Tüzük

 Hukuk /Tüzük/VAKIF ZEYTİNCİLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

VAKIF ZEYTİNCİLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  26.01.2015 16:53:18

8606 SAYILI VAKIF ZEYTİNCİLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 20/11/1953 - 4/1831

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 01/07/1953 - 6092

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 13/01/1954 - 8606

    Madde 1 - Mazbut vakıflarla emanet ve niyabet yoliyle idare edilen mülhak vakıflardan mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre elde kalmaları gerekli görülmiyen zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıkların tesbit ve bedel takdiri suretiyle satılmaları şekli, bu Nizamname hükümlerine tabidir.

    Madde 2 - Birinci maddede yazılı gayrimenkullerden hangilerinin ve nerelerde bulunanların satılabileceği, mahalli vakıflar ve varsa işletme müdürlüklerinin mütalaaları üzerine İdare Meclisinden karar alınmak şartiyle Vakıflar Umum Müdürlüğünce tayin ve tesbit olunur.

    Madde 3 - Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin, lüzumunda ölçülerek tahdit ve içlerindeki ağaç miktarının ve vasıflarının tesbiti ile bedellerinin tayini, tesbit ve takdir komisyonlarınca yapılır.

    Madde 4 - Tesbit ve takdir komisyonları, bir reis ve iki azadan terekküp eder. Reis ile bir aza Vakıflar teşkilatında vazife görenlerden olmak üzere Umum Müdürlükçe, diğer aza da gayrimenkul; köy sınırları içinde ise köy ihtiyar heyetince bu işlerden anlayan köy sakinleri arasından, köy sınırları içinde değilse mahalli en büyük mülkiye amirlerince keza bu işlerden anlayanlar arasından seçilir.

    Komisyonlar, tam sayı ile toplanır ve ekseriyetle karar verirler.

    Madde 5 - Komisyonlar, çalışacakları mıntıkadaki gayrimenkullerin varsa tesbit fişleriyle kadastro çaplı tasarruf vesikalarını ve diğer lüzumlu evrakı, alakalı vakıflar müdürlüğünden alırlar.

    Madde 6 - Komisyonlarca, üçüncü madde uyarınca lüzumunda gerekli tahdit ve tesbit işleri yapıldıktan sonra gayrimenkullere aşağıdaki hususlar nazara alınmak ve bir tapuya merbut her gayrimenkul müstakillen mütalaa edilmek suretiyle bedel takdir olunur:

    A - Mahalli vakıflar veya işletme müdürlüklerinden alınacak resmi kayıt suretlerine müsteniden gayrimenkulun varsa son beş senelik mahsul verimi ve bunun para olarak ifadesi;

    B - Mahalli vakıflar müdürlüklerinden alınacak resmi kayıt suretlerine müsteniden gayrimenkulun son beş senelik gelir miktarı;

    C - Gayrimenkulun zemininin ayrıca ziraata elverişli olup olmadığı;

    D - Zeminin ve üzerindeki ağaçların mülkiyetinin tamamen vakfa veya zeminin veyahut ağaçların eşhasa ait olup olmadığı;

    E - Ağaçların ve toprağın ayrı ayrı umumi verim imkanları;

    F - Gayrimenkulun faydalanabileceği su bulunup bulunmadığı;

    G - Mevcut ise alelümum mebani ve tesisatın değeri;

    H - Gayrimenkul içinde mezarlık, türbe gibi muhdesat ile sair hayrat mebani bulunup bulunmadığı.

    Madde 7 - Yukardaki madde şümulü dairesinde vakfa ait bir gayrimenkule bedel takdiri sırasında o mıntıkada aynı vasıftaki gayrimenkullerin alım ve satım kıymetleri de nazara alınır.

    Madde 8 - Bedel takdiri aşağıda yazılı esaslara göre yapılır:

    A - Zemini ve üzerindeki ağaçları vakfa ait olup tamamen ve münhasıran ağaçlık olarak istifade edilen gayrimenkullerde:

    Zemin mülkiyetinin vakfa aidiyeti de nazara alınmak suretiyle beher ağaca konulacak kıymetlerin baliği;

    B - Zemini ve üzerindeki ağaçları vakfa ait olup zemini zeriyata da müsait bulunan ağaçlıklı gayrimenkullerde:

    Gayrimenkul dahilindeki beher ağacın kıymetlerinin baliği ile zeriyata müsait zeminin beher dönümünün ortalama kıymetlerinin baliği;

    C - Zemini başkasına ve ağaçları vakfa ait olan gayrimenkullerde:

    Zeminin eşhasa ait olduğu nazara alınarak beher ağaca konulacak kıymetlerin baliği;

    D - Zemini vakfa ve ağaçları başkasına ait bulunan gayrimenkullerde:

    Zeminin zeriyata müsait olup olmaması da nazara alınmak suretiyle konulacak ortalama dönüm kıymetiyle bunların baliği.

    Madde 9 - Bedeli tesbit olunan her gayrimenkul için (Bedel takdir fişi) tanzim edilir. Bu fişe, ait olduğu gayrimenkulün durumuna göre,1/1000 - 1/10000 mikyasında bir krokisi resmedilir. Krokilerin tanziminde mevcutsa çaplı tasarruf vesikaları esas ittihaz olunur.

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Merdin Patent Kütahya Patent Mersin Patent Wan Patent Şişli Patent Kocaeli Patent Bayrampaşa Patent Sarıyer Patent Adana Patent Eskişehir Patent Kadıköy Patent Manisa Patent