parasız Yatılılığa Geçiş

Madde 7- Bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler de parasız yatılılığa geçirilebilir.

 

Başka Kurum Burslarından Faydalanma

Madde 8- Bakanlık adına parasız yatılı veya burslu okuma imkanlarını kullanan öğrenciler mecburi hizmet karşılığı olmayan gerçek ve tüzel kişilerce verilen burslardan ancak Bakanlığın izniyle yararlanabilirler.

 

Öğrenim Kurumunu Değiştirme

Madde 9- Parasız yatılı veya burslu okutulan öğrenciler, bulundukları öğretim kurumunun tabi olduğu mevzuata uygun olarak Bakanlık izniyle öğretim kurumları arasında yatay geçiş yapabilirler.

 

Burs ve Harçlık Miktarı

Madde 10- Her yıl burslu öğrencilere verilecek burs miktarı ile parasız yatılı ögrencilere verilecek harçlık miktarı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

 

Eğitim ve Sağlık Giderlerinin Karşılanması(1)

Madde 11- (Değişik:22.1.2004 - 5079/1 md.) Parasız yatılı öğrencilerin belirlenecek miktarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim giderleri ile parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır.

 

Sorumluluk

Madde 12- Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenlere Bakanlıkça yapılmış masraflar, faizi ile birlikle tahsil olunur. Yüklenme senedi hükümleri saklıdır.

 

Yükümlülük

Madde 13- Bakanlıkça parasız yatılı veya burslu olarak okutulan öğrenciler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224. ve 225. maddelerindeki hükümlere tabidirler


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Yönetmelik

Madde 14- Bakanlıkça öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu olarak okutulacak öğrencilerde aranacak şartlara; kontenjanların tespit ve dağıtımına; seçimine, parasız yatılı öğrencilikten burslu Öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçmeye; öğrenim süresine, eğitim, sağlık giderlerinin karşılanmasına; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin okul değiştirmelerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlık adına yüksek öğretim kurumlarında burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olan öğrenciler, bu Kanun hükümlerine uymak şartıyla bu haklardan yararlandırılabilirler.

 

Geçici Madde 2- Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar "Yurt İçinde Mecburî Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliği" nin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Yürürlük

Madde 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3580 Sayılı Yök'de Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma İlişkin Kanun

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun bilgilerini burada bulabilirsiniz.
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu