Tüzük

 Hukuk /Tüzük/VAKIFLAR TÜZÜĞÜ
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

VAKIFLAR TÜZÜĞÜ

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  26.01.2015 16:52:20

3371 SAYILI VAKIFLAR TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 17/07/1936 - 2/5042

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 05/06/1935 - 2762

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 01/08/1936 - 3371

    Madde 1 - Vakıfların idare ve temsili ve vakıf malların ve mimari veya tarihi değeri olup idaresi vakfa ait olan eserlerin muhafaza ve imarı ve vakfa ait müesseselerin gayelerine göre yaşatılması ve vakıf paraların nemalandırılması ve mütevellilerin tayin ve icabında azilleri hususunda Vakıflar Umum Müdürlüğüne kanunla verilen vazifeler bu Nizamname hükümleri dairesinde ve idare meclisinin kontrolü altında görülür.

    BİRİNCİ BÖLÜM : VAKIFLAR İDARE MECLİSİ VAZİFE VE MURAKABE SALAHİYETİMadde 2 - İdare meclisi bir başkan ve üç üyeden mürekkeptir. Evkaf Umum Müdürü müzakere ve reye iştirak hakkına sahip olmak üzere bu meclisin tabii üyesidir. Umum müdür merkezde bulunmadığı veya hasta veya mezun olduğu zaman umum müdür muavini umum müdür yerine idare meclisi müzakerelerine iştirak eder. Müzakere nisabı üçtür; şu kadar ki müzakerede üç rey bir noktada toplanmadıkça karar verilemez.

   

    Madde 3 - İdare meclisi kararların katidir. Ancak umum müdür meclisin kontrol salahiyetine müsteniden vereceği kararlardan kendisinin muhalefetiyle çoğunlukla verilmiş olanların tatbikinde mahzur gördüklerini, kararın umum müdürlüğe tevdi tarihinden itibaren on beş gün zarfında Başvekalete bildirir.

    Çoğunluk veya azınlık reylerinden birinin tercihi Şurayı Devletin mütalaası alınmak üzere Başvekile aittir. Muhalif kalan üyelerin reyleri kararda gösterilir.

    Madde 4 - İdare meclisi reisi içtimalarda bulunmadığı takdirde üyelerden en kıdemlisi ve üyelik kıdeminde birlik halinde Devlet hizmeti itibariyle en kıdemlisi ve bunda da birlik halinde üyelerin en yaşlısı reislik yapar.

    Madde 5 - İdare meclisi başkan ve üyelerinin izinleri içtimaları sektedar etmemek üzere meclisçe karar verilecek şekilde tatbik olunur.

    Madde 6 - İdare meclisi, Vakıflar Kanuniyle diğer kanun ve nizamların kendisine verdiği işleri tetkik ve karara bağlıyacağı gibi umum müdürlükten lüzum gösterilecek işler hakkında da karar verir.

    Madde 7 - İdare meclisi, Vakıflar Kanununun verdiği kontrol salahiyetini aşağıdaki esaslar dairesinde yapar:

    A - Bir iş hakkında arzuhal ile vakı olacak şikayetleri tetkik eder, karara bağlar.

    B - Gerek muamelatın iyi yürümesi ve gerek varidatın artırılması ve masrafın azaltılması hakkında gerekli gördüğü tedbirlerin alınmasına re´sen karar verir.

    C - Lüzum gördüğü hususat hakkında icap eden malumatı umum müdürlük makamından istiyerek verilecek evrak üzerinden tetkikat yapar ve gereğine göre karar verir. İdare meclisi lüzum gördüğü takdirde içlerinden birini tetkikat icrası için bir yere gönderebilir.

    D - İdare meclisi umum müdürlükten varidat tahsilatına dair her ay ve bütçe masarifatı için hesap tetkikatına müstenit olmak üzere her üç ayda bir verilecek cetvel ve raporlar üzerine bütçe tatbikatını ve mali gidişi kontrol eder ve alınmasını lüzumlu göreceği tedbirleri kararlaştırır.

    E - Her sene bütçesine göre yapılacak taşra evkaf idareleri kadrolarını tetkik eder ve sene içinde yeniden teşkil olunacak veya lağvedilecek vakıflar müdür ve memurlukları hakkında karar verir.

    F - Talimatnameleri tetkik eder veya yapar.

    G - Satış bedelinden yapılacak yeni inşaat veya alınacak gayrımenkullere ve tamirata ait evrakı ve taviz bedellerinin istismarına ait muamelatı ve on bin liradan fazla taahhüdatı müstelzim ukuda mütaallik mukavelename ve taahhütnameleri tetkik eyler ve karara bağlar.

    H - Vakıf paralar müdürlüğünün idare meclisi vazifesini yapar.

    İ - Bütçe ve hesabıkati tetkikatını, umum müdürlükten verilecek hesap cetvelleri üzerinden yapar ve gereğine göre değiştirir ve tamamlar. Bütçelerin Şubat ayı başında, hesabıkatilerin müddetinden en az bir ay evvel umum müdürlükçe hazırlanarak idare meclisine verilmesi lazımdır. İdare meclisi on beş gün içinde tetkikatını bitirerek iade eder.

    J - Vakıf mahsullerin ne suretle satılacağı hakkındaki 19 Mayıs 1934 tarihli Nizamnamenin 14 üncü maddesi mucibince emaneten idare hususunda gösterilen lüzum üzerine mahalli idare heyetlerince verilecek kararların nihai derecede tetkikiyle kabul veya reddi idare meclisinin salahiyeti dahilindedir. Emaneten idareye karar verildiği takdirde esas ve şartlar idare meclisince karara bağlanır.

    K - Mahlüllerden lüzum görülenlerin akar olarak kullanılması hakkındaki teklifleri tetkik ile icabına göre karar verir.

    L - Umum müdürlüğe mevdu vazifelerin umumi hatlariyle bunların ifasınca ehemmiyetlerine göre gözetilecek derecelerine ve evkafça ittihaz edilecek esaslı tedbirlere ait umum müdürlükçe hazırlanacak programlar idare meclisince tetkik ve kararlara raptolunur.

    

Etiketler


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Tekirdağ Patent Maraş Patent Zeytinburnu Patent Ostim Patent Muğla Patent Fatih Patent Ataşehir Patent Mersin Patent Üsküdar Patent Manisa Patent Eskişehir Patent Maltepe Patent