Tüzük

 Hukuk /Tüzük/VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  26.01.2015 16:47:24

7951 SAYILI VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 19/09/1951 - 3/13653

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 08/06/1949 - 5434

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 08/11/1951 - 7951

    Madde 1 - 5434 sayıl kanunun 45 inci maddesinin "a" fıkrasına giren vazife malullükleri, aşağıda yazılı usul ve belgelere göre belirtilir.

    1 - a) Mesleki hastalıklar,

    b) Vazife tesiriyle vücutlarında ve ruhi hallerinde hasıl olan arızalar,

    c) Tedavisi imkansız hastalıklar,

    yüzünden doğan malullükler, kanunun 50 nci maddesine göre düzenlenen raporlarla tesbit edilir.

    Şu kadar ki kurumlarca malulün sağlık kurullarına sevkinde lüzumlu bilgiler verilmekle beraber raporlarda da; malullüğü doğuran hastalığın mahiyeti, doğuş sebebi, çalışma yerlerinin ve şartlarının tesirleri ve malullüğün keyif verici içki ve her çeşit maddeleri kullanmaktan doğmadığı açıkça yazılır.

    2 - Kanunun 45 inci maddesinin "a" fıkrasına girip de yukarda 1 inci bentte yazılı hastalıklar dışında kalan ve vazifenin yapılması sırasında vazifeden doğma sebeplerle yaralanma, kırılma, yanma, boğulma, zehirlenmeler gibi arızalar üzerine tedavi veya ameliyat neticesinde malul kalanlara ait raporlara:

    İlgili kurumun, malullüğün vazifenin ifası sırasında vukubulan hadiseden doğduğunu belirten yazısiyle hadise mahallinde düzenlenen tutanağın aslı veya tasdikli bir sureti (tutanak tanzimine imkan olmayan hallerde zabıta veya adli ve icabına göre idari tahkikat evrakının tasdikli bir örneği) eklenir.

    Madde 2 - Malullük, 5434 sayılı kanunun 45 inci maddesinin b, c, ç fıkralarına giren iş ve kazalardan doğmuş ise bu hususta tanzim edilecek tutanak veya o mahiyetteki belgelerde:

    1 - İlgilinin adı, soyadı, vazifesi, kurum ve çalışma yerinin adı;

    2 - İşin yapıldığı veya kazanın vukubulduğu yerle günü ve saati;

    3 - Malullüğü doğuran işin ve kazanın mahiyeti;

    4 - Malullüğün 5434 sayılı kanunun 48 inci maddesi gereğince;

    a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan;

    b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan;

    c) Yasak fiilleri yapmaktan;

    ç) İntihara teşebbüsten;

    d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yapmak maksadından; doğmadığı belirtilir.

    5 - Tutanakta yazılı hadise veya kazanın vukubulduğu yerde hadise veya kazayı görenler varsa bunlardan en az bir kişinin ve en yakın amir ile kurum amirinin ve ilgiliyi ilk muayene eden doktorun imzaları bulunur. Şu kadar ki muayene, hadisenin vukubulduğu yerden başka yerde yapılmış ise rapor tutanağa eklenir.

    Madde 3 - Tutanak veya belgelere, yukarki maddede yazılı olanlardan başka, a) Kanunun 45 inci maddesinin "b" fıkrasına giren işlerden doğmuş olan malullüklerde;

    1 - İşin hangi kuruma ait olduğu,

    2 - Bu işin ilgilinin vazifesi dışında ve fakat yetkili amiri tarafından kendisine verilmiş bulunduğu, (emir yazılı olarak verilmiş ise tasdikli bir sureti bağlanır, sözle verilmiş ise bunu teyit eden bir yazı eklenir).

    3 - Hadise veya kazanın bu işten, ne gibi sebep ve şartlar altında doğduğu,

    b) Kanunun 45 inci maddesinin "c" fıkrasında yazılı olan malullüklerde;

    Kurumların menfaatini vazifesi dışında kendiliğinden korunmayı gerektiren sebep ve zaruret,

    (İlgilinin mensup olduğu kurumun, yetkili amirinin, kurumun menfaatini korumak maksadının kabulünü tazammun eden yazısı eklenir.)

    c) Kanunun 45 inci maddesinin "ç" fıkrasında yazılı olan malullüklerde;

    1 - Kazanın işyerinde ve işe başlamadan evvel veya iş sırasında veya işi bitirdikten sonra mı vukubulduğu,

    2 - Kazanın nasıl ve ne suretle vukua geldiği,

    3 - Kazanın iş yerinin mahiyetinden ve çalışma konusundan ileri gelip gelmediği,

    Açıkça ve etraflıca belirtilir.

    Madde 4 - Bu Tüzüğün 2 ve 3 üncü maddeleri mevzuuna giren iş ve kazalardan doğan hadiseler için tutanak düzenlenmemiş veya düzenlenememiş olan hallerde tutanak yerine bu baptaki tahkikat evrakı malullük raporlarına eklenir. Şu kadar ki malullüğün vazifeden doğup doğmadığının tesbiti bakımından tahkikat evrakının yukarda yazılı hususları ihtiva etmesi şarttır.

    Madde 5 - Birinci maddede yazılı hastalık ve arızalarla 2 nci ve 3 üncü maddelerde yazılı iş ve kazaların sebebiyet verdiği ani veya sonradan ölümü intaç eden hadiseler hakkında da ilgisine göre yukardaki hükümler uygulanır.

    

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Wan Patent Kütahya Patent Malatya Patent İkitelli Patent Muğla Patent Kayseri Patent Maltepe Patent Beyoğlu Patent Eskişehir Patent Fatih Patent Kocaeli Patent Trabzon Patent