3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun » Etkin Patent 3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun
3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun

3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun

  • Anasayfa
  • Blog
  • Kanun
  • 3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun
Kanun 3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun
,  Ana Kategori : Blog,  Kategori :  Kanun  Tarih :  10.1.2018       Google Plus      
3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SERMAYENİN TABANA YAYGINLAŞTIRILMASI VE EKONOMİYİ DÜZENLEMEDE ALINACAK TEDBİRLER İLE 5422 S. KURUMLAR V.K., 213 SAYILI VU KANUNU VE 3182 S. BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

3332 Sayılı Sermaye Piyasasinin Teşviki Kanununda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun

Kanun Numarası: 3332

Kabul Tarihi: 25/03/1987

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/1987
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 19417 (Mükerrer)


AMAÇ


Madde 1 - Bu Kanunun amacı, sermayenin tabana yaygınlaştırılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi, ihracatın teşviki ve anonim şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesidir.


BİRİNCİ BÖLÜM

İHRACATIN TEŞVİKİORGANİZASYON

Madde 2 - Bakanlar Kurulu Devlet Yatırım Bankasını, mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, dış yatırımların ve yurt içi yatırım malı imalat ve satışının kredilendirilmesi, finansmanı, desteklenmesi, sigorta ve garanti edilmesi konularında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket şeklinde faaliyet göstermek üzere yeniden düzenler.


Devlet Yatırım Bankasının tüzelkişiliğinin devam etmesi suretiyle anonim şirket nev´ine dönüştürülmesi ile ilgili esaslar, intikal hükümleri, bankanın ilgili olduğu bakanlığın tespiti, bankanın unvanı, maksat ve iştigal konuları, sermaye yapısı, idare ve temsili, organlarının teşkili, atama ve seçilme usulleri, görev ve yetkileri, denetlenmesi ve tasfiyesi ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.


Bakanlar Kurulu Kararı göz önünde tutularak hazırlanacak Banka esas mukavelesi Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanmaksızın Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Banka esas mukavelesindeki değişiklikler de aynı usule tabidir. Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KAYNAKLAR

Madde 3 - Bakanlar Kurulu, Bankaya 2 nci maddedeki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, bütçe, fonlar, bankalar ve diğer kaynaklardan tahsis edilecek imkanları, belirlemeye de bunların kullanımını yönlendirmeye yetkilidir.

MEVZUAT

Madde 4 - (Değişik madde: 26/09/1990 - 3659/1 md.)
Banka için anonim şirket haline dönüştürüldüğü tarihten itibaren 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 3182 sayılı Bankalar Kanununun Kalkınma ve Yatırım bankaları ile ilgili olanlar dışındaki hükümleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri, 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri,3379 sayılı Kanunla değiştirilen 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümleri ile kuruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirket kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanmaz.


A Banka, yapacağı sigorta sözleşmeleri dolayısıyla sigortalılarına olan taahhütlerine karşılık olmak üzere, biri sabit, diğeri mütehavvil iki nevi teminat göstermek mecburiyetindedir.
Sabit teminat miktarının tespiti ve gereğinde değiştirilmesi Bankanın bağlı bulunduğu Bakanlığın yetkisindedir.
Banka, son hesap senesi içinde Türkiye´de yapmış olduğu sigortalardan fesih ve iptal edilenlere ait olanlar çıkarıldıktan sonra kalan primler toplamının yüzde beşini de mütehavvil teminat olarak ayırmak zorundadır. Mütehavvil teminat akçelerinin hesabında primlerin müteaddit reasürörler arasında tevzi edilmiş olması dikkate alınmaz.
Sabit ve mütehavvil teminatlar Bankanın kendi bünyesinde tutularak aşağıdaki kıymetlere yatırılmak suretiyle değerlendirilir.
a Türk lirası olarak nakden tevdiat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım - satım konusu yapılan dövizler.
b Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, Hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri ile Devletin ihraç edeceği veya Devletin garantisi altında bulunan diğer değerler.
c Şirketlerin borsada kota edilmiş olan tahvilleri (şu kadar ki; bir şirkete ait tahvil ve hisse senetleri toplamı, teminat akçelerinin yüzde onundan fazlası için karşılık gösterilemez).
d Türkiye´deki gayrimenkuller (Şu kadar ki; gayrimenkul olarak gösterilecek teminat karşılıkları teminat akçeleri tutarının yarısını geçemez. Bankalar Kanununun gayrimenkul işlemleri ile ilgili hükümleri uygulanmaz).


B Banka Kurumlar Vergisinden muaftır.


C Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.´nin Politik riskler nedeniyle kredi, sigorta ve garanti işlemlerinden doğabilecek zararları Hazinece karşılanır. (Ek cümle: 17/09/2004 - 5234 S.K./16.mad) *1* Bu kapsamda, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin bir önceki yıla ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarı, Hazineden olan politik risk alacaklarına mahsup etmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilme

Kanun

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
4822 Sayılı Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunda Değişiklik Yapılmasina Dair Kanun
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu