Tüzük

 Hukuk /Tüzük/Umumi Mağazalar Tüzüğü
Anında Ücretsiz Marka, Patent, Tasarım Sorgulama ( Sınıflara Bakınız)

Umumi Mağazalar Tüzüğü

Yazar : Etkin Patent,  Ana Kategori : Hukuk,  Kategori :  Tüzük  Tarih :  26.01.2015 16:54:35

18529 SAYILI UMUMİ MAĞAZALAR TÜZÜĞÜ

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 13/08/1984 - 84/8429

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 11/08/1982 - 2699

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 28/09/1984 - 18529

    BİRİNCİ BÖLÜM: KAPSAM VE TANIMLARKAPSAM:

   

    Madde 1 - Umumi mağazaların kuruluş ve faaliyet esasları, umumi mağazaların kurulabilmesi için verilmesi gerekli belgeler, gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malların umumi mağazalara kabul edilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca izin verilmesinde aranacak koşullar, umumi mağazalarda bulunması gerekli teknik nitelikler, umumi mağaza işletenlerin vermekle yükümlü oldukları kefalet akçesi miktarının saptanma esasları ve saklanma biçimi, makbuz ve rehin senedi defterlerinin tutulma biçimi, umumi mağazalara kabul edilecek malların cinsleri, umumi mağazaların denetim usul ve esasları, mallar üzerinde gümrük denetlemesi ve icra tarzı, izin belgesinin iptali nedenleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

    TANIMLAR:

    Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden;

    a) Umumi mağaza, makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest, gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve mudilerine de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek veya terhin edebilmek imkanını vermek üzere faaliyette bulunan mağaza,

    b) Genel antrepo, özel antrepolara alınması gerekli olanlar dışında kalan eşya ve maddelerin konulduğu antrepo,

    c) Özel antrepo, konulacak eşya ve maddelerin cinslerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan, parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ya da saklanmaları özel tertip ve tesislere gerek gösteren eşya ve maddelerin konulduğu silo, soğuk hava deposu, tank, parlayıcı, patlayıcı madde depoları gibi antrepolar,

    d) Makbuz senedi (resepise), umumi mağazalara tevdi edilen malların mülkiyetini temsil eden belge,

    e) Rehin senedi (varant), umumi mağazalara tevdi edilen malların terhinini temin eden belge,

    f) Serbest mal, milli mahsul ve mamullerle fiili ithali yapılmış eşya,

    g) Gümrüklenmemiş mal (eşya), gümrük mevzuatı gereğince gümrük denetimine tabi tutulmamış eşya,

    h) Tekel altında bulunan mal (eşya), özel kanunlara göre tekel altında bulunan eşya,

    i) Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, anlamına gelir.

    İKİNCİ BÖLÜM: KURULMA USUL VE ESASLARIİZİN VERME YETKİSİ:

   

    Madde 3 - Umumi mağazalar, Ülkenin genel ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak Bakanlıkça verilecek izinle anonim şirket şeklinde kurulur.

    Bakanlık, izin vermeden önce, açılması düşünülen yerde bir umumi mağazaya gerek olup olmadığı konusunda da araştırma yapabilir.

    Umumi mağazacılık yapacak şirketlerin unvanlarında, umumi mağazalar teriminin bulunması zorunludur.

    Umumi mağazaların şube açması da Bakanlığın iznine bağlıdır.

    İZİN İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:

    Madde 4 - Umumi mağazacılık yapacak bir anonim şirketin kuruluşunda, Türk Ticaret Kanununda öngörülenlerden başka, aşağıda yazılı belgelerin bir dilekçe ekinde Bakanlığa verilmesi zorunludur:

    1 - Noterce onaylı sekiz adet şirket anasözleşmesi,

    2 - En az 50.000.000 liralık kuruluş sermayesinin Bakanlık adına bloke edildiğini gösteren banka mektubu,

    3 - Tüzel kişilerin şirkete kurucu ortak olmaları halinde, yetkili organlarınca verilecek noterce onaylı katılma kararı,

    4 - Kurucu ortakların nüfus cüzdanı örneği,

    5 - Kurucu ortaklar arasında evli kadın varsa, kocasının yazılı izni,

    6 - Türk uyruklu olmayan kişi ve kurumların şirkete ortak olmalarına yetkili mercilerce izin verilmiş olduğunu gösterir belgeler,

    7 - Malların depolanması ve korunmasının gerektirdiği tesislerin uygulanabilir proje ve teknik hesapları.

    Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarının bağlı ortaklık ve iştiraklerinin umumi mağazacılık yapmak istemeleri halinde, bu maddenin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı bentlerinde öngörülen belgeler aranmaz.

    UMUMİ MAĞAZACILIK YAPMAK İSTEYEN DİĞER ANONİM ŞİRKETLER:

    Madde 5 - İştigal konuları arasında bulunmadığı halde, umumi mağazacılık yapmak isteyen anonim şirketlerin, buna ilişkin anasözleşme değişikliğini ve 4 üncü maddenin 1, 2, 6 ve 7 nci bentlerinde yazılı belgeleri bir dilekçe ekinde Bakanlığa vermeleri gerekir.

 

Etiketler
DİĞER İÇERİKLERİMİZ


Yorum yapılmamış..

Yorum Yaz

İstanbul Merkez Ofis

 • Etkin Patent Logo
 •  Unvan  :  Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.
 •  Şehit Ertuğrul Kabataş (Esentepe)
        Cad.No: 14 Kat: 1 D: 8
       Mecidiyeköy/İstanbul
 •  Mersis No  :  0381037008000011
 •   0212 212 35 17
 •   0212 212 35 18
 • bilgi[@]etkinpatent.com

İştiraklerimiz

Kocaeli Patent Ostim Patent Kütahya Patent Merdin Patent Kadıköy Patent Şişli Patent Rize Patent Ataşehir Patent Maraş Patent İzmir Patent Wan Patent Trabzon Patent